Makita HS7101 manual

Få vist brugermanualen for Makita HS7101 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Sav
  • Model/navn: HS7101
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 51
52
DANSK (Oprindelige anvisninger)
Illustrationsoversigt
1 Håndtag
2 Forreste arm
3 Bageste vingemøtrik
4 Stopper
5 0° position
6 45° position
7 Snitlinje
8 Skrue
9 Afbryderknap
10 Aflåseknap
11 Lys
12 Sekskantnøgle
13 Løsn
14 Stram
15 Aksellås
16 Monteringsskaft
17 Indre flange
18 Savblad
19 Ydre flange
20 Sekskantbolt
21 Ring
22 Støvmundstykke
23 Støvsuger
24 Slange
25 Fastspændingsarm
26 Parallelanslag (anslagslineal)
27 Justeringsskrue for 0°
28 Justeringsskrue for 45°
29 Trekantet lineal
30 Grundplade
31 Slidgrænse
32 Skruetrækker
33 Kuldæksel
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores kontinuerlige forskningsprogrammer
og udvikling, kan hosstående specifikationer blive
ændret uden varsel.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
ENE078-1
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til at lave lige skæringer i
længden og bredden og geringsskæringer med vinkler i
træ med maskinen i tæt berøring med arbejdsstykket.
Ved hjælp af passende savblade kan der også skæres i
aluminium.
ENF100-1
For offentlige lavspændingsnet på mellem 220 V og
250 V
Tænd og sluk af elektriske apparater medfører spæn-
dingssvingninger. Anvendelse af denne maskine under
uheldige lysnetforsyningsforhold kan have negativ indfly-
delse på driften af andet udstyr. Ved en netimpedans
svarende til eller mindre end 0,32 ohm, kan det antages,
at der ikke vil være negative påvirkninger.
Stikkontakten, der anvendes til denne maskine, skal
være beskyttet med en sikring eller en beskyttelsesafbry-
der med træg udløsning.
GEA010-1
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående advarsler
og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig refe-
rence.
GEB013-6
SIKKERHEDSADVARSLER FOR RUNDSAV
Fremgangsmåde for skæring
1. FARE: Hold hænderne på god afstand af
savestedet og klingen. Hold den anden hånd på
hjælpehåndtaget eller motorhuset. Hvis De holder
saven med begge hænder, kan klingen ikke komme
til at skære i dem.
2. Ræk ikke ned under arbejdsstykket. Beskyttel-
sesskærmen kan ikke beskytte Dem mod klingen
neden under arbejdsstykket.
3. Juster skæredybden til tykkelsen af arbejdsstyk-
ket. Mindre end en hel tand i klingetænderne bør
være synlig under arbejdsstykket.
4. Hold aldrig det arbejdsstykke, som skæres, i
hænderne eller over benet. Fastgør arbejdsstyk-
ket til en stabil overflade. Det er vigtigt at under-
støtte arbejdsstykket ordentligt for at minimere faren
for kropskontakt, klingebinding og tab af herredøm-
met over maskinen.
Model HS6100 HS6101 HS7100 HS7101
Savbladsdiameter 165 mm 190 mm
Maksimal
skæredybde
ved 0° 54,5 mm 67 mm
ved 45° 39,5 mm 48,5 mm
ved 50° 35,5 mm 43,5 mm
Omdrejning (min–1
) 5 500
Længde 297 mm 310 mm
Vægt 3,7 kg 3,7 kg 4,0 kg 4,0 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 52
53
000157
5. Hold kun maskinen i dens isolerede grebflader,
når De udfører et stykke arbejde, hvor maskinen
kan komme i berøring med skjulte ledninger eller
dens egen ledning. Kontakt med en strømførende
ledning vil bevirke, at synlige metaldele på maskinen
bliver strømførende, hvorved operatøren kan få
stød.
6. Ved kløvning skal der altid anvendes et paralle-
lanslag eller et lige kantanslag. Dette vil forbedre
nøjagtigheden og nedsætte risikoen for at klingen
binder.
7. Anvend altid klinger af korrekt størrelse og form
(diamant eller rund) i dornhuller. Klinger, som ikke
passer til savens monteringsdele vil køre excentrisk,
hvilken vil medføre tab af herredømmet over maski-
nen.
