Makita TD021D manual

Få vist brugermanualen for Makita TD021D below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: TD021D
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 31
31
DANSK (Oprindelige anvisninger)
Illustrationsoversigt
1 Knap
2 Akku
3 Låseknap
4 Afbryder
5 Lampe
6 Bit
7 Muffe
8 Bitstykke
9 Lige type
10 Pistoltype
11 Standardbolt
12 Drejningsmoment
13 Fastspændingstid
14 Korrekte drejningsmoment
15 Højstyrkebolt
SPECIFIKATIONER
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Specifikationer og akku kan variere fra land til land.
• Vægt inklusive akku, i henhold til EPTA-Procedure 01/
2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til skruning i træ, metal og
plastmaterialer.
GEA010-1
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående advarsler
og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig refe-
rence.
GEB054-1
SIKKERHEDSADVARSLER FOR AKKU
SLAGSKRUETRÆKKER
1. Hold kun maskinen i de isolerede grebflader, når
De udfører arbejde, hvor fastgøringsanordnin-
gen kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Fastgørelsesanordninger, som kommer i kontakt
med en strømførende ledning kan gøre uafdækkede
metaldele på maskinen strømførende og give opera-
tøren stød.
2. Sørg for at stå på et fast underlag.
Sørg for at der ikke opholder sig personer under
arbejdsområdet, når De arbejder i højden.
3. Hold maskinen med begge hænder.
4. Brug høreværn, handsker, sikkerhedsbriller, etc.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overhol-
des.
MISBRUG eller forsømmelse af overholdelse af sik-
kerhedsforskrifterne i denne brugsvejledning kan
resultere i alvorlig personskade.
ENC007-4
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
FOR BATTERIPATRON
1. Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på
(1) batteriopladeren, (2) batteriet og (3) produk-
tet, som anvender batterier.
2. Lad være med at skille batteripatronen ad.
3. Hold straks op med at anvende opladeren, hvis
brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat
anvendelse kan resultere i risiko for overophed-
ning, forbrændinger og endog eksplosion.
4. Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du
straks skylle den ud med rent vand og derefter
øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald kan
resultatet blive, at du mister synet.
5. Vær påpasselig med ikke at komme til at kort-
slutte batteripatronen:
(1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripatronen i en
beholder sammen med andre genstande af
metal, som for eksempel søm, mønter og lig-
nende.
(3) Udsæt ikke batteripatronen for vand eller
regn.
Kortslutning af batteriet kan være årsag til en
kraftig øgning af strømmen, overophedning,
mulige forbrændinger og endog maskinstop.
6. Opbevar ikke maskinen og batteripatronen på et
sted, hvor temperaturen kan nå eller overstige
50°C.
7. Lad være med at brænde batteriet, selv ikke i til-
fælde, hvor det har lidt alvorlig skade eller er
fuldstændig udtjent. Batteripatronen kan eksplo-
dere, hvis man forsøger at brænde den.
8. Lad være med at brænde batteriet eller udsætte
det for stød.
9. Anvend ikke er batteri, der er blevet tabt eller
udsat for stød.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
Tips til opnåelse af maksimal batterilevetid
1. Oplad altid batteripatronen, inden den er helt
afladet.
Stop altid maskinen og oplad batteripatronen,
hvis det bemærkes, at maskineffekten er
dalende.
Model TD021D
Kapacitet
Maskinskrue 3 mm – 8 mm
Standardbolt 3 mm – 8 mm
Højstyrkebolt 3 mm – 6 mm
Groft gevind 22 mm – 45 mm
Omdrejninger ubelastet (min–1
) 0 – 2.300
Slag per minut 0 – 3.000
Længde
Lige type 282 mm
Pistoltype 227 mm
Vægt 0,54 kg
Spænding DC 7,2 V
Side: 32
32
2. Genoplad aldrig en fuldt opladet batteripatron.
Overopladning vil afkorte batteriets levetid.
3. Oplad batteripatronen ved stuetemperatur ved
10°C – 40°C. Lad altid en varm batteripatron få
tid til at køle af, inden den oplades.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres justering eller kontrol af funkti-
oner på maskinen.
• Sluk altid for maskinen, før akkuen sættes i eller tages
ud.
Isætning og udtagning af akku (Fig. 1)
• For at fjerne akkuen trykkes samtidigt på knapperne på
begge sider af akkuen, mens denne trækkes ud af
maskinen.
