Makita VC2010L manual

Få vist brugermanualen for Makita VC2010L below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Støvsuger
  • Model/navn: VC2010L
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Russisk, Fransk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 30
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
31
Makita VC2010L
Vigtige sikkerhedshenvisninger
Før De tager sugeren i drift, skal De læse driftsvejledningen igennem og opbevare den tilgængeligt.
Anvendelsesområde og hensigtsmæssig brug
Apparatet må
–	 kun benyttes af personer, som er blevet instrueret i brugen og som udtrykkeligt har fået til opgave
at betjene maskinen
–	 kun benyttes under opsyn
–	 ikke bruges af børn
Apparaterne, som er beskrevet i denne brugsvejledning, er egnede
–	 til opsugning af tørt støv og smuds, væsker
–	 til erhvervsmæssig og kommerciel brug, f. eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, forretnin-
ger, kontorer og udlejningslokaler
–	 til udskillelse af støv med en ekspositionsgrænseværdi større end 1 mg/m³ (støvklasse L)
Brug af apparatet er underlagt de gældende nationale bestemmelser. Udover driftsvejledningen og de
regler, som gælder forpligtende i brugerlandet til forebyggelse af uheld, skal man også overholde de
anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedskorrekt og faglig korrekt arbeidsmåde.
Ved afstøvning skal der sørges for tilstrækkelig luftudveksling i lokalet, når apparatets brugte luft ledes
tilbage til lokalet (tag i denne sammenhæng hensyn til de gældende nationale bestemmelser).
Følgende materialer må ikke suges op:
–	 varme materialer (glødende cigaretter, varm aske osv.)
–	 brændbare, eksplosive, aggressive væsker ( f. eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, lud osv.)
–	 brændbare, eksplosive støvtyper (f. eks. magnesiumstøv osv)
Før idriftsættelse
Apparatets operatører skal inden arbejdet oplyses om
–	 brugen af apparatet
–	 farer, som udgår fra de stoffer, der skal suges op
–	 den sikre bortskafning af opsuget materiale
Kontrollér, at den på typeskiltet oplyste spænding svarer til den lokale forsyningsspænding. Det anbefales at
sugeren sikres med et HFI-relæ. Nettilslutningsledningen skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadi-
gelser som f. eks. revnedannelse eller ældning. Når tilslutningsledningen er beskadiget, skal denne udskiftes
af Makita Service eller en autoriseret elektriker, inden apparatet atter tages i brug, for på denne måde at
undgå farer for brugeren.Tilslutningsledningen må kun erstattes af den i driftsvejledningen oplyste type. Der
må aldrig suges med et beskadiget filter.
Opsugning af væske
Før opsugning af væske skal filterposen fjernes og flyderens funktion kontrolleres.Ved skumdannelse eller
udslip af væske skal arbejdet straks standses og smudsbeholderen tømmes omgående.
Afrensning af filterelementet
Når sugeeffekten forringes:
1.	 Tænd sugeren
2.	 Luk dyse- eller sugeslangeåbningen med håndfladen
3.	 Tryk tre gange på knappen til filterafrensning. Filterelementets lameller renses for aflejret støv gen-
nem den herved dannede luftstrøm
Side: 31
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
32
Makita VC2010L
Tilslutning af elektrisk udstyr
Stikkontakten på apparatet må kun benyttes til de i driftsvejledningen angivne formål. Før ekstraudstyr tilslut-
tes til stikkontakten:
1.	 sluk for sugeren
2.	 sluk for det apparat, som skal tilsluttes.
GIV AGT! Ved ekstra apparater, som er tilsluttet til stikkontakten på dette apparat, skal der tages hensyn til
