Makita HR5211C manual

Få vist brugermanualen for Makita HR5211C below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HR5211C
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 35
36
DANSK
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Bemærk: Specifikationerne kan variere fra land til land.
Symboler END201-2
Følgende viser de symboler, der benyttes til udstyret. Vær
sikker på, at De forstår deres betydning, før De bruger
værktøjet.
............... Læs brugsanvisningen.
................ DOBBELT ISOLERET
Tilsigtet brug ENE044-1
Den tilsigtede brug af dette værktøj er slagboring i
mursten, beton og sten samt mejslingsarbejde.
Strømforsyning ENF002-1
Værktøjet bør kun sluttes til en strømforsyning med den
spænding, der er angivet på navnepladen, og det kan kun
benyttes med enkeltfaset vekselstrøm. Det er dobbelt
isoleret i overensstemmelse med europæisk standard og
kan derfor også sluttes til stikkontakter uden
jordforbindelse.
SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER GEB007-2
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at De ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for borehammeren. Hvis
værktøjet anvendes på usikker eller forkert vis, kan
De komme alvorligt til skade.
1. Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høreskader.
2. Benyt de ekstra håndtag, der leveres med
værktøjet. Hvis De mister kontrollen, kan De komme
til skade.
3. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når De
udfører arbejde, hvor skæreværktøjet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger eller værktøjets
egen ledning. Ved kontakt med strømførende
ledninger bliver udsatte metaldele på værktøjet
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
4. Bær hård hovedbeklædning (sikkerhedshjelm),
beskyttelsesbriller og/eller ansigtsmaske.
Almindelige briller eller solbriller er IKKE
beskyttelsesbriller. Det anbefales desuden kraftigt
at bære støvmaske og kraftigt polstrede handsker.
5. Kontroller, at spidsen sidder godt fast før brug.
6. Værktøjet er designet til at forårsage vibration ved
normal brug. Skruer kan nemt løsne sig og
medføre et nedbrud eller en ulykke. Kontroller, at
skruerne sidder stramt før brugen.
7. Under kolde forhold, eller når værktøjet ikke har
været anvendt i længere tid, skal De lade
værktøjet varme op et stykke tid ved at lade det
1. Kontaktgreb
2. Kontakthåndtag
3. Drejeknap til justering
4. Skiftearm
5. Pil
6. Låseknap
7. Indikatorlampe for strøm (grøn)
8. Indikatorlampe for service (rød)
9. Sidehåndtag
10. Tilspændingsmøtrik
11. Sidegreb
12. Værktøjsskaft
13. Smørelse til spids
14. Spids
15. Værktøjsholder
16. Dybdemåler
17. Tilspændingsskrue
18. Udblæsningskolbe
19. Skruer
20. Sort
21. Hvid
22. Stik
23. Skrue
24. Krumtapdæksel
25. Kontrolplade
26. Skruetrækker
27. Krumtaphætte
28. Hammerfedtstof
Model HR5201C HR5210C HR5211C
Kapaciteter
Karbidforstærket spids 52 mm
Kernebor 160 mm
Hastighed uden belastning (min-1
) 130 – 260
Slag pr. minut 1.075 – 2.150
Længde i alt 599 mm
Nettovægt 10,8 kg 11,6 kg 11,6 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 36
37
køre uden belastning. Derved løsnes smøremidlet.
Uden korrekt opvarmning kan betjening af
hammeren være vanskelig.
8. Sørg altid for at have et solidt fodfæste. Sørg for,
at der ikke er nogen under Dem, når De bruger
værktøjet på højtliggende steder.
9. Hold godt fast i værktøjet med begge hænder.
10. Hold hænderne på afstand af bevægelige dele.
11. Læg ikke værktøjet fra Dem, mens det kører. Lad
kun værktøjet køre, mens De holder det i
hænderne.
12. Ret ikke værktøjet mod personer i nærheden,
mens det kører. Spidsen kan flyve ud og forårsage
alvorlig personskade.
13. Berør ikke spidsen eller dele i nærheden af
spidsen umiddelbart efter brugen. De kan være
meget varme og kan forårsage forbrændinger af
huden.
14. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Undgå at indånde støv eller at få det
på huden. Følg sikkerhedsinstruktionerne fra
leverandøren af materialerne.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før De justerer værktøjet eller
kontrollerer dets funktion.
Betjening af kontakt (Fig. 1)
FOR MODEL HR5211C
FORSIGTIG:
• Før værktøjet tilsluttes, skal De altid kontrollere, at
kontaktgrebet reagerer korrekt og vender tilbage til
“OFF”-stillingen, når De slipper det.
For at starte værktøjet skal De blot trykke på
kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at stoppe.
FOR MODELLERNE HR5210C/HR5201C
Udløserkontakt
FORSIGTIG:
• Før værktøjet tilsluttes, skal De altid kontrollere, at
kontaktgrebet reagerer korrekt og vender tilbage til
“OFF”-stillingen, når De slipper det.
• Kontakten fungerer, når værktøjet sættes i tilstandene
angivet ved mærket og mærket .
For at starte værktøjet skal De blot trykke på
kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at stoppe.
Glidekontakt
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at der er slukket for værktøjet, før det
sluttes til stikkontakten.
• Kontakten fungerer, når værktøjet sættes i tilstanden
angivet ved mærket .
Glidekontakten er tilgængelig, når værktøjet anvendes i
hammertilstand i længere tid ad gangen. Tryk på “I (ON)”-
siden af kontakthåndtaget for at starte værktøjet. Tryk på
“O (OFF)”-siden af kontaktgrebet for at stoppe værktøjet.
(Fig. 2)
Ændring af hastigheden (Fig. 3)
Omdrejningstallet og antallet af slag pr. minut kan ændres
ved at dreje på drejeknappen. Drejeknappen har mærker
fra 1 (laveste hastighed) til 5 (fuld hastighed).
Se i tabellen nedenfor for sammenhængen mellem
talindstillingerne på drejeknappen og antallet af
omdrejninger/slag pr. minut.
FORSIGTIG:
• Hvis værktøjet anvendes i længere tid ved lav
hastighed, bliver motoren overbelastet, og værktøjet
kan gå i stykker.
• Drejeknappen til hastighedsjustering kan kun drejes op
til 5 og tilbage til 1. Prøv ikke at tvinge den forbi 5 eller
1, da hastighedsjusteringen ellers kan gå i stykker.
Valg af funktionstilstand
Rotation med slag (Fig. 4 og 5)
Ved boring i beton, murværk osv. skal låseknappen
trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, så pilen peger på
-mærket. Brug en bit med wolframkarbidforstærkning.
Kun slag
FOR MODEL HR5201C OG HR5210C (Fig. 6)
Ved mejsling, afbankning eller nedrivning skal
låseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, så
pilen peger på -mærket. Brug en spidshammer,
koldmejsel, afbankningsmejsel osv.
Ved længerevarende brug med slag (KUN
MODELLERNE HR5201C OG HR5210C) (Fig. 7)
Ved mejsling, afbankning eller nedrivning skal
låseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, så
pilen peger på -mærket. Brug en spidshammer,
koldmejsel, afbankningsmejsel osv.
FORSIGTIG:
• Når værktøjet bruges i -tilstanden, fungerer
kontaktgrebet ikke, og kun glidekontakten virker.
FOR MODEL HR5211C (Fig. 8)
Ved mejsling, afbankning eller nedrivning skal
låseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, så
pilen peger på -mærket. Brug en spidshammer,
koldmejsel, afbankningsmejsel osv.
FORSIGTIG:
• Undlad at dreje skiftearmen, mens værktøjet kører
under belastning. Dette vil beskadige værktøjet.
• For at undgå hurtigt slid på mekanismen til
funktionsskift skal De sikre Dem, at skiftearmen altid er
Nummer på
drejeknappen
Omdrejninger pr.
minut
Slag pr. minut
5 260 2.150
4 240 2.000
3 190 1.600
2 150 1.250
1 130 1.075
Side: 37
38
sikkert placeret i en af de to eller tre
funktionspositioner.
Skridkoblingen
Skridkoblingen vil udløses, når et vist momentniveau nås.
