Makita HW102 manual

Få vist brugermanualen for Makita HW102 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Højtryksrenser
  • Model/navn: HW102
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Ukrainsk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 3
4
2
1 2
3 4
Ø13
6
5
Side: 46
47
Dansk
1 SIKKERHEDSREGLER
1.1 Den maskine, De har købt, er et teknologisk avanceret produkt, der
er fremstillet af en af Europas førende fabrikanter af højtrykspum-
per. For at opnå den optimale ydelse bedes De læse denne bro-
chure omhyggeligt og følge instrukserne hver gang, De anvender
maskinen. Vi takker Dem for valget af vort produkt og ønsker Dem
god arbejdslyst.
2 SIKKERHEDSREGLER/RESTERENDE RISICI
2.1 ADVARSEL: SÅDAN MÅ DE IKKE GØRE
2.1.1 Anvend ikke maskinen med
brændbare eller giftige væsker
eller andre produkter, der ikke er forenelige med den rette
anvendelse af maskinen. EKSPLOSIONS- ELLER FORGIFTNINGSFARE
2.1.2 Ret IKKE vandstrålen mod personer eller dyr. FARE
FOR SKADE PÅ PERSONER ELLER TING
2.1.3 Ret IKKE vandstrålen mod maskinen selv, mod
elektriske dele eller mod andet elektrisk udstyr.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
2.1.4 Brug IKKE maskinen udendørs, når det regner. RISIKO FOR
KORTSLUTNING
2.1.5 Lad IKKE børn eller ukvalificerede personer bruge
maskinen. RISIKO FOR PERSONSKADE
2.1.6 Rør IKKE ved stikket og/eller stikkontakten med
våde hænder. RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
2.1.7 Brug IKKE maskinen, hvis ledningen er beskadiget.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD OG KORTSLUTNING
2.1.8 Brug IKKE maskinen, hvis trykrøret er beskadiget.
RISIKO FOR EKSPLOSION
2.1.9 Aftrækkeren må IKKE blokeres i aktiveret stilling. RISIKO
FOR PERSONSKADE
2.1.10 Kontrollér, at der er fastgjort dataplader på maskinen;
hvis dette IKKE er tilfældet, bedes De straks kontakte
forhandleren. Maskiner uden dataplader må ikke anvendes, da
de ikke kan identificeres og eventuelt kan være farlige. RISIKO FOR
PERSONSKADE
2.1.11 Sikkerhedsventilens og sikkerhedsanordningernes
kalibrering må ikke ændres. RISIKO FOR EKSPLOSION
2.1.12 Sprøjtedysens originale diameter må IKKE ændres. FARLIG
FUNKTIONSÆNDRING
2.1.13 Efterlad ikke maskinen uden opsyn. RISIKO FOR PERSONSKADE
2.1.14 Flyt IKKE maskinen ved at trække i ledningen. RISIKO FOR
KORTSLUTNING
2.1.15 Sørg for, at motorkøretøjer IKKE kører hen over højtryksslangen.
2.1.16 Flytikkemaskinenvedattrækkeihøjtryksslangen.RISIKO FOR EKSPLOSION
2.1.17 Hvis højtryksstrålen rettes mod dæk, dækventiler og andre dele
under tryk, udgør den en potentiel fare. Undgå brug af kittet med
den roterende dyse, og sørg for at holde dysen i en afstand på
mindst 30 cm under rengøringen. RISIKO FOR EKSPLOSION
2.2 ADVARSEL: SÅDAN SKAL DE GØRE
2.2.1 Alle elektriske ledere SKAL BESKYTTES mod vandstrålen.
RISIKO FOR KORTSLUTNING
2.2.2 Maskinen må kun TILSLUTTES en passende
strømforsyningskilde, der opfylder kravene i de
gældende standarder (IEC 60364-1). RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Maskinen kan skabe spændingsforstyrrelser I
FORBINDELSE MED START.
