Makita UC3530A manual

Få vist brugermanualen for Makita UC3530A below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Motorsav
  • Model/navn: UC3530A
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 107
108
Symboler
Du vil på kædesaven og i brugsanvisningen støde på
følgende symboler:
Vi takker for din tillid til vores produkt
Vi ønsker dig tillykke med din nye MAKITA el-kædesav.
Vi er sikre på, at du vil blive meget tilfreds med denne
moderne maskine.
MAKITA el-kædesave kendetegnes ved deres robuste,
højeffektive motorer og høje kædehastigheder, der
sikrer en fremragende saveydelse. De er udstyret med
omfattende avanceret sikkerhedsudstyr, de er lette og
handy og kan øjeblikkeligt anvendes overalt, hvor der er
mulighed for tilslutning til ledningsnettet.
For at kunne garantere en optimal funktion og ydelse
af din nye el-kædesav, og for at du altid kan arbejde
sikkert, beder vi om følgende:
Læs denne brugsanvisning grundigt igennem
inden el-kædesaven tages i brug første gang og
overhold altid sikkerhedsreglerne. Tilsidesættelse
af reglerne kan medføre alvorlige personskader på
operatøren og/eller folk i nærheden.
Læs brugsanvisningen og
overhold advarsels- og
sikkerhedsforholdsreglerne!
Vær særlig forsigtig og
opmærksom!
Bær hjelm, øjen- og høreværn!
Træk stikket ud!
Træk stikket ud, hvis kablet er
beskadiget!
Kædebremse løsnet
Kædebremse aktiveret
Tilbageslag!
Forbudt!
..... mm
Maksimalt tilladelig
skærelængde
Bær arbejdshandsker!
Beskyttes mod fugt!
Kædens rotationsretning
Dobbelt beskyttelsesisolering
Savkædeolie
Førstehjælp
Genbrug
CE-mærke
Tag hensyn til miljøet! El-
apparater må ikke smides i
husholdningsaffaldet!
Hvis maskinen ikke længere kan
bruges, så spørg hos din lokale
affaldsstation, hvor og hvordan du
kan aflevere den.
Klip tilslutningsledningen af tæt
inde ved maskinen, så du ikke
udsætter andre for fare på grund af
en defekt maskine.
OBS! Tag stikket ud af
kontakten, før du klipper
ledningen
over. Livsfare på grund af
strømstød!
DANSK
Side: 108
109
Tilsigtet anvendelse
El-save
Denne el-sav må kun anvendes til savning af træ. Den
er beregnet til lejlighedsvis brug i tyndt træ, studsning af
frugttræer, fældning, afgrening, afkortning.
Personer, som ikke må anvende saven:
Personer, der ikke er fortrolige med brugsanvisningen,
børn og unge, samt personer under indflydelse af
alkohol, stoffer eller medikamenter, må ikke bruge
denne sav.
Sikkerhedsadvarsler for motorsaven: LAD
IKKE tryghed eller kendskab til produktet (på grund af
gentagen brug) betyde, at De ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for motorsaven. Hvis værktøjet
anvendes på usikker eller forkert vis, kan De komme
alvorligt til skade.
1. Hold alle dele af kroppen væk fra motorsaven,
når motorsaven kører. Inden De starter
motorsaven, skal De sørge for, at motorsaven
ikke er i kontakt med noget. Et øjebliks
uopmærksomhed under brug af motorsave kan
forårsage, at tøj eller en kropsdel kommer i kontakt
med motorsaven.
2. Hold altid motorsaven med højre hånd på
det bagerste håndtag og venstre hånd på det
forreste håndtag. Holder De saven med omvendt
håndstilling forøges risikoen for personskader og bør
derfor aldrig anvendes.
3. Bær sikkerhedsbriller og høreværn. Det
anbefales, at De anvender beskyttelsesudstyr
til hoved, hænder, ben og fødder. Passende
beskyttelsesudstyr reducerer personskader opstået
på grund af flyvende afskårne dele eller utilsigtet
kontakt med motorsaven.
4. Brug ikke motorsaven oppe i et træ. Brug af en
motorsav oppe i et træ kan resultere i personskader.
5. Sørg for altid at have et ordentligt fodfæste og
1 2
3
4
5
Leveringsomfang
1. El-kædesav
2. Sværd
3. Savkæde
4. Trækaflastning for tilslutningskabel
5. Savkædebeskyttelse
6. Brugsanvisning (ikke vist)
Såfremt en af de her viste dele mangler ved leveringen,
beder vi dig henvende dig til din lokale forhandler.
EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse: Kædesav
Modelnummer/ type: UC3030A, UC3530A, UC4030A,
UC4530A, UC3530AP, UC4030AP
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
2000/14/EC, 98/37/EC indtil den 28. december 2009
og derefter 2006/42/EC fra den 29. december 2009
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Den konformitetsvurderingsprocedure, der kræves af
Direktiv 2000/14/EC, blev udført i henhold til appendiks
V.
Målt lydeffektniveau: 101,8 dB
Garanteret lydeffektniveau: 103 dB
30. januar 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
Side: 109
110
brug kun motorsaven, når De står på en fast,
stabil og jævn overflade. Overflader, der er glatte
eller ustabile som fx stiger, kan forårsage tab af
balancen eller kontrollen over motorsaven.
6. Når De saver i en gren, der er spændt, skal
De være opmærksom på, at den kan springe
tilbage. Når spændingen i træfibrene udløses, kan
grenen springe tilbage mod operatøren og/eller slå
motorsaven ud af kontrol.
7. Vær yderst forsigtig når De saver i buske og
unge træer. Det tynde materiale kan sætte sig fast
i motorsaven og svinge over imod Dem, eller trække
Dem ud af balance.
8. Bær motorsaven i det forreste håndtag med
motorsaven slukket og sværdet vendende
væk fra kroppen. Når De transporterer eller
opbevarer motorsaven, skal De altid sætte
sværdhylstret på.
Korrekt håndtering af motorsaven reducerer risikoen
for utilsigtet kontakt med den tændte motorsav.
9. Følg anvisningerne for smøring, spænding
af kæde og udskiftning af tilbehør. En forkert
spændt eller dårligt smurt kæde kan enten knække
eller forøge risikoen for tilbageslag.
10.Hold håndtagene tørre, rene og frie for olie og
fedt. Fedtede, olierede håndtag er glatte og giver
ringere kontrol over værktøjet.
11.Sav kun i træ. Brug ikke motorsaven til formål
den ikke er beregnet til. Eksempel: Brug ikke
motorsaven til at save i plastic, murværk eller
bygningsmaterialer, der ikke er af træ. Brug af
motorsaven til formål, den ikke er beregnet til, kan
medføre farlige situationer.
