Makita UH6580 manual

Få vist brugermanualen for Makita UH6580 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Hækkeklipper
  • Model/navn: UH6580
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Polsk, Ukrainsk, Hollandsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 49
50
DANSK
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
•• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
•• Bemærk: Specifikationerne kan variere fra land til land.
Symboler END220-1
Følgende viser de symboler, der benyttes til udstyret. Vær
sikker på, at du forstår deres betydning, før du bruger
værktøjet.
Læs brugsanvisningen, og følg
advarslerne og
sikkerhedsinstruktionerne.
Brug beskyttelsesbriller.
Bær høreværn.
DOBBELT ISOLERET
Forsigtig: Vær ekstra forsigtig og
opmærksom!
Forsigtig: Tag med det samme stikket ud
af stikkontakten, hvis ledningen er
beskadiget!
Beskyt mod regn og fugt!
Bær arbejdshandsker!
Tag stikket ud af stikkontakten!
Førstehjælp
Genbrug
CE-mærkning
Forbudt!
Tilsigtet anvendelse ENE014-1
Værktøjet er beregnet til klipning af hække.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
el-værktøj GEA005-2
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarslerne og alle
instruktionerne. Det kan medføre elektrisk stød, brand
og/eller alvorlig personskade, hvis du ikke overholder
advarslerne og følger instruktionerne.
Gem alle advarsler og
instruktioner så du har dem til
fremtidig brug.
Ordet "el-værktøj" i advarslerne henviser til et el-værktøj,
der er sluttet til en stikkontakt (med ledning) eller et
batteridrevet el-værktøj (uden ledning).
Sikkerhedsregler for arbejdsområdet
1. Hold arbejdsområdet rent og ordentligt belyst.
Rodede eller mørke arbejdsområder medfører uheld.
2. Betjen ikke el-værktøj i eksplosive atmosfærer, for
eksempel ved tilstedeværelse af brændbare
væsker, gasser eller støv. El-værktøjer fremkalder
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
1. Kontaktgreb B
2. Kontaktgreb A
3. Kontaktgreb C
4. Krogsamling
5. Værktøjets ledning
6. Forlængerledning
7. Krog
8. Værktøj
9. Holder
10. Ledningskrog til bælte
11. Ledning
12. Ledningskrog til arm
13. Klipperetning
14. Hold knivene på skrå
15. Den hækkeoverflade der skal
klippes
16. Tryk
17. Bladafskærmning
18. Møtrik
19. Kniv
20. Grenfanger
21. Kroge
22. Placer krogene i rillerne
23. Riller
24. Tryk på krogene på begge sider
25. Frigør krogene
26. Skruer
27. Knivhylster
28. Underdæksel
29. Gearhusdæksel
30. Krumtap
31. Ellipse på kniven
Model UH5580 UH6580 UH7580
Knivlængde 550 mm 650 mm 750 mm
Klip pr. minut (min-1
) 1.500 1.500 1.500
Længde i alt 970 mm 1.049 mm 1.157 mm
Nettovægt 4,2 kg 4,3 kg 4,4 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 50
51
3. Hold børn og andre i nærheden på afstand under
betjeningen af et el-værktøj. Distraktioner kan
medføre, at du mister kontrollen med el-værktøjet.
El-sikkerhedsregler
4. Stikkene på el-værktøjet skal svare til
stikkontakten. Du må aldrig ændre på stikket.
Brug ikke stikadaptere sammen med
jordforbundne el-værktøjer. Uændrede stik og
tilsvarende stikkontakter mindsker risikoen for
elektrisk stød.
5. Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som rør, radiatorer, overflader og
køleskabe. Hvis kroppen er jordforbundet, forøges
risikoen for elektrisk stød.
6. Udsæt ikke el-værktøjer for regn eller våde
omgivelser. Risikoen for elektrisk stød forøges, hvis
der kommer vand i el-værktøjet.
