Makita HR2470FT manual

Få vist brugermanualen for Makita HR2470FT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HR2470FT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Græsk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 32
33
DANSK
Illustrationsoversigt
1 Afbryderkontakten
2 Låseknap
3 Lampe
4 Omdrejningsvælger
5 Hurtigudskiftningspatron til SDS
6 Skifteafskærmningslinie
7 Skifteafskærmning
8 Spindel
9 Hurtigudskiftnings-borepatron
10 Skifteafskærmning
11 Funktionsvælger
12 Kun rotation
13 Kun hammerboring
14 Grebbase
15 Sidegreb
16 Løsne
17 Spænde
18 Tænder
19 Fremspring
20 Bor/mejsel
21 Smørelse til bor
22 Bor
23 Værktøjsholder
24 Dybdeanslag
25 Støvopsamler
26 Udblæsningskugle
27 Borepatronadapter
28 Nøgleløs borepatron
29 Muffe
30 Ring
SPECIFIKATIONER
Model HR2470/HR2470F HR2470T/HR2470FT
Kapacitet
Beton
Bor med hårdmetalspids..........................................24 mm 24 mm
Kernebor..................................................................54 mm 54 mm
Diamantkernebor (tør type)......................................65 mm 65 mm
Stål .............................................................................13 mm 13 mm
Træ .............................................................................32 mm 32 mm
Omdrejninger (min–1
) ....................................................0 – 1 100 0 – 1 100
Slagantal (min) ..............................................................0 – 4 500 0 – 4 500
Længde .........................................................................370 mm 394 mm
Netto vægt.....................................................................2,9 kg 3,0 kg
Sikkerhedsklasse........................................................... /II /II
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til hammerboring og boring i
mursten, beton og sten samt til mejselarbejde.
Den er også egnet til boring uden slag i træ, metal, kera-
mik og plastmaterialer.
Strømforsyning
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med
samme spænding som angivet på typeskiltet, og kan kun
anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I henhold til
de europæiske retningslinier er den dobbeltisoleret og
kan derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.
Sikkerhedsbestemmelser
Af sikkerhedsgrunde bør De sætte Dem ind i de medføl-
gende sikkerhedsforskrifter.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
BOREHAMMER
GEB007-7
1. Brug høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høretab.
2. Anvend hjælpehåndtag, hvis det (de) følger med
maskinen. Personskade kan blive resultatet, hvis
De mister herredømmet over maskinen.
3. Hold altid et el-værktøj i dets isolerede hånd-
tagsflader, når du udfører et arbejde, hvor skæ-
reværktøjet kan komme i berøring med dets
egen ledning. Hvis skæreværktøjet kommer i berø-
ring med en strømførende (“live”) ledning, kan el-
værktøjets udsatte metaldele blive strømførende og
give operatøren stød.
4. Bær stålhjelm (sikkerhedshjelm), sikkerhedsbril-
ler og /eller ansigtsmaske. Almindelige briller
eller solbriller er IKKE sikkerhedsbriller. Det
anbefales også stærkt, at De bruger støvmaske
og kraftige, polstrerede handsker.
5. Sørg for, at boret sidder godt fast, inden De
begynder at arbejde.
6. Under normal anvendelse vil maskinen frem-
bringe vibrationer. Skruerne kan nemt løsne sig,
hvilket kan føre til maskinsammenbrud eller en
ulykke. Kontroller altid omhyggeligt, at skruerne
er stramme, inden De begynder at bruge maski-
nen.
7. I koldt vejr eller hvis maskinen ikke har været
anvendt i et længere tidsrum, skal De give
maskinen tid til varme op i et stykke tid ved at
lade den køre ubelastet. Dette vil løsne smørel-
sen. Uden ordentlig opvarmning vil hammerar-
bejde være vanskeligt.
8. Sørg altid for at have et godt fodfæste.
Sørg for, at der ikke befinder sig nogen personer
nedenunder, når De arbejder i højden.
9. Hold altid godt fast i maskinen med begge hæn-
der.
10. Hold hænderne væk fra de bevægelige dele.
11. Lad ikke maskinen køre, når den ikke skal bru-
ges. Anvend kun maskinen håndholdt.
12. Ret ikke maskinen mod nogen i området, når De
arbejder. Boret kan blive slynget ud, hvorved
omkringstående kan komme til skade.
13. Lad være med at røre ved boret eller nogen af de
dele, som er tæt ved boret, umiddelbart efter
anvendelsen. De kan være meget varme og være
årsag til hudforbrændinger.
