Makita JR3070CT manual

Få vist brugermanualen for Makita JR3070CT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Sav
  • Model/navn: JR3070CT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 31
DANSK (Originalvejledning)
32
Illustrationsoversigt
1 Føringsanslag
2 Føringsanslagsknap
3 Håndtag
4 Stopper
5 Omskifterknap
6 Låseknap
7 Drejeknap til justering
8 Klingefastholderbøsning
9 Frigjort stilling
10 Fastlåst position
11 Klinge
12 Håndtag til klingefastholder
13 Slidgrænse
14 Kulholderdæksel
15 Skruetrækker
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse ENE021-1
Denne maskine er beregnet til savning af træ, plast, metal
og byggematerialer med kraftigt slag. Den er velegnet til
savning af lige snit og buer.
Strømforsyning ENF002-2
Værktøjet bør kun sluttes til en strømforsyning med den
spænding, der er angivet på mærkepladen, og det kan
kun benyttes med enkeltfaset vekselstrøm. Det er dobbelt
isoleret og kan derfor også sluttes til stikkontakter uden
jordforbindelse.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
BAJONETSAV GEB008-6
1. Hold maskinen på de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor det skærende tilbehør kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller
maskinens egen ledning. Hvis det skærende
tilbehør kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan udsatte metaldele på maskinen blive
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
2. Anvend spændestykker eller en anden praktisk
måde til at fastspænde og støtte arbejdsemnet til
en stabil flade. Hvis arbejdsemnet holdes med
hånden eller støttes mod kroppen, vil det være
ustabilt, hvilket kan bevirke, at De mister kontrollen
over det.
3. Anvend altid sikkerhedsbriller. Almindelige briller
eller solbriller er IKKE det samme som
sikkerhedsbriller.
4. Undgå at save i søm og skruer. Tjek emnet for søm
og skruer og fjern sådanne, før arbejdet
påbegyndes.
5. Sav ikke i emner, der er overdimensionerede i
forhold til maskinen.
6. Tjek for tilstrækkelig frigang under emnet, så
klingen ikke rammer gulv, arbejdsbænk eller
lignende.
7. Hold godt fast på maskinen.
8. Sørg for at klingen ikke er i kontakt med emnet før
der trykkes på afbryderen.
9. Hold hænderne væk fra bevægelige dele.
10. Læg ikke maskinen fra Dem, mens den stadig
kører. Maskinen må kun køre, når den holdes med
begge hænder.
11. Sluk altid, og vent indtil klingen står helt stille, før
klingen fjernes fra emnet.
12. Rør ikke ved klingen eller emnet umiddelbart efter
anvendelse. De kan begge være meget varme og
forårsage hudforbrænding ved berøring.
13. Anvend ikke maskinen unødigt uden belastning.
Model JR3060T JR3070CT
Slaglængde 32 mm
Maks. Skærekapacitet
Rør 130 mm
Træ 255 mm
Slagantal (min-1) 0 - 2.800
Længde 485 mm
Vægt 4,4 kg 4,6 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 32
33
14. Anvend altid en korrekt maske/respirator i
henhold til det materiale og den anvendelse, De
arbejder med.
15. Visse materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Vær påpasselig med ikke at indånde
støv eller få disse materialer på huden. Følg
sikkerhedsforskrifterne fra fabrikanten af
materialet.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at maskinen er slået fra, og at
netstikket er trukket ud, før der udføres justeringer eller
funktioner kontrolleres på denne sav.
Indstilling af føringsanslag (Fig. 1 og 2)
Når savklingens skærekant er nedslidt et sted, kan De
ændre føringsanslagets indstilling, så De efterfølgende
kan anvende et skarpt, ubrugt sted på savklingen. Derved
øges savklingens levetid.
For at ændre indstillingen af føringsanslaget, skal De
trykke føringsanslagsknappen i retning af “A” med et klik
og ændre indstillingen som vist på illustrationen, hvilket
gør det muligt at udføre en femvejs indstilling. For at
fastgøre føringsanslaget, trykkes føringsanslagsknappen i
retning af “B” med et klik.
Valg af skæring (Fig. 3)
Værktøjet kan benyttes med skæring i bue eller lige linje.
Ved skæring i bue skubbes klingen fremad ved
skærebevægelsen, hvorved skærehastigheden forøges
væsentligt.
Hvis De vil ændre skæring, skal De trykke på stopperen
og dreje håndtaget til den ønskede indstilling for skæring.