7. Belast ikke ledningen. Anvend aldrig ledningen til
bære eller trække i el-værktøjet med, eller når du
tager stikket ud af stikkontakten. Udsæt ikke
ledningen for varme, olie, skarpe kanter eller
bevægelige dele. Beskadigede eller sammenviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
8. Brug en forlængerledning, der er beregnet til
udendørs brug, når el-værktøjet anvendes
udendørs. Brug af en ledning, der er beregnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
9. Hvis du er nødt til at anvende et el-værktøj i
fugtige omgivelser, skal du anvende en
strømforsyning, der er beskyttet med en
fejlstrømsafbryder (GFCI). Brug af en GFCI
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
10. Vær opmærksom, fokusér på det, du arbejder
med, og brug din sunde fornuft ved betjening af el-
værktøjet. Brug ikke et el-værktøj når du er træt
eller indflydelse af narkotika, alkohol eller
medicin. Ved brug af el-værktøjer kan et enkelt
øjebliks uopmærksomhed medføre alvorlig
personskade.
11. Benyt personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr som f.eks.
støvmaske, skridsikre sko, hjelm eller høreværn, der
benyttes under de tilsvarende forhold, forebygger
personskader.
12. Forhindr utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er
slået fra, inden du tilslutter værktøjet til en
strømkilde og/eller et batteri, tager værktøjet op
eller bærer rundt på det. Det medfører uheld, hvis du
bærer på el-værktøjer med fingeren på kontakten,
eller tilslutter strøm til el-værktøjer, hvor kontakten er
slået til.
13. Fjern alle justeringsnøgler eller skruenøgler, før
du tænder for el-værktøjet. En skruenøgle eller
nøgle, der sidder på en roterende værktøjsdel, kan
forårsage personskade.
14. Stræk dig ikke for langt frem. Bevar fodfæstet og
balancen til enhver tid. Dette giver dig bedre kontrol
over el-værktøjet i uventede situationer.
15. Bær korrekt påklædning. Bær ikke løst tøj eller
smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår
kan sidde fast i bevægelige dele.
16. Hvis der medfølger udstyr til filtrering og
opsamling af støv, skal du sørge for, at udstyret er
monteret, og at det anvendes korrekt. Brug af
støvopsamling kan reducere støvrelaterede risici.
Brug og behandling af el-værktøj
17. Brug ikke magt på el-værktøjet. Brug det korrekte
el-værktøj til formålet. Det korrekte el-værktøj gør
hurtigst og bedst det arbejde, som det er beregnet til.
18. Brug ikke el-værktøjet, hvis der ikke kan tændes
og slukkes på kontakten. Et el-værktøj, der ikke kan
styres med kontakten, er farligt og skal til reparation.
19. Tag stikket ud af stikkontakten, og/eller tag
batteriet ud af el-værktøjet, før du foretager
ændringer, skifter tilbehør eller gemmer el-
værktøjer af vejen. Disse forebyggende
foranstaltninger mindsker risikoen for, at el-værktøjet
starter ved et uheld.
20. Opbevar el-værktøjer, der ikke benyttes,
utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, som
ikke er bekendt med el-værktøjer eller disse
instruktioner, bruge el-værktøjet. El-værktøjer er
farlige i hænderne på uøvede brugere.
21. Vedligehold el-værktøjer. Kontroller for
skævheder eller bevægelige dele der binder, brud
på dele eller andre forhold, der eventuelt kan
påvirke el-værktøjets funktion. Få el-værktøjet
repareret før brug, hvis det er i stykker. Mange
uheld skyldes dårlig vedligeholdelse af el-værktøjer.
22. Hold skæreværktøjer skarpe og rene. Der er mindre
sandsynlighed for, at korrekt vedligeholdte
skæreværktøjer med skarpe skærende kanter binder,
og de er lettere at kontrollere.
23. Brug el-værktøj, tilbehør og værktøjsdele osv. i
overensstemmelse med denne vejledning, og i
henhold til arbejdsforholdene og det arbejde der
skal udføres. Brug af el-værktøjet til formål, det ikke
er beregnet til, kan medføre farlige situationer.
SERVICE
24. Få udført service på el-værktøjet hos en
autoriseret mekaniker, og brug kun tilsvarende
reservedele. Derved vedligeholdes el-værktøjets
sikkerhed.
25. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af
tilbehør.
26. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og
fedtstoffer.
SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER GEB041-2
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (på
grund af gentagen brug) betyde, at du ikke strengt
overholder sikkerhedsreglerne for hækkeklipperen.
Hvis værktøjet anvendes på usikker eller forkert vis,
kan du komme alvorligt til skade.