Side: 33
34
14. En del materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for at forhindre inhalering af
støv og kontakt med huden. Følg fabrikantens
sikkerhedsforskrifter.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til
produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre,
at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje
overholdes. MISBRUG eller forsømmelse af at følge
de i denne brugsvejledning givne
sikkerhedsforskrifter kan føre til, at De kommer
alvorligt til skade.
FUNKTIONSBESKRIVELSER
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud af stikkontakten, før De justerer eller kon-
trollerer funktioner på denne maskine.
Betjening (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Før maskinen startes bør det altid kontrolleres at afbry-
derkontakten fungerer korrekt og returnerer til “OFF”
indstillingen når den slippes.
Maskinen startes ved blot at trykke på afbryderkontak-
ten. Maskinhastigheden øges ved at øge trykket på
afbryderkontakten. Slip afbryderkontakten for at stoppe.
Ved vedvarende arbejde trykkes afbryderkontakten ind
og låseknappen skubbes ind. For at frigøre maskinen fra
denne låste position trykkes afbryderkontakten helt ind
hvorefter den slippes.
Belysningslamper (Fig. 2)
For model HR2470F, HR2470FT
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte på lyskilden.
Lampen tændes ved at man trykker på afbryderen. Slip
afbryderen for at slukke.
BEMÆRK:
• Anvend en tør klud til at tørre smuds af lampens linse.
Undgå at ridse lampens linse, da det vil gøre belysnin-
gen svagere.
Omvendt betjening (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Kontroller altid omdrejningsretningen før betjening.
• Anvend kun omdrejningsvælgeren efter at maskinen er
helt stoppet. Hvis omdrejningsretningen ændres før
maskinen er helt stoppet, kan det medføre beskadi-
gelse af maskinen.
• Hvis afbryderkontakten ikke kan trykkes ned, skal det
kontrolleres, om omdrejningsvælgeren er sat helt i stil-
ling (A-side) eller (B-side).
Denne maskine er forsynet med en omdrejningsvælger til
at ændre omdrejningsretningen. Flyt omdrejningsvælge-
ren til stillingen (A side) for omdrejning med uret,
eller til stillingen (B side) for omdrejning mod uret.
Udskiftning af hurtigudskiftnings-borepatronen
til SDS-plus
For model HR2470T/HR2470FT
Hurtigudskiftnings-borepatronen til SDS-plus kan nemt
og hurtigt skiftes ud med hurtigudskiftnings-borepatro-
nen.
Afmontering af hurtigudskiftnings-borepatronen for
SDS-plus (Fig. 4)
FORSIGTIG:
• Fjern altid boret, inden hurtigudskiftnings-borepatronen
for SDS-plus afmonteres.
Tag fat i skifteafskærmningen på hurtigudskiftnings-bore-
patronen for SDS-plus og drej den i pilens retning, indtil
skifteafskærmningslinien flytter fra symbolet til
symbolet. Træk kraftigt udad i pilens retning.
Montering af hurtigudskiftnings-borepatronen
(Fig. 5)
Kontroller, at linien på hurtigudskiftnings-borepatronen er
ud for symbolet. Tag fat i skifteafskærmningen på
hurtigudskiftnings-borepatronen og sæt linien ud for
symbolet.
Anbring hurtigudskiftnings-borepatronen på maskinens
spindel.
Tag fat i skifteafskærmningen på hurtigudskiftnings-bore-
patronen og drej skifteafskærmningslinien til symbo-
let, indtil der høres et tydeligt klik.
Valg af funktionsmåde
Rotation med hammerboring (Fig. 6)
Når der bores i beton, murværk og lignende, trykkes
låseknappen ind, og funktionsvælgeren drejes, så den er
ud for symbolet. Anvend altid et bor med hårdmetal-
spids.
Kun rotation (Fig. 7)
Når der bores i træ, metal eller plastmaterialer, trykkes
låseknappen ind, og funktionsvælgeren drejes, så den er
ud for m symbolet. Anvend et spiralbor eller træbor.
Kun hammerboring (Fig. 8)
Når der skal foretages mejsling, afskalning og nedbryd-
ningsarbejde, trykkes låseknappen ind, og funktionsvæl-
geren drejes, så den er ud for symbolet. Anvend en
spidsmejsel, fladmejsel, bredmejsel, etc.
FORSIGTIG:
• Drej ikke funktionsvælgeren, mens maskinen kører
under belastning. Maskinen vil blive beskadiget.
