Makita HR4010C manual

Få vist brugermanualen for Makita HR4010C below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HR4010C
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 33
34
DANSK
Illustrationsoversigt
1 Afbryderkontakt
2 Afbryderarm
3 Justeringsskive
4 Funktionsvælger
5 Viser
6 Låseknap
7 Tændt-indikatorlampe
(power-ON) (grøn)
8 Serviceindikatorlampe (rød)
9 Sidehåndtag
10 Fastspændingsmøtrik
11 Sidegreb
12 Borskaft
13 Borfedt
14 Bor
15 Borepatrondæksel
16 Dybdeanslag
17 Tilspændingsskrue
18 Udblæsningskugle
19 Skruer
20 Konnektor
21 Sort
22 Hvid
23 Skrue
24 Krumtaphættedæksel
25 Kontrolplade
26 Skruetrækker
27 Krumtaphætte
28 Hammerfedt
SPECIFIKATIONER
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Tekniske data kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til hammerboring i mursten,
beton og sten såvel som til mejselarbejde.
Netsspænding
Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er
angivet på typeskiltet. Maskinen arbejder på enkeltfaset
vekselspænding og er dobbeltisoleret iht. de europæiske
normer og må derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtil-
slutning.
Sikkerhedsforskrifter
For Deres egen sikkerheds skyld bør De sætte Dem ind i
sikkerhedsforskrifterne.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
GEB007-5
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for borehammeren nøje over-
holdes. Hvis De anvender denne maskine uforsvar-
ligt og fejlagtigt, er der risiko for, at De kan komme
alvorligt til skade.
1. Brug høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høretab.
2. Anvend hjælpehåndtag, hvis det (de) følger med
maskinen. Personskade kan blive resultatet, hvis
De mister herredømmet over maskinen.
3. Hold altid et el-værktøj i dets isolerede hånd-
tagsflader, når du udfører et arbejde, hvor skæ-
reværktøjet kan komme i berøring med dets
egen ledning. Hvis skæreværktøjet kommer i berø-
ring med en strømførende (“live”) ledning, kan el-
værktøjets udsatte metaldele blive strømførende og
give operatøren stød.
4. Bær stålhjelm (sikkerhedshjelm), sikkerhedsbril-
ler og /eller ansigtsmaske. Almindelige briller
eller solbriller er IKKE sikkerhedsbriller. Det
anbefales også stærkt, at De bruger støvmaske
og kraftige, polstrerede handsker.
5. Sørg for, at boret sidder godt fast, inden De
begynder at arbejde.
6. Under normal anvendelse vil maskinen frem-
bringe vibrationer. Skruerne kan nemt løsne sig,
hvilket kan føre til maskinsammenbrud eller en
ulykke. Kontroller altid omhyggeligt, at skruerne
er stramme, inden De begynder at bruge maski-
nen.
7. I koldt vejr eller hvis maskinen ikke har været
anvendt i et længere tidsrum, skal De give
maskinen tid til varme op i et stykke tid ved at
lade den køre ubelastet. Dette vil løsne smørel-
sen. Uden ordentlig opvarmning vil hammerar-
bejde være vanskeligt.
8. Sørg altid for at have et godt fodfæste.
Sørg for, at der ikke befinder sig nogen personer
nedenunder, når De arbejder i højden.
9. Hold altid godt fast i maskinen med begge hæn-
der.
10. Hold hænderne væk fra de bevægelige dele.
Model HR4001C HR4010C HR4011C
Kapacitet
Karbidstålskær 40 mm
Borekrone 105 mm
Omdrejninger (min–1) 235 – 480
Slagantal per minut 1 350 – 2 750
Længde 468 mm
Vægt 6,3 kg 6,7 kg 6,7 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 34
35
11. Lad ikke maskinen køre, når den ikke skal bru-
ges.
Anvend kun maskinen håndholdt.
12. Ret ikke maskinen mod nogen i området, når De
arbejder. Boret kan blive slynget ud, hvorved
omkringstående kan komme til skade.
13. Lad være med at røre ved boret eller nogen af de
dele, som er tæt ved boret, umiddelbart efter
anvendelsen. De kan være meget varme og være
årsag til hudforbrændinger.
14. En del materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for at forhindre inhalering af
støv og kontakt med huden. Følg fabrikantens
sikkerhedsforskrifter.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud, før der udføres justeringer eller funktioner
kontrolleres på denne sav.
