Makita HR3210FCT manual

Få vist brugermanualen for Makita HR3210FCT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HR3210FCT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 46
47
DANSK
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Bemærk: Specifikationerne kan variere fra land til land.
Symboler END201-4
Følgende viser de symboler, der benyttes til udstyret. Vær
sikker på, at De forstår deres betydning, før De bruger
værktøjet.
............. Læs brugsanvisningen.
............. DOBBELT ISOLERET
Tilsigtet brug ENE044-1
Den tilsigtede brug af dette værktøj er slagboring i
mursten, beton og sten samt mejslingsarbejde.
Strømforsyning ENF002-1
Værktøjet bør kun sluttes til en strømforsyning med den
spænding, der er angivet på navnepladen, og det kan kun
benyttes med enkeltfaset vekselstrøm. Det er dobbelt
isoleret i overensstemmelse med europæisk standard og
kan derfor også sluttes til stikkontakter uden
jordforbindelse.
SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER GEB007-2
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at De ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for borehammeren. Hvis
værktøjet anvendes på usikker eller forkert vis, kan
De komme alvorligt til skade.
1. Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høreskader.
2. Benyt de ekstra håndtag, der leveres med
værktøjet. Hvis De mister kontrollen, kan De komme
til skade.
3. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når De
udfører arbejde, hvor skæreværktøjet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger eller værktøjets
egen ledning. Ved kontakt med strømførende
ledninger bliver udsatte metaldele på værktøjet
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
4. Bær hård hovedbeklædning (sikkerhedshjelm),
beskyttelsesbriller og/eller ansigtsmaske.
Almindelige briller eller solbriller er IKKE
beskyttelsesbriller. Det anbefales desuden kraftigt
at bære støvmaske og kraftigt polstrede handsker.
5. Kontroller, at spidsen sidder godt fast før brug.
6. Værktøjet er designet til at forårsage vibration ved
normal brug. Skruer kan nemt løsne sig og
1. Kontaktgreb
2. Lampe
3. Drejeknap til justering
4. Patron til hurtigskift til SDS-plus
5. Skifteholder
6. Patronholder
7. Spindel
8. Borepatron til hurtigskift
9. Låseknap
10. Pil
11. Skiftearm
12. Indikatorlampe for strøm (grøn)
13. Serviceindikatorlampe (rød)
14. Sidehåndtag
15. Værktøjsskaft
16. Smørelse til spids
17. Spids
18. Dybdemåler
19. Tilspændingsskrue
20. Støvopsamler
21. Udblæsningskolbe
22. Borepatronadapter
23. Nøgleløs borepatron
24. Muffe
25. Ring
26. Skruer
27. Stik
28. Krumtapdæksel
Model HR3200C HR3210C HR3210FCT
Kapaciteter
Beton
Spids med
wolframkarbidforstærkning
32 mm
Kernebor 90 mm
Stål 13 mm
Træ 32 mm
Hastighed uden belastning (min-1) 315 - 630
Slag pr. minut 1.650 - 3.300
Længde i alt 398 mm 424 mm
Nettovægt 4,4 kg 4,8 kg 5,0 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 47
48
medføre et nedbrud eller en ulykke.
Kontroller før brug, at skruerne sidder stramt.
7. Under kolde forhold, eller når værktøjet ikke har
været anvendt i længere tid, skal De lade
værktøjet varme op et stykke tid ved at lade det
køre i tomgang. Derved løsnes smøremidlet. Uden
korrekt opvarmning kan betjening af hammeren
være vanskelig.
8. Sørg altid for at have et solidt fodfæste.
Sørg for, at der ikke er nogen under Dem, når De
benytter værktøjet på højtliggende steder.
9. Hold godt fast i værktøjet med begge hænder.
10. Hold hænderne på afstand af bevægelige dele.
11. Gå ikke fra værktøjet, mens det kører. Lad kun
værktøjet køre, mens De holder det i hænderne.
12. Ret ikke værktøjet mod personer i nærheden,
mens det kører. Spidsen kan flyve ud og forårsage
alvorlig personskade.