1. Hold alle kropsdele på afstand af kniven. Fjern
ikke afskåret materiale og hold ikke på materiale,
der skal skæres af, mens knivene arbejder. Sørg
for, at kontakten er slukket, når du fjerner
materiale, der har sat sig fast. Ved brug af en
hækkeklipper kan et enkelt øjebliks uopmærksomhed
medføre alvorlige personskader.
Side: 51
52
2. Bær hækkeklipperen i håndtaget med stoppet
kniv. Sæt altid knivhylsteret på, når du
transporterer eller opbevarer hækkeklipperen.
Korrekt håndtering af hækkeklipperen reducerer
risikoen for personskader pga. kontakt med knivene.
3. Hold kablet væk fra klippeområdet. Under arbejdet
kan kablet muligvis skjules af buskene og skæres over
ved et uheld af knivene.
4. Benyt ikke hækkeklipperen i regnvejr eller under våde
eller meget fugtige forhold. Den elektriske motor er
ikke vandtæt.
5. Førstegangsbrugere bør få vist hvordan
hækkeklipperen skal bruges af en erfaren person.
6. Hækkeklipperen må ikke anvendes af børn eller unge
under 18 år . Unge over 16 år er muligvis undtaget fra
denne regel, hvis de er under oplæring under opsyn af
en ekspert.
7. Brug kun hækkeklipperen hvis du er i god fysik form.
Hvis du er træt, reduceres din koncentrationsevne.
Vær især opmærksom sidst på arbejdsdagen. Udfør
alt arbejde roligt og forsigtigt. Brugeren er ansvarlig for
alle skader på tredjeparter.
8. Du må aldrig anvende hækkeklipperen under
påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin.
9. Kontroller, at spændingen og frekvensen på
strømforsyningen svarer til de specifikationer, der er
angivet på identifikationspladen. Vi anbefaler brug af
en fejlstrømsafbryder (RCCB) (fejlstrømsafbryder
(GFCI)) med en udløsningsstrøm på 30 mA eller
mindre, eller en fejlstrømsafbryder (ELCB).
10. Arbejdshandsker af stærkt læder er en del af
basisudstyret til hækkeklipperen og skal altid
anvendes, når du arbejder med den. Brug også solide
sko med skridsikre såler.
11. Inden du starter, skal du kontrollere, at
hækkeklipperen er i god stand og sikker at arbejde
med. Sikr dig, at afskærmningerne er ordentligt
monterede. Kontroller kablet for skader inden du
starter arbejdet, og udskift det om nødvendigt.
Hækkeklipperen må ikke anvendes medmindre den er
helt samlet.
12. Hold kablet væk fra klippeområdet. Udfør altid
arbejdet sådan at forlængerledningen befinder sig bag
ved dig.
13. Tag straks stikket ud fra stikkontakten, hvis kablet er
beskadiget eller skåret over.
14. Sørg for, at du har et sikkert fodfæste, inden du starter
på arbejdet.
15. Hold ordentligt fast på værktøjet under brug.
16. Sluk straks for motoren og træk stikket ud fra
stikkontakten, hvis hækkeklipperen skulle komme i
kontakt med et hegn eller en anden hård genstand.
Efterse hækkeklipperen for skader og få den straks
repareret, hvis den er beskadiget.
17. Inden du kontrollerer knivene, udbedrer problemer
eller fjerner materiale der sidder fast i knivene, skal du
altid først slukke for hækkeklipperen og tage stikket ud
af stikkontakten.
18. Sluk for hækkeklipperen og sikr dig, at stikket er taget
ud af stikkontakten, inden du udfører
vedligeholdelsesarbejde.
19. Du skal altid tage stikket ud af stikkontakten, når du
flytter hækkeklipperen et andet sted hen, inklusive
under arbejdet. Du må aldrig bære eller transportere
hækkeklipperen med knivene kørende. Grib aldrig om
knivene med hænderne.
20. Rengør hækkeklipperen og især knivene efter brug,
samt inden hækkeklipperen lægges væk for en
længere periode. Put lidt olie på knivene og sæt
skeden på. Den skede, der følger med enheden, kan
hænges op på væggen og giver derfor mulighed for på
sikker og praktisk vis at opbevare hækkeklipperen.
21. Opbevar hækkeklipperen med skeden på i et tørt rum.
Sørg for, at den er uden for børns rækkevidde.
Opbevar aldrig hækkeklipperen udendørs.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
•• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før du justerer værktøjet eller
kontrollerer dets funktion.