• Ved brug af en sikkerhedsdifferentialafbryder opnås yderligere
beskyttelse for operatøren (30 mA).
På modeller uden stik skal installationen udføres af kvalificeret
personale.
Brug kun autoriserede forlængerledninger med et passende
tværsnit.
2.2.3
Det høje tryk kan medføre udslyngning af dele. Benyt altid
beskyttelsesbeklædning og personlige værnemidler. RISIKO FOR
PERSONSKADE
2.2.4 TRÆK stikket UD af stikkontakten inden udførelse af
indgreb i maskinen. RISIKO FOR AT MASKINEN GÅR I GANG VED
ET UHELD
2.2.5 Før man trykker på aftrækkeren, skal man TAGE godt
FAT i pistolen for at modvirke tilbageslaget. RISIKO FOR
PERSONSKADE
2.2.6 OVERHOLD alle krav fra den lokale
vandforsyningsmyndighed. I henhold til EN 12729
(BA) må maskinen kun forbindes til drikkevandsforsyningen,
hvis der i tilførselsslangen installeres en ventil, der forhindrer
tilbagestrømning, og samtidigt muliggør dræning. RISIKO FOR
FORURENING
2.2.7 Vedligeholdelse og/eller reparation af elektriske dele
MÅ KUN udføres af uddannede personer. RISIKO FOR
PERSONSKADE
2.2.8 AFLAST trykket, før maskinens slange afmonteres. RISIKO
FOR PERSONSKADE
2.2.9 Hver gang før maskinens anvendes, skal man
KONTROLLERE, at skruerne er strammet helt, og at der
ikke er nogen slidte eller beskadigede dele. RISIKO FOR PERSONSKADE
2.2.10 BRUG kun rengøringsmidler, der
erkompatiblemeddetudvendige
materiale på højtryksslangen eller ledningen. EKSPLOSIONSFARE ELLER
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
2.2.11 SØRG FOR, at alle personer/dyr befinder sig i en
afstand på mindst 15 m. RISIKO FOR PERSONSKADE
Side: 47
48 Dansk
DA
3 GENERELLE OPLYSNINGER FIG. 1
3.1 Brug af vejledningen
Denne vejledning udgør en vigtig del af maskinens udstyr og skal
opbevares til senere brug. Læs vejledningen omhyggeligt inden
installation og brug.Ved et eventuelt salg af maskinen anbefales det
også at udlevere vejledningen.
3.2 Levering
Maskinen leveres delvist afmonteret i en papemballage.
Leveringens forskellige dele er vist i fig. 1.
1.2.1 Medfølgende dokumentation
A1 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning
A2 Sikkerhedsregler
A3 Konformitetserklæring
A4 Garantibetingelser
3.3 Bortskaffelse af emballage
Emballagen er af genbrugsmateriale og bør bortskaffes i henhold
til lokale regler herom.
3.4 Informationsskilte
Overhold oplysningerne på maskinens skilte.
Kontrollér, at skiltene er monterede og læselige. I modsat fald skal
skiltene udskiftes. De nye skilte skal monteres i samme position.
Skilt E1 - Maskinen må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
Maskinen kan indleveres til forhandleren i forbindelse med køb af
en ny maskine. Maskinens elektriske og elektroniske dele må ikke
genbruges til ikke tilladte formål, idet de indeholder sundheds-
skadelige stoffer.
3.4.1 Symboler
Ikon E2 - Maskinen er beregnet til professionel
brug; dvs. den skal betjenes af personer, som har
erfaring, teknisk og lovgivningsmæssigt kend-
skab samt er i stand til at udføre den nødvendige form for
brug og vedligeholdelse af maskinen.
Ikon E3 - Maskinen er beregnet til ikke-professio-
nel brug (privat hjem).
4 TEKNISKE OPLYSNINGER FIG. 1
4.1 Tilsigtet anvendelse
Maskinen er beregnet til særskilt brug til rengøring af køretøjer,
maskiner, både, murværk osv. Maskinen benyttes til fjernelse af
vanskeligt snavs ved hjælp af rent vand og biologisk nedbrydelige
kemiske rengøringsmidler.