• Isæt akkuen ved at rette dens tunge ind efter rillen i
huset. Skyd derefter akkuen helt ind, til den låser på
plads med et klik. Hvis akkuen ikke sættes i på denne
måde, kan den ved et uheld falde ud af maskinen, og
eventuelt forvolde personskade på Dem selv eller per-
soner i nærheden.
• Brug aldrig magt, når akkuen sættes i. Hvis ikke
akkuen glider i uden besvær, er det fordi, at den vender
forkert.
Låseknap (Fig. 2)
Når låseknappen er i den låste stilling , kan afbryde-
ren ikke anvendes.
Når låseknappen er i den ulåste stilling , kan afbryde-
ren anvendes.
Afbryderbetjening
FORSIGTIG:
• Inden akkuen sættes i maskinen, bør De altid kontrol-
lere, at afbryderen fungerer korrekt og returnerer til
“OFF” positionen, når den slippes.
For at starte maskinen skal man først skubbe låseknap-
pen til den ulåste stilling for at frigøre afbryderen.
(Fig. 3)
Drej derefter afbryderen til A-siden, hvis du ønsker rota-
tion i retningen med uret, eller til B-siden, hvis du ønsker
rotation i retningen mod uret. (Fig. 4)
Maskinens hastighed øges ved at man øger omdrej-
ningsstyrken på afbryderen. Maskinen stoppes ved at
man frigører afbryderen.
FORSIGTIG:
• Kontroller altid rotationsretningen inden brugen.
• Skift kun retning, efter at maskinen er stoppet helt.
Ændring af retningen, inden maskinen stopper, kan
bevirke, at maskinen lider skade.
• Når maskinen ikke er i brug, skal låseknappen altid
sættes i den låste stilling .
Tænding af forlamperne
FORSIGTIG:
• Se ikke ind i lyset og pas på ikke at få lyskilden direkte i
øjnene.
For at starte maskinen skal man først skubbe låseknap-
pen til den ulåste stilling for at frigøre afbryderen.
(Fig. 5)
For kun at tænde lyset skal man dreje afbryderen en
smule til A- eller B-siden.
For ikke blot at tænde lyset, men også starte maskinen,
skal man dreje afbryderen lidt mere til A- eller B-siden.
Frigør afbryderen for at stoppe lampen og maskinen.
(Fig. 4)
BEMÆRK:
• Anvend en tør klud til at fjerne snavs på lampens linse.
Vær påpasselig med ikke at komme til at ridse lampens
linse, da dette kan bevirke, at lyset bliver svagere.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at låseknappen er ved mærket for den
låste stilling , og at akkuen er taget ud, inden De
udfører noget arbejde med maskinen.
Montering og afmontering af skruebit eller top
Anvend kun de skruebits eller toppe, der er vist i figuren.
(Fig. 6)
Anvend aldrig andre typer af skruebits eller toppe.
Gælder lande i Europa, Nordamerika og Sydamerika,
Australien og New Zealand
For andre lande
1. For at montere bitten trækkes muffen i pilens ret-
ning, og bitten sættes helt ind i muffen. Slip derefter
muffen for at låse bitten. (Fig. 7)
2. For at montere bitten trækkes muffen i pilens ret-
ning, og bitstykket og bitten sættes helt ind i muffen.
Bitstykket skal sættes i muffen med dets spidse
ende indad. Slip derefter muffen for at låse bitten.
(Fig. 8)
For at afmontere bitten trækkes muffen i pilens retning,
og bitten trækkes ud med fast hånd.
BEMÆRK:
• Hvis bitten ikke sættes langt nok ind i muffen, vil muffen
ikke vende tilbage til dens oprindelige position, og bit-
ten vil ikke blive holdt ordentlig fast. I så tilfælde kan De
prøve at isætte bitten igen som beskrevet i instruktio-
nerne ovenfor.
A = 12 mm
B = 9 mm
Anvend kun denne type bit. Følg frem-
gangsmåden (1).
(Bemærk) Bitstykke er ikke nødvendig.
A = 17 mm
B = 14 mm
For at montere disse typer af bits, følges
fremgangsmåde (1).
(Bemærk) Makita bits tilhører disse
typer.
A = 12 mm
B = 9 mm
For at montere disse typer af bits, følges
fremgangsmåde (2).
(Bemærk) Bitstykke er ikke nødvendigt
for at montere bitten.
Side: 33
33
BETJENING
Maskinen kan anvendes på to måder, nemlig som en lige
type og som en pistoltype, som kan vælges i overens-
stemmelse med arbejdsstedets forhold og skruetræk-
ning. (Fig. 9)
FORSIGTIG:
• Når De bøjer maskinen for at anvende den som pistol-
type eller retter den ud for at anvende den som lige
type, må De ikke holde i den bøjelige del af maskinen.