13. Berør ikke spidsen eller dele i nærheden af
spidsen umiddelbart efter brugen. De kan være
meget varme og kan forårsage forbrændinger af
huden.
14. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Undgå at indånde støv eller at få det
på huden. Følg sikkerhedsinstruktionerne fra
leverandøren af materialerne.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før De justerer værktøjet eller
kontrollerer dets funktion.
Betjening af kontakt (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Før værktøjet tilsluttes, skal De altid kontrollere, at
kontaktgrebet reagerer korrekt og vender tilbage til
“OFF”-stillingen, når De slipper det.
For at starte værktøjet skal De blot trykke på
kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at stoppe.
Tænding af lamperne
For model HR3210FCT (Fig. 2)
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.
Træk i kontaktgrebet for at tænde lampen. Slip grebet for
at slukke den.
BEMÆRK:
• Benyt en tør klud til at tørre snavs af lampens linse.
Pas på ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.
Ændring af hastigheden (Fig. 3)
Antallet af omdrejninger og slag pr. minut kan justeres ved
at dreje med drejeknappen. Drejeknappen har mærker fra
1 (laveste hastighed) til 5 (fuld hastighed).
Se i tabellen nedenfor for sammenhængen mellem
talindstillingerne på drejeknappen og antallet af
omdrejninger/slag pr. minut.
FORSIGTIG:
• Hvis værktøjet anvendes i længere tid ved lav
hastighed, bliver motoren overbelastet, og værktøjet
kan gå i stykker.
• Drejeknappen til hastighedsjustering kan kun drejes op
til 5 og tilbage til 1. Prøv ikke at tvinge den forbi 5 eller
1, da hastighedsjusteringen ellers kan gå i stykker.
Udskiftning af patron til hurtigskift til
SDS-plus
For model HR3210FCT
Det er let at skifte patronen til hurtigskift til SDS-plus ud
med borepatronen til hurtigskift.
Afmontering af patron til hurtigskift til SDS-plus
(Fig. 4)
FORSIGTIG:
• Fjern altid spidsen, før patronen til hurtigskift til SDS-
plus afmonteres.
Hold skifteholderen med tommelfingeren og langfingeren,
og træk den i retningen af pil 1. Hold i patronholderen med
pegefingeren, mens skifteholderen er trukket i denne
retning. Mens patronholderen holdes på denne måde,
trækkes patronen til hurtigskift til SDS-plus i retning af pil
2 i ét træk.
Montering af borepatronen til hurtigskift
(Fig. 5)
Tag fat i skifteholderen, og placer borepatronen til
hurtigskift på værktøjets spindel.
Sørg for, at borepatronen til hurtigskift sidder fast, ved at
prøve at trække i den flere gange.
Valg af funktionstilstand
Rotation med slag (Fig. 6)
Ved boring i beton, murværk osv. skal låseknappen
trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, så pilen peger
mod -symbolet. Brug en spids med
wolframkarbidforstærkning.
Kun rotation (Fig. 7)
Ved boring i træ, metal eller plastikmaterialer skal
låseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes, så
Nummer på
drejeknappen
Omdrejninger pr.
minut
Slag pr. minut
5 630 3.300
4 590 3.100
3 480 2.500
2 370 1.900
1 315 1.650
Side: 48
49
pilen peger mod -symbolet. Brug en snegleborsspids
eller en træspids.
Kun slag (Fig. 8)
Ved mejslings-, afbanknings- eller nedrivningsbetjeninger
skal låseknappen trykkes ned, og skiftearmen skal drejes,
så pilen peger mod -symbolet. Brug en spidshammer,
koldmejsel, afbankningsmejsel osv.
FORSIGTIG:
• Undlad at dreje skiftehåndtaget, mens værktøjet kører
under belastning. Dette vil beskadige værktøjet.
• For at undgå hurtigt slid på mekanismen til
funktionsskift skal De sikre Dem, at skiftearmen altid er
sikkert placeret i en af de tre funktionspositioner.
Skridkoblingen
Skridkoblingen vil udløses, når et vist momentniveau nås.
Motoren vil koble fra drivakslen. Når dette sker, holder
spidsen op med at dreje rundt.