Motoren vil koble fra drivakslen. Når dette sker, holder
spidsen op med at dreje rundt.
FORSIGTIG:
• Så snart skridkoblingen udløses, skal værktøjet
slukkes med det samme. Dette vil hjælpe med til at
forhindre, at værktøjet nedslides for tidligt.
Indikatorlampe (Fig. 9)
Den grønne indikatorlampe for strøm lyser, når værktøjet
er sat i stikkontakten. Hvis indikatorlampen ikke tændes,
er netledningen eller kontrollen muligvis defekte. Hvis
indikatorlampen lyser, men værktøjet ikke tændes,
selvom der er tændt for værktøjet, er kulbørsterne
muligvis slidt ned, eller motoren eller kontakten kan være
defekte.
Den røde indikatorlampe for service blinker, når
kulbørsterne er ved at være slidt ned, for at angive, at der
skal udføres service på værktøjet. Der slukkes automatisk
for motoren efter cirka 8 timers brug.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket og taget ud af
stikkontakten, før De udfører nogen form for arbejde på
værktøjet.
Sidehåndtag (Fig. 10)
FORSIGTIG:
• Brug kun sidehåndtaget ved mejsling, afbankning eller
nedrivning. Undlad at bruge det ved boring i beton,
murværk osv. Værktøjet kan ikke holdes korrekt med
dette sidehåndtag ved boring.
Sidehåndtaget kan drejes 360° om den lodrette akse og
fastgøres i den ønskede position. Det kan også fastgøres
i otte forskellige positioner bagud og fremad om den
vandrette akse. Løsn tilspændingsmøtrikken for at dreje
sidehåndtaget til den ønskede position. Stram derefter
tilspændingsmøtrikken godt. (Fig. 11)
Sidegreb (Fig. 12)
FORSIGTIG:
• Brug altid sidegrebet til at sikre betjeningssikkerheden
ved boring i beton, murværk osv.
Sidegrebet kan svinges til begge sider, så det er let at
betjene værktøjet i enhver stilling. Løsn sidegrebet ved at
dreje det mod uret, vende det til den ønskede position og
derefter stramme det ved at dreje det med uret.
Smørelse til spids (fås som tilbehør)
Indsmør halsen på boret med en lille smule fedtstof (cirka
0,5 - 1 g). Denne smøring af patronen sikrer en jævn
betjening og længere holdbarhed.
Montering eller afmontering af spidsen
(Fig. 13)
Rengør værktøjsskaftet, og smør fedtstof på det, før
spidsen monteres.
Sæt spidsen i værktøjet. Drej spidsen, og tryk den ind,
indtil den går i indgreb. (Fig. 14)
Hvis spidsen ikke kan trykkes ind, skal den tages ud.
Træk patrondækslet ned et antal gange. Sæt derefter
spidsen i igen. Drej spidsen, og tryk den ind, indtil den går
i indgreb.
Efter montering skal De altid sikre Dem, at spidsen sidder
godt fast, ved at forsøge at trække den ud.
For at tage spidsen ud skal patrondækslet trækkes helt
ned, hvorefter spidsen fjernes. (Fig. 15)
Vinkel på spids (under mejsling,
afbankning eller nedrivning) (Fig. 16 og
17)
Spidsen kan fastgøres i 16 forskellige vinkler. For at
ændre vinklen på spidsen skal De trykke låseknappen
ned og dreje skiftearmen, så pilen peger mod -mærket.
Drej spidsen til den ønskede vinkel.
Tryk låseknappen ned, og drej skiftearmen, så pilen peger
mod -mærket. Sørg derefter for, at spidsen holdes
sikkert på plads, ved at dreje den en smule. (Fig. 18 og
19)
Dybdemåler (Fig. 20)
Dybdemåleren kan bruges til at bore huller, som har
samme dybde. Løsn tilspændingsskruen, og juster
dybdemåleren til den ønskede dybde. Stram skruen godt
fast efter justeringen.
BEMÆRK:
• Dybdemåleren kan ikke bruges i den position, hvor
dybdemåleren rammer gearhuset/motorhuset.
BETJENING
Betjening ved slagboring (Fig. 21)
Indstil skiftearmen ved -mærket.
