Makita UH5261 manual

Få vist brugermanualen for Makita UH5261 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Hækkeklipper
  • Model/navn: UH5261
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 38
39
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
•• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
•• Specifikationerne kan variere fra land til land.
•• Vægt i henhold til EPTA-procedure 01/2003
Symboler END220-4
Her vises de symboler, der benyttes til udstyret. Vær
sikker på, at du forstår deres betydning, før du bruger
maskinen.
...... Læs brugsanvisningen.
................ DOBBELT ISOLERET
................ Udsæt den ikke for regn.
................ Tag straks stikket ud af stikkontakten,
hvis kablet er beskadiget eller skåret
over.
................ Kun for EU-lande
Elværktøj må ikke bortskaffes som
almindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv
2002/96/EF om bortskaffelse af
elektriske og elektroniske produkter og
gældende national lovgivning skal
brugt elværktøj indsamles separat og
returneres til miljøgodkendt
genindvinding.
Tilsigtet anvendelse ENE014-1
Maskinen er beregnet til klipning af hække.
Strømforsyning ENF002-1
Maskinen bør kun sluttes til en strømforsyning med den
spænding, der er angivet på mærkepladen, og den kan
kun benyttes med enkeltfaset vekselstrøm. Den er
dobbelt isoleret i overensstemmelse med europæisk
standard og kan derfor også sluttes til stikkontakter uden
jordforbindelse.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
HÆKKEKLIPPER GEB041-8
1. Hold kun maskinen i de isolerede gribeflader, da
klingen kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller maskinens egen ledning. Hvis
knivene kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan udsatte metaldele på maskinen blive
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
2. Hold alle kropsdele på afstand af knivene. Fjern
ikke afskåret materiale og hold ikke på materiale,
der skal skæres af, mens knivene arbejder. Sørg
for, at kontakten er slukket, når du fjerner
materiale, der har sat sig fast. Ved brug af en
hækkeklipper kan et enkelt øjebliks uopmærksomhed
medføre alvorlige personskader.
3. Bær hækkeklipperen i håndtaget med stoppede
knive. Sæt altid knivhylsteret på, når du
transporterer eller opbevarer hækkeklipperen.
1. Kontaktgreb B
2. Kontaktgreb A
3. Kontaktgreb C
4. Krogsamling
5. Maskinens ledning
6. Forlængerledning
7. Krog
8. Maskine
9. Holder
10. Ledningskrog til bælte
11. Ledning
12. Armbånd med ledningskrog
13. Klipperetning
14. Hold knivene på skrå
15. Den hækkeoverflade der skal
klippes
16. Snor
17. Tryk
18. Flisopsamler
19. Møtrik
20. Kniv
21. Kroge
22. Placer krogene i rillerne
23. Riller
24. Tryk på krogene på begge sider
25. Frigør krogene
Model UH4261 UH4861 UH5261
Knivlængde 420 mm 480 mm 520 mm
Klip pr. minut (min-1
) 1.600 1.600 1.600
Længde i alt 821 mm 871 mm 921 mm
Nettovægt 2,9 kg 3,0 kg 3,0 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 39
40
Korrekt håndtering af hækkeklipperen reducerer
risikoen for personskader pga. kontakt med knivene.
4. Hold kablet væk fra klippeområdet. Under arbejdet
kan kablet muligvis skjules af buskene og skæres over
ved et uheld af knivene.
5. Benyt ikke hækkeklipperen i regnvejr eller under våde
eller meget fugtige forhold. Den elektriske motor er
ikke vandtæt.
6. Førstegangsbrugere bør få vist hvordan
hækkeklipperen skal bruges af en erfaren person.
7. Hækkeklipperen må ikke anvendes af børn eller unge
under 18 år . Unge over 16 år er muligvis undtaget fra
denne regel, hvis de er under oplæring under opsyn af
en ekspert.
8. Brug kun hækkeklipperen hvis du er i god fysik form.
Hvis du er træt, reduceres din koncentrationsevne.
Vær især opmærksom sidst på arbejdsdagen. Udfør
alt arbejde roligt og forsigtigt. Brugeren er ansvarlig for
alle skader på tredjeparter.