FORSIGTIG:
• Så snart skridkoblingen udløses, skal værktøjet
slukkes med det samme. Dette vil hjælpe med til at
forhindre, at værktøjet nedslides for tidligt.
Indikatorlampe (Fig. 9)
Den grønne indikatorlampe for strøm lyser, når værktøjet
er sat i stikkontakten. Hvis indikatorlampen ikke tændes,
er netledningen eller kontrollen muligvis defekte. Hvis
indikatorlampen lyser, men værktøjet ikke starter, selvom
der er tændt for værktøjet, er kulbørsterne muligvis slidt
ned, eller motoren eller kontakten kan være defekte.
Den røde indikatorlampe for service tændes, når
kulbørsterne er ved at være slidt ned, for at angive, at der
skal udføres service på værktøjet. Der slukkes automatisk
for motoren efter cirka 8 timers brug.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket og taget ud af
stikkontakten, før De udfører nogen form for arbejde på
værktøjet.
Sidehåndtag (Fig. 10)
FORSIGTIG:
• Brug altid sidegrebet til at sikre betjeningssikkerheden
ved boring i beton, murværk osv.
Sidegrebet kan svinges til begge sider, så det er let at
betjene værktøjet i enhver stilling. Løsn sidegrebet ved at
dreje det mod uret, vend det til den ønskede position, og
stram det derefter ved at dreje det med uret.
Montering eller afmontering af spidsen
(Fig. 11)
Rengør værktøjsskaftet, og smør fedtstof på det, før
spidsen monteres.
Sæt spidsen i værktøjet. Drej spidsen, og tryk den ind,
indtil den går i indgreb. (Fig. 12).
Hvis spidsen ikke kan trykkes ind, skal den tages ud.
Træk patronholderen ned et antal gange. Sæt derefter
spidsen i igen. Drej spidsen, og tryk den ind, indtil den går
i indgreb.
Efter montering skal De altid sikre Dem, at spidsen sidder
godt fast, ved at forsøge at trække den ud.
For at udtage spidsen skal patrondækslet trækkes helt
ned, hvorefter spidsen fjernes. (Fig. 13).
Vinkel på spids (under mejsling,
afbankning eller nedrivning) (Fig. 14)
Spidsen kan fastgøres i 24 forskellige vinkler. Hvis De vil
ændre vinklen på spidsen, skal De trykke låseknappen
ned og dreje skiftearmen, så pilen peger mod -
symbolet.
Drej spidsen til den ønskede vinkel.
Tryk låseknappen ned, og drej skiftearmen, så pilen peger
mod -symbolet. Sørg derefter for, at spidsen holdes
sikkert på plads, ved at dreje den en smule.
Dybdemåler (Fig. 15)
Dybdemåleren kan bruges til at bore huller, som har
samme dybde. Løsn tilspændingsskruen, og juster
dybdemåleren til den ønskede dybde. Stram skruen fast
efter justeringen.
BEMÆRK:
• Dybdemåleren kan ikke bruges i den position, hvor
dybdemåleren rammer gearhuset/motorhuset.
Støvopsamler (Fig. 16)
Brug støvopsamleren til at undgå, at støv falder ned over
værktøjet og på Dem selv, når der bores over hovedet.
Fastgør støvopsamleren til spidsen, sådan som det er vist
i figuren. Størrelsen på spidserne, som støvopsamleren
kan monteres på, er som følger.
BETJENING
Betjening ved slagboring (Fig. 17)
Indstil skiftearmen til -symbolet.
Placer spidsen på det sted, hvor hullet skal bores, og træk
i kontaktgrebet. Brug ikke magt på værktøjet. Et let tryk
giver det bedste resultat. Hold værktøjet på positionen, og
undgå, at det glider væk fra hullet.
Anvend ikke mere tryk, når hullet bliver tilstoppet med
spåner eller partikler. Lad i stedet værktøjet køre i
tomgang, og tag spidsen delvist ud af hullet. Når De
gentager denne fremgangsmåde flere gange, tømmes
hullet, og De kan fortsætte med at bore.