8. Anvend aldrig beskadigede eller forkerte spæn-
deskiver og bolte. Klingens spændeskiver og bolte
er specielt fremstillede til Deres sav og til optimal
ydelse og sikker anvendelse.
Årsager til tilbageslag og relaterede advarsler
– tilbageslag er en pludselig reaktion på en fastklemt,
bundet eller fejlrettet savklinge, som bevirker, at en
ukontrolleret sav løftes op og ud af arbejdsstykket i
retning mod operatøren,
– når klingen er fastklemt eller bundet stramt ved at
savsnittet lukkes, vil klingen gå i stå og motorreaktio-
nen vil drive enheden hurtigt tilbage i retning mod
operatøren,
– hvis klingen bøjes eller fejlrettes i skæresnittet, kan
tænderne på bagkanten af klingen grave sig ind i
træets overflade, hvorved klingen kan smutte ud af
savsnittet og springe tilbage i retning mod operatø-
ren.
Tilbageslag er et resultat af forkert anvendelse af saven/
eller forkert fremgangsmåde for anvendelse eller til-
stande og kan undgås ved at man tager de rigtige for-
holdsregler som vist herunder.
9. Oprethold et fast greb med begge hænder på
saven og hold armene således, at tilbageslags-
kraften modvirkes. Stil Dem på begge sider af
klingen, men ikke på linje med den. Tilbageslag
kan bevirke, at saven springer bagud, men tilbage-
slagskraften kan kontrolleres af operatøren, hvis de
rigtige forholdsregler foretages.
10. Hvis bladet binder eller hvis skæringen af en
eller anden årsag afbrydes, skal afbryderkontak-
ten slippes og saven skal holdes stationær i
materialet, indtil klingen er helt standset. Forsøg
aldrig at fjerne saven fra arbejdsstykket eller
trække saven bagud, mens klingen er i bevæ-
gelse, da dette kan medføre tilbageslag. Under-
søg situationen og træf afhjælpningsforanstaltninger
til at eliminere årsagen til at klingen binder.
11. Når saven genstartes i arbejdsstykket, skal den
centreres midt i savsnittet og det skal kontrolle-
res, at savtændene ikke er i kontakt med materi-
alet. Hvis savklingen binder, er der risiko for, at den
bevæger sig opad eller slår tilbage fra arbejdsstyk-
ket, når saven startes igen.
12. Anvend store støtteplader til at minimere risi-
koen for fastklemning af klingen og tilbageslag.
Store plader har tendens til at synke under deres
egen vægt. Støtter skal anbringes under pladerne
på begge sider, i nærheden af skærelinjen og kan-
ten af pladen.
000154
000156
13. Anvend ikke sløve og beskadigede klinger.
Uskærpede eller forkert montererede klinger frem-
bringer et snævert savsnit, som medfører at klingen
binder og der opstår tilbageslag.
14. Låsegrebene til klingedybde og skråsnitindstil-
ling skal være stramme og sikre, inden skærin-
gen påbegyndes. Hvis klingeindstillingen ændrer
sig under skæringen, kan der opstå binding og tilba-
geslag.
15. Vær særlig påpasselig ved savning i eksiste-
rende vægge eller andre blinde områder. Bladet,
som stikker frem, kan skære i genstande, som kan
medføre tilbageslag.
En typisk illustration af korrekt håndstøtte,
støtte af arbejdsstykket og ledningsføring
(hvis en sådan anvendes).
Understøt plader eller paneler tæt ved save-
stedet for at undgå tilbagespring.
Understøt ikke plader eller paneler langt fra
savestedet.
Side: 53
54
16. Hold ALTID fast i maskinen med begge hænder.
Anbring ALDRIG Deres hånd eller fingre bag
saven. Hvis der opstår tilbageslag, kan saven nemt
springe bagud over Deres hånd, hvorved der kan
ske alvorlig personskade.
000194
17. Pres aldrig saven. Tryk saven fremad med en
hastighed, så klingen skærer uden at hastighe-
den sænkes. Hvis De gør det, kan der opstå uens-
artede skæringer, tab af præcision, og muligt
tilbageslag.