Betjening af kontakt (Fig. 1)
Dette værktøj er af sikkerhedsårsager udstyret med et
tredobbelt kontaktsystem. Du tænder for værktøjet ved at
trykke på to ud af de tre kontaktgreb A, B eller C. Slip et af
de to aktiverede kontaktgreb for at slukke for værktøjet.
Rækkefølgen for aktiveringen af kontaktgrebene er uden
betydning, eftersom værktøjet kun starter, når begge
kontaktgreb er trykket ind.
Vandret klipning (Fig. 2)
Tryk ind på kontaktgreb A og B for at klippe hækken på
vandret led.
Lodret klipning (Fig. 3)
Klip opad, mens du bruger begge hænder til at trykke ind
på kontaktgreb B og C og flytter hækkeklipperen foran
kroppen.
Klipning af yderområder (Fig. 4)
Brug begge hænder til at trykke ind på kontaktgreb A og C
for at klippe yderområdet af hækken.
MONTERING
FORSIGTIG:
•• Sørg altid for, at værktøjet er slukket og taget ud af
stikkontakten, før du udfører nogen form for arbejde på
værktøjet.
Tilslut forlængerledningen
FORSIGTIG:
•• Sikr dig, at forlængerledningens stik ikke sidder i
stikkontakten. (Fig. 5)
Når du tilslutter forlængerledningen skal du fastgøre den
til værktøjets ledning med krogsamlingen. Fastgør krogen
cirka 100 - 200 mm fra forlængerledningens stik. Dette
forhindrer utilsigtet ledningsfrakobling.
Side: 52
53
Ledningskrog til bælte
FORSIGTIG:
•• Fastgør ikke holderen på bælteledningskrogen til andet
end forlængerledningen. Fastgør den ikke tættere på
værktøjet end krogsamlingen. Hvis du gør det, kan det
medføre en ulykke eller personskade.
•• Fastgør den ene af krogsamlingens kroge til værktøjets
ledning og den anden af krogsamlingens kroge til
forlængerledningen. Det kan medføre en ulykke eller
personskade, hvis du arbejder med værktøjet med kun
én fastgjort krog.
Brug af bælteledningskrogen er med til at minimere
risikoen for uventet afskæring af forlængerledningen pga.
den løse forlængerledning. (Fig. 6)
Tryk ledningen ind eller træk den ud gennem åbningen i
holderen. (Fig. 7)
FORSIGTIG:
•• Anvend ikke kraft til åbning af holderen. Det kan
eventuelt medføre at holderen bøjes og beskadiges.
Ledningskrog til armen (tilbehør)
FORSIGTIG:
•• Fastgør ikke holderen på ledningskrogen til armen til
andet end forlængerledningen. Fastgør den ikke
tættere på værktøjet end krogsamlingens kroge. Hvis
du gør det, kan det medføre en ulykke eller
personskade.
•• Fastgør den ene af krogsamlingens kroge til værktøjets
ledning og den anden af krogsamlingens kroge til
forlængerledningen. Det kan medføre en ulykke eller
personskade, hvis du arbejder med værktøjet med kun
én fastgjort krog.
Brug af ledningskrogen til armen er med til at minimere
risikoen for uventet afskæring af forlængerledningen pga.
den løse forlængerledning. (Fig. 8)
Fastgør ledningskrogen til armen ved at placere den
omkring din arm og føre forlængerledningen igennem
holderen. Længden på ledningskrogen til armen kan
justeres.
BEMÆRK:
•• Du skal ikke føre forlængerledningen gennem båndet.
•• Anvend ikke kraft til åbning af holderen. Det kan
eventuelt medføre at holderen bøjes og beskadiges.
•• Det er mere praktisk at anvende ledningskrogen til
armen sammen med bælteledningskrogen.
BETJENING
FORSIGTIG:
•• Sørg for, at du ikke utilsigtet kommer i kontakt med
metalhegn eller andre hårde genstande under klipning.
Kniven kan muligvis brække og forårsage alvorlig
personskade.
•• Det er meget farligt at strække sig meget langt frem
med en hækkeklipper, især fra en stige. Udfør ikke
arbejde stående på noget der rokker eller ikke står
ordentligt fast.
Forsøg ikke at klippe grene der er tykkere end 10 mm i
diameter med denne hækkeklipper. Disse bør først
klippes ned til hækkeklipningsniveau med en grensaks.