12.Årsager til tilbageslag og forebyggelse af dette:
Tilbageslag kan opstå, når næsen eller spidsen af
sværdet kommer i kontakt med en genstand, eller
når træet lukker sammen og klemmer savkæden
fast i snittet. I nogle tilfælde kan kontakt med
spidsen udløse en pludselig modsatrettet reaktion,
der slår sværdet op og bagover mod operatøren.
Hvis savkæden klemmes langs den øverste del af
sværdet, kan det skubbe sværdet kraftigt tilbage
mod operatøren.
Begge disse reaktioner kan forårsage, at De
mister kontrollen over saven og resultere i
alvorlige personskader. Afhæng ikke kun af de
sikkerhedsforanstaltninger som er indbygget i saven.
De bør som bruger af motorsaven tage flere
forholdsregler for at holde savearbejdet fri for
uheld og skader. Tilbageslag skyldes forkert brug
af værktøjet og/eller forkerte betjeningsprocedurer
eller betingelser og kan undgås ved at træffe de
nødvendige forholdsregler som beskrevet nedenfor:
- Hold godt fast, med tommelfingrene og
fingrene sluttet rundt om motorsavens
håndtag, med begge hænder på saven
samt krop og arm i en sådan position, at
De kan modstå tilbageslagskræfterne.
Tilbageslagskræfterne kan kontrolleres
af operatøren, hvis der tages de rigtige
forholdsregler. Slip ikke motorsaven.
- Stræk Dem ikke for langt ud og sav ikke over
skulderhøjde. Dette hjælper til at forebygge
utilsigtet kontakt med spidsen og giver bedre
kontrol med motorsaven i uventede situationer.
- Udskift kun med de sværd og kæder som
er angivet af producenten. Udskiftning med
forkerte sværd og kæder kan forårsage brud og/
eller tilbageslag.
- Følg producentens instruktioner for slibning
og vedligeholdelse af savkæden. Mindskes
højden på dybdemåleren kan det føre til flere
tilbageslag.
Sikkerhedsforholdsregler
Generelle forholdsregler (Fig. 1)
- Af sikkerhedshensyn er det absolut nødvendigt
at brugeren læser denne brugsanvisning nøje,
sådan at han/hun bliver fortrolig med funktionen af el-
kædesaven. Brugere, som ikke kender tilstrækkeligt
til anvendelsen, er til fare for dem selv og andre pga.
forkert håndtering af maskinen.
- Det anbefales, at el-kædesaven kun lånes ud til
personer, som har erfaring med el-kædesave.
Overdrag altid brugsanvisningen.
- Førstegangsbrugere bør bede forhandleren om
grundlæggende instrukser for at få kendskab til
fremgangsmåden for savning med en el-kædesav.
- Lær brugen af en el-kædesav ved at skære en
træstamme op i stykker, mens den ligger på en
savbuk.
- Børn og personer under 18 år må ikke anvende
el-kædesaven. Personer over 16 må anvende
kædesaven til træningsformål under vejledning af en
kvalificeret underviser.
- Arbejde med el-kædesave skal altid udføres med stor
forsigtighed og opmærksomhed.
- Anvend kun el-kædesaven, hvis du er i god fysisk
form. Udfør alt arbejde roligt og forsigtigt. Brugeren
har ansvaret for andre.
- Anvend aldrig el-kædesaven under påvirkning af
alkohol, stoffer eller medikamenter. (Fig. 2)
Personligt sikkerhedsudstyr
- For at forhindre skader på hoved, øjne, hænder
eller fødder såvel som beskyttelse af hørelsen,
skal det nedenfor anførte sikkerhedsudstyr
benyttes under arbejde med el-kædesaven.
- Beklædningen skal være hensigtsmæssig, dvs.
tætsiddende, men ikke hindrende. Bær ikke smykker
eller tøj, der kan sidde fast i buske eller krat.
- Beskyttelseshjelmen (1) skal med jævne
mellemrum efterses for skader og skal udskiftes
mindst hvert 5 år. Anvend kun godkendte
beskyttelseshjelme. Anvend hårnet hvis du har langt
hår. (Fig. 3)
- Visiret (2) på hjelmen (eller beskyttelsesbrillerne)
beskytter mod savflis og afskårne træstykker. For
at forhindre øjenskader skal der altid benyttes
beskyttelsesbriller eller et visir under arbejdet med el-
kædesaven.
- Anvend passende støjdæmpende anordninger
(høreværn (3) ørepropper m.v.). Oktavbåndsanalyse
efter anmodning.
- De beskyttende arbejdsoveralls (4) er lavet
i en nylonstruktur med 22 lag og beskytter mod
snitskader. Vi anbefaler på det kraftigste, at de
anvendes. Brug i hvert fald et par bukser med lange
ben, lavet ud af stærkt stof, under arbejde med el-
kædesaven. (Fig. 4)
- Arbejdshandsker (5), der er lavet af tykt læder, er en
del af det foreskrevne udstyr og skal altid anvendes
under arbejde med el-kædesaven.
Side: 110
111
- Der skal altid anvendes sikkerhedssko eller -støvler
(6) med skridsikre såler, stålkapper og benbeskyttelse
under arbejde med el-kædesaven. Sikkerhedssko
udstyret med et beskyttelseslag yder beskyttelse mod
snitskader samt sikrer godt fodfæste.
Anvendelse
- El-kædesaven må ikke bruges i regnvejr og i våde
eller meget fugtige omgivelser, da motoren ikke er
vandtæt. (Fig. 5)
- Hvis el-kædesaven er fugtig, må den ikke anvendes.
- Undgå fysisk kontakt med jordede overflader.
- Anvend ikke el-kædesaven i nærheden af
brandfarlige gasser eller støv. Eksplosionsfare.
- Netledningen skal altid føres bag ved brugeren. Pas
på, at ledningen ikke kommer i klemme eller i berøring
med skarpe kanter. Ledningen lægges sådan, at den
ikke er til fare for nogen.
- Stikket må kun tilkobles sikkerhedskontakter med
godkendt installation. Sørg for, at netspændingen
svarer til den på mærkepladen. Sikring på 16 A. Hvis
saven anvendes udendørs, skal den sluttes til et HFI-
relæ med maks. 30 mA udløserstrøm.
- Vær opmærksom på forlængerledningens
diameter. Ved brug af en kabelrulle skal ledningen
rulles helt ud. Brug kun forlængerledninger, der
overholder til specifikationerne i “Tekniske data”.
Hvis saven anvendes udendørs, skal det sikres, at
forlængerledningen er godkendt dertil.
- Før arbejdet med el-kædesaven begynder, skal
man kontrollere, at den fungerer ordentligt og er i
forskriftmæssig og driftssikker tilstand.
Kontroller især kædebremsens funktion,
korrekt montering af savsværd, korrekt slibning
og tilstramning af savkæden, fast montering
af kædehjulbeskyttelsen, nem funktion af
afbryderkontakten og spærreknappen, intakt ledning
og stik samt rene og tørre håndtag.