Funktion af nederste beskyttelsesskærm
18. Kontroller, at den nederste beskyttelsesskærm
lukker korrekt inden hver brug. Anvend ikke
saven, hvis den nederste beskyttelsesskærm
ikke bevæger sig frit og lukker med det samme.
Den nederste beskyttelsesskærm må aldrig fast-
spændes eller fastbindes i den åbne stilling. Hvis
saven ved et uheld tabes, kan den nederste beskyt-
telsesskærm blive bøjet. Hæv den nederste beskyt-
telsesskærm med tilbagetrækningshåndtaget og
kontroller, at den bevæger sig frit og ikke kommer i
berøring med klingen eller andre dele i alle vinkler
og skæredybder.
19. Kontroller den nederste skærmfjeders funktion.
Hvis skærmen og fjederen ikke fungerer korrekt,
skal de serviceres inden brugen. Den nederste
beskyttelsesskærm kan fungere trægt på grund af
beskadigede dele, gummiaflejringer eller ansamling
af affaldsstoffer.
20. Den nederste beskyttelsesskærm kan trækkes
tilbage manuelt for specielle skæringer, som
f.eks. “stikskæringer” og “miterskæringer”. Hæv
den nederste beskyttelsesskærm ved at trække
håndtaget tilbage, og så snart klingen går ind i
materialet, bør den nederste beskyttelsesskærm
slippes. Ved alle andre former for savning skal den
nedre beskyttelseskappe have lov at bevæge sig
automatisk.
21. Sørg altid for, at den nederste beskyttelses-
skærm dækker klingen, inden saven anbringes
på bænk eller gulv. En ubeskyttet, roterende klinge
vil bevirke, at saven bevæger sig bagud og skærer i
alt, hvad der er i dens bane. Vær opmærksom på
den tid, det tager for klingen at stoppe, efter at afbry-
derkontakten er sluppet.
22. For at kontrollere den nederste beskyttelses-
skærm, skal man åbne den med hånden og der-
efter slippe den og bekræfte lukningen af
skærmen. Kontroller ligeledes, at tilbagetræk-
ningshåndtaget ikke kommer i berøring med
maskinhuset. At efterlade klingen synlig kan være
MEGET FARLIGT og føre til alvorlig personskade.
Supplerende sikkerhedsforskrifter
23. Vær ekstra forsigtig, hvis De skærer i fugtigt træ,
trykbehandlet tømmer eller træ, som har knaster.
Foretag en jævn fremføring af maskinen uden at
mindske klingehastigheden, således at overophed-
ning af klingespidserne undgås.
24. Forsøg ikke at fjerne afskåret materiale, mens
klingen roterer. Vent indtil klingen er standset,
inden De fjerner afskåret materiale. Klingen fort-
sætter med at rotere, efter at der er slukket for
maskinen.
25. Undgå søm, når De skærer. Se efter om der er
søm i tømmeret og fjern i bekræftende fald alle
søm, inden skæringen påbegyndes.
26. Anbring den bredeste del af savbasen på den del
af arbejdsstykket, som er solidt understøttet,
ikke på den del, som vil falde af, når skæringen
er fuldført. Eksempelvis viser Fig. A den RIG-
TIGE måde at skære enden af et bræt af på, og
Fig. B viser den FORKERTE måde. Hvis arbejds-
stykket er kort eller lille, skal det spændes fast.
FORSØG IKKE AT HOLDE KORTE ARBEJDS-
STYKKER FAST MED HÅNDEN!
000147
000150
27. Inden De lægger maskinen fra Dem efter at have
fuldført en skæring, skal De være sikker på, at
den nederste beskyttelsesskærm er lukket og at
klingen er standset fuldstændigt.
Fig. A
Fig. B
Side: 54
55
28. Forsøg aldrig at save med rundsaven holdt på
hovedet i en skruetvinge. Dette er yderst farligt
og kan føre til alvorlige ulykker.
000029
29. Noget materiale indeholder visse kemikalier,
som kan være giftige. Vær påpasselig med ikke
at indånde støv, og undgå hudkontakt. Følg
fabrikantens sikkerhedsdata.
30. Stop ikke klingerne ved hjælp af lateralt tryk på
savklingen.
