Makita HR2460 manual

Få vist brugermanualen for Makita HR2460 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HR2460
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 31
32
DANSK (Oprindelige anvisninger)
Illustrationsoversigt
1 Afbryderkontakten
2 Låseknap
3 Lampe
4 Omdrejningsvælger
5 Funktionsknap
6 Grebbase
7 Sidegreb
8 Løsne
9 Spænde
10 Tænder
11 Fremspring
12 Bor/mejsel
13 Smørelse til bor
14 Bor
15 Værktøjsholder
16 Dybdeanslag
17 Støvopsamler
18 Udblæsningskugle
19 Nøgleløs borepatron
20 Borepatronadapter
21 Muffe
22 Ring
SPECIFIKATIONER
Model HR2460/HR2460F
Kapacitet
Beton
Bor med hårdmetalspids ................................. 24 mm
Kernebor.......................................................... 54 mm
Diamantkernebor (tør type) ............................. 65 mm
Stål ..................................................................... 13 mm
Træ ..................................................................... 32 mm
Omdrejninger (min-1
)..........................................0 – 1 100
Slagantal (min) ...................................................0 – 4 500
Længde ............................................................... 362 mm
Netto vægt.............................................................. 2,8 kg
Sikkerhedsklasse ................................................... /II
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til hammerboring og boring i
mursten, beton og sten.
Den er også egnet til boring uden slag i træ, metal, kera-
mik og plastmaterialer.
Strømforsyning
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med
samme spænding som angivet på typeskiltet, og kan kun
anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I henhold til
de europæiske retningslinier er den dobbeltisoleret og
kan derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.
GEA010-1
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående advarsler
og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
reference.
GEB007-5
SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for borehammeren nøje over-
holdes. Hvis De anvender denne maskine uforsvar-
ligt og fejlagtigt, er der risiko for, at De kan komme
alvorligt til skade.
1. Brug høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høretab.
2. Anvend hjælpehåndtag, hvis det (de) følger med
maskinen. Hvis De mister herredømmet over
maskinen, er der risiko for, at De kan komme alvor-
ligt til skade.
3. Hold altid et el-værktøj i dets isolerede hånd-
tagsflader, når du udfører et arbejde, hvor skæ-
reværktøjet kan komme i berøring med dets
egen ledning. Hvis skæreværktøjet kommer i berø-
ring med en strømførende (“live”) ledning, kan el-
værktøjets udsatte metaldele blive strømførende og
give operatøren stød.
4. Bær stålhjelm (sikkerhedshjelm), sikkerhedsbril-
ler og/eller ansigtsmaske. Almindelige briller
eller solbriller er IKKE sikkerhedsbriller. Det
anbefales også stærkt, at De bruger støvmaske
og kraftige, polstrerede handsker.
5. Sørg for, at boret sidder godt fast, inden De
begynder at arbejde.
6. Under normal anvendelse vil maskinen frem-
bringe vibrationer. Skruerne kan nemt løsne sig,
hvilket kan føre til maskinsammenbrud eller en
ulykke. Kontroller altid omhyggeligt, at skruerne
er stramme, inden De begynder at bruge maski-
nen.
7. I koldt vejr eller hvis maskinen ikke har været
anvendt i et længere tidsrum, skal De give
maskinen tid til varme op i et stykke tid ved at
lade den køre ubelastet. Dette vil løsne smørel-
sen. Uden ordentlig opvarmning vil hammerar-
bejde være vanskeligt.
8. Sørg altid for at have et godt fodfæste.
Sørg for, at der ikke befinder sig nogen personer
nedenunder, når De arbejder i højden.
9. Hold altid godt fast i maskinen med begge hæn-
der.
10. Hold hænderne væk fra de bevægelige dele.
11. Lad ikke maskinen køre, når den ikke skal bru-
ges. Anvend kun maskinen håndholdt.
12. Ret ikke maskinen mod nogen i området, når De
arbejder. Boret kan blive slynget ud, hvorved
omkringstående kan komme til skade.
13. Lad være med at røre ved boret eller nogen af de
dele, som er tæt ved boret, umiddelbart efter
anvendelsen. De kan være meget varme og være
årsag til hudforbrændinger.
14. En del materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for at forhindre inhalering af
støv og kontakt med huden. Følg fabrikantens
sikkerhedsforskrifter.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
Side: 32
33
FUNKTIONSBESKRIVELSER
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud af stikkontakten, før De justerer eller kon-
trollerer funktioner på denne maskine.
Betjening (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Før maskinen startes bør det altid kontrolleres at afbry-
derkontakten fungerer korrekt og returnerer til “OFF”
indstillingen når den slippes.
Maskinen startes ved blot at trykke på afbryderkontak-
ten. Maskinhastigheden øges ved at øge trykket på
afbryderkontakten. Slip afbryderkontakten for at stoppe.
Ved vedvarende arbejde trykkes afbryderkontakten ind
og låseknappen skubbes ind. For at frigøre maskinen fra
denne låste position trykkes afbryderkontakten helt ind
hvorefter den slippes.