- Anvend kun el-kædesaven, når den er fuldt samlet.
Anvend aldrig el-kædesaven, hvis den ikke er
fuldstændig samlet.
- Fjern indstillingsværktøjet, inden saven tændes.
- Alle beskyttelsesinstallationer og afskærmninger
der leveres med kædesaven, skal anvendes under
arbejde.
- Sørg for, at der ikke er nogen børn eller andre
personer inden for arbejdsområdet. Vær også
opmærksom på eventuelle dyr i nærheden af
arbejdet. (Fig. 6)
- Sikr dig et godt fodfæste, inden du tænder for el-
kædesaven.
- Hold altid på el-kædesaven med begge hænder.
Hold om det bagerste håndtag med højre hånd og om
bøjlehåndtaget med venstre hånd. Hold godt fast på
håndtagene med tommelfingrene. Sværdet og kæden
skal vende væk fra kroppen. (Fig. 7)
- Start kun saven på den måde, som er beskrevet
i brugsanvisningen. Overbelast ikke saven. Den
arbejder bedst og mere sikkert, hvis du anvender den
inden for det angivne effektområde.
- Sluk straks for el-kædesaven, hvis du bemærker
ændringer i driften.
FORSIGTIG: Når afbryderkontakten slippes, løber
kæden videre et kort stykke tid (frigangseffekt).
- Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.
- Læg ledningen sådan, at det ikke sætter sig fast i
grene og lignende det under savearbejdet.
- Hvis ledningen er blevet beskadiget på nogen måde,
skal stikket straks trækkes ud. (Fig. 8)
- Hvis savkæden kommer i berøring med sten, søm
eller andre hårde genstande, skal stikket straks
trækkes ud og udstyret kontrolleres.
- Stikket skal trækkes ud ved kontrol af
kædespænding, efterspænding af kæden,
kædeskift og ved driftsforstyrrelser. (Fig. 9)
• Funktionsfejl
• Vedligeholdelse
• Oliepåfyldning
• Slibning af savkæden
• Arbejdsafbrydelser
• Transport
• Når maskinen tages ud af drift
- I arbejdspauser og når man forlader el-kædesaven,
skal afbryderkontakten slås fra, og stikket skal
trækkes ud. Placer el-kædesaven på et sikkert sted,
sådan at den ikke er til fare for andre.
- Stikket skal trækkes ud ved påfyldning af olietanken.
Rygning og åben ild er ikke tilladt.
- Undgå hud- eller øjenkontakt med mineralske
olieprodukter. Bær altid handsker ved påfyldning af
olie i olietanken.
- Sørg for, at der ikke spildes savkædeolie på jorden
(miljøværn). Benyt et passende underlag.
- Hvis der spildes olie, skal el-kædesaven straks
rengøres.
Arbejdsmetoder- og teknik
- Arbejd ikke alene. Der skal være nogen i nærheden
i tilfælde af, at der opstår problemer (inden for
hørevidde).
- El-kædesaven skal altid holdes med begge hænder
under arbejde. Derved kan den styres sikkert.
- Anvend kun el-kædesaven under gode lys- og
sigtforhold. Vær opmærksom på glatte eller våde
områder, samt på om der er is eller sne (risiko for at
glide). Der er enormt høj risiko for at glide ved arbejde
på nybarket træ (bark).
- Arbejd aldrig på ustabile overflader. Vær opmærksom
på hindringer i arbejdsområdet og snublefare. Sørg
altid for at have et solidt fodfæste.
- Sav aldrig over skulderhøjde.
- Sav aldrig fra en stige. (Fig. 10)
- Klatr aldrig op i træer med el-kædesaven for at udføre
savearbejde.
- Arbejd aldrig meget foroverbøjet.
- El-kædesaven skal føres sådan, at ingen kropsdele
befinder sig i forlængelse af savkædens arbejdsplan.
(Fig. 11)
- El-kædesaven må kun anvendes til savning i træ.
- Lad ikke savkæden røre ved jorden, når den kører.
Hvis du saver i træ der ligger direkte på jorden, skal
du vende det om, inden du saver snittet igennem,
sådan at du ikke saver ned i jorden.
- Hold snittet rent for fremmedlegemer som fx sand,
sten, søm, ståltråd osv. Sådanne fremmedlegemer
skader saven og kan medføre farlige tilbageslag.
- Benyt et sikkert underlag ved savning af opskåret
træ og tynde træstykker (savbuk, 12). Benyt et stabilt
underlag ved savning af opskåret træ og tynde
træstykker (savbuk, 12). Sav ikke i stablet træ! Lad
ikke en anden person holde træet samt undlad at
holde træet fast med foden!
- Rundtømmer skal sikres.
- Ved arbejde på skråt terræn skal man altid vende
Side: 111
112
mod skråningen.
- Ved savning skal taklisten (Z, Fig. 12) sættes
mod træet, der skal saves.
- Før savning skal taklisten trykkes godt ind mod
træet, og først derefter kan træet saves med kørende
savkæde. El-kædesaven holdes op i det bagerste
håndtag og styres med bøjlehåndtaget. Taklisten
fungerer som et drejepunkt. El-kædesaven føres
videre med et let tryk på bøjlehåndtaget samtidig
med, at den trækkes tilbage. Taklisten sættes lidt
længere ned, og det bagerste håndtag løftes op igen.
- Savkæden skal køre, når du trækker el-kædesaven
ud fra træet.
- Når der saves flere snit, skal el-kædesaven standses
mellem hvert snit.
- Ved foretagelse af stik- eller langsnit anbefales
det på det stærkeste, at det kun udføres af
faglærte personer (høj risiko for tilbageslag).
- Ved foretagelse af langsnit (Fig. 13) skal saven føres
i så en lille vinkel som muligt. Ved sådanne arbejder
skal man være særlig forsigtig, da taklisten ikke kan
benyttes.
- El-kædesaven kan stødes mod brugeren, hvis man
saver med underste kant af sværdet og kæden kører
sig fast. Derfor bør den øverste kant af sværdet altid
bruges, når det er muligt. El-kædesaven vil i så fald
blive skubbet væk fra din krop. (Fig. 14)
- Hvis træet står i spænd (Fig. 15), skal der altid
først saves fra tryksiden (A). Foretag derefter
gennemsavningen på spændsiden (B). Sådan undgår
du, at sværdet kommer i klemme.
- Vær meget forsigtig ved savning i splintret træ.
Afsavede træstykker kan blive trukket med (risiko for
skader).
- Brug ikke el-kædesaven til at løfte eller fjerne
træstykker eller andre genstande med.
- Ved frigørelse af spænding skal el-kædesaven så vidt
mulig støttes mod stammen (risiko for tilbageslag).
- Arbejder der frigør spænding skal udføres af
faglærte personer. Høj risiko for skader.