31. Anvend altid de i denne brugsvejledning anbefa-
lede klinger. Anvend ikke slibeskiver.
32. Hold altid klingen skarp og ren. Gummi og træ-
beg, som er størknet på klingen, gør saven lang-
sommere og øger risikoen for tilbageslag. Hold altid
klingen ren ved først at tage den af maskinen og
derefter rengøre den med en gummi- og begfjerner,
varmt vand eller petroleum. Benzin må aldrig anven-
des.
33. Bær altid støvmaske og høreværn, når De
anvender maskinen.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overhol-
des. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i
denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter
kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at maskinen er slået fra, og at netstik-
ket er trukket ud, før der udføres justeringer eller funkti-
oner kontrolleres på denne maskine.
Justering af skæredybde (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Spænd altid håndtaget forsvarligt til efter justering af
skæredybden.
Løs håndtaget på dybdeguiden og bevæg grundpladen
op eller ned. Ved den ønskede skæredybde gøres grund-
pladen fast ved at spænde håndtaget til.
Renere og sikrere skæringer kan opnås, hvis man indstil-
ler skæredybden således, at ikke flere end en enkelt sav-
tand stikker ud under arbejdsstykket. Anvendelse af en
rigtig skæredybde bidrager til at reducere risikoen for far-
lige TILBAGESLAG, som kan medføre kvæstelser.
Geringssnit (Fig. 2, 3 og 4)
Løsn den forreste arm og den bageste vingemøtrik. Ind-
stil til den ønskede vinkel (0° – 50°) ved at flytte i over-
ensstemmelse hermed, og stram derefter armen og
vingemøtrikken godt til.
Anvend 45° stopperen, hvis en præcis 45° graders skæ-
ring ønskes. Drej stopperen hele vejen med uret for
geringsskæring (0° – 45°) og drej den mod uret for 0° –
50° geringsskæringer.
Snitlinjer (Fig. 5)
Ved lige snit rettes 0° positionen på forkanten af grund-
pladen ind efter snitlinjen. Ved 45° geringssnit rettes 45°
positionen ind efter den. Det øverste anslags position er
justerbart.
Afbryderkontakt (Fig. 6)
FORSIGTIG:
• Før maskinen sættes til stikkontakten, bør De altid kon-
trollere, at afbryderknappen fungerer korrekt og retur-
nerer til “OFF”-positionen, når den slippes.
Til forhindring af utilsigtet indtrykning af afbryderknap-
pen, er maskinen udstyret med aflåseknap. For at starte
maskinen, skal man trykke aflåseknappen ind og trykke
på afbryderknappen. Slip afbryderknappen for at stoppe.
Undlad at trække kraftigt i afbryderarmen uden at trække
i aflåsearmen. Dette kan medføre brud på afbryderar-
men.
For Model HS6101, HS7101
Tænding af lampen (Fig. 7)
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte ind i lyset eller ind i lyskilden.
Lampen tændes, når maskinen sættes i forbindelse.
Lampen fortsætter med at lyse, indtil maskinen tages ud
af forbindelse.
BEMÆRK:
• Brug en tør klud til at tørre snavs af lampens linse. Vær
påpasselig med ikke at komme til at ridse linsen, da
dette kan forringe belysningen.
• Brug ikke benzin, fortynder eller lignende til at rengøre
lampens linse. Brug af sådanne substanser vil beska-
dige linsen.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er afbrudt og taget ud af for-
bindelse, inden der udføres noget arbejde på maski-
nen.
Afmontering og montering af savblad (Fig. 8)
FORSIGTIG:
• Sørg for at montere savbladet med dets tænder ven-
dende opad på den forreste del af maskinen.
• Anvend kun Makita-nøglen til montering og afmonte-
ring af savbladet.
For at afmontere savbladet, skal man trykke på spindel-
låsen, således at savbladet ikke kan dreje, og anvende
sekskantnøglen til at løsne sekskantbolten i retningen
mod uret. Fjern derefter sekskantbolten, den ydre flange
og savbladet.
Side: 55
56
For en maskine med den indre flange for savblad
med 15,88 mm hul-diameter (Fig. 9)
Montér den indre flange med siden med fordybningen
vendende udad på monteringsskaftet, og anbring derefter
savbladet, den ydre flange og sekskantbolten på plads.