Belysningslamper (Fig. 2)
For Model HR2460F
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte på lyskilden.
Lampen tændes ved at man trykker på afbryderen. Slip
afbryderen for at slukke.
BEMÆRK:
• Anvend en tør klud til at tørre smuds af lampens linse.
Undgå at ridse lampens linse, da det vil gøre belysnin-
gen svagere.
Omvendt betjening (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Kontroller altid omdrejningsretningen før betjening.
• Anvend kun omdrejningsvælgeren efter at maskinen er
helt stoppet. Hvis omdrejningsretningen ændres før
maskinen er helt stoppet, kan det medføre beskadi-
gelse af maskinen.
• Hvis afbryderkontakten ikke kan trykkes ned, skal det
kontrolleres, om omdrejningsvælgeren er sat helt i stil-
ling (A-side) eller (B-side).
Denne maskine er forsynet med en omdrejningsvælger til
at ændre omdrejningsretningen. Flyt omdrejningsvælge-
ren til stillingen (A side) for omdrejning med uret,
eller til stillingen (B side) for omdrejning mod uret.
Valg af funktionsmåde (Fig. 4)
Denne maskine er udstyret med en funktionsknap. Vælg
en af de to funktioner, der passer til Deres arbejde, med
denne knap.
For almindelig omdrejning drejes knappen så pilen på
knappen viser mod symbolet på maskinen.
For hammerboring drejes knappen så pilen på knappen
viser mod symbolet på maskinen.
FORSIGTIG:
• Indstil altid knappen helt efter det ønskede funktion
symbol. Hvis værktøjet betjenes med knappen indstillet
halvvejs mellem funktionssymbolerne, kan værktøjet
blive beskadiget.
• Anvend knappen, efter at maskinen er stoppet helt.
Skridkobling
Skridkoblingen slår til, når et vist omdrejningsmoment
nås. Motoren vil koble fra drivakslen, og boret vil holde
op med at rotere.
FORSIGTIG:
• Sluk værktøjet, så snart skridkoblingen slår til. Dette vil
forhindre unødigt slid på værktøjet.
• Dele som hulsave, der har tendens til nemt at sætte sig
fast eller blive fanget i hullet, kan ikke anvendes med
denne maskine. Det skyldes, at de vil bevirke, at skrid-
koblingen aktiveres for hyppigt.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud af stikkontakten, før De udfører nogen for-
mer for arbejde på maskinen.
Sidegreb (hjælpegreb) (Fig. 5)
FORSIGTIG:
• Brug altid sidegrebet af hensyn til betjeningssikkerhe-
den.
Montér sidegrebet således at tænderne passer ind i
fremspringene på spindelhalsen. Fastspænd det i den
ønskede position ved at dreje selve sidegrebet med uret.
Sidegrebet kan monteres i enhver position 360° om spin-
delhalsen.
Smørelse til bor
Smør halsen på boret med en smule smørelse
(ca. 0,5 – 1,0 g) før anvendelse.
Denne smøring sikrer problemfri funktion og forlænger
værktøjets levetid.
Montering og afmontering af boret
Rengør boret og smør med fedt før montering. (Fig. 6)
Sæt boret i værktøjsholderen, drej det og skub det i helt
ind til det låser. (Fig. 7)
Drej og træk i boret for at kontrollere at det er korrekt
monteret.
Boret fjernes ved at trække værktøjsholderen helt tilbage
og samtidig trække boret ud. (Fig. 8)
Dybdeanslag (Fig. 9)
Dybdeanslaget er bekvemt når der skal bores huller af
samme dybde. Sidegrebet løsnes og dybdeanslaget sæt-
tes ind i hullet på sidegrebet. Indstil dybdeanslaget til den
ønskede dybde og stram sidegrebet.
BEMÆRK:
• Dybdeanslaget kan ikke anvendes i en position hvor
dybdeanslaget slår imod gearhuset.
Støvopsamler (Fig. 10)
Anvend støvopsamleren for at forhindre støv i at drysse
ned over boret og Dem selv når der foretages boringer i
større højder. Sæt støvopsamleren på boret som vist i
Fig. 10. Støvsamleren kan sættes på værktøj af følgende
størrelse.
Værktøjsdiameter
Støvopsamler 5 6 mm – 14,5 mm
Støvopsamler 9 12 mm – 16 mm
Side: 33
34
ANVENDELSE
Hammerboring
Placer boret på det ønskede sted, hvor hullet skal bores,
og tryk derefter på afbryderen. Anvend ikke magt. Med et
let tryk opnås de bedste resultater. Hold boret mod hullet
og sørg for, at det ikke rutscher væk.
Tryk ikke yderligere såfremt borehullet bliver tilstoppet af
spåner eller støv. Lad istedet værktøjet køre i tomgang,
og træk dernæst boret delvist ud af hullet. Ved at gen-
tage dette adskillige gange bliver borehullet rent, og
boringen kan genoptages.