- Vær opmærksom på grene der står i spænd. Sav ikke
frie grene af fra undersiden.
- Stå aldrig på stammen under frigørelse af spænding.
- El-kædesaven må ikke bruges til skovarbejde,
dvs. til træfældning og frigørelse af spænding
i skoven. På grund af ledningsforbindelsen
har man ikke den fornødne bevægelighed og
sikkerhed som kræves for sådan et stykke
arbejde.
FORSIGTIG:
Fældning og afgrening at træer må kun udføres
af kyndige personer! Der er høj risiko for skader!
Sørg for, at overholde lokale bestemmelser.
- Inden man fælder et træ skal man sikre sig at:
a) det kun er de personer, som deltager
i fældningsarbejdet, der opholder sig i
fældningsområdet
b) alle som deltager i fældningsarbejdet skal kunne
komme uhindret væk (undvigelse skal kunne ske
i en diagonal vinkel på 45° og bagud, væk fra
træets falderetning). Vær opmærksom på forhøjet
snublefare pga. el-kabler!
c) den nederste del af stammen er fri for
fremmedlegemer, underskov og grene. Sørg for
godt fodfæste (snublefare).
d) nærmeste arbejdsområde er mindst 2 1/2
trælængde væk (Fig. 16). Før fældningen skal
faldretningen kontrolleres, og det skal sikres, at
der hverken findes personer eller genstande i en
afstand af 2 1/2 trælængde (Fig. 16).
= Fældningsretning
= Farezone
= Tilbagetrækningsbane
- Vurdering af træet:
Hældningsretning - løse eller tørre grene - højden på
træet - naturligt overhæng - er træet råddent?
- Vær opmærksom på vindhastighed og -retning. Ved
kraftig vind skal fældningen undgås.
- Beskæring af rødder:
Start med den stærkeste rod. Første snit lægges
lodret og derefter det vandrette snit.
- Indhak i stammen (A, Fig. 17):
Indhakket bestemmer faldretningen og styrer
træet. Indhakket i stammen lægges således, at det
er vinkelret på faldretningen og går 1/3 -1/5 ind i
stammen. Foretag snittet tæt på jorden.
- Ret indhakket i hele dets bredde, hvis snittet skal
korrigeres.
- Fæld træet (B, Fig. 18) ved at save ind over den
nederste kant af indhakket (D). Snittet skal være helt
vandret. Afstanden mellem snittene skal være cirka
1/10 af stammediameteren.
- Materialet mellem de to snit (C) fungerer som et
hængsel. Sav aldrig helt igennem eftersom træets
fald så ikke kan styres. Indsæt fældningskiler i snittet
(B, Fig. 18) i god tid.
- Der må kun benyttes fældningskiler af plastik eller
aluminium. Anvend ikke jernkiler.
- Man skal altid opholde sig på siden af det faldende
træ, når man fælder træer.
- Man skal passe på faldende grene, når man trækker
sig tilbage efter det fældende snit.
- Ved arbejde på skråninger skal brugeren af el-
kædesaven stå ovenfor eller langs siden af stammen
eller de tidligere fældede træer.
- Vær opmærksom på stammer der eventuelt kommer
rullende mod dig.
Tilbageslag
- Under arbejde med el-kædesaven kan der
forekomme farlige tilbageslag.
- Sådanne tilbageslag sker, når sværdet (især den
øverste fjerdedel) pludselig kommer i kontakt med træ
eller andre faste genstande. (Fig. 19)
- I sådanne tilfælde slynges el-kædesaven
ukontrolleret og med stor kraft tilbage mod brugeren
(skaderisiko).
For at undgå tilbageslag skal du efterfølge de
angivne instruktioner:
- Anvend aldrig enden af sværdet, når du starter et snit.
Hold altid øje med sværdets ende.
- Anvend aldrig sværdenden til savning. Vær forsigtig
ved fortsættelse af påbegyndte snit.
- Savkæden skal køre, når du starter på et snit.
- Sørg for, at kæden altid er korrekt slebet. Vær især
opmærksom på højden af dybdebegrænsningen (læs
nærmere i kapitlet “Slibning af savkæden”).
- Sav aldrig igennem flere grene på samme tid. Ved
savning af en gren skal du sikre dig, at der ikke røres
andre grene.
- Ved oversavning af en træstamme skal man være
opmærksom på stammerne ved siden af. Det
anbefales, at der bruges en savbuk.
Side: 112
113
Transport og opbevaring
- El-kædesaven skal bæres i bøjlehåndtaget.
Savsværdet skal vende bagud. Man må aldrig bære
eller transportere el-kædesaven, mens savkæden
kører.
- Bær aldrig saven i ledningen. Træk ikke stikket ud ved
at trække i ledningen.
- Ved skift af ståsted under arbejdet skal el-kædesaven
standses, og kædebremsen aktiveres, for at undgå at
kæden pludselig skal starte igen.
- Ved transport af el-kædesaven over lange
strækninger skal stikket trækkes ud, og det
medfølgende sværdhylster sættes på. (Fig. 20)
- Ved transport af el-kædesaven i køretøjer skal man
passe på, at maskinen ligger ordentligt, sådan at
kædeolien ikke kan løbe ud.
- Opbevar saven i et sikkert, tørt og aflåseligt rum
og utilgængeligt for børn. Den må ikke opbevares
udendørs.
- Ved langvarig opbevaring eller ved forsendelse af el-
kædesaven skal olietanken tømmes fuldstændig.
- Kædeolie må kun transporteres og opbevares i
godkendte og mærkede beholdere.
Vedligeholdelse
- Ved alt vedligeholdelsesarbejde skal el-
kædesaven standses, og stikket trækkes ud og
sikres. (Fig. 21)
- Inden start på arbejdet skal det sikres, at saven
fungerer ordentligt, især funktionen af kædebremsen
og udløbsbremsen. Sørg for, at savkæden altid er
slebet og strammet ordentligt. (Fig. 22)
- Få regelmæssigt efterset kædebremsen og
udløbsbremsen (se “Kædebremse, udløbsbremse”).
- Kontroller regelmæssigt kablet til strømforsyningen for
skader på isoleringen.
- Rengør regelmæssigt el-kædesaven.
- Hvis plastikhuset er beskadiget, skal det straks
repareres af en faglært person.
- Kontroller jævnligt, at tankdækslet er strammet til.
- Anvend ikke saven hvis TÆND/SLUK-kontakten er
defekt. Få den repareret af en fagmand.
Overhold de instruktioner angående
ulykkesforebyggelse som udgives af
de pågældende brancheforeninger og
forsikringsfirmaer.
Udfør ikke nogen ændringer på el-kædesaven.
Det vil gå ud over din sikkerhed.