Dette kan bevirke, at De får hånden og fingrene i
klemme og derved kommer til skade.
Hold godt fast på maskinen, og anbring spidsen af skrue-
trækkerbitten i skruens hoved. Læg fremadrettet tryk på
maskinen, men kun så meget at bitten ikke smutter ud af
skruen, og tænd for maskinen for at starte operationen.
Det korrekte drejningsmoment kan svinge afhængigt af
skruens eller boltens type eller størrelse, materialet på
emnet, der skal fastgøres, osv. Forholdet mellem drej-
ningsmoment og fastspændingstid er vist i figurerne.
(Fig. 10 og 11)
BEMÆRK:
• Anvend den korrekte bit passende til hovedet på den
skrue eller bolt, som De ønsker at anvende.
• Hold maskinen vinkelret på skruen.
• Hvis skruen spændes i længere tid end vist i ovenstå-
ende figurer, kan skruen eller spidsen på skruebitten
blive overbelastet, skruet over gevind, ødelagt, osv. Før
arbejdet påbegyndes, bør De foretage en prøvetilspæn-
ding for at bestemme den korrekte fastspændingstid for
Deres skruetype.
Drejningsmomentet påvirkes af en lang række faktorer,
herunder de nedenfor nævnte. Kontrollér altid momentet
med en momentnøgle efter fastspænding.
1. Når akkuen er næsten helt afladet, falder spændin-
gen og derved reduceres drejningsmomentet.
2. Skruetrækkerbit eller top
Hvis der ikke bruges den korrekte størrelse skrue-
trækkerbit eller top, vil drejningsmomentet blive
reduceret.
3. Bolt
• Selvom momentkoefficienten og bolttypen er den
samme, vil det korrekte drejningsmomentet variere
afhængigt af diameteren på bolten.
• Selv ved samme boltdiameter kan det korrekte
drejningsmoment variere afhængigt af momentko-
efficienten, bolttypen og længde.
4. Den måde maskinen holdes på, og materialet på det
sted, hvor der fastgøres, vil påvirke drejningsmo-
mentet.
Anvendelse af maskinen som håndholdt
skruetrækker (Fig. 12)
Sluk for maskinen.
Sæt låseknappen i den låste stilling .
Vend maskinen.
BEMÆRK:
• Anvend maskinen med et drejningsmoment, som er
mindre end 12,5 Nm.
• Denne brug er bekvem til at kontrollere skruetrække-
ren.
• Anvend ikke maskinen til arbejde, som kræver stor
kraft, som for eksempel stramning af M10-bolte eller
bolte, der er større end M10, eller til fjernelse af rustne
skruer.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres eftersyn eller vedligeholdelse
på maskinen.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun
udføres af et Makita Service Center med anvendelse af
original Makita udskiftningsdele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til
brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør
eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for person-
skade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det
beskrevne formål.
Hvis De har behov for yderligere detaljer om dette tilbe-
hør, bedes De kontakte Deres lokale Makita Service
Center.
• Phillips bit
• Slagtop
• Blød bæretaske
• Bitstykke
• Originale Makita-akkuer og opladere
Side: 34
34
ENG102-3
Kun for lande i Europa
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 83 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 94 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
ENG205-2
Vibration
Vibrations totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Arbejdsindstilling: Slag-stramning af
fastgøringsanordninger af maskinens maks. kapacitet
Vibrationsafgivelse (ah): 6,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi er blevet målt i ove-
rensstemmelse med standardtestmetoden og kan anv-
endes til at sammenligne en maskine med en anden.
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også anvendes
i en preliminær eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan være forskellig fra den erklærede emissions-
værdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen anvendes.
• Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyt-
telse af operatøren, som er baseret på en vurdering af
eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyn-
tagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks. de gange, hvor
maskinen er slukket og når den kører i tomgang i tilgift til
afbrydertiden).
ENH101-13
Kun for lande i Europa
EU-konformitetserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige
fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r):
Maskinens betegnelse: Akku slagskruetrækker
Model nr./Type: TD021D
er af serieproduktion og
opfylder betingelserne i de følgende EU-direktiver:
98/37/EU indtil 28. december 2009 og derefter med
2006/42/EU fra 29. december 2009
og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende stan-
darder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation opbevares af vores autoriserede
repræsentant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
19. marts 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita TD021D.

Stil et spørgsmål om Makita TD021D

Har du et spørgsmål om Makita TD021D men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita TD021D. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita TD021D så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.