FORSIGTIG:
• Værdtøjet/boret udsættes for en kolossal og pludselig
drejning når hullet gennembrydes, når borehullet stop-
pes af støv eller sten, eller når det slår mod de forstær-
kende bjælker i betonen. Brug altid sidegrebet
(hjælpegreb) og hold væktøjet godt fast både med side-
grebet og afbrydergrebet under anvendelse. Hvis dette
ikke gøres, kan det medføre at De mister kontrollen
over værktøjet og dermed alvorlige skader.
BEMÆRK:
• Der kan være excentricitet i borets omdrejning, når
væktøjet anvendes uden belastning. Værktøjet centre-
rer automatisk sig selv under anvendelsen. Dette vil
ikke påvirke præcisionen af boringen.
Udblæsningskugle (ekstraudstyr) (Fig. 11)
Anvend, når hullet er udboret, udblæsningskuglen til at
fjerne støvet fra hullet.
Boring i træ eller metal (Fig. 12 og 13)
Se “Montering og afmontering af boret”, beskrevet på
foregående side, når borepatronsættet skal monteres.
Hold på ringen og drej muffen mod uret for at åbne patro-
nens kæber. Sæt boret helt ind i borepatronen. Hold rin-
gen fast, og drej muffen med uret for at stramme
patronen til.
Afmontér boret ved at holde ringen fast og dreje muffen
mod uret. Sæt funktionsvælgeren ud for “kun rotation”.
Den maksimale borekapacitet i metal er 13 mm og i træ
er den 32 mm.
FORSIGTIG:
• Anvend ikke “rotation med hammerboring” funktionen
når borepatronen er monteret på værktøjet. Borepatro-
nen kan blive beskadiget.
Borepatronen kan også gå af når værktøjet vendes.
• Overdrevent tryk på maskinen vil ikke gøre boringen
hurtigere. I virkeligheden vil det kun medvirke til at
beskadige spidsen på boret, forringe maskinens yde-
evne og forkorte maskinens levetid.
• Maskinen/boret udsættes for en voldsom vridningspå-
virkning, når der brydes igennem hullet. Hold maskinen
godt fast og udvis forsigtighed, når boret begynder at
bryde gennem emnet.
• Et bor, der har sat sig fast, kan nemt fjernes ved at
sætte den omstyrbare afbryderkontakt til modsat
omdrejningsretning for at bakke ud. Maskinen kan dog
bakke ukontrollabelt ud, hvis der ikke holdes godt fast
på maskinen, før den startes.
• Mindre emner skal fastgøres forsvarligt i en skruestik
eller lignende.
• Ved udførelse af diamantkerneboring, skal funktions-
vælgeren altid sættes til positionen for at anvende
“rotation alene” arbejdsmåden. Hvis diamantkernebo-
ring udføres med “rotation med hammerboring”, kan
diamantkerneboret blive beskadiget.
VEDLIGHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og netlednin-
gen taget ud af stikkontakten, inden De udfører inspek-
tion eller vedligeholdelse.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED, må istandsættelse, eftersyn af kulbørster og
udskiftning af dele samt alle andre veligholdelsesarbej-
der og justeringer kun udføres af et autoriseret Makita-
servicecenter, og der må kun anvendes udskiftningsdele
fra Makita.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette udstyr og tilbehør bør anvendes sammen med
Deres Makita maskine, sådan som det er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet udstyr
eller tilbehør kan udgøre en risiko for personskade. Til-
behøret bør kun anvendes til det, det er beregnet til.
Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale
Makita service center.
• SDS-Plus HM bor
• Kernebor
• Diamantkernebor
• Borepatronssamling
• Borepatron S13
• Borepatronadapter
• Borepatronnøgle S13
• Smørelse til bor
• Sidegreb
• Dybdeanslag
• Udblæsningskugle
• Støvopsamler
• Sugesæt
• Beskyttelsesbriller
• Transportkuffert
• Nøgleløs borepatron
Side: 34
35
Kun for lande i Europa
ENG102-2
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overens-
stemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 90 dB (A)
Lydeffektniveau (LwA): 101 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
ENG217-2
Vibration
Vibrations totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Arbejdsindstilling: hammerboring i beton
Vibrationsafgivelse (ah,HD): 15,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG301-1
Arbejdsindstilling: boring i metal
Vibrationsafgivelse (ah, D): 4,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi er blevet målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også
anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan være forskellig fra den erklærede emissi-
onsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen
anvendes.
• Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurde-
ring af eksponering under de faktiske brugsforhold
(med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks.
de gange, hvor maskinen er slukket og når den kører i
tomgang i tilgift til afbrydertiden).
ENH101-12
EU-konformitetserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige
fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r):
Maskinens betegnelse: Borehammer
Model nr./Type: HR2460, HR2460F
er af serieproduktion og
opfylder betingelserne i de følgende EU-direktiver:
98/37/EC indtil 28. december 2009 og derefter med
2006/42/EC fra 29. december 2009
og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation opbevares af vores autoris-
erede repræsentant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
30. januar 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HR2460.

Stil et spørgsmål om Makita HR2460

Har du et spørgsmål om Makita HR2460 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HR2460. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HR2460 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.