Motorkøretøjers motorer må kun rengøres på steder, hvor det snav-
sede vand bortskaffes med overholdelse af kravene i de gældende
standarder.
- Vandets indløbstemperatur: se oplysningerne på maskinens
dataplade.
- Vandets indløbstryk: min. 0,1 MPa - maks. 1 MPa.
- Omgivelsestemperatur ved drift: over 0 °C.
Maskinen opfylder kravene i standarden EN 60335-2-79/A1.
4.2 Maskinens bruger
Vedrørende identifikation af de nødvendige kvalifikationer for
maskinens bruger (professionel eller ikke-professionel) henvises til
ikonet på omslaget.
4.3 Ikke tilsigtet anvendelse
Maskinen må ikke anvendes af ukvalificerede personer eller per-
soner, som ikke har læst og forstået oplysningerne i vejledningen.
Det er forbudt at forsyne maskinen med brandfarlige, eksplosive
eller giftige væsker.
Det er forbudt at benytte maskinen i omgivelser med brand- og
eksplosionsfare.
Det er forbudt at benytte uoriginalt udstyr og udstyr, som ikke er
beregnet specifikt til den pågældende model.
Det er forbudt at ændre maskinen. Eventuelle ændringer medfører
bortfald af konformitetserklæringen og fritager producenten for
civil- og strafferetsligt ansvar.
4.4 Hovedkomponenter (se fig. 1)
B1 Justerbar strålespids
B2 Lanse
B3 Pistol med sikkerhedsgreb
B4 Ledning med stik
B5 Højtryksslange
B6 Beholder til rengøringsmiddel
4.4.1 Tilbehør
C1 Værktøj til rengøring af strålespids
C2 Kit med roterende dyse
C3 Håndtag
C4 Børste (hvis monteret)
C5 Slangetromle (hvis monteret)
4.5 Sikkerhedsanordninger
Advarsel - fare!
Sikkerhedsventilens kalibrering må ikke ændres.
- Sikkerheds- og/eller trykbegrænsningsventil.
Sikkerhedsventilen fungerer også som trykbegrænsningsventil.
Når pistolen lukkes, åbnes ventilen, og vandet recirkuleres gen-
nem pumpeåbningen.
- Sikkerhedsgreb (D): Hindrer utilsigtet tænding af vandstrålen.
5 INSTALLATION FIG. 2
5.1 Montering
Advarsel - fare!
Maskinen skal være frakoblet i forbindelse med
installation og montering.
Se fig. 2 vedrørende rækkefølgen i forbindelse med montering.
5.2 Montering af roterende dyse
(hvor den forefindes)
Vaskekraften øges, hvis man anvender kittet med den roterende dyse.
Brugen af den roterende dyse kan medføre et trykfald på 25 % i for-
hold til det tryk, som opnås ved hjælp af den justerbare strålespids.
Vandstrålens roterende effekt gør det muligt at sprede en øget
vaskekraft.
5.3 Tilslutning af strøm
Advarsel - fare!
Kontrollér, at stikkontaktens netspænding og fre-
kvens (V/Hz) svarer til angivelserne på maskinens data-
plade (fig. 2). Slut maskinen til en strømforsyningslinie med
jordforbindelse og jordfejlsafbryder (30 mA), som afbryder
forsyningen i tilfælde af kortslutning.
5.3.1 Brug af forlængerledninger
Brug forlængerledninger og stik med beskyttelsesgrad IPX5.
Forlængerledningernes tværsnit skal være proportionalt
med længden, dvs. jo længere forlængerledningerne er,
jo større skal tværsnittet være. Se tabel I.
5.4 Tilslutning til vandforsyning
Advarsel - fare!
Indsug kun filtreret eller rent vand. Vandhanen skal
mindst svare til pumpens kapacitet.
Anbring maskinen så tæt som muligt på vandforsyningskilden.
