Makita HR4511C manual

Få vist brugermanualen for Makita HR4511C below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HR4511C
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 39
40
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet brug ENE044-1
Den tilsigtede brug af dette værktøj er slagboring i
mursten, beton og sten samt mejslingsarbejde.
Strømforsyning ENF002-1
Værktøjet bør kun sluttes til en strømforsyning med den
spænding, der er angivet på navnepladen, og det kan kun
benyttes med enkeltfaset vekselstrøm. Det er dobbelt
isoleret i overensstemmelse med europæisk standard og
kan derfor også sluttes til stikkontakter uden
jordforbindelse.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
BRUG AF BOREHAMMER GEB007-6
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt. Hvis
værktøjet anvendes på usikker eller forkert vis, kan
du komme alvorligt til skade.
1. Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høreskader.
2. Benyt de ekstra håndtag, der eventuelt leveres
med værktøjet. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.
3. Hold maskinen på de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor det skærende tilbehør kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller
maskinens egen ledning. Hvis det skærende
tilbehør kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan udsatte metaldele på maskinen blive
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
4. Bær hård hovedbeklædning (sikkerhedshjelm),
beskyttelsesbriller og/eller ansigtsmaske.
Almindelige briller eller solbriller er IKKE
beskyttelsesbriller. Det anbefales desuden kraftigt
at bære støvmaske og kraftigt polstrede handsker.
5. Kontroller, at bitten sidder godt fast før brug.
6. Værktøjet er designet til at forårsage vibration ved
normal brug. Skruer kan nemt løsne sig og
medføre et nedbrud eller en ulykke. Kontroller før
brug, at skruerne sidder stramt.
7. Under kolde forhold, eller når værktøjet ikke har
været anvendt i længere tid, skal du lade værktøjet
varme op et stykke tid ved at lade det køre i
tomgang. Derved løsnes smøremidlet. Uden
korrekt opvarmning kan betjening af hammeren
være vanskelig.
8. Sørg altid for at have et solidt fodfæste. Sørg for,
at der ikke er nogen under dig, når du benytter
værktøjet på højtliggende steder.
9. Hold godt fast i værktøjet med begge hænder.
10. Hold hænderne på afstand af bevægelige dele.
11. Gå ikke fra værktøjet, mens det kører. Lad kun
værktøjet køre, mens du holder det i hænderne.
1. Kontaktgreb
2. Kontakthåndtag
3. Drejeknap til justering
4. Skiftearm
5. Pil
6. Låseknap
7. Indikatorlampe for strøm (grøn)
8. Indikatorlampe for service (rød)
9. Sidehåndtag
10. Tilspændingsmøtrik
11. Sidegreb
12. Værktøjsskaft
13. Smørelse til spids
14. Spids
15. Værktøjsholder
16. Dybdemåler
17. Tilspændingsskrue
18. Udblæsningskolbe
Model HR4501C HR4510C HR4511C
Kapaciteter
Karbidforstærket spids 45 mm
Kernebor 125 mm
Hastighed uden belastning (min-1
) 130 - 280
Slag pr. minut 1.250 – 2.750
Længde i alt 458 mm
Nettovægt 8,2 kg 8,9 kg 9,0 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 40
41
12. Ret ikke værktøjet mod personer i nærheden,
mens det kører. Bitten kan flyve ud og forårsage
alvorlig personskade.
13. Berør ikke bitten eller dele i nærheden af bitten
umiddelbart efter brugen. De kan være meget
varme og kan forårsage forbrændinger af huden.
14. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for, at forhindre indånding af
støv og kontakt med huden. Følg
materialeleverandørens sikkerhedsdata.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
FEJLAGTIGT BRUG eller manglende overholdelse af
de sikkerhedsregler, der gives i denne
brugervejledning, kan forårsage alvorlig
personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før De justerer værktøjet eller
kontrollerer dets funktion.
