Makita JR3050T manual

Få vist brugermanualen for Makita JR3050T below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Sav
  • Model/navn: JR3050T
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 24
25
DANSK (Oprindelige anvisninger)
Illustrationsoversigt
1 Føringsanslag
2 Føringsanslagsknap
3 Afbryder
4 Låseknap
5 Klingefastholderarm
6 Frigjort position
7 Låst position
8 Klinge
9 Slidgrænse
10 Skruetrækker
11 Kulholderdæksel
SPECIFIKATIONER
Model JR3050T
Slaglængde ......................................................... 28 mm
Maks. skærekapacitet
Rør .................................................................. 130 mm
Træ ................................................................. 255 mm
Slagantal (min–1
) ............................................. 0 – 2 800
Længde ............................................................. 452 mm
Vægt ..................................................................... 3,3 kg
Sikkerhedsklasse ..................................................... /II
• På grund af vores kontinuerlige forskningsprogrammer
og udvikling, kan hosstående specifikationer blive
ændret uden varsel.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
ENE021-1
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til savning af træ, plast,
metal og byggematerialer med kraftigt slag. Den er vel-
egnet til savning af lige snit og buer.
ENF002-2
Netspænding
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med
samme spænding som angivet på typeskiltet og kan kun
anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. De er dob-
beltisolerede og kan derfor også tilsluttes stikkontakter
uden jordledning.
GEA010-1
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående advarsler
og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig refe-
rence.
GEB008-6
SIKKERHEDSADVARSLER FOR BAJONET SAV
1. Hold kun maskinen i de isolerede håndtagsfla-
der, når der udføres et arbejde, hvor det skæ-
rende tilbehør kan komme i berøring med skjulte
ledninger eller dets egen ledning. Skærende tilbe-
hør, som kommer i berøring med en strømførende
ledning, kan bevirke at udsatte metaldele på maski-
nen bliver ledende, hvorved operatøren kan få elek-
trisk stød.
2. Anvend spændestykker eller en anden praktisk
måde til at fastspænde og støtte arbejdsemnet til
en stabil flade. Hvis arbejdsemnet holdes med hån-
den eller støttes mod kroppen, vil det være ustabilt,
hvilket kan bevirke, at De mister kontrollen over det.
3. Anvend altid sikkerhedsbriller. Almindelige bril-
ler eller solbriller er IKKE det samme som sikker-
hedsbriller.
4. Undgå at save i søm og skruer. Tjek emnet for
søm og skruer og fjern sådanne, før arbejdet
påbegyndes.
5. Sav ikke i emner, der er overdimensionerede i
forhold til maskinen.
6. Tjek for tilstrækkelig frigang under emnet, så
klingen ikke rammer gulv, arbejdsbænk eller lig-
nende.
7. Hold godt fast på maskinen.
8. Sørg for at klingen ikke er i kontakt med emnet
før der trykkes på afbryderen.
9. Hold hænderne væk fra bevægelige dele.
10. Læg ikke maskinen fra Dem, mens den stadig
kører. Maskinen må kun køre, når den holdes
med begge hænder.
11. Sluk altid, og vent indtil klingen står helt stille,
før klingen fjernes fra emnet.
12. Rør ikke ved klingen eller emnet umiddelbart efter
anvendelse. De kan begge være meget varme og
forårsage hudforbrænding ved berøring.
13. Anvend ikke maskinen unødigt uden belastning.
14. Anvend altid en korrekt maske/respirator i hen-
hold til det materiale og den anvendelse, De
arbejder med.
15. Visse materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Vær påpasselig med ikke at ind-
ånde støv eller få disse materialer på huden.
Følg sikkerhedsforskrifterne fra fabrikanten af
materialet.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overhol-
des. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i
denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter
kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud, før der udføres justeringer eller funktioner
kontrolleres på denne sav.
Indstilling af føringsanslag (Fig. 1 og 2)
Når savklingens skærekant er nedslidt et sted, kan De
ændre føringsanslagets indstilling, så De efterfølgende
kan anvende et skarpt, ubrugt sted på savklingen. Derved
øges savklingens levetid. For at ændre indstillingen af
føringsanslaget, skal De trykke føringsanslagsknappen i
retning af “A” med et klik og ændre indstillingen som vist
på illustrationen, hvilket gør det muligt at udføre en fem-
vejs indstilling. For at fastgøre føringsanslaget, trykkes
føringsanslagsknappen i retning af “B” med et klik.
Side: 25
26
Afbryderfunktion (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Før de sætter savens netstik i, bør De sikre Dem, at
afbryderen fungerer korrekt og at den springer tilbage i
“OFF” positionen, når den slippes.
For at starte maskinen trykkes ganske enkelt på afbryde-
ren. Maskinens hastighed øges ved øget tryk på afbryde-
ren. Slip afbryderen for at stoppe.
Ved vedvarende arbejde trykkes afbryderen ind, hvoref-
ter låseknappen trykkes ind.
For at stoppe maskinen fra denne låste position, trykkes
afbryderen helt ind, hvorefter den slippes igen.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket trukket
ud, før der foretages noget arbejde på selve maskinen.
Montering og afmontering af savklingen
FORSIGTIG:
• Fjern altid spån og andet, der måtte klæbe til savklin-
gen, savklingeholderen og/eller hopstangen. Forsøm-
melse af dette kan resultere i utilstrækkelig tilspænding
af savklingen, hvilket igen kan føre til alvorlig tilskade-
komst.
Ved montering af savklingen, skal det altid kontrolleres,
at klingefastholderarmen er frigjort position på isolati-