Placer spidsen på det sted, hvor hullet skal bores, og træk
i kontaktgrebet. Brug ikke magt på værktøjet. Et let tryk
giver det bedste resultat. Hold værktøjet på positionen, og
undgå, at det glider væk fra hullet.
Anvend ikke mere tryk, når hullet bliver tilstoppet med
spåner eller partikler. Lad i stedet værktøjet køre i
tomgang, og tag spidsen delvist ud af hullet. Når De
gentager denne fremgangsmåde flere gange, tømmes
hullet, og De kan fortsætte med at bore.
FORSIGTIG:
• Når spidsen begynder at bryde gennem beton, eller
hvis spidsen rammer armeringsjern i beton, kan
værktøjet reagere på en farlig måde. Bevar en god
balance og godt fodfæste, og hold godt fast i værktøjet
med begge hænder for at forhindre farlige reaktioner.
Udblæsningskolbe (fås som tilbehør)
(Fig. 22)
Når hullet er boret, kan De bruge udblæsningskolben til at
fjerne støv fra hullet.
Mejsling/afbankning/nedrivning (Fig. 23)
Indstil skiftearmen ved -mærket.
Hold godt fast i værktøjet med begge hænder. Tænd for
værktøjet, og tryk let på værktøjet, så det ikke kommer ud
Side: 38
39
af kontrol. Effektiviteten forøges ikke ved at trykke meget
hårdt på værktøjet.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud, før De forsøger at udføre inspektion eller
vedligeholdelse.
Smøring
FORSIGTIG:
• Denne service bør kun udføres af et autoriseret Makita-
servicecenter eller på fabrikken.
Værktøjet kræver ikke smøring hver time eller hver dag,
da det har et indbygget smøringssystem. Smør værktøjet,
hver gang kulbørsterne udskiftes. (Fig. 24)
Lad værktøjet køre i flere minutter for at varme det op.
Sluk for værktøjet, og tag det ud af forbindelse.
Løsn de seks skruer, og tag håndtaget af. Bemærk, at de
øverste skruer er anderledes end de øvrige skruer.
Tag stikket ud ved at trække i det. (Fig. 25)
Løsn skruerne, og tag skiftearmen af. (Fig. 26)
Fjern krumtapdækslet.
Fjern kontrolpladen. (Undtagen på model HR5211C.)
(Fig. 27)
Løsn de seks skruer med en skruetrækker, og fjern
krumtaphætten. Placer værktøjet på bordet med spidsen
opad. Derved samles gammelt smøremiddel inde i
krumtaphuset. (Fig. 28)
Tør det gamle smøremiddel i huset bort, og udskift med
frisk smøremiddel (60 g). Brug kun ægte Makita-
hammerfedtstof (fås som tilbehør). Hvis der påfyldes
mere end den angivne mængde fedtstof (cirka 60 g), kan
det medføre forkert hammerfunktion, eller at værktøjet
slet ikke fungerer. Påfyld kun den angivne mængde
fedtstof. (Fig. 29)
Monter krumtaphætten igen, og stram med
skruetrækkeren. Sæt stikket i, og monter håndtaget igen.
(Fig. 30)
FORSIGTIG:
• Stram ikke krumtaphætten for meget. Det er lavet af
harpiks og kan gå i stykker.
• Pas på ikke at beskadige stikket eller ledningerne, især
når De tørrer det gamle fedtstof bort eller monterer
håndtaget.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
• SDS-Max karbidforstærkede spidser
• Bøsningsværktøj
• Stamper
• Kernespidsadapter
• Kernebor
• SDS-Max spidshammer
• SDS-MAX koldmejsel
• SDS-MAX afbankningsmejsel
• SDS-MAX teglmejsel
• SDS-MAX kanalmejsel
• SDS-MAX lerspade
• Hammerfedtstof
• Smørelse til spids
• Sidehåndtag
• Sidegreb
• Dybdemåler
• Udblæsningskolbe
• Sikkerhedsbriller
• Bæretaske

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HR5211C.

Stil et spørgsmål om Makita HR5211C

Har du et spørgsmål om Makita HR5211C men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HR5211C. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HR5211C så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.