Udfør kun det vedligeholdelses- og
reparationsarbejde, der er beskrevet i
brugsanvisningen. Alt andet arbejde skal udføres af et
MAKITA-servicecenter. (Fig. 23)
Anvend kun originale MAKITA reservedele og
tilbehør.
Hvis der benyttes andet end originale MAKITA
reservedele, tilbehør eller sværd/kæde-kombinationer
eller -længder, er der en forøget risiko for uheld. Ved
uheld eller skader pga. anvendelse af ikke-godkendt
saveudstyr og tilbehør, kan vi ikke påtage os noget
ansvar.
Førstehjælp (Fig. 24)
I tilfælde af uheld skal en der altid være en
førstehjælpskasse i nærheden. Erstat straks de ting der
benyttes fra førstehjælpskassen.
Oplys venligst følgende hvis du tilkalder hjælp:
- Sted for ulykke
- Hvad der er sket
- Antallet af tilskadekomne personer
- Hvilke skader det drejer sig om
- Dit navn
BEMÆRK
Personer med dårligt blodomløb, der udsættes for
kraftige vibrationer, risikerer beskadigelse af blodkar
eller nervesystemet.
Vibrationer kan medføre følgende symptomer i fingre,
hænder eller håndled: Leddet “sover” (følelsesløshed),
prikken, smerte, stikken, ændring af hudfarven eller af
huden. Søg læge, hvis nogle af disse symptomer
opstår!
Side: 113
114
1
8 9 10 11 12
2
3
4
5
13
14
15
16
6
7
Delenes betegnelser
1 Bøjlehåndtag
2 Håndbeskyttelse (udløser for kædebremsen)
3 Barkstød
4 Lynspænder til kædehjulsbeskyttelse
5 Kædehjulsbeskyttelse, kædebremse
6 Dæksel til kulbørster
7 Håndbeskyttelse, bagerst
8 Savsværd
9 Olietankdæksel
10 Mærkeplade
11 Spærreknap
12 Bagerste håndtag
13 Afbryderkontakt
14 Kontrolvindue for olieniveau
15 Savkæde
16 Trækaflastning for tilslutningskabel
UC3030A UC3530A / AP UC4030A / AP UC4530A
Savkædetype 092
Savkæde, deling inch 3/8”
Snitlængde cm 30 35 40 45
Max. kædehastighed m m/s 13,3
Lydeffektniveau LWA av
(1)
i.h.t. EN 60745-2-13
dB (A) 101,8
Lydtrykniveau LpA av
(1)
på arbejdspladsen i.h.t.
EN 60745-2-13
dB (A) 90,8
Svingningsacceleration (2)
ah,w av
iht. EN 60745-2-13
- Bøjlehåndtag m/s2
4,7
- Bagerste håndtag m/s2
5,6
Oliepumpe automatisk
Olietankskapacitet ml 140
Kraftoverføring direkte
Overbelastningsbeskyttelse elektrisk
Kædebremse manuelt aktiveret
Udløbsbremse elektrisk
Vægt
(Vægt i henhold til EPTA-
procedure 01/2003)
kg 5,0 5,1 5,2 5,3
Dobbeltisolering Klasse II (dobbelt beskyttelsesisoleret)
Forlængerledning
(medfølger ikke)
DIN 57282/ HO 7RN-F
L= 30 m maks., 3 x1,5 mm2
(1): Usikkerhed K=1 dB (A), (2): Usikkerhed K=1,5 m/s2
Tekniske data
Side: 114
115
ANVENDELSE (Fig. 25)
FORSIGTIG:
Ved alt arbejde på sværdet eller savkæden skal
der anvendes arbejdshandsker, og stikket skal
trækkes ud.
FORSIGTIG:
El-kædesaven må først startes, når den er fuldt
monteret og testet!
Montering af sværd og savkæde (Fig. 26)
El-kædesaven skal placeres på et stabilt underlag, og
sværdet og savkæden monteres som følger:
Løsn kædebremsen. For at gøre dette skal du trække
håndbeskyttelsen (1) i pilens retning.
Vip lynspænderen til kædehjulsbeskytteren op (2).
(Fig. 31)
Tryk lynspænderen til kædehjulsbeskyttelsen kraftigt
ind mod fjederspændingen og drej den langsomt mod
urets retning, indtil du mærker den går i indgreb. Bliv
ved med at trykke ind og drej den så langt som muligt
mod urets retning.
Løsn lynspænderen til kædehjulsbeskyttelsen igen
(aflastning) og stil den i udgangsposition ved at dreje
den i urets retning. Gentag denne procedure indtil
kædebeskyttelsen (3) er skruet løs.
Træk kædebeskyttelsen (3) lidt op, træk den ud af de
bagerste holdere (4) og tag den af.
Placer sværdet (7) og tryk det ind mod kædehjulet (6).
(Fig. 27)
Placer savkæden (9) på kædehjulet (6). Før savkæden
med højre hånd ind i den øverste styrenot (8) på
sværdet. (Fig. 28)
Savkædens skærekanter på sværdets overside
skal pege i pilens retning!
Pres med venstre hånd sværdet let ind mod holderen
på huset og før savkæden (9) rundt om styrestjernen
(10) på sværdet. Træk savkæden en lille smule i pilens
retning, mens du gør dette. (Fig. 29)
Ret hullet på kædehjulsbeskyttelsen ind efter pindbolten
(11).
Drej kædestrammerskruen (Fig. 32/14) sådan at
kædespændebolten (12) rettes ind efter hullet i
sværdet. (Fig. 30)
Tryk først kædehjulsbeskyttelsen (3) ind i holderen (13)
og skub den derefter ind på pindbolten (Fig. 30/11).
(Fig. 31)
Stramning af savkæden (Fig. 32)
Tryk fast ind og drej samtidigt kædehjulsbeskyttelsens
lynspænder (2 i urets retning) for at skrue
kædehjulsbeskyttelsen fast (3), men spænd den ikke til
endnu.
Løft sværdspidsen lidt og drej kædespænderen (14) i
urets retning, indtil savkæden griber ind i styrenoten på
sværdets underside (se cirklen).
Tryk lynspænderen til kædehjulsbeskyttelsen (2) ind
igen og spænd den i urets retning.
Løsn lynspænderen til kædehjulsbeskyttelsen (2)
(aflastning) indtil den kan dreje frit, og fold den derefter
ind som vist på figuren. (Fig. 33)
Kontrol af kædens stramning (Fig. 34)
Kæden er rigtigt spændt, når den ligger an på
undersiden af sværdet og let kan løftes ca. 2-4 mm op
fra sværdet med hånden.
Kontroller kædestramningen hyppigt, da nye kæder har
tendens til at give sig under brug!
Når kædestramningen kontrolleres, skal motoren
være slukket, og stikket skal være trukket ud.
Hvis kæden sidder for løst: Løsn lynspænderen til
kædehjulbeskyttelsen ca. en kvart omgang. Stram
kæden som beskrevet under “Stramning af savkæden”.