5.4.1 Tilslutningsstudser
● Vandafledning (OUTLET)
■ Vandforsyning med filter (INLET)
5.4.2 Tilslutning til lokal vandforsyning
I henhold til de gældende standarder må maskinen
kun forbindes direkte til drikkevandsforsyningen, hvis
der i forsyningsslangen installeres en ventil, der for-
hindrer tilbagestrømning og samtidigt muliggør dræning.
Kontrollér, at slangen er forstærket og har en diameter
på min. 13 mm.
Side: 48
49
Dansk
DA
6 JUSTERINGER FIG. 3
6.1 Justering af strålespids (hvis dette er muligt)
Drej den justerbare strålespids (E) for at justere vandstrålen.
6.2 Justering af rengøringsmiddel (hvis dette er muligt)
Drej på regulatoren (F) for at justere mængden af det spredte
rengøringsmiddel.
6.3 Justering af spredning af rengøringsmiddel
Indstil den justerbare strålespids (E) i pos. " " for at sprede rengø-
ringsmidlet ved det korrekte tryk (hvis dette er muligt).
6.4 Justering af tryk (hvis dette er muligt)
Drej regulatoren (G) for at ændre arbejdstrykket. Trykket vises på
manometeret (hvis monteret).
7 OPLYSNINGER OM BRUG FIG. 4
7.1 Kontroller
- Startanordning (H).
Indstil startanordningen i pos. (1 ON) for at forberede motoren til start.
Indstil startanordningen i pos. (0 OFF) for at afbryde maskinen.
- Styregreb for vandstråle (I).
Advarsel - fare!
Maskinen skal hvile på et robust og stabilt underlag
i forbindelse med brug. Anbring maskinen som vist i fig. 4.
7.2 Start
1) Åben vandhanen helt.
2) Løsn sikkerhedsgrebet (D).
3) Holdpistolenåbenietparsekunderogstartmaskinenvedhjælp
af startanordningen (1 ON).
Advarsel - fare!
Førmaskinenstartes,skaldetkontrolleres,atdenertil-
sluttet vandforsyningen korrekt. Hvis man anvender maski-
nen uden vand, kan den beskadiges. Ventilationsristene må
ikke tildækkes, når maskinen er i drift.
Modeller med TSS - På modeller med TSS med automatisk afbry-
delse af forsyningen:
- når pistolen lukkes, afbrydes den elektriske motor automatisk af
det dynamiske tryk (fig. 4);
- når pistolen åbnes, startes den elektriske motor automatisk
af trykfaldet, og trykket genetableres herefter med en meget
begrænset forsinkelse;
- for at sikre en korrekt funktion i TSS anordningen må lukning
og åbning af pistolen kun finde sted i intervaller på min. 4-5
sekunder.
Foratundgåbeskadigelseafmaskinenmådenikkekøretør.
7.3 Afbrydelse
1) Indstil startanordningen i pos. (0 OFF).
2) Åben pistolen og udlign trykket i slangerne.
3) Fastspænd sikkerhedsgrebet (D).
7.4 Genstart
1) Løsn sikkerhedsgrebet (D).
2) Åben pistolen og fjern luften fra slangerne.
3) Indstil startanordningen i pos. (1 ON).
7.5 Opbevaring
1) Sluk for maskinen (0 OFF).
2) Tag stikket ud af stikkontakten.
3) Luk for vandhanen.
4) Udled resttrykket i pistolen, indtil der ikke kommer mere vand
ud af strålespidsen.
5) Tøm og afvask beholderen til rengøringsmiddel efter arbejdet.
Benyt rent vand i stedet for rengøringsmiddel i forbindelse med
afvaskning af beholderen.
6) Fastspænd pistolens sikkerhedsgreb (D).
7.6 Påfyldning og brug af rengøringsmiddel
Den justerbare strålespids skal være placeret i pos. " " (hvis
dette er muligt).