Betjening af kontakt (Fig. 1)
FOR MODEL HR4511C
FORSIGTIG:
• Før værktøjet tilsluttes, skal De altid kontrollere, at
kontaktgrebet reagerer korrekt og vender tilbage til
“OFF”-stillingen, når De slipper det.
For at starte værktøjet skal De blot trykke på
kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at stoppe.
FOR MODELLERNE HR4510C/ HR4501C
Udløserkontakt
FORSIGTIG:
• Før værktøjet tilsluttes, skal De altid kontrollere, at
kontaktgrebet reagerer korrekt og vender tilbage til
“OFF”-stillingen, når De slipper det.
• Kontakten fungerer, når værktøjet sættes i tilstandene
angivet ved mærket og mærket .
For at starte værktøjet skal De blot trykke på
kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at stoppe.
Glidekontakt
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at der er slukket for værktøjet, før det
sluttes til stikkontakten.
• Kontakten fungerer, når værktøjet sættes i tilstanden
angivet ved mærket .
Glidekontakten er tilgængelig, når værktøjet anvendes i
hammertilstand i længere tid ad gangen. Tryk på “I (ON)”-
siden af kontakthåndtaget for at starte værktøjet. Tryk på
“O (OFF)”-siden af kontaktgrebet for at stoppe værktøjet.
(Fig. 2)
Ændring af hastigheden (Fig. 3)
Omdrejningstallet og antallet af slag pr. minut kan ændres
ved at dreje på drejeknappen. Drejeknappen har mærker
fra 1 (laveste hastighed) til 5 (fuld hastighed).
Se i tabellen nedenfor for sammenhængen mellem
talindstillingerne på drejeknappen og antallet af
omdrejninger/slag pr. minut.
008417
FORSIGTIG:
• Hvis værktøjet anvendes i længere tid ved lav
hastighed, bliver motoren overbelastet, og værktøjet
kan gå i stykker.
• Drejeknappen til hastighedsjustering kan kun drejes op
til 5 og tilbage til 1. Prøv ikke at tvinge den forbi 5 eller
1, da hastighedsjusteringen ellers kan gå i stykker.
Valg af funktionstilstand
Rotation med slag (Fig. 4 og 5)
Ved boring i beton, murværk osv. skal låseknappen
trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, så pilen peger på
-mærket. Brug en bit med wolframkarbidforstærkning.
Kun slag
FOR MODEL HR4501C OG HR4510 (Fig. 6)
Ved mejsling, afbankning eller nedrivning skal
låseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, så
pilen peger på -mærket. Brug en spidshammer,
koldmejsel, afbankningsmejsel osv.
Til længere tids brug af slagbor (KUN FOR
MODELLERNE HR4501C OG HR4510C) (Fig. 7)
Ved mejsling, afbankning eller nedrivning skal
låseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, så
pilen peger på -mærket. Brug en spidshammer,
koldmejsel, afbankningsmejsel osv.
FORSIGTIG:
• Når værktøjet bruges i -tilstanden, fungerer
kontaktgrebet ikke, og kun glidekontakten virker.
FOR MODEL HR5211C (Fig. 8)
Ved mejsling, afbankning eller nedrivning skal
låseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, så
pilen peger på -mærket. Brug en spidshammer,
koldmejsel, afbankningsmejsel osv.
FORSIGTIG:
• Undlad at dreje skiftearmen, mens værktøjet kører
under belastning. Dette vil beskadige værktøjet.
• For at undgå hurtigt slid på mekanismen til
funktionsskift skal De sikre Dem, at skiftearmen altid er
sikkert placeret i en af de to eller tre
funktionspositioner.
Skridkoblingen
Skridkoblingen vil udløses, når et vist momentniveau nås.
Motoren vil koble fra drivakslen. Når dette sker, holder
spidsen op med at dreje rundt.
Nummer på
drejeknappen
Omdrejninger pr.
minut
Slag pr. minut
5 280 2.750
4 260 2.550
3 200 1.950
2 150 1.450
1 130 1.250
Side: 41
42
FORSIGTIG:
• Så snart skridkoblingen udløses, skal værktøjet
slukkes med det samme. Dette vil hjælpe med til at
forhindre, at værktøjet nedslides for tidligt.