(Fig. 9)
FORSIGTIG:
•• Klip ikke i døde træer eller lignende hårde genstande.
Hvis du gør det, kan det muligvis beskadige værktøjet.
Hold hækkeklipperen med begge hænder, tryk ind på
kontaktgreb A eller B og før hækkeklipperen foran
kroppen. (Fig. 10)
Grundlæggende bør du holde knivene på skrå, vendt mod
klipperetningen og stille og roligt føre hækkeklipperen
frem med en hastighed på 3 - 4 sekunder pr. meter.
(Fig. 11 og 12)
Når du skal klippe toppen på hækken lige, hjælper det at
spænde en snor ud i den ønskede højde og klippe langs
med den, ved at bruge den som en referencelinje.
(Fig. 13)
Hvis du monterer bladafskærmningen (tilbehør) på
værktøjet, når du klipper hækken lige, kan du undgå, at
afskårne blade bliver kastet væk. (Fig. 14)
For at klippe hækkens side lige hjælper det at klippe fra
bunden af og op. (Fig. 15)
Når buksbom eller rhododendron klippes nedefra og op
mod toppen, får du det bedste resultat. (Fig. 16)
Montering og afmontering af
bladafskærmningen (tilbehør)
FORSIGTIG:
•• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før du monterer eller
afmonterer bladafskærmningen.
BEMÆRK:
•• Når du monterer/afmonterer bladafskærmningen, skal
du altid bære handsker, sådan at hænder og ansigt
ikke kommer i direkte kontakt med knivene. Ellers kan
det medføre personskader.
•• Sørg altid for at fjerne knivhylsteret inden montering af
bladafskærmningen.
•• Bladafskærmningen modtager de afskårne blade, og
gør det lettere at opsamle bortkastede blade. Den kan
monteres på begge sider af værktøjet. (Fig. 17)
Tryk bladafskærmningen ned på knivene sådan at dens
sprækker overlapper med møtrikkerne på knivene. Du
skal her kontrollere, at bladafskærmningen ikke rører ved
grenfangeren, der er placeret yderst på knivene. (Fig. 18)
Bladafskærmningen skal herefter monteres sådan, at
dens kroge passer ind i rillerne på knivenheden. (Fig. 19)
For at afmontere bladafskærmningen skal du trykke på
udløsningsmekanismen på begge sider, sådan at krogene
låses op. (Fig. 20)
FORSIGTIG:
•• Knivhylsteret (standardudstyr) kan ikke monteres på
værktøjet, mens bladafskærmningen er monteret.
Inden du bærer på eller opbevarer hækkeklipperen,
skal du afmontere bladafskærmningen og sætte
knivhylsteret på for at beskytte knivene.
BEMÆRK:
•• Efterse bladafskærmningen inden brug for at sikre
ordentlig fastgørelse.
•• Forsøg aldrig at afmontere bladafskærmningen ved
brug af kraft, mens krogene er låst ind i knivenhedens
riller. Brug af overdreven kraft kan beskadige
værktøjet.
Side: 53
54
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
•• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud, før du udfører inspektion eller
vedligeholdelse.
Rengøring af værktøjet
Rengør værktøjet ved at tørre det af med en tør klud, eller
en der er dyppet i sæbevand.
FORSIGTIG:
•• Brug ikke benzin, fortynder, benzen eller fyringsolie
osv.
Vedligeholdelse af kniven
Smør kniven inden brug, samt én gang i timen under brug
med maskinolie eller lignende.
Efter udført arbejde skal du fjerne støv fra begge sider af
kniven med en stålbørste, tørre det af med en klud og
derefter påføre rigeligt olie med lav viskositet, som fx
maskinolie osv., eller smøreolie på spraydåse.
FORSIGTIG:
•• Vask ikke kniven i vand. Det muligvis forårsage rust
eller beskadige værktøjet.
Afmontering eller montering af kniv
FORSIGTIG:
•• Inden du afmonterer eller monterer kniven, skal du altid
sørge for, at værktøjet er slukket, og at stikket er taget
ud af stikkontakten.
•• Når du udskifter kniven, skal du altid bære handsker og
undgå at fjerne knivhylsteret, sådan at hænder og
ansigt ikke kommer i direkte kontakt med knivene.
Ellers kan det medføre personskader.