SØRG FOR AT STRAMME SEKSKANTBOLTEN GODT
TIL i RETNINGEN MED URET.
For maskine med den indre flange for savblad med
en anden huldiameter end 15,88 mm (Fig. 10)
Den indre flange har et vist diameter-fremspring på den
ene side af den og et andet diameter-fremspring på den
anden side. Vælg den rigtige side på hvilken fremsprin-
get passer perfekt ind i savbladet.
Montér derefter den indre flange på monteringsskaftet
således, at den rigtige side af fremspringet på den indre
flange vender udad, og anbring derefter savbladet og
den ydre flange på plads.
SØRG FOR AT STRAMME SEKSKANTBOLTEN GODT
TIL i RETNINGEN MED URET.
FORSIGTIG:
• Sørg for, at fremspringet “a” på den indre flange,
som er placeret udvendigt, passer ind i savbladets
hul “a” på perfekt vis. Hvis savbladet monteres på
den forkerte side, kan resultatet blive farlig vibration.
Når der skiftes savblad, skal man sørge for også at ren-
gøre den øverste og nederste beskyttelsesskærm for
savsmuld, der har samlet sig. Det vil dog stadig være
nødvendigt at kontrollere funktionen af den nederste
beskyttelsesskærm inden hver brug. (Fig. 11)
Opbevaring af sekskantnøglen (Fig. 12)
Når sekskantnøglen ikke anvendes, skal den opbevares
som vist på illustrationen, så den ikke bortkommer.
Tilslutning af en støvsuger (Fig. 13 og 14)
Hvis man ønsker at udføre rene snit, skal man slutte en
Makita støvsuger til maskinen. Monter støvmundstykket
på maskinen ved hjælp af skruen. Slut derefter støvsuge-
rens slange til støvmundstykket som vist på illustratio-
nen.
ANVENDELSE (Fig. 15)
FORSIGTIG:
• Sørg for at føre maskinen forsigtigt frem i en lige linje.
Hvis maskinen tvinges eller drejes, vil resultatet blive
overophedning af motoren og farligt tilbageslag med
risiko for personskade.
• Anvend altid det forreste greb og det bageste håndtag
og fasthold maskinen godt med både det forreste greb
og det bageste håndtag under savningen.
Hold godt fast i maskinen. Maskinen er udstyret med
både et fronthåndtag og et baghåndtag. Brug begge
hænder, så et fast greb i maskinen opnås. Hvis De hol-
der i maskinen med begge hænder, kan De ikke skære
dem på savbladet. Indstil grundpladen på arbejdsemnet
til skæring uden at savbladet kommer i kontakt. Tænd
derefter for maskinen og vent indtil savbladet er kommet
op på fuld hastighed. Bevæg nu ganske enkelt maskinen
fremad og henover arbejdsemnets overflade, idet De hol-
der den fladt og fremfører den jævnt, indtil savningen er
fuldført.
For at opnå rene snit, skal De holde savelinjen lige og
fremføringshastigheden jævn. Hvis snittet ikke følger
Deres planlagte snitlinje på korrekt vis, må De ikke for-
søge at dreje eller tvinge maskinen tilbage til snitlinjen.
Dette kan låse bladet og føre til farlige tilbageslag og
eventuel personskade. Slip afbryderen og vent til savbla-
det er stoppet og træk derefter maskinen tilbage. Sæt
maskinen ud for en ny snitlinje og begynd at save igen.
Prøv at undgå en placering, som udsætter operatøren for
spåner og savsmuld, som frembringes af saven. Anvend
øjenbeskyttelse, så tilskadekomst undgås.
Parallelanslag (anslagslineal) (Fig. 16)
Det praktiske parallelanslag gør det muligt at udføre
særligt nøjagtige lige snit. De behøver blot at trykke
parallelanslaget helt op mod siden af arbejdsemnet og
fastgøre det i stilling med skruen foran på grundpladen.
Det muliggør også gentagen savning med ens bredde.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstik-
ket er trukket ud, før der udføres eftersyn eller vedlige-
holdelse.
• Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol
og lignende. Resultatet kan blive misfarvning, deforme-
ring eller revner.