Afbryderfunktion
GÆLDER MODEL HR4011C
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, inden maskinen sættes i forbindelse, at
afbryderkontakten aktiveres på korrekt vis og returne-
rer til stilling “OFF”, når den slippes.
Maskinen startes ved at man blot trykker på afbryderkon-
takten. Slip afbryderkontakten for at stoppe. (Fig. 1)
GÆLDER MODEL HR4010C OG HR4001C
Afbryderkontakt
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, inden maskinen sættes i forbindelse, at
afbryderkontakten aktiveres på korrekt vis og returne-
rer til stilling “OFF”, når den slippes.
• Denne afbryder fungerer, når maskinen er indstillet til
-symbol og -symbol funktionsmåde.
Maskine startes ved at man blot trykker på afbryderkon-
takten. Slip afbryderkontakten for at stoppe. (Fig. 1)
Glideafbryder
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at der er slukket for maskinen, inden
den sættes i forbindelse.
• Denne afbryder fungerer kun, når maskinen er indstillet
til -symbol funktionsmåde.
Når maskinen anvendes i hammerfunktion i længere tid,
kan glideafbryderen anvendes. Maskinen startes ved at
man trykker på “I (ON)”- siden af afbryderarmen. Maski-
nen stoppes ved at man trykker på “O (OFF)”-siden af
afbryderarmen. (Fig. 2)
Hastighedsændring (Fig. 3)
Omdrejninger og slagantal per minut kan indstilles ved at
man drejer justeringsskiven. Skiven har markeringerne 1
(laveste hastighed) til 5 (fuld hastighed).
Se nedenstående oversigt angående forholdet mellem
tallene på justeringsskiven og omdrejninger/slagantal per
minut.
FORSIGTIG:
• Hvis maskinen anvendes uafbrudt i et længere tidsrum,
vil motoren blive overophedet, hvilket kan resultere i
fejlfunktion.
• Hastighedsindstillingsdrejeknappen kan kun drejes til 5
og tilbage til 1. Tving ikke drejeknappen forbi 5 eller 1,
da dette vil bevirke, at hastighedsindstillingsfunktionen
ikke længere virker.
Valg af funktionsmåde
Rotation med hammerboring (Fig. 4 og 5)
Ved boring i beton, murværk eller lignende, trykkes låse-
knappen ind og funktionsvælgeren drejes, så viseren står
ud for -symbolet. Anvend et bor med hårdmetalspids.
Kun hammerboring
GÆLDER KUN MODEL HR4001C OG HR4010C
(Fig. 6)
Ved mejsling, afskalning og nedbrydningsarbejde, tryk-
kes låseknappen ind og funktionsvælgeren drejes, så
den står ud for -symbolet. Anvend en spidsmejsel,
koldmejsel, afskalningsmejsel eller lignende.
Længerevarende hammerboring (GÆLDER KUN
MODEL HR4001C OG HR4010C) (Fig. 7)
Ved mejsling, afskalning og nedbrydningsarbejde, tryk-
kes låseknappen ind og funktionsvælgeren drejes, så
den står ud for -symbolet. Anvend en spidsmejsel,
koldmejsel, afskalningsmejsel eller lignende.
FORSIGTIG:
• Når maskinen anvendes i -symbol-funktion, vil
afbryderkontakten ikke fungere og kun glideafbryderen
fungerer.
GÆLDER MODEL HR4011C (Fig. 8)
Ved mejsling, afskalning og nedbrydningsarbejde, tryk-
kes låseknappen ind og funktionsvælgeren drejes, så
den står ud for -symbolet. Anvend en spidsmejsel,
koldmejsel, afskalningsmejsel eller lignende.
FORSIGTIG:
• Lad være med at dreje funktionsvælgeren, når maski-
nen kører under belastning. Dette vil bevirke, at maski-
nen lider skade.
• For at undgå en for hurtig nedslidning af funktionsskif-
termekanismen, skal man altid sørge for, at funktions-
vælgeren er korrekt sat i en af de to eller tre
funktionsmådestillinger.
Tal på juste-
ringsskiven
Omdrejninger
per minut
Slagantal per
minut
5 480 2 750
4 440 2 550
3 360 2 050
2 270 1 550
1 230 1 350
Side: 35
36
Skridkobling
Skridkoblingen slår til, når et vist omdrejningsmoment
nås. Motoren kobles fra drivakslen. Når dette sker, vil
boret holde op med at rotere.