BEMÆRK:
•• Tør ikke fedtet af gearet eller krumtappen. Hvis du gør
det, kan det muligvis beskadige værktøjet.
•• Se bagsiden på indpakningen af ekstraknive angående
en særlig metode til afmontering og montering af
knivene.
Afmontering af knivene
Vend værktøjet på hovedet og løsn de fire skruer.
(Fig. 21)
BEMÆRK:
•• Pas på dine hænder ikke snavses til eftersom der er
smurt med fedt i knivenes bevægelsesområde.
Fjern underdækslet. (Fig. 22)
Fjern gearhusdækslet. (Fig. 23)
Indstil krumtappen på den vinkel som er vist på figuren
med en skruetrækker med lige kærv. (Fig. 24)
Fjern to skruer fra knivene hvorefter knivenheden kan
tages ud. (Fig. 25)
FORSIGTIG:
•• Sæt gearet tilbage på dets oprindelige position, på
samme måde som det var monteret, hvis det ved en
fejltagelse skulle tages af.
Montering af kniven
Hav de 4 aftagne skruer (til underdækslet), 2 skruer (til
kniven), gearhusdækslet, underdækslet og de nye knive
parat.
Juster positionen af krumtappen som vist på figuren. Put
herefter noget af det fedtstof, der følger med de nye knive,
rundt i kanten på krumtappen. (Fig. 26)
Overlap det ovale hul i den øverste kniv med det i den
nederste kniv. (Fig. 27)
Tag knivhylsteret fra de gamle knive frem og placer det på
de nye, så du nemt kan håndtere knivene under
udskiftningen. (Fig. 28)
Placer de nye knive på værktøjet sådan at de ovale huller
i knivene passer på krumtappen. Overlap huller i knivene
med skruehullerne i værktøjet og fastgør dem derefter
med to skruer. (Fig. 29)
Kontroller, at krumtappen nemt kan dreje med en
skruetrækker med lige kærv. (Fig. 30)
Monter gearhuset og underdækslet på værktøjet. Stram
skruen ordentligt til.
Tag knivhylsteret af og tænd derefter for værktøjet for at
kontrollere om knivene bevæger sig korrekt.
BEMÆRK:
•• Hvis knivene ikke kører ordentligt, er det fordi, at
knivene og krumtappen ikke er tilpasset ordentligt. Gør
monteringen om igen.
Opbevaring
Hullet i bunden af knivhylsteret er praktisk, når værktøjet
hænges på på et søm eller en skrue på væggen. (Fig. 31)
Placer knivhylsteret over knivene sådan at knivene ikke er
udækkede. Sørg for at opbevare værktøjet uden for børns
rækkevidde.
Opbevar værktøjet på et sted hvor det ikke udsættes for
vand og regn.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer, kontrol og udskiftning af kulbørsterne samt
al anden vedligeholdelse eller justering udføres af
autoriserede Makita-servicecentre, der altid benytter
Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
•• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
•• Knivhylster
•• Krogsamling
•• Knivmontering
•• Ledningskrog til bælte
•• Ledningskrog til arm
Side: 54
55
EC-ERKLÆRING VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AF
STANDARDER ENH020-1
Undertegnede, Kato, som autoriseret heraf, erklærer, at
MAKITA-maskiner af
TYPE:
UH5580, UH6580, UH7580
overholder standardkravene til sikkerhed og sundhed i de
gældende EU-retningslinjer:
EU-maskindirektivet 98/37/EC, Støjemission
2000/14/EG, EU EMC-direktivet 2004/108/EC.
Kravene i ovenstående EU-direktiver er hovedsageligt
implementeret på basis af følgende standarder:
EN60745-2-15, EN 55014, EN61000.
Vurderingsproceduren for overholdelse af 2000/14/EG
blev udført i henhold til Annex V. Det målte
lydeffektniveau (LpA): er 86,5 dB (A). Det målte
lydeffektniveau (Lwa) er 94,5 dB (A). Det garanterede
lydeffektniveau (Ld) er 96 dB (A). Usikkerheden (K) er
0,7 dB (A).
Vibration
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-15:
Vibrationsemission (ah, D): 4,4 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
CE 2008
Tomoyasu Kato
Direktør
Ansvarlig producent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita UH6580.

Stil et spørgsmål om Makita UH6580

Har du et spørgsmål om Makita UH6580 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita UH6580. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita UH6580 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.