TIPS:
Brug 2-3 kæder skiftevis så savkæde, kædehjul og
sværdets løbeflader slides ens.
For at opnå en jævn slidtage af noten på sværdet, bør
sværdet vendes, hver gang kæden skiftes.
Kædebremse (Fig. 35)
Disse modeller er som standard forsynet med
en kædebremse. Opstår der tilbageslag på
grund af, at sværdspidsen støder ind i træet (se
SIKKERHEDSFORSKRIFTER), udløses kædebremsen,
når brugerens håndryg rammer håndbeskyttelsen.
Kæden standser på en brøkdel af et sekund.
Udløbsbremse
El-kædesaven er som standard udstyret med en
udløbsbremse.
Udløbsbremsen bevirker, at savkæden straks standser,
når TÆND/SLUK-kontakten slippes, så det farlige
efterløb af kæden forhindres.
Test af udløbsbremsen beskrives senere.
Vedligeholdelse af kæde- og udløbsbremse
(Fig. 36)
Bremsesystemet er en meget vigtig
sikkerhedsindretning, der som alle andre dele
er udsat for slid. Regelmæssigt eftersyn og
vedligeholdelse tjener til din egen beskyttelse, og
kan kun udføres korrekt af et autoriseret MAKITA-
servicecenter.
Aktivering af kædebremsen (bremsning) (Fig. 37)
Tryk med venstre hånd håndbeskyttelsen (1) mod
sværdenden (pil 2).
Frigørelse af kædebremsen
Træk håndbeskyttelsen (1) ind mod dig selv (pil 3), indtil
du kan mærke, at den tager fat. Bremsen er nu frigjort.
Bemærk:
Når kædebremsen udløses, bliver strømmen til motoren
afbrudt. Test af kædebremsen beskrives senere.
Savkædeolie (Fig. 38)
Til smøring af savkæde og sværd skal der anvendes
en specialolie med hæftetilsætning. Hæftetilsætningen
forhindrer, at olien slynges af saven for hurtigt.
Anvend ikke mineralsk olie. Af hensyn til miljøet er der
påbud om kun at bruge biologisk nedbrydelig olie.
Side: 115
116
MAKITA sælger kædeolien BIOTOP, som fremstilles
på basis af særlige planteolier og er 100% biologisk
nedbrydelig. BIOTOP er mærket med det tyske miljø-
symbolet “blue angel”-mærke for at være særlig skånsom
overfor naturen (RAL UZ 48).
BIOTOP-olie fås i følgende pakkestørrelser, så de
passer til dine individuelle behov:
1 liter bestillingsnummer 980 008 610
5 liter bestillingsnummer 980 008 611
Biologisk nedbrydelig olie har begrænset holdbarhed.
Den bør bruges inden 2 år fra den anviste
produktionsdato (trykt på beholderen). (Fig. 39)
Vigtig bemærkning om biologisk nedbrydelige
savkædeolier
Hvis saven ikke skal anvende igen i en længere
periode, skal olietanken tømmes, og der skal fyldes lidt
almindeligt motorolie (SAE 30) på, hvorefter saven skal
køre et lille stykke tid. Dette er nødvendigt for at få det
resterende biologisk nedbrydelige olie ud fra olietanken,
kæden og sværdet, eftersom mange sådanne olier har
tendens til at efterlade klæbende rester, der med tiden
kan beskadige oliepumpen eller andre dele.
Før saven tages i brug på ny, skal der påfyldes nyt
BIOTOP-kædeolie i tanken. Ved skader som følge af
brug af spildolie eller anden uegnet kædeolie, bortfalder
og ugyldiggøres garantien.
Din sælger kan oplyse dig omkring brug af kædeolie.
Anvend aldrig spildolie (Fig. 40)
Spildolie er meget miljøskadelig.
Spildolie indeholder store mængder af
kræftfremkaldende stoffer.
Forureningen i spildolien medfører en stærk slidtage af
oliepumpen og savudstyret.
Ved skader som følge af brug af spildolie eller anden
uegnet savkædeolie, bortfalder og ugyldiggøres
garantien.
Din sælger kan oplyse dig omkring brug af
savkædeolie.
Undgå kontakt med hud og øjne (Fig. 41)
Mineralske olieprodukter, såvel som også motorolie,
virker fedtopløsende. Kommer din hud gentagne gange
i kontakt med disse substanser i længere tid, udtørrer
huden. Det kan medføre forskellige hudlidelser. Der kan
endvidere også opstå allergiske reaktioner.
Øjnene kan blive irriterede ved kontakt med olie. Hvis
du får olie i øjnene, skal du straks vaske dem med rent
vand. Opsøg læge hvis dine øjne stadig er irriterede.
Påfyldning af olietanken (Fig. 42)
Kun når motoren er slukket, og stikket er trukket
ud!
- Området rundt om tankdækslet gøres grundig rent,
sådan at der ikke kommer snavs i olietanken.
- Skru tankdækslet af (1) og fyld kædeolie på lige til
underkanten af påfyldningskanten.
- Skru tankdækselet godt på.
- Tør omhyggelig eventuelt spildt olie væk.
Vigtigt! (Fig. 43)
Før saven tages i brug første gang, skal
olietilføringssystemet fyldes helt, indtil savkædeolien
smører kæden og sværdet.
Denne proces kan tage op til to minutter.
- Olieniveauet kan ses i kontrolvinduet (2).
For at sikre at savkæden smøres ordentligt, skal der
altid være tilstrækkelig kædeolie i tanken.
Smøring af savkæden (Fig. 44)
Kun når motoren er slukket, og stikket er trukket
ud!
For at garantere en fejlfri funktion af oliepumpen skal
olietransportsporet (3) såvel som olieindgangen i
savsværdet (4) rengøres regelmæssigt.
Bemærk:
Efter saven er slukket, er det normalt, at der lidt tid
efter løber noget olie ud fra olietilføringssystemet,
savsværdet og kæden. Dette er ikke tegn på en defekt!
Placer saven på et passende underlag.
Tilslut saven (Fig. 45)
FORSIGTIG!
Før saven sluttes til strømnettet, skal det altid
kontrolleres, om TÆND/SLUK-kontakten (1)
automatisk springer tilbage til slukket position, når
den slippes. Er det ikke tilfældet, må saven under
ingen omstændigheder sluttes til strømnettet - den
må ikke tilsluttes. Bring saven hen til et MAKITA-
servicecenter, inden der arbejdes med den.
Sæt forlængerledningen og savens kabel ind i
trækaflastningen (2).
Tilslut savens stik (3) til forlængerledningens stik (4).
Start af motor (Fig. 46)
- Tilslut strøm til saven (se ovenfor).
- Hold altid på el-kædesaven med begge hænder.