Slip derefter stopperen for at låse håndtaget fast. Se i
tabellen for at vælge den ønskede skæring.
BEMÆRK:
• Skæring med buebevægelse betyder, at savklingen
bevæges op og ned samt frem og tilbage på samme
tid. Dette forøger skæreeffektiviteten.
002525
Afbryderfunktion (Fig. 4)
FORSIGTIG:
• Før de sætter savens netstik i, bør De sikre Dem, at
afbryderen fungerer korrekt og at den springer tilbage i
“OFF” positionen, når den slippes.
For at starte maskinen trykkes ganske enkelt på
afbryderen. Maskinens hastighed øges ved øget tryk på
afbryderen. Slip afbryderen for at stoppe. Ved vedvarende
arbejde trykkes afbryderen ind, hvorefter låseknappen
trykkes ind.
For at stoppe maskinen fra denne låste position, trykkes
afbryderen helt ind, hvorefter den slippes igen.
Drejeknap til justering af hastighed (på
JR3070CT) (Fig. 5)
Antallet af slag pr. minut kan justeres ved at dreje med
drejeknappen. Det kan gøres, selvom værktøjet kører.
Drejeknappen har mærker fra 1 (laveste hastighed) til 6
(fuld hastighed). Drej med drejeknappen uden stop
mellem 1 og 6 i overensstemmelse med dit arbejde.
Se i tabellen for at vælge den rigtige hastighed til det
emne, der skal skæres i. Den korrekte hastighed kan dog
afhænge af emnets type eller tykkelse. Med en højere
hastighed kan du som regel skære hurtigere i emner, men
klingens levetid forringes.
006574
Stilling Skæring Anvendelser
0 Lige skæring
Til skæring i blødt
stål, rustfrit stål og
plastik.
Til rene skær i træ og
krydsfiner.
I Skæring i lille bue
Til skæring i blødt
stål, aluminium og
hårdt træ.
II
Skæring i middelstor
bue
Til skæring i træ og
krydsfiner.
Til hurtig skæring i
aluminium og blødt
stål.
III Skæring i stor bue
Til hurtig skæring i
træ og krydsfiner.
Nummer på drejeknappen Slag pr. minut
6 2.800
5 2.500
4 1.850
3 1.400
2 1.000
1 950
Side: 33
34
006584
BEMÆRK:
• Hvis værktøjet anvendes i længere tid ved lav
hastighed, reduceres motorens levetid.
• Drejeknappen til hastighedsjustering kan kun drejes op
til 6 og tilbage til 1. Prøv ikke at tvinge den forbi 6 eller
1, da hastighedsjusteringen ellers kan gå i stykker.
Værktøjer, som er udstyret med elektronisk funktion, er
nemme at betjene på grund af følgende funktioner.
Konstant hastighedskontrol
Elektronisk hastighedskontrol til at sikre konstant
hastighed. Mulighed for at opnå et pænt finish, da
rotationshastigheden er konstant selv under vekslende
belastning.
Funktion til blød start
Sikkerhed og blød start med forebyggelse af ryk ved start.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket
trukket ud, før der foretages noget arbejde på selve
maskinen.
Montering eller afmontering af savklingen
FORSIGTIG:
• Fjern altid spån og andet, der måtte klæbe til
savklingen, savklingeholderen og/eller hopstangen.
Forsømmelse af dette kan resultere i utilstrækkelig
tilspænding af savklingen, hvilket igen kan føre til
alvorlig tilskadekomst.
For at montere en savklinge skal De altid sørge for, at
håndtaget til klingefastholderen er i frigjort position på
isoleringsdækslet, før De indsætter savklingen. Hvis
klingefastholderhåndtaget er i fastlåst position, roteres
håndtaget i pilens retning, så det kan låses i den frigjorte
position . (Fig. 6)
Sæt savklingen så langt ind i klingefastholderen, som den
kan komme. Klingefastholderhåndtaget drejes, og
savklingen er fastgjort. Sørg for, at savklingen sidder helt
fast, selv om du forsøger at trække den ud. (Fig. 7)
BEMÆRK:
• Hvis man ikke sætter savklingen tilstrækkeligt langt ind,
kan savklingen pludselig blive skudt ud under brugen.
Dette kan være ekstremt farligt.
Hvis håndtaget er placeret inden i værktøjet, skal De
tænde værktøjet et øjeblik, for at klingen kommer ud som
vist i figuren.