• For at undgå for hurtig nedslidning af funktionsvælger-
mekanismen, skal det altid sikres, at funktionsvælgeren
er placeret præcist ud for et af de tre funktionssymbo-
ler.
Skridkobling
Skridkoblingen slår til, når et vist omdrejningsmoment
nås. Motoren vil koble fra drivakslen, og boret vil holde
op med at rotere.
FORSIGTIG:
• Sluk værktøjet, så snart skridkoblingen slår til. Dette vil
forhindre unødigt slid på værktøjet.
• Dele som hulsave, der har tendens til nemt at sætte sig
fast eller blive fanget i hullet, kan ikke anvendes med
denne maskine. Det skyldes, at de vil bevirke, at skrid-
koblingen aktiveres for hyppigt.
Side: 34
35
SAMLING
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud af stikkontakten, før De udfører nogen for-
mer for arbejde på maskinen.
Sidegreb (hjælpegreb) (Fig. 9)
FORSIGTIG:
• Brug altid sidegrebet af hensyn til betjeningssikkerhe-
den.
Montér sidegrebet således at tænderne passer ind i
fremspringene på spindelhalsen. Sidegrebet kan monte-
res i enhver position 360° om spindelhalsen. Fastspænd
det i den ønskede position ved at dreje selve sidegrebet
med uret.
Smørelse til bor
Smør halsen på boret med en smule smørelse
(ca. 0,5 – 1 g) før anvendelse.
Denne smøring sikrer problemfri funktion og forlænger
værktøjets levetid.
Montering og afmontering af boret
Rengør boret og smør med fedt før montering. (Fig. 10)
Sæt boret i værktøjsholderen, drej det og skub det i helt
ind til det låser. (Fig. 11)
Drej og træk i boret for at kontrollere at det er korrekt
monteret.
Boret fjernes ved at trække værktøjsholderen helt tilbage
og samtidig trække boret ud. (Fig. 12)
Borsvinkel
(ved mejsling, afskalning eller nedbrydning)
Boret kan fastgøres i en ønsket vinkel. Hvis borsvinklen
ønskes ændret, trykkes låseknappen ned og funktions-
vælgeren drejes til O symbolet. Drej boret til den
ønskede vinkel. (Fig. 13)
Tryk låseknappen ned og drej funktionsvælgeren til
symbolet. Drej derefter boret en smule for at kontrollere,
at det sidder forsvarligt fast. (Fig. 14)
Dybdeanslag (Fig. 15)
Dybdeanslaget er bekvemt når der skal bores huller af
samme dybde. Sidegrebet løsnes og dybdeanslaget sæt-
tes ind i hullet på sidegrebet. Indstil dybdeanslaget til den
ønskede dybde og stram sidegrebet.
BEMÆRK:
• Dybdeanslaget kan ikke anvendes i en position hvor
dybdeanslaget slår imod gearhuset.
Støvopsamler (Fig. 16)
Anvend støvopsamleren for at forhindre støv i at drysse
ned over boret og Dem selv når der foretages boringer i
større højder. Sæt støvopsamleren på boret som vist i
Fig. 16. Støvsamleren kan sættes på bor af følgende
størrelse.
ANVENDELSE
Hammerboring (Fig. 17)
Sæt funktionsvælgeren ud for symbolet.
Placer boret på det ønskede sted, hvor hullet skal bores,
og tryk derefter på afbryderen.
Anvend ikke magt. Med et let tryk opnås de bedste resul-
tater. Hold boret mod hullet og sørg for, at det ikke rut-
scher væk.
Tryk ikke yderligere såfremt borehullet bliver tilstoppet af
spåner eller støv. Lad istedet værktøjet køre i tomgang,
og træk dernæst boret delvist ud af hullet. Ved at gen-
tage dette adskillige gange bliver borehullet rent, og
boringen kan genoptages.
FORSIGTIG:
• Værdtøjet/boret udsættes for en kolossal og pludselig
drejning når hullet gennembrydes, når borehullet stop-
pes af støv eller sten, eller når det slår mod de forstær-
kende bjælker i betonen. Brug altid sidegrebet
(hjælpegreb) og hold væktøjet godt fast både med side-
grebet og afbrydergrebet under anvendelse. Hvis dette
ikke gøres, kan det medføre at De mister kontrollen
over værktøjet og dermed alvorlige skader.