9. Du må aldrig anvende hækkeklipperen under
påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin.
10. Kontroller, at spændingen og frekvensen på
strømforsyningen svarer til de specifikationer, der er
angivet på identifikationspladen. Vi anbefaler brug af
en fejlstrømsafbryder (RCCB) (fejlstrømsafbryder
(GFCI)) med en udløsningsstrøm på 30 mA eller
mindre, eller en fejlstrømsafbryder (ELCB).
11. Arbejdshandsker af stærkt læder er en del af
basisudstyret til hækkeklipperen og skal altid
anvendes, når du arbejder med den. Brug også solide
sko med skridsikre såler.
12. Inden du starter, skal du kontrollere, at
hækkeklipperen er i god stand og sikker at arbejde
med. Sikr dig, at afskærmningerne er ordentligt
monterede. Kontroller kablet for skader inden du
starter arbejdet, og udskift det om nødvendigt.
Hækkeklipperen må ikke anvendes medmindre den er
helt samlet.
13. Hold kablet væk fra klippeområdet. Udfør altid
arbejdet sådan at forlængerledningen befinder sig bag
ved dig.
14. Tag straks stikket ud fra stikkontakten, hvis kablet er
beskadiget eller skåret over.
15. Sørg for, at du har et sikkert fodfæste, inden du starter
på arbejdet.
16. Hold ordentligt fast på maskinen under brug.
17. Kør ikke maskinen mere end nødvendigt uden
belastning.
18. Sluk straks for motoren og træk stikket ud fra
stikkontakten, hvis hækkeklipperen skulle komme i
kontakt med et hegn eller en anden hård genstand.
Efterse hækkeklipperen for skader og få den straks
repareret, hvis den er beskadiget.
19. Inden du kontrollerer knivene, udbedrer problemer
eller fjerner materiale der sidder fast i knivene, skal du
altid først slukke for hækkeklipperen og tage stikket ud
af stikkontakten.
20. Sluk for hækkeklipperen og sikr dig, at stikket er taget
ud af stikkontakten, inden du udfører
vedligeholdelsesarbejde.
21. Du skal altid tage stikket ud af stikkontakten og
placere knivhylsteret over knivene, når du flytter
hækkeklipperen et andet sted hen, inklusive under
arbejdet. Du må aldrig bære eller transportere
hækkeklipperen med knivene kørende. Grib aldrig om
knivene med hænderne.
22. Rengør hækkeklipperen og især knivene efter brug,
samt inden hækkeklipperen lægges væk for en
længere periode. Put lidt olie på knivene og sæt
hylsteret på. Det hylster, der følger med enheden, kan
hænges op på væggen og giver derfor mulighed for på
sikker og praktisk vis at opbevare hækkeklipperen.
23. Opbevar hækkeklipperen med hylsteret på i et tørt
rum. Sørg for, at den er uden for børns rækkevidde.
Opbevar aldrig hækkeklipperen udendørs.
24. Kør ikke maskinen mere end nødvendigt uden
belastning.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
•• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før du justerer maskinen eller
kontrollerer dens funktion.
•• Placer knivhylsteret over knivene inden du justerer
maskinen eller kontrollerer dens funktion.
Betjening af afbryderkontakt (Fig. 1)
Denne maskine er af sikkerhedsårsager udstyret med et
tredobbelt kontaktsystem. Du tænder for maskinen ved at
trykke på kontaktgreb B og samtidigt trykke på
kontaktgreb A eller C. Slip ét af de to aktiverede
kontaktgreb for at slukke. Rækkefølgen for aktiveringen af
kontaktgrebene er uden betydning, eftersom maskinen
kun starter, når begge kontaktgreb er trykket ind.
Vandret klipning (Fig. 2)
Tryk ind på kontaktgreb A og B for at klippe hækken på
vandret led.
Lodret klipning (Fig. 3)
Klip opad, mens du bruger begge hænder til at trykke ind
på kontaktgreb B og C og flytter hækkeklipperen foran
kroppen.
MONTERING
FORSIGTIG:
•• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og stikket er
taget ud af stikkontakten, før du udfører nogen form for
arbejde på maskinen.