Hold om det bagerste håndtag med højre hånd og om
bøjlehåndtaget med venstre hånd. Hold godt fast på
håndtagene med tommelfingrene. Sværdet og kæden
må ikke berøre nogen genstande.
- Tryk først spærreknappen ind (5), og derefter
afbryderkontakten (1). Slip derefter spærreknappen
(5).
- Bemærk: Kæden begynder straks at køre. Hold
afbryderkontakten inde så længe motoren skal køre.
FORSIGTIG:
Lås aldrig afbryderkontakten fast i tændt-
indstilling.
Standsning af motor
- Slip afbryderkontakten (1).
BEMÆRK:
Når kædebremsen aktiveres, bliver strømmen til
motoren afbrudt.
Hvis el-kædesaven ikke starter, når der trykkes
på TÆND/SLUK-kontakten (1), skal kædebremsen
løsnes.
- Træk håndbeskyttelsen (6) kraftigt i pilens retning
indtil du mærker, at den tager fat. (Fig. 47)
Vigtigt:
Disse modeller er udstyret med en
startstrømsbegrænser. Denne elektroniske komponent
forhindrer, at den elektriske motor starter for hurtigt.
Overbelastningssikring: Når strømmen til
saven overskrider det tilladte niveau, afbrydes
Side: 116
117
strømforsyningen til motoren automatisk. Derved
forhindres det, at motoren bliver overophedet og
beskadiget. Når saven skal startes igen, slipper man
TÆND/SLUK-kontakten og trykker den ind igen.
FORSIGTIG: El-kædesaven må ikke bruges, hvis
overbelastningssikringen slukker for saven flere gange i
træk. Kontakt et MAKITA-servicecenter.
Kontrol af kædebremsen (Fig. 48)
Kædebremsen skal afprøves, inden et arbejde
påbegyndes!
- Start motoren som beskrevet (sørg for godt fodfæste
og placer kædesaven på jorden på en sådan måde, at
sværdet står frit).
- Tag godt fat om bøjlehåndtaget med den ene hånd og
hold grebet med den anden.
- Tænd motoren og tryk håndbeskyttelsen (1) i pilens
retning med bagsiden af hånden indtil kædebremsen
aktiveres. Kæden burde standse øjeblikkeligt.
- Sluk straks for motoren og løsn kædebremsen.
Vigtigt: Hvis savkæden ikke straks standser,
når testen udføres, må saven under ingen
omstændigheder anvendes! Tag kædesaven med
hen til et MAKITA-servicecenter.
Kontrol af udløbsbremse (Fig. 49)
Udløbsbremsen skal altid testes, inden der
arbejdes med saven!
- Start motoren som beskrevet (sørg for godt fodfæste
og placer kædesaven på jorden på en sådan måde, at
sværdet står frit).
- Tag godt fat om bøjlehåndtaget med den ene hånd og
hold grebet med den anden.
- Tænd for motoren og sluk den igen. Kæden skal
standse fuldstædigt inden for to sekunder, efter
motoren er slukket.
Vigtigt: Hvis savkæden ikke standser inden for
to sekunder, når denne test udføres, må der ikke
arbejdes med saven! Efterse kulbørsterne.
Kontrol af kædesmøring (Fig. 50)
Sav aldrig uden tilstrækkelig kædesmøring. Ellers
reduceres savudstyrets levetid. Før arbejdet
påbegyndes, skal olieniveauet i tanken kontrolleres
samt olietilføringen. Kontroller mængden af olietilførsel
vha. af følgende instruktioner nedenfor:
- Start el-kædesaven.
- Hold den kørende kædesav cirka 15 cm over en
stamme eller jorden (brug et passende underlag).
Ved tilstrækkelig smøring danner der sig en svag
oliestripe af olie som smides af kædesaven pga.
centrifugalkraften. Vær opmærksom på vindretningen,
så du ikke unødvendigt bliver udsat for oliesprøjt!
VEDLIGEHOLDELSE
Slibning af savkæden (Fig. 51)
Ved alt arbejde med savkæden skal stikket trækkes
ud, og der skal anvendes arbejdshandsker.
Savkæden skal slibes, når:
- savsmuldet fra savning i fugtigt træ ligner træmel.
- savkæden kun gennemskærer træet under stort tryk.
- skærekanten er tydeligt beskadiget.
- saven trækker til venstre eller højre under savningen.
Det forårsages af uregelmæssig slibning af kæden
eller pga., at den ene side er beskadiget.
Vigtigt: Slib ofte, men uden at fjerne for meget
metal!
Generelt er 2-3 strøg med en fil rigeligt.
Når man har slebet kæden gentagne gange selv, skal
savkæden efterslibes på et servicecenter.
Korrekt slibning: (Fig. 52)
FORSIGTIG:
Anvend kun kæder og sværd, der er lavet til denne
sav!
- Alle skær skal have den samme længde (dimension
a). Skær med forskellige længde medfører, at kæden
kører uens og kan forårsage revner i kæden.
- Minimumslængden for skær er 3 mm (0,11”).
Savkæden må ikke slibes længere ned end til
minimumslængden for skær og skal i stedet udskiftes.
- Skæredybden bestemmes vha. højdeforskellen
mellem dybdebegrænsningen (rund næse) og
skærekanten.
- Der opnås de bedste resultater med en
dybdebegrænsning på 0,64 mm (,025”).
FORSIGTIG:
Stor dybde øger risikoen for tilbageslag! (Fig. 53)
- Alle skæretænder skal slibes ensartet til en vinkel
på 30°. Forskellige vinkler giver ujævnt og uensartet
kædeløb, øger slitagen og kan medføre brud på
kæden. (Fig. 54)
- Forkantvinklen på skæretanden på 85° opstår
pga. rundfilens skæredybde. Hvis den foreskrevne
fil føres korrekt, opnås der automatisk en korrekt
forkantvinkel.
File og filføring
- Til slibningen skal der anvendes en speciel filholder
med en savkæde-rundfildiameter på 4,0 mm.
Normale rundfile er ikke egnede til dette arbejde.
- Filen bør kun slibe, når den trykkes fremad (pil). Løft
filen, når den føres tilbage. (Fig. 55)
- Slib først den korteste skæretand. Længden på denne
skæretand er derefter retningsgivende for alle andre
skæretænder på kæden.
- Før altid filen som vist på figuren.
- Filholderen gør det nemmere at føre filen. Den er
mærket med den korrekte 30° slibevinkel (sørg for, at
mærkerne holdes parallelt med kæden under slibning,
se illustration) og begrænser korrekt skæredybden til
4/5 af filens diameter. (Fig. 56)
- Efter slibning af kæden skal højden på
dybdebegrænsningen kontrolleres med en fillære.
- Selv det mindste fremspring skal rettes af med en
særlig fladfil (1).
- Afrund forkanten på dybdebegrænsningen (2).