FORSIGTIG:
• Når spidsen begynder at bryde gennem beton, eller
hvis spidsen rammer armeringsjern i beton, kan
værktøjet reagere på en farlig måde. Bevar en god
balance og godt fodfæste, og hold godt fast i værktøjet
med begge hænder for at forhindre farlige reaktioner.
Værktøjsdiameter
Støvopsamler 5 6-14,5 mm
Støvopsamler 9 12-16 mm
Side: 49
50
Udblæsningskolbe (fås som tilbehør)
(Fig. 18)
Når hullet er boret, kan De bruge udblæsningskolben til at
fjerne støv fra hullet.
Mejsling/afbankning/nedrivning (Fig. 19)
Indstil skiftearmen til -symbolet.
Hold godt fast i værktøjet med begge hænder. Tænd for
værktøjet, og tryk let på værktøjet, så det ikke kommer ud
af kontrol. Effektiviteten forøges ikke ved at trykke meget
hårdt på værktøjet.
Boring i træ eller metal (Fig. 20 – 22)
For model HR3200C, HR3210C
Use the optional drill chuck assembly. Se “Montering og
afmontering af spidsen” på forrige side, når den skal
monteres.
Indstil skiftearmen, så pilen peger mod -symbolet.
For model HR3210FCT
Anvend borepatronen til hurtigskift som standardudstyr.
Se “Udskiftning af patron til hurtigskift til SDS-plus” på
forrige side, når den skal monteres.
Hold i ringen, og drej muffen mod uret for at åbne
patronkæberne. Sæt spidsen i patronen, til den ikke kan
komme længere ind. Hold godt fast i ringen, og drej
muffen med uret for at stramme patronen. Hold fast i
ringen, og drej muffen mod uret for at tage spidsen ud.
Indstil skiftearmen til -symbolet.
Der kan bores med en diameter på op til 13 mm i metal og
op til 32 mm i træ.
FORSIGTIG:
• Brug aldrig “rotation med slag”, når borepatronen til
hurtigskift er monteret på værktøjet.
Borepatronen til hurtigskift kan blive beskadiget.
• Boringen går ikke hurtigere, hvis De trykker hårdt på
værktøjet. Det ekstra tryk vil blot beskadige spidsen, så
værktøjets ydelse forringes, og dets levetid forkortes.
• Værktøjet og spidsen er under påvirkning af stærke
vridningskræfter på det tidspunkt, hvor spidsen bryder
igennem. Hold godt fast i værktøjet, og vær
opmærksom, når spidsen begynder at bryde igennem
arbejdsemnet.
• Fastgør altid små arbejdsemner i en skruestik eller
lignende udstyr til fastgørelse.
Boring med diamantkerne
Når der bores med diamantkerne, skal skiftearmen altid
indstilles til -positionen for at benytte “kun rotation”.
FORSIGTIG:
• Hvis der bores med “rotation med slag”, kan
diamantkerneboret blive beskadiget.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud, før De forsøger at udføre inspektion eller
vedligeholdelse.
Smøring
FORSIGTIG:
• Denne service bør kun udføres af autoriserede Makita-
servicecentre eller fabriksservicecentre.
Værktøjet kræver ikke smøring hver time eller hver dag,
da det har et indbygget smøringssystem. Smør værktøjet,
hver gang kulbørsterne udskiftes.
Lad værktøjet køre i flere minutter for at varme det op.
Sluk for værktøjet, og tag stikket ud af stikkontakten.
(Fig. 23)
Løsn de fire skruer, og afmonter håndtaget. Bemærk, at
de øverste skruer er forskellige fra de andre skruer.
(Fig. 24)
Tag stikket ud ved at trække i det. (Fig. 25).
Løsn de to skruer på krumtapdækslet, og fjern
krumtapdækslet. (Fig. 26)
Indstil skiftearmen mod -symbolet, løsn de fem skruer,
og fjern derefter krumtapdækslet. (Fig. 27)
FORSIGTIG:
• De må ikke fjerne krumtapdækslet, før skiftearmen er
indstillet mod symbolet . Brug aldrig magt for at
fjerne det uden at indstille skiftearmen mod -
symbolet. Hvis De gør dette, kan det ikke monteres
igen. (Fig. 28)
Placer værktøjet på bordet med spidsen opad. Derved
samles gammelt smøremiddel inde i krumtaphuset.