Tilslut forlængerledningen
FORSIGTIG:
•• Sikr dig, at forlængerledningens stik ikke sidder i
stikkontakten. (Fig. 4)
Side: 40
41
Når du tilslutter forlængerledningen, skal du fastgøre den
til maskinens ledning med krogsamlingen. Fastgør krogen
cirka 100 - 200 mm fra forlængerledningens stik. Dette
forhindrer utilsigtet ledningsfrakobling.
Ledningskrog til bælte
FORSIGTIG:
•• Fastgør ikke holderen på bælteledningskrogen til andet
end forlængerledningen. Fastgør den ikke tættere på
maskinen end krogsamlingen. Hvis du gør det, kan det
medføre en ulykke eller personskade.
•• Fastgør den ene af krogsamlingens kroge til
maskinens ledning og den anden af krogsamlingens
kroge til forlængerledningen. Det kan medføre en
ulykke eller personskade, hvis du arbejder med
maskinen med kun én fastgjort krog.
Brug af bælteledningskrogen er med til at minimere
risikoen for uventet afskæring af forlængerledningen pga.
den løse forlængerledning. (Fig. 5 og 6)
Tryk ledningen ind eller træk den ud gennem åbningen i
holderen.
FORSIGTIG:
•• Anvend ikke kraft til åbning af holderen. Det kan
eventuelt medføre, at holderen bøjes og beskadiges.
Ledningskrog til armen (tilbehør)
FORSIGTIG:
•• Fastgør ikke holderen på ledningskrogen til armen til
andet end forlængerledningen. Fastgør den ikke
tættere på maskinen end krogsamlingens kroge. Hvis
du gør det, kan det medføre en ulykke eller
personskade.
•• Fastgør den ene af krogsamlingens kroge til
maskinens ledning og den anden af krogsamlingens
kroge til forlængerledningen. Det kan medføre en
ulykke eller personskade, hvis du arbejder med
maskinen med kun én fastgjort krog.
Brug af ledningskrogen til armen er med til at minimere
risikoen for uventet afskæring af forlængerledningen pga.
den løse forlængerledning. (Fig. 7)
Fastgør armbåndet til ledningskrogen ved at placere det
omkring din arm og føre forlængerledningen igennem
holderen. Længden på armbåndet til ledningskrogen kan
justeres.
BEMÆRK:
•• Du skal ikke føre forlængerledningen gennem båndet.
•• Anvend ikke kraft til åbning af holderen. Det kan
eventuelt medføre, at holderen bøjes og beskadiges.
•• Det er mere praktisk at anvende ledningskrogen til
armen sammen med bælteledningskrogen.
BETJENING
FORSIGTIG:
•• Sørg for, at du ikke utilsigtet kommer i kontakt med
metalhegn eller andre hårde genstande under klipning.
Kniven kan muligvis brække og forårsage alvorlig
personskade.
•• Det er meget farligt at strække sig meget langt frem
med en hækkeklipper, især fra en stige. Udfør ikke
arbejde stående på noget der rokker eller ikke står
ordentligt fast. (Fig. 8)
Forsøg ikke at klippe grene der er tykkere end 10 mm i
diameter med denne hækkeklipper. Disse bør først
klippes ned til hækkeklipningsniveau med en grensaks.
FORSIGTIG:
•• Klip ikke i døde træer eller lignende hårde genstande.
Hvis du gør det, kan det muligvis beskadige maskinen.
(Fig. 9)
Hold hækkeklipperen med begge hænder, tryk ind på
kontaktgreb A eller B og før hækkeklipperen foran
kroppen. (Fig. 9 og 10)
Grundlæggende bør du holde knivene på skrå, vendt mod
klipperetningen og stille og roligt føre hækkeklipperen
frem med en hastighed på 3 –– 4 sekunder pr. meter.
(Fig. 11)
Når du skal klippe toppen på hækken lige, hjælper det at
spænde en snor ud i den ønskede højde og klippe langs
med den, ved at bruge den som en referencelinje.
(Fig. 12)
Hvis du monterer flisopsamleren (tilbehør) på maskinen,
når du klipper hækken lige, kan du undgå at afskårne
blade bliver kastet væk. (Fig. 13)
For at klippe hækkens side lige hjælper det at klippe fra
bunden af og op. (Fig. 14)
Når buksbom eller rhododendron klippes nedefra og op
mod toppen, får du det bedste resultat.