FORSIGTIG:
• Sluk straks for maskinen, så snart skridkoblingen slår
til. Dette vil forhindre unødigt slid på maskinen.
Indikatorlampe (Fig. 9)
Når maskinen sættes i strømforbindelse, vil den grønne
tændt-indikator (power-ON) begynde at lyse. Hvis indika-
torlampen ikke begynder at lyse, kan det skyldes, at net-
ledningen eller regulatoren er defekt. Hvis
indikatorlampen lyser, men maskinen ikke starter, selv
hvis der er tændt for den, kan kulbørsterne være ned-
slidte, eller regulatoren, motoren eller tænd-sluk-knap-
pen (ON/OFF) kan være defekt.
Den røde serviceindikatorlampe begynder at lyse, når
kulbørsterne er ved at være nedslidte som indikering af,
at maskinen skal have et service-eftersyn. Efter cirka
8 timers anvendelse, vil motoren automatisk slå fra.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket truk-
ket ud, før der foretages noget arbejde på selve maski-
nen.
Sidehåndtag
FORSIGTIG:
• Anvend kun sidehåndtaget, når der udføres mejsling,
afskalning og nedbrydningsarbejde. Anvend ikke side-
håndtaget ved boring i beton, murværk og lignende.
Maskinen kan ikke holdes ordentligt med dette side-
håndtaget under boring. (Fig. 10)
Sidehåndtaget kan drejes 360° vertikalt og monteres i en
hvilken som helst ønsket stilling. Man behøver blot at
løsne fastspændingsmøtrikken for at dreje sideghåndta-
get til en ønsket stilling. Stram derefter fastspændings-
møtrikken godt til. (Fig. 11)
Sidegreb (Fig. 12)
FORSIGTIG:
• Anvend altid sidegrebet til at opretholde betjeningssik-
kerheden, når der bores i beton, murværk og lignende.
Sidegrebet kan drejes til begge sider, hvilket muliggør
sikker betjening af maskinen i en hvilken som helst stil-
ling. Sidegrebet løsnes ved at man drejer det mod uret,
drejer det til den ønskede stilling og derefter strammer
det til ved at dreje det med uret.
Montering og afmontering af boret
Rengør borskaftet og påfør borfedt, inden boret monte-
res. (Fig. 13)
Sæt boret i maskinen. Drej boret og tryk det ind, indtil det
sidder fast.
Tag boret ud, hvis det ikke kan trykkes ind. Træk borepa-
trondækslet ned et par gange. Sæt derefter boret ind
igen. Drej boret og tryk det ind, indtil det går på plads.
Kontroller altid efter montering, at boret sidder ordentlig
fast ved at prøve at trække det ud. (Fig. 14)
Boret tages ud ved at man trækker borepatrondækslet
helt tilbage, hvorefter boret kan fjernes. (Fig. 15)
Borvinkel
(ved mejsling, afskalning og nedbrydning)
Boret kan fastgøres i 12 forskellige vinkler. Hvis borvink-
len ønskes ændret, skal man trykke låseknappen ned og
dreje funktionsvælgeren, så viseren kommer til at stå ud
for -symbolet. Drej boret til den ønskede vinkel.
(Fig. 16 og 17)
Tryk låseknappen ned og drej funktionsvælgeren, så
viseren kommer til at stå ud for -symbolet. Kontroller
derefter, at boret sidder ordentlig fast ved at dreje det en
smule. (Fig. 18 og 19)
Dybdeanslag (Fig. 20)
Dybdeanslaget er bekvemt, når der skal bores huller af
samme dybde. Løsn tilspændingsskruen og indstil dyb-
deanslaget til den ønskede dybde. Efter indstillingen
strammes tilspændingsskruen godt til.
BEMÆRK:
• Dybdeanslaget kan ikke anvendes i en stilling, hvor det
slår mod gearhuset/motorhuset.
ANVENDELSE
Hammerboring (Fig. 21)
Sæt funktionsvælgeren ud for -symbolet.
Anbring boret på det ønskede sted, hvor hullet skal
bores, og tryk derefter på afbryderkontakten. Pres ikke
maskinen. Et let tryk giver det bedste resultat. Hold boret
i stilling og sørg for, at det ikke glider væk fra hullet.