Indikatorlampe (Fig. 9)
Den grønne indikatorlampe for strøm lyser, når værktøjet
er sat i stikkontakten. Hvis indikatorlampen ikke tændes,
er netledningen eller kontrollen muligvis defekte. Hvis
indikatorlampen lyser, men værktøjet ikke tændes,
selvom der er tændt for værktøjet, er kulbørsterne
muligvis slidt ned, eller motoren eller kontakten kan være
defekte.
Den røde indikatorlampe for service tænder, når
kulbørsterne er ved at være slidt ned, for at angive, at der
skal udføres service på værktøjet. Der slukkes automatisk
for motoren efter cirka 8 timers brug.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket og taget ud af
stikkontakten, før De udfører nogen form for arbejde på
værktøjet.
Sidehåndtag (Fig. 10)
FORSIGTIG:
• Brug kun sidehåndtaget ved mejsling, afbankning eller
nedrivning. Undlad at bruge det ved boring i beton,
murværk osv. Værktøjet kan ikke holdes korrekt med
dette sidehåndtag ved boring.
Sidehåndtaget kan drejes 360° om den lodrette akse og
fastgøres i den ønskede position. Det kan også fastgøres
i otte forskellige positioner bagud og fremad om den
vandrette akse. Løsn tilspændingsmøtrikken for at dreje
sidehåndtaget til den ønskede position. Stram derefter
tilspændingsmøtrikken godt. (Fig. 11)
Sidegreb (Fig. 12)
FORSIGTIG:
• Brug altid sidegrebet til at sikre betjeningssikkerheden
ved boring i beton, murværk osv.
Sidegrebet kan svinges til begge sider, så det er let at
betjene værktøjet i enhver stilling. Løsn sidegrebet ved at
dreje det mod uret, vende det til den ønskede position og
derefter stramme det ved at dreje det med uret.
Montering eller afmontering af spidsen
(Fig. 13)
Rengør værktøjsskaftet, og smør fedtstof på det, før
monteringen af spidsen.
Sæt spidsen i værktøjet. Drej spidsen, og tryk den ind,
indtil den går i indgreb. (Fig. 14)
Hvis spidsen ikke kan trykkes ind, skal den tages ud.
Træk patrondækslet ned et antal gange. Sæt derefter
spidsen i igen. Drej spidsen, og tryk den ind, indtil den går
i indgreb.
Efter montering skal De altid sikre Dem, at spidsen sidder
godt fast, ved at forsøge at trække den ud.
For at tage spidsen ud skal patrondækslet trækkes helt
ned, hvorefter spidsen fjernes. (Fig. 15)
Vinkel på spids (under mejsling,
afbankning eller nedrivning) (Fig. 16 og
17)
Spidsen kan fastgøres i 12 forskellige vinkler. For at
ændre vinklen på spidsen skal De trykke låseknappen
ned og dreje skiftearmen, så pilen peger mod -mærket.
Drej spidsen til den ønskede vinkel.
Tryk låseknappen ned, og drej skiftearmen, så pilen peger
mod -mærket. Sørg derefter for, at spidsen holdes
sikkert på plads, ved at dreje den en smule. (Fig. 18 og
19)
Dybdemåler (Fig. 20)
Dybdemåleren kan bruges til at bore huller, som har
samme dybde. Løsn tilspændingsskruen, og juster
dybdemåleren til den ønskede dybde. Stram skruen godt
fast efter justeringen.
BEMÆRK:
• Dybdemåleren kan ikke bruges i den position, hvor
dybdemåleren rammer gearhuset/motorhuset.
BETJENING
Betjening ved slagboring (Fig. 21)
Indstil skiftearmen ved -mærket.
Placer spidsen på det sted, hvor hullet skal bores, og træk
i kontaktgrebet. Brug ikke magt på værktøjet. Et let tryk
giver det bedste resultat. Hold værktøjet på positionen, og
undgå, at det glider væk fra hullet.