Montering og afmontering af
flisopsamleren (tilbehør)
FORSIGTIG:
•• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før du monterer eller
afmonterer flisopsamleren.
BEMÆRK:
•• Når du monterer/afmonterer flisopsamleren, skal du
altid bære handsker, sådan at hænder og ansigt ikke
kommer i direkte kontakt med knivene. Ellers kan det
medføre personskader.
•• Sørg altid for at fjerne knivhylsteret inden montering af
flisopsamleren.
•• Flisopsamleren modtager de afskårne blade, og gør
det lettere at opsamle bortkastede blade. Den kan
monteres på begge sider af maskinen. (Fig. 15 og 16)
Flisopsamleren skal monteres sådan, at dens kroge
passer ind i rillerne på knivenheden. (Fig. 17)
For at afmontere flisopsamleren skal du trykke på
udløsningsmekanismen på begge sider, sådan at krogene
låses op.
FORSIGTIG:
•• Knivhylsteret (standardudstyr) kan ikke monteres på
maskinen, mens flisopsamleren er monteret. Inden du
bærer på eller opbevarer hækkeklipperen, skal du
afmontere flisopsamleren og sætte knivhylsteret på for
at beskytte knivene.
BEMÆRK:
•• Efterse flisopsamleren inden brug for at sikre ordentlig
fastgørelse.
•• Forsøg aldrig at afmontere flisopsamleren ved brug af
kraft, mens krogene er låst ind i knivenhedens riller.
Brug af overdreven kraft kan beskadige maskinen.
Side: 41
42
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
•• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at stikket er
taget ud, før du udfører inspektion eller
vedligeholdelse.
Rengøring af maskinen
Rengør maskinen ved at tørre den af med en tør klud,
eller en der er dyppet i sæbevand.
FORSIGTIG:
•• Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medføre misfarvning,
deformation eller revner.
Vedligeholdelse af kniven
Smør kniven inden brug, samt én gang hver halve time
under brug med maskinolie eller lignende.
Efter udført arbejde skal du fjerne støv fra begge sider af
kniven med en stålbørste, tørre det af med en klud og
derefter påføre rigeligt olie med lav viskositet, som fx
maskinolie osv., eller smøreolie på spraydåse.
FORSIGTIG:
•• Vask ikke kniven i vand. Det muligvis forårsage rust
eller beskadige maskinen.
•• Bær handsker når du foretager vedligeholdelse af
knivene.
Opbevaring
Placer knivhylsteret over knivene sådan at knivene ikke er
udækkede. Sørg for at opbevare maskinen uden for børns
rækkevidde.
Opbevar maskinen på et sted hvor den ikke udsættes for
vand og regn.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer, kontrol og udskiftning af kulbørsterne samt
al anden vedligeholdelse eller justering udføres af
autoriserede Makita-servicecentre, der altid benytter
Makita-reservedele.
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
•• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du
har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende
tilbehøret.
•• Sværdhylster
•• Krogsamling
•• Ledningskrog til bælte
•• Ledningskrog til arm
•• Flisopsamler
BEMÆRK:
•• Visse dele på listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehør. De kan
variere fra land til land.
Støj ENG905-1
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 82 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 93 dB (A)
Usikkerhed (K): 2,1 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG900-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: hækkeklipning
Vibrationsemission (ah): 6,7 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
•• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
•• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
•• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
•• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
Kun for lande i Europa ENH021-6
EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Hækkeklipper
Modelnummer/ type: UH4261, UH4861, UH5261
Specifikationer: se tabellen ““SPECIFIKATIONER””.
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
2000/14/EF, 2006/42/EF
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
Den konformitetsvurderingsprocedure, der kræves af
Direktiv 2000/14/EF, blev udført i henhold til appendiks V.
Målt lydeffektniveau: 93 dB (A)
Garanteret lydeffektniveau: 96 dB (A)
23. 07. 2010
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita UH5261.

Stil et spørgsmål om Makita UH5261

Har du et spørgsmål om Makita UH5261 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita UH5261. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita UH5261 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.