Lad være med at øge trykket, hvis hullet bliver tilstoppet
af spåner eller støv. Lad i stedet maskinen køre i tom-
gang, og træk derefter boret delvist ud af hullet. Hvis
dette gentages adskillige gange, bliver hullet renset ud
og den normale boring kan fortsættes.
FORSIGTIG:
• Når boret begynder at bryde igennem beton eller hvis
boret slår mod de forstærkende bjælker i betonen, kan
maskinen reagere på en måde, der kan føre til en farlig
situation. Oprethold en god balance og sørg for et godt
fodfæste og hold godt fast i maskinen med begge hæn-
der, så en farlig reaktion forhindres.
Udblæsningskugle (ekstraudstyr) (Fig. 22)
Anvend udblæsningskuglen til at blæse hullet rent, når
det er udboret.
Mejselarbejde/afskalning/nedbrydning (Fig. 23)
Sæt funktionsvælgeren ud for -symbolet.
Hold godt fast på maskinen med begge hænder. Tænd
for maskinen og udøv et let tryk på maskinen, så den ikke
arbejder ukontrolleret. Et stærkt tryk på maskinen vil ikke
øge effektiviteten.
Side: 36
37
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og netlednin-
gen taget ud af stikkontakten, inden De udfører inspek-
tion eller vedligeholdelse.
Smøring
FORSIGTIG:
• Denne servicering bør kun foretages af et autoriseret
Makita-servicecenter eller af fabrikkens servicecenter.
Denne maskine kræver ikke smøring hver time eller hver
dag, da den er udstyret med et lukket smøresystem.
Smør maskinen hver gang kulbørsterne er skiftet ud.
Varm maskinen op ved at lade den køre i flere minutter.
Afbryd maskinen og træk netstikket ud.
Løsn de fire skruer og tag håndtaget af. Bemærk, at de
øverste skruer er anderledes end de andre skruer.
(Fig. 24)
Tag konnektoren ud af forbindelse ved at trække den ud.
(Fig. 25)
Løsn skruerne og fjern funktionsvælgeren.
Tag krumtaphættedækslet af. (Fig. 26).
Fjern kontrolpladen (undtagen model HR4011C).
(Fig. 27)
Løsn de seks skruer med en skruetrækker og tag krum-
tapdækslet ud. Læg maskinen på bordet med borenden
opad. Dette vil give det gamle fedt mulighed for at samle
sig i krumtaphuset. (Fig. 28)
Tør det gamle fedt indeni bort og påfyld nyt fedt (60 g).
Anvend udelukkende originalt hammerfedt fra Makita
(ekstratilbehør). Hvis der påfyldes mere end den specifi-
cerede mængde fedt (ca. 60 g), risikerer De, at hammer-
funktionen bliver fejlagtig og at maskinen svigter. Påfyld
derfor kun den specificerede mængde fedt.
Sæt kruptapdækslet på igen og stram det til med en
skruetrækker. (Fig. 29)
Tilslut konnektoren og monter grebet igen. (Fig. 30)
FORSIGTIG:
• Stram ikke krumtapdækslet for meget. Det er lavet af
kunststof og kan nemt gå i stykker.
• Vær påpasselig med ikke at komme til at beskadige
konnektoren og ledningerne, specielt når De fjerner
gammelt fedt eller monterer grebet.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun
udføres af et Makita Service Center med anvendelse af
original Makita udskiftningsdele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Det i denne manual specificerede tilbehør og anordnin-
ger anbefales til brug sammen med Deres Makita
maskine. Brug af andet tilbehør og andre anordninger
kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun til-
behør og anordninger til de beskrevne formål.
Hvis De behøver assistance eller yderligere detaljer om
dette tilbehør, bedes De kontakte Deres lokale Makita
servicecenter.
• SDS-MAX Hammerbor
• SDS-MAX Spidsmejsel
• SDS-MAX Fladmejsel
• SDS-MAX Bredmejsel
• SDS-MAX Flisemejsel
• SDS-MAX Spademejsel
• Hammerfedt
• Borfedt
• Sidehåndtag
• Sidegreb
• Dybdeanslag
• Udblæsningskugle
• Beskyttelsebriller
• Transportkuffert

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HR4010C.

Stil et spørgsmål om Makita HR4010C

Har du et spørgsmål om Makita HR4010C men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HR4010C. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HR4010C så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.