Sluk og afbryd værktøjets forbindelse fra elnettet.
For at demontere savklingen drejes håndtaget til
klingefastholderen hele vejen i pilens retning. Savklingen
tages ud, og klingefastholderhåndtaget låses fast i den
frigjorte position . (Fig. 8)
BEMÆRK:
• Hold hænder og fingre væk fra håndtaget under
udskiftningen. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre
personskade.
• Hvis De fjerner savklingen uden at dreje håndtaget til
klingefastholderen hele vejen, er håndtaget muligvis
ikke låst fast i den frigjorte position . Drej i så fald
klingefastholderhåndtaget hele vejen igen, og sørg for,
at det er låst fast i den frigjorte position .
DRIFT (Fig. 9)
FORSIGTIG:
• Tryk altid føringsanslaget fast mod arbejdsemnet under
anvendelsen. Hvis føringsanslaget fjernes eller holdes
væk fra arbejdsemnet under anvendelsen, kan der
opstå kraftige vibrationer og/eller vridninger, hvilket kan
få klingen til at brække af farlig vis.
• Ved savning af metal bør De altid bære handsker for at
beskytte hænderne mod flyvende, varme spåner.
• Sørg altid for at bære passende øjenbeskyttelse, som
er i overensstemmelse med de gældende nationale
standarder.
• Ved savning af metal bør De altid anvende et egnet
kølemiddel (skæreolie). Anvender De ikke kølemiddel
medfører det unødvendigt slid på savklingen.
Tryk føringsanslaget fast mod emnet for at undgå
tilbageslag på saven. Hold saven således, at savklingen
netop berører emnet. Lav først en prøverille med en
langsommere hastighed. Forøg derefter hastigheden for
at fortsætte savningen.
VEDLIGHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at
netstikket er trukket ud, før der udføres eftersyn eller
vedligeholdelse.
• Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medføre misfarvning,
deformation eller revner.
Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 10)
Tag kulbørsterne ud og efterse dem periodisk. Kullene
skal udskiftes, når de er slidt ned til slidgrænsen. Hold
kulbørsterne rene, så de altid passer ind i hullerne. Begge
kulbørster bør udskiftes parvis og samtidigt. Anvend kun
identiske kulbørster.
Benyt en skruetrækker til at fjerne kuldækslerne. Tag de
slidte kulbørster ud, sæt de nye i, og fastgør
kuldækslerne. (Fig. 11)
For at opretholde produktets SIKKERHED og
PÅLIDELIGHED, må istandsættelse, vedligeholdelse eller
justering kun udføres af et autoriseret Makita service
center med anvendelse af Makita reservedele.
Emne, der skal skæres i Nummer på drejeknappen
Træ 6
Autoklaveret
letvægtsbeton
5 - 6
Blødt stål 3 - 4
Aluminium 3 - 5
Plastik 1 - 4
Rustfrit stål 1 - 2
Side: 34
35
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du
har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende
tilbehøret.
• Bajonetsavklinger
• Transportkuffert
BEMÆRK:
• Visse dele på listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehør. De kan
variere fra land til land.
Støj ENG905-1
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Model JR3060T
Lydtryksniveau (LpA): 87 dB (A)
Lydkraftniveau (LWA): 98 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Model JR3070CT
Lydtryksniveau (LpA): 89 dB (A)
Lydkraftniveau (LWA): 100 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG900-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Model JR3060T
Arbejdstilstand: savning i plader
Vibrationsemission (ah,B): 15,5 m/s2
Usikkerhed (K): 2,0 m/s2
Arbejdstilstand: savning i træbjælker
Vibrationsemission (ah,WB): 21,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Model JR3070CT
Arbejdstilstand: savning i plader
Vibrationsemission (ah,B): 9,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Arbejdstilstand: savning i træbjælker
Vibrationsemission (ah,WB): 10,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
Kun for europæiske lande ENH101-17
EF-overensstemmelseserklæring
Makita erklærer at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Bajonetsav
Modelnummer/type: JR3060T, JR3070CT
Overholder følgende europæiske direktiver:
2006/42/EF
De er produceret i overensstemmelse med den følgende
standard eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske fil er i overensstemmelse med 2006/42/EF
til rådighed fra:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien
31. 12. 2013
Yasushi Fukaya
Direktør
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita JR3070CT.

Stil et spørgsmål om Makita JR3070CT

Har du et spørgsmål om Makita JR3070CT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita JR3070CT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita JR3070CT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.