Anvend ikke mere tryk, når hullet bliver tilstoppet med
spåner eller partikler. Lad i stedet værktøjet køre i
tomgang, og tag spidsen delvist ud af hullet. Når De
gentager denne fremgangsmåde flere gange, tømmes
hullet, og De kan fortsætte med at bore.
FORSIGTIG:
• Når spidsen begynder at bryde gennem beton, eller
hvis spidsen rammer armeringsjern i beton, kan
værktøjet reagere på en farlig måde. Bevar en god
balance og godt fodfæste, og hold godt fast i værktøjet
med begge hænder for at forhindre farlige reaktioner.
Udblæsningskolbe (fås som tilbehør)
(Fig. 22)
Når hullet er boret, kan De bruge udblæsningskolben til at
fjerne støv fra hullet.
Mejsling/afbankning/nedrivning (Fig. 23)
Indstil skiftearmen ved -mærket.
Hold godt fast i værktøjet med begge hænder. Tænd for
værktøjet, og tryk let på værktøjet, så det ikke kommer ud
af kontrol. Effektiviteten forøges ikke ved at trykke meget
hårdt på værktøjet.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud, før De forsøger at udføre inspektion eller
vedligeholdelse.
• Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medføre misfarvning,
deformation eller revner.
Side: 42
43
Værktøjet kræver ikke smøring hver time eller hver dag,
da det har et indbygget smøringssystem. Det skal smøres
hver gang kulbørsterne udskiftes. Send hele værktøjet til
et autoriseret Makita-servicecenter for at få det smurt.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du
har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende
tilbehøret.
• SDS-Max karbidforstærkede spidser
• SDS-Max spidshammer
• SDS-MAX koldmejsel
• SDS-MAX afbankningsmejsel
• SDS-MAX teglmejsel
• SDS-MAX lerspade
• Hammerfedtstof
• Smørelse til spids
• Sidehåndtag
• Sidegreb
• Dybdemåler
• Udblæsningskolbe
• Sikkerhedsbriller
• Bæretaske
BEMÆRK:
• Visse dele på listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehør. De kan
variere fra land til land.
For model HR4501C
Kun for lande i Europa
Støj ENG102-2
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 94 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 105 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG216-2
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: mejsling med sidehåndtag
Vibrationsemission (ah,CHeq): 12,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG306-1
Arbejdstilstand: mejsling med sidegreb
Vibrationsemission (ah,CHeq): 12,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG303-2
Arbejdstilstand: hammerboring i beton
Vibrationsemission (ah,HD): 16 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
For model HR4510C
Kun for lande i Europa
Støj ENG102-2
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 93 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 104 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG216-2
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: mejsling med sidehåndtag
Vibrationsemission (ah,CHeq): 8,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG306-1
Arbejdstilstand: mejsling med sidegreb
Vibrationsemission (ah,CHeq): 8,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG303-2
Arbejdstilstand: hammerboring i beton
Vibrationsemission (ah,HD): 9,5 m/s2
Usikkerhed (K): 2 m/s2
For model HR4511C
Kun for lande i Europa
Støj ENG102-2
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 94 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 105 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
Vibration ENG216-2
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: mejsling med sidehåndtag
Vibrationsemission (ah,CHeq): 7 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG306-1
Arbejdstilstand: mejsling med sidegreb
Vibrationsemission (ah,CHeq): 7,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG303-2
Arbejdstilstand: hammerboring i beton
Vibrationsemission (ah,HD): 7,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
Side: 43
44
EC-erklæring vedrørende overholdelse af standarder
ENH101-12
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse: Borehammer
Modelnummer/ type: HR4501C, HR4510C, HR4511C
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
98/37/EC indtil den 28. december 2009 og derefter
2006/42/EC fra den 29. december 2009
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
30. januar 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HR4511C.

Stil et spørgsmål om Makita HR4511C

Har du et spørgsmål om Makita HR4511C men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HR4511C. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HR4511C så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.