BEMÆRK:
• Der kan være excentricitet i borets omdrejning, når
væktøjet anvendes uden belastning. Værktøjet centre-
rer automatisk sig selv under anvendelsen. Dette vil
ikke påvirke præcisionen af boringen.
Udblæsningskugle (ekstraudstyr) (Fig. 18)
Anvend, når hullet er udboret, udblæsningskuglen til at
fjerne støvet fra hullet.
Mejselarbejde/Afskalning/Nedbrydning (Fig. 19)
Sæt funktionsvælgeren ud for symbolet.
Hold godt fast på maskinen med begge hænder. Tænd
for maskinen og læg et let tryk på maskinen, så den ikke
arbejder ukontrolleret. Stærkt tryk på maskinen øger ikke
effektiviteten.
Boring i træ eller metal (Fig. 20, 21, 22 og 23)
For model HR2470/HR2470F
Se “Montering og afmontering af boret”, beskrevet på
foregående side, når borepatronsættet skal monteres.
For model HR2470T/HR2470FT
Anvend hurtigudskiftnings-borepatronen som standard-
udstyr. Når den monteres, skal De referere til “Udskift-
ning af hurtigudskiftnings-borepatronen til SDS-plus” på
foregående side.
Hold på ringen og drej muffen mod uret for at åbne patro-
nens kæber. Sæt boret helt ind i borepatronen. Hold rin-
gen fast, og drej muffen med uret for at stramme
patronen til. Afmontér boret ved at holde ringen fast og
dreje muffen mod uret.
Sæt funktionsvælgeren ud for m symbolet.
Den maksimale borekapacitet i metal er 13 mm og i træ
er den 32 mm.
FORSIGTIG:
• Anvend aldrig “rotation med hammerboring”, når hur-
tigudskiftnings-borepatronen er monteret på maskinen.
Dette kan bevirke, at hurtigudskiftnings-borepatronen
bliver beskadiget.
Desuden vil borepatronen går af, når maskinen kører
baglæns.
Værktøjsdiameter
Støvopsamler 5 6 – 14,5 mm
Støvopsamler 9 12 – 16 mm
Side: 35
36
• Overdrevent tryk på maskinen vil ikke gøre boringen
hurtigere. I virkeligheden vil det kun medvirke til at
beskadige spidsen på boret, forringe maskinens yde-
evne og forkorte maskinens levetid.
• Maskinen/boret udsættes for en voldsom vridningspå-
virkning, når der brydes igennem hullet. Hold maskinen
godt fast og udvis forsigtighed, når boret begynder at
bryde gennem emnet.
• Et bor, der har sat sig fast, kan nemt fjernes ved at
sætte den omstyrbare afbryderkontakt til modsat
omdrejningsretning for at bakke ud. Maskinen kan dog
bakke ukontrollabelt ud, hvis der ikke holdes godt fast
på maskinen, før den startes.
• Mindre emner skal fastgøres forsvarligt i en skruestik
eller lignende.
Diamantkerneboring
Ved udførelse af diamantkerneboring, skal funktionsvæl-
geren altid sættes til m positionen for at anvende “kun
rotation” arbejdsmåden.
FORSIGTIG:
• Hvis diamantkerneboring udføres med “rotation med
hammerboring”, kan diamantkerneboret blive beskadi-
get.
VEDLIGHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og netlednin-
gen taget ud af stikkontakten, inden De udfører inspek-
tion eller vedligeholdelse.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED, må istandsættelse, eftersyn af kulbørster og
udskiftning af dele samt alle andre veligholdelsesarbej-
der og justeringer kun udføres af et autoriseret Makita-
servicecenter, og der må kun anvendes udskiftningsdele
fra Makita.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette udstyr og tilbehør bør anvendes sammen med
Deres Makita maskine, sådan som det er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet udstyr
eller tilbehør kan udgøre en risiko for personskade. Til-
behøret bør kun anvendes til det, det er beregnet til.
Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale
Makita service center.
• SDS-Plus HM bor
• Spidsmejsel
• Fladmejsel
• Bredmejsel
• Hulmejsel
• Borepatronssamling
• Borepatron S13
• Borepatronadapter
• Borepatronnøgle S13
• Smørelse til bor
• Sidegreb
• Dybdeanslag
• Udblæsningskugle
• Støvopsamler
• Sugesæt
• Beskyttelsesbriller
• Trasportkuffert
• Nøgleløs borepatron

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HR2470FT.

Stil et spørgsmål om Makita HR2470FT

Har du et spørgsmål om Makita HR2470FT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HR2470FT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HR2470FT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.