onsdækslet, før klingen sættes ind. Hvis klingefastholder-
armen er i låst position, skal den roteres i pilens retning,
så den kan låses i den frigjorte position . (Fig. 4)
Sæt savklingen så langt som muligt ind i klingefastholde-
ren. Klingefastholderarmen drejer og savklingen låses
fast. Kontrollér, at savklingen ikke kan trækkes ud, selv
om dette forsøges. (Fig. 5)
BEMÆRK:
• Hvis man ikke sætter savklingen tilstrækkeligt langt ind,
kan savklingen pludselig blive skudt ud under brugen.
Dette kan være ekstremt farligt.
Hvis armen er placeret inden i maskinen, skal der tæn-
des for maskinen i blot et sekund for at få klingen ud som
vist på illustrationen. Sluk for maskinen og tag den ud af
forbindelse med lysnettet.
Afmonter savklingen ved at dreje klingefastholderarmen
hele vejen i pilens retning. Savklingen kommer fri, klinge-
fastholderarmen fastholdes i den frigjorte position .
(Fig. 6)
BEMÆRK:
• Hold hænder og fingre borte fra armen under skifteope-
rationen. Forsømmelse af dette kan føre til person-
skade.
• Hvis man fjerner savklingen uden at dreje klingefasthol-
derarmen hele vejen, vil armen muligvis ikke blive låst i
den frigjorte position . I så tilfælde drejes klingefast-
holderarmen hele vejen igen. Kontroller derefter, at klin-
gefastholderarmen er låst i den frigjorte position .
DRIFT (Fig. 7)
FORSIGTIG:
• For at minimere vibrationerne under brug skal De altid
trykke føringsanslaget fast mod emnet. Hvis førings-
anslaget fjernes eller holdes væk fra arbejdsstykket
under arbejdet, vil der opstå kraftig vibration og/eller
vridning, hvorved bladet kan springe farligt.
• Ved savning af metal bør De altid bære handsker for at
beskytte hænderne mod flyvende, varme spåner.
• Sørg altid for at bære passende øjenbeskyttelse, som
er i overensstemmelse med de gældende nationale
standarder.
• Ved savning af metal bør De altid anvende et egnet
kølemiddel (skæreolie). Anvender De ikke kølemiddel
medfører det unødvendigt slid på savklingen.
Tryk føringsanslaget fast mod emnet for at undgå tilbage-
slag på saven. Hold saven således, at savklingen netop
berører emnet. Start savningen med lav hastighed. Der-
efter kan De indstille omdrejningstallet på den optimale
savehastighed.
VEDLIGHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og netlednin-
gen taget ud af stikkontakten, inden De udfører inspek-
tion eller vedligeholdelse.
• Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol
og lignende. Resultatet kan blive misfarvning, deforme-
ring eller revner.
Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 8 og 9)
Tag kulbørsterne ud og efterse dem periodisk. Kullene
skal udskiftes, når de er slidt ned til slidgrænsen. Hold
kulbørsterne rene, så de altid passer ind i hullerne.
Begge kulbørster bør udskiftes parvis og samtidigt.
Anvend kun identiske kulbørster.
Benyt en skruetrækker til at fjerne kuldækslerne. Tag de
slidte kulbørster ud, sæt de nye i, og fastgør kuldæks-
lerne.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED, må istandsættelse, vedligeholdelse eller juste-
ring kun udføres af et autoriseret Makita service center
med anvendelse af Makita reservedele.
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
• Det i denne manual specificerede tilbehør og anordnin-
ger anbefales til brug sammen med Deres Makita
maskine. Brug af andet tilbehør og andre anordninger
kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun til-
behør og anordninger til de beskrevne formål.
Hvis De behøver assistance eller yderligere detaljer om
dette tilbehør, bedes De kontakte Deres lokale Makita
servicecenter.
• Bajonetsavklinge
• Transportkuffert
BEMÆRK:
• Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værk-
tøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskel-
ligt fra land til land.
Side: 26
27
ENG905-1
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 89 dB (A)
Lydeffektniveau: (LWA): 100 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
ENG900-1
Vibration
Vibrations totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Arbejdsindstilling: skæring af plader
Vibrationsafgivelse (ah,B): 15,0 m/s2
Usikkerhed (K): 2,0 m/s2
Arbejdsindstilling: skæring af træbjælker
Vibrationsafgivelse (ah,WB): 20,0 m/s2
Usikkerhed (K): 2,5 m/s2
ENG901-1
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi er blevet målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også
anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan være forskellig fra den erklærede emissi-
onsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen
anvendes.
• Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurde-
ring af eksponering under de faktiske brugsforhold
(med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks.
de gange, hvor maskinen er slukket og når den kører i
tomgang i tilgift til afbrydertiden).
ENH101-17
Kun for lande i Europa
EU-konformitetserklæring
Makita erklærer, at den følgende maskine (maskiner):
Maskinens betegnelse:
Bajonet sav
Model nr./ Type: JR3050T
Er i overensstemmelse med de europæiske direkti-
ver:
2006/42/EU
De er fremstillet i overensstemmelse med den følgende
standard eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske fil, som er i overensstemmelse med 2006/
42/EU, er tilgængelig fra:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien
31.12.2013
Yasushi Fukaya
Direktør
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita JR3050T.

Stil et spørgsmål om Makita JR3050T

Har du et spørgsmål om Makita JR3050T men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita JR3050T. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita JR3050T så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.