Brug af en længere højtryksslange end den slange, som blev leveret
sammen med højtryksrenseren, eller brug af en forlængerslange
kan reducere eller afbryde indsugningen af rengøringsmiddel
fuldstændigt.
Fyld beholderen med rengøringsmiddel med høj biologisk ned-
brydelighed.
7.7 Anbefalet fremgangsmåde ved korrekt rensning med
maskinen
Opløs snavset ved at påføre rengøringsmiddel blandet med vand
på den tørre overflade.
På lodrette flader arbejder man nedefra og opefter. Lad rengø-
ringsmidlet virke i 1-2 minutter, men lad ikke overfladen tørre ud.
Anvend derefter højtryksstrålen, idet De holder dysen i en afstand
på mindst 30 cm fra overfladen og arbejder nedefra og opefter. Lad
ikke vandet løbe over overflader, der ikke er vasket.
I nogle tilfælde er det nødvendigt at benytte børsterne til afvask-
ning for at fjerne snavset.
Højt tryk er ikke altid den bedste løsning til sikring af en god
afvaskning, idet det kan beskadige visse former for overflader. Det
frarådes at benytte spidsstrålen i den justerbare strålespids og med
roterende dyse på sarte og lakerede dele samt på dele under tryk
(eksempelvis dæk, dækventiler osv.).
En god afvaskning afhænger i lige så høj grad af trykket og vand-
mængden.
8 VEDLIGEHOLDELSE FIG. 5
De former for vedligeholdelse, som ikke er beskrevet i dette kapitel,
skal udføres ved et autoriseret servicecenter.
Advarsel - fare!
Træk stikket ud af stikkontakten inden udførelse af
indgreb i maskinen.
8.1 Rengøring af strålespids
1) Tag lansen af pistolen.
2) Fjern eventuelt snavs fra hullet i strålespidsen ved hjælp af
værktøjet (C1).
8.2 Rengøring af filter
Kontrollér sugefilteret (L) og filteret til rengøringsmiddel (hvis
monteret) hver gang inden brug, og rengør eventuelt filtrene som
beskrevet.
8.3 Udløsning af motor (hvis dette er muligt)
I tilfælde af langvarige afbrydelser kan kalkaflejringer medføre
blokering af motoren. Løsn motoren ved at dreje motorakslen med
værktøjet (M).
8.4 Opbevaring for vinter
Lad maskinen køre med ikke tærende eller giftig frostvæske, før
maskinen sættes til opbevaring for vinteren.
Opbevar maskinen på et tørt sted, der er beskyttet mod temperatu-
rer under frysepunktet.
Side: 49
50 Dansk
DA
9 FEJLFINDING
Problem Mulig årsag Forslag
Pumpen kører ikke med det fore-
skrevne tryk.
Den roterende dyse er slidt. Udskift den roterende dyse.
Vandfilteret er snavset. Rens filteret (fig. 5).
Vandforsyningen er utilstrækkelig. Åben vandhanen helt.
Der suges luft ind i systemet. Kontrollér forsyningskoblingerne.
Luft i pumpen.
Sluk for maskinen og brug pistolen, indtil der kommer en
konstant strøm af vand. Tænd derefter.
Den justerbare strålespids er forkert justeret. Drej den justerbare strålespids (E) (+) (fig. 3).
Termostatventilen er udløst. Vent, indtil den korrekte vandtemperatur er genetableret.
Pumpen har trykforskelle.
Vand suges ind fra ekstern beholder. Forbind maskinen til vandforsyningen.
Vandtemperaturen er for høj ved forsyningen. Nedsæt temperaturen.
Den roterende dyse er stoppet. Rens den roterende dyse (fig. 5).
Sugefilteret (L) er snavset. Rens filteret (L) (fig. 5).
Motoren ”brummer”men starter
ikke.
For lav spænding ved forsyningen.
Kontrollér, at stikkontaktens spænding svarer til angivel-
serne på datapladen (fig. 2).