(Fig. 57)
Rengøring af sværd, smøring af styrestjerne
(Fig. 58)
FORSIGTIG: Der skal anvendes arbejdshandsker.
Savsværdets løbeflader skal regelmæssigt kontrolleres
for beskadigelser og rengøres med et egnet værktøj.
Side: 117
118
Ved intensivt brug af saven er det nødvendigt med en
regelmæssig smøring (ugentlig) af styrestjernens lejer.
For at gøre dette, skal du først omhyggeligt rense det 2
mm hul i sværdspidsen og derefter presse en lille smule
fedt ind.
Fedt og fedtsprøjter fås som tilbehør.
Fedt (best.-nr. 944 360 000)
Fedtsprøjte (best.-nr. 944 350 000)
Udskiftning af savkæden (Fig. 59)
FORSIGTIG:
Anvend kun kæder og sværd, der er lavet til denne
sav!
Kontroller kædehjulet (1) inden der monteres en ny
kæde.
FORSIGTIG:
Nedslidte kædehjul (2) kan beskadige den nye kæde og
skal derfor udskiftes.
Forsøg ikke selv at udskifte kædehjulet. Udskiftning
af kædehjul forudsætter en kvalificeret uddannelse og
specialværktøj og skal derfor udføres på et MAKITA-
serviceværksted. (Fig. 60)
Eftersyn og udskiftning af kulbørster (Fig. 61)
Vigtigt:
Efterse regelmæssigt kulbørsterne!
En mærke på børsten viser slidgrænsen.
BEMÆRK:
Kulbørster er følsomme og må ikke tabes. Ved
udtagning skal der lægges mærke til, hvor
kulbørsten er placeret, før den tages ud, da hver
kulbørste er tilkørt efter rotoren.
- Brug en kærvskruetrækker til at skrue dækslet af med
(1) og træk derefter børsten ud (2).
- Er slidgrænsen endnu ikke nået, sættes kulbørsten
ind igen som den sad, og dækslet (1) skrues på igen.
- Start saven et lille øjeblik (cirka et minut) sådan at
børsterne igen kan køre.
Vigtigt: Kontrollér nu udløbsbremsen. Standser
savkæden ikke fuldstændigt inden for 2 sekunder,
startes saven igen et lille øjeblik og testen gentages,
indtil bremsen fungerer ordentligt.
BEMÆRK: Efter installering af nye kulbørster skal
saven køre i cirka 5 minutter, hvorefter udløbsbremsen
kontrolleres.
Side: 118
119
Fejlfinding
Fejl System Iagttagelse Årsag
Kædesaven virker ikke Alt Elmotoren fungerer ikke Ingen strømforsyning
Defekt kabel
Kædebremse aktiveret
Sikring er sprunget
Manglende ydeevne Kulbørster Dårlig trækkraft Kulbørster er slidt ned
Ingen kædeolie Olietank, oliepumpe Ingen olie på kædesaven Olietank tom
Olietransportspor
tilstoppet
Kædebremse Bremse Savkæde standser ikke
øjeblikkeligt
Bremsebånd er slidt ned
Udløbsbremse Bremse Savkæde fortsætter med
at køre
Kulbørster er slidt ned
Regelmæssig vedligeholdelse
Følgende vedligeholdelse skal udføres regelmæssigt for at sikre en lang levetid, for at undgå skader og for at sikre fuld
funktionsdygtighed af sikkerhedsfunktionerne. Garantien dækker kun, hvis disse arbejder er udført regelmæssigt og
forsvarligt. Hvis dette ikke overholdes, er der risiko for uheld!
Brugerne af el-kædesaven må kun udføre de vedligeholdelsesopgaver, som er beskrevet i denne brugsanvisning. Alt
andet arbejde skal udføres af et MAKITA-servicecenter.
Generelt El-kædesav Regelmæssig rengøring udvendig.
Plastikhus Se efter brud og revner. Ved skader skal det straks
repareres på et servicecenter.
Savkæde Regelmæssig slibning.
Udskift i god tid.
Sværd Vendes af og til, sådan at de belastede løbeflader slides
jævnt.
Udskift i god tid.
Kædehjul Få det udskiftet i god tid på et servicecenter.
Kædebremse Få den regelmæssigt efterset på et servicecenter.
Udløbsbremse Få den regelmæssigt efterset på et servicecenter.
Hver gang saven
anvendes
Savkæde Kontroller for skader og skarphed.
Kontroller kædestramningen.
Sværd Kontroller for skader og fjern eventuelle ru kanter om
nødvendigt.
Kædesmøring Funktionstjek.
Kædebremse Funktionstjek.
Udløbsbremse Funktionstjek.
Afbryderkontakt Funktionstjek.
Netkabel Ved skader skal det repareres på et servicecenter.
Olietankdæksel Kontroller tilstramning.
Efter hver anvendelse Sværd Rengør olieindgangen.
Sværdfæste Rengøres, specielt olietransportsporet.
Opbevaring Kædeolietank Tømmes.
Savkæde/sværd Afmonteres, rengøres og smøres lidt.
Rengør sværdets føringsspor.
El-kædesav Opbevar maskinen på et tørt sted. Efter længere opbevaring
skal el-kædesaven efterses af et serviceværksted (olierester
kan blive sure og tilstoppe ventilen i oliepumpen).
Side: 119
120
Service, reservedele og garanti
Vedligeholdelse og reparationer
Vedligeholdelse og reparation af moderne elmotorer såvel som tilhørende sikkerhedsindretninger kræver
faguddannelse og et værksted, som er udstyret med specialværktøj og testapparater.
Alt arbejde, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, må kun udføres af et MAKITA servicecenter.
MAKITA servicecentrene er udstyret med det nødvendige udstyr, samt uddannet og trænet personel, som kan yde
kunden de rigtige løsninger og rådgive på alle punkter.
Ved reparationsforsøg af tredjemand eller ikke-godkendte personer bortfalder garantien.
Reservedele
Kvaliteten af de anvendte reservedele er vigtig for pålidelig og sikker drift af apparatet over længere tid. Anvend kun
originale MAKITA-dele.
Kun originale dele og tilbehør garanterer for maksimal kvalitet med hensyn til materiale, målnøjagtighed, funktion og
sikkerhed.
Originale reservedele og tilbehør fås hos den lokale forhandler. Her findes også de nødvendige reservedelslister for at
finde de rigtige bestillingsnumre, samt information om seneste forbedringer og nyheder i reservedelstilbudet. Find din
lokale forhandler på hjemmesiden www.makita-outdoor.com
Vær også opmærksom på, at ved brug af uoriginale dele i stedet for originale MAKITA-reservedele, bortfalder
MAKITAs produktgaranti automatisk.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita UC3530A.

Stil et spørgsmål om Makita UC3530A

Har du et spørgsmål om Makita UC3530A men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita UC3530A. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita UC3530A så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.