Justering for præcise 0° og 45° snit (lodrette og
45° snit) (Fig. 17 og 18)
Denne justering er udført på fabrikken. Men hvis den er
ukorrekt, skal justeringsskruerne indstilles ved hjælp af
en sekskantnøgle, mens man inspicerer 0° eller 45° sav-
bladet med grundpladen med brug af en trekantet lineal
eller en firkantet lineal etc.
Paralleljustering (Fig. 19)
Parallellismen mellem savbladet og grundpladen er ind-
stillet på fabrikken. Men hvis den er ukorrekt, kan den
justeres med følgende fremgangsmåde.
Sørg for, at alle arme og skruer er strammet. Løsn skrue-
rne en smule som illustreret. Åbn den nederste beskyttel-
sesskærm og flyt bagkanten af grundpladen, så
afstanden A og B er ens. Efter justering, strammes
skruen. Udfør en test for at opnå en korrerkt parallel-
lisme.
Udskiftning af kul (Fig. 20 og 21)
Udtag og efterse kullene med regelmæssige mellemrum.
Udskift kullene, når de er slidt ned til slidmarkeringen.
Hold kullene rene og i stand til frit at glide ind i holderne.
Begge kul skal udskiftes parvist samtidigt. Anvend kun
identiske kulbørster.
Benyt en skruetrækker til at afmontere kulholderdæks-
lerne. Tag de slidte kul ud, isæt de nye og fastgør deref-
ter kulholderdækslerne.
Efter at børsterne er skiftet ud, sættes maskinen i forbin-
delse, og børsterne indkøres ved at man lader maskinen
køre uden belastning i omkring 10 minutter. Kontroller
derefter maskinen, mens den kører, samt den elektriske
bremsefunktion, når afbryderknappen slippes. Hvis den
elektriske bremse ikke fungerer korrekt, skal maskinen
indleveres til reparation på et Makita servicecenter.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun
udføres af et Makita Service Center med anvendelse af
originale Makita udskiftningsdele.
Side: 56
57
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
• Det i denne manual specificerede tilbehør og anordnin-
ger anbefales til brug sammen med Deres Makita
maskine. Brug af andet tilbehør og andre anordninger
kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun til-
behør og anordninger til de beskrevne formål.
Hvis De behøver assistance eller yderligere detaljer om
dette tilbehør, bedes De kontakte Deres lokale Makita
servicecenter.
• Savblade
• Parallelanslag (anslagslineal)
• Anslagsstyr
• Anslagsstyr-adapter
• Sekskantnøgle
• Led
BEMÆRK:
• Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værk-
tøjspakken som standardtilbehør. Det kan være for-
skellige fra land til land.
ENG905-1
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overens-
stemmelse med EN60745:
Model HS6100, HS6101
Lydtryksniveau (LpA): 89 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 100 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Model HS7100, HS7101
Lydtryksniveau (LpA): 90 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 101 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
ENG900-1
Vibration
Vibrations totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Model HS6100, HS6101
Arbejdsformål: skæring i træ
Vibrationsafgivelse (ah, W): 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Arbejdsformål: skæring i metal
Vibrationsafgivelse (ah, M): 2,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Model HS7100, HS7101
Arbejdsformål: skæring i træ
Vibrationsafgivelse (ah, W): 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Arbejdsformål: skæring i metal
Vibrationsafgivelse (ah, M): 2,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi er blevet målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også
anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan være forskellig fra den erklærede emis-
sionsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen
anvendes.
• Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurde-
ring af eksponering under de faktiske brugsforhold
(med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks.
de gange, hvor maskinen er slukket og når den kører i
tomgang i tilgift til afbrydertiden).
ENH101-15
Kun for lande i Europa
EU-konformitetserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige
fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r):
Maskinens betegnelse: Rundsav
Model nr./Type: HS6100, HS6101, HS7100, HS7101
er i serieproduktion og
opfylder betingelserne i de følgende EU-direktiver:
2006/42/EC
og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation opbevares af vores autori-
serede repræsentant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
6.6.2011
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HS7101.

Stil et spørgsmål om Makita HS7101

Har du et spørgsmål om Makita HS7101 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HS7101. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HS7101 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.