Spændingstab på grund af forlængerledning. Kontrollér forlængerledningens karakteristika.
maskinen har stået uvirksom længe. Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Problemer med TSS anordningen. Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Den elektriske motor starter ikke.
Spændingssvigt.
Kontrollér, at stikket er korrekt indsat i stikkontakten, og
at der er spænding (*).
Problemer med TSS anordningen. Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Maskinen har stået uvirksom længe.
Løsn motoren ved at stikke værktøjet (M) gennem det
bageste hul (til modeller, der er forberedt hertil)(fig. 5).
Der drypper vand.
Slidte pakninger. Få pakningerne udskiftet ved et autoriseret servicecenter.
Sikkerhedsventilen med fri bortledning er udløst. Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Støj. Vandtemperaturen er for høj. Nedsæt temperaturen (se de tekniske specifikationer).
Der drypper olie. Slidte pakninger. Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Kun modeller med TSS: Maskinen
starter selv med lukket pistol.
Tætningsfejl i højtrykssystemet eller i pumpens
hydrauliske kredsløb.
Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Kun modeller med TSS: Der kommer
ikke vand ud, når pistolen åbnes
(forsyningsslangen er tilsluttet).
Den roterende dyse er stoppet. Rens den roterende dyse (fig. 5).
Der indsuges ikke rengøringsmiddel.
Den justerbare strålespids er indstillet til højt tryk. Indstil strålespidsen i pos. " " (fig. 3).
Rengøringsmidlet er for tyktflydende. Fortynd med vand.
Der anvendes forlængerslanger. Montér den originale slange igen.
Kredsløbet til rengøringsmiddel indeholder aflejringer
eller er forsnævret.
Skyl med rent vent, og fjern eventuelle forsnævringer. Ret
henvendelse til et autoriseret servicecenter, hvis proble-
met fortsat ikke er afhjulpet.
(*) Hvis motoren standser under drift og ikke genstarter, er det nødvendigt at vente 2-3 minutter inden motoren startes på ny (udløsning af motorsikring).
Ret henvendelse til det autoriserede servicecenter, hvis fejlen opstår gentagne gange.
Side: 50
Makita Corporation - Japan
MODEL SERIENUMMER
DA EF-konformitetserklæring
Vi - Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan - erklærer, at følgende Makita maskine/
maskiner:
Maskinbetegnelse Højtryksrenser
Modelnr. HW102
Effektforbrug 1,3 kW
opfylder kravene i følgende EU-direktiver:
2006/42/EF, 2006/95/EF, 2002/95/EF, 2002/96/EF, 2004/108/EF, 2000/14/EF
og er produceret med overholdelse af kravene i følgende standarder eller i følgende
standardiserede dokumenter: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN
61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1
Den tekniske dokumentation opbevares af vores autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Storbritannien
Fremgangsmåden i forbindelse med vurdering af konformiteten jf. direktivet 2000/14/EF
er sket med overholdelse af kravene i bilag V.
Målt lydtryksniveau: 93 dB (A); (K=3 dB(A))
Garanteret lydtryksniveau: 94 dB (A); (K=3 dB(A))
06. December 2010
Kato Tomoyasu
Direktør
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
Tekniskespecifikationer (DA) Måleenhed HW102
Kapacitet L/min 6
Tryk MPa 7
Maks.tryk MPa 10
Effekt kW 1,3
Forsyningstemperatur °C 50
Maks.forsyningstryk MPa 1
Pistolensrepulsionskraftvedmaks.tryk N 9,63
Motorisolering - Klasse F
Motorbeskyttelse - IPX5
Spænding V/Hz 230/50
Maks.lydtrykK=3dB(A):
LPA (EN60704-1) dB (A) 85,74
LWA (EN60704-1) dB (A) 94
ApparatetsvibrationerK=1,5M/s2
: M/s2
3,72
Vægt kg 5,8

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HW102.

Stil et spørgsmål om Makita HW102

Har du et spørgsmål om Makita HW102 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HW102. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HW102 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.