Tør det gamle smøremiddel i huset bort, og udskift med
frisk smøremiddel (30 g). Brug kun ægte Makita-
hammerfedtstof (fås som tilbehør). Hvis der påfyldes
mere end den angivne mængde fedtstof (cirka 30 g), kan
det medføre forkert hammerfunktion, eller at værktøjet
slet ikke fungerer. Påfyld kun den angivne mængde
fedtstof.
FORSIGTIG:
• Pas på ikke at beskadige stikket eller ledningerne, især
når De tørrer det gamle fedtstof bort.
Følg fremgangsmåden til afmontering i omvendt
rækkefølge for at samle værktøjet igen.
FORSIGTIG:
• Undlad at stramme kruptapdækslet for hårdt. Det er
fremstillet af harpiks og kan gå i stykker. (Fig. 29)
Sæt stikket fast i, og monter håndtaget igen.
FORSIGTIG:
• Pas på ikke at beskadige stikket eller ledningerne, især
når De monterer håndtaget igen.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer, kontrol og udskiftning af kulbørsterne samt
al anden vedligeholdelse eller justering udføres af
autoriserede Makita-servicecentre, der altid benytter
Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Side: 50
51
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
• SDS-Plus karbidforstærkede spidser
• Spidshammer
• Kernebor
• Koldmejsel
• Diamantkernebor
• Hammerfedtstof
• Afbankningsmejsel
• Kanalmejsel
• Borepatronsæt
• Borepatron S13
• Patronadapter
• Patronnøgle S13
• Smørelse til spids
• Sidegreb
• Dybdemåler
• Udblæsningskolbe
• Støvopsamler
• Sikkerhedsbriller
• Plastikbæretaske
For model HR3200C
Kun for lande i Europa
Støj ENG102-1
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745-2-6:
Lydtryksniveau (LpA): 89 dB (A)
Lydkraftniveau (LWA): 100 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
Vibration
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-6:
ENG215-1
Arbejdstilstand: mejslingsfunktion
Vibrationsemission (ah,CHeq): 12,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG303-1
Arbejdstilstand: slagboring i beton, 16 mm diameter
og 100 mm dybde
Vibrationsemission (ah,HD): 18 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG302-1
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2 eller mindre
For model HR3210C
Kun for lande i Europa
Støj ENG102-1
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745-2-6:
Lydtryksniveau (LpA): 89 dB (A)
Lydkraftniveau (LWA): 100 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
Vibration
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-6:
ENG215-1
Arbejdstilstand: mejslingsfunktion
Vibrationsemission (ah,CHeq): 7,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG303-1
Arbejdstilstand: slagboring i beton, 16 mm diameter
og 100 mm dybde
Vibrationsemission (ah,HD): 10 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG302-1
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2
eller mindre
For model HR3210FCT
Kun for lande i Europa
Støj ENG102-1
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745-2-6:
Lydtryksniveau (LpA): 88 dB (A)
Lydkraftniveau (LWA): 99 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
Vibration
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-6:
ENG215-1
Arbejdstilstand: mejslingsfunktion
Vibrationsemission (ah,CHeq): 8 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG303-1
Arbejdstilstand: slagboring i beton, 16 mm i diameter
og 100 mm i dybden
Vibrationsemission (ah,HD): 10 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG302-1
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2
eller mindre
EU-ERKLÆRING VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AF
STANDARDER
Model: HR3200C, HR3210C, HR3210FCT ENH101-8
Vi erklærer og tager det fulde ansvar for, at produktet
overholder følgende standarder i
standardiseringsdokumenterne
EN60745, EN55014, EN61000 i overensstemmelse med
Rådets direktiver 2004/108/EC, 98/37/EC.
CE 2007
Tomoyasu Kato
Direktør
Ansvarlig producent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
8JD, ENGLAND

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HR3210FCT.

Stil et spørgsmål om Makita HR3210FCT

Har du et spørgsmål om Makita HR3210FCT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HR3210FCT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HR3210FCT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.