ekstraudstyrets driftsvejledning og de deri beskrevne sikkerhedshenvisninger.
F Service, rensning og reparation
Gennemfør kun servicearbejde, som er beskrevet i driftsvejledningen. Før rensning og servicering af appara-
tet skal man principielt trække stikket ud af stikkontakten. Der må aldrig sprøjtes vand på sugerens overdel:
fare for personer, kortslutningsfare.
Til servicering og rensning skal apparatet behandles således, at der ikke opstår nogen fare for service-
personalet og andre personer. I serviceområdet skal der
–	 anvendes filtreret tvangsventilation
–	 bæres beskyttelsestøj
–	 serviceområdet skal renses således, at der ikke kan komme nogen farlige stoffer ud i miljøet
I forbindelse med service- og reparationsarbejde skal alle forurende dele, som ikke kunne renses på
tilfredstillende måde
–	 pakkes ind i tætte poser
–	 bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser
Brugen af ikke originale reserve- og tilbehørdele kan få negativ indflydelse på apparatets sikkerhed.
Anvend kun reserve- og tilbehørdele fra Makita. Anvend kun de børster, som er blevet leveret sammen
med apparatet eller som er beskrevet i driftsvejledningen
Mindst en gang om året skal der gennemføres et støvteknisk eftersyn enten af Makita Service eller
tilsvarende uddannede personer for at kontrollere filteret for skader og for at kontrollere apparatets
lufttæthed og kontrolmekanismernes funktion.
Gør maskinen klar til genbrug
I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende elektriske og elektroniske apparater
skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og tilføres en miljøvenlig form for genbrug.
I tilfælde af, at De har spørgsmål, bedes De henvende Dem til kommunekontoret eller Deres
nærmeste forhandler.
Garanti
Angående garanti gælder vore generelle forretningsvilkår. Vi tager forbehold for ændringer i medfør af
den videre tekniske udvikling
Tilbehør
Filterelement P-70219
Filterposer (5 stk.) P-72899
Affaldspose (5 stk.) P-70297
Side: 32
D
GB
F
NL
I
N
S
DK
SF
E
P
GR
TR
SLO
HR
SK
CZ
PL
H
RO
BG
RUS
EST
LV
LT
33
Makita VC2010L
Tekniske data
VC2010L
EU CH GB AU US
Spænding Volt 230 240 120
Netfrekvens Hz 50/60 60
Sikring A 16 10 13 10 15
EffektforbrugIEC
Watt 1100 840
Apparatets stikdåse Watt 1900 1200 1900 1300 600
Samlet effektforbrug Watt 3000 2300 3000 2400 1440
Luft-volumenstrøm m³/h 216 127 cfm
Undertryk hPa 180 73 in
Måleareallydtryksniveau i 1 m afstand,
EN 60704-1
dB(A) 70
Arbejdsstøj dB(A) 67
Netledning, længde m 7,5 10 7,5 6,2
Netledning, type H05RR-F 3G1,5 mm²
SJTW
AWG 14/3
Beskyttelsesklasse I
Beskyttelsesart IP X4
Radiostøjdæmpningsgrad EN 55014-1
Støvklasse L
Beholdervolumen l 19 5,0 gal
Bredde mm 377 14,8 in
Dybde mm 371 14,6 in
Højde mm 501 19,7 in
Vægt kg 7,35 16,2 lb
EU-konformitetserklæring
Vi erklærer under vores ansvar alene, at dette produkt er i overensstemmelse med Rådets direktiv
2006/42/EF, 2006/95/EF, 2004/108/EF og følgende standarder eller standard dokumenter:
EN ISO 12100-1 (2004)	 EN 55014-2 (2001)
EN ISO 12100-2 (2004)	 EN 61000-3-2 (2006)
EN 60335-2-69 (2004)	 EN 61000-3-3 (2005)
EN 55014-1 (2006)	
Tomoyasu Kato 2009-02-23
Director
Ansvarlig producent
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes
Bucks MK 15 8JD, England

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita VC2010L.

Stil et spørgsmål om Makita VC2010L

Har du et spørgsmål om Makita VC2010L men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita VC2010L. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita VC2010L så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.