Makita HR1830 manual

Få vist brugermanualen for Makita HR1830 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HR1830
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Fransk, Dansk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 28
29
DANSK
Illustrationsoversigt
1 Afbryderkontakten
2 Låseknap
3 Lampe
4 Omdrejningsvælger
5 Funktionsknap
6 Grebbase
7 Sidegreb
8 Løsne
9 Spænde
10 Tænder
11 Fremspring
12 Bor/mejsel
13 Smørelse til bit
14 Bor
15 Værktøjsholder
16 Dybdeanslag
17 Hul i grebbase
18 Støvopsamler
19 Udblæsningskugle
20 Nøgleløs borepatron
21 Borepatronadapter
22 Muffe
23 Ring
SPECIFIKATIONER
Model HR1830/HR1830F
Kapacitet
Beton ..................................................................18 mm
Kernebor.............................................................35 mm
Diamantkernebor (tør type).................................65 mm
Stål .....................................................................13 mm
Træ .....................................................................24 mm
Omdrejninger (min-1)..........................................0 – 1 500
Slagantal (min) ...................................................0 – 5 000
Længde ...............................................................279 mm
Netto vægt.............................................................. 1,7 kg
Sikkerhedsklasse.................................................... /II
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Bemærk: Data kan variere fra land til land.
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til hammerboring og boring i
mursten, beton og sten.
Den er også egnet til boring uden slag i træ, metal, kera-
mik og plastmaterialer.
Strømforsyning
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med
samme spænding som angivet på typeskiltet, og kan kun
anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I henhold til
de europæiske retningslinier er den dobbeltisoleret og
kan derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.
Sikkerhedsbestemmelser
Af sikkerhedsgrunde bør De sætte Dem ind i de medføl-
gende Sikkerhedsforskrifter.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for borehammeren nøje over-
holdes. Hvis De anvender denne maskine uforsvar-
ligt og fejlagtigt, er der risiko for, at De kan komme
alvorligt til skade.
1. Brug høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høretab.
2. Brug de hjælpehåndtag, som følger med maski-
nen. Hvis De mister herredømmet over maskinen, er
der risiko for, at De kan komme alvorligt til skade.
3. Hold altid el-værktøj i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor den skærende maskine
kan komme i berøring med skjulte ledninger eller
dens egen ledning. Kontakt med en strømførende
ledning vil bevirke, at udsatte metaldele på maski-
nen bliver strømførende, hvilket vil give operatøren
stød.
4. Bær stålhjelm (sikkerhedshjelm), sikkerhedsbril-
ler og /eller ansigtsmaske. Almindelige briller
eller solbriller er IKKE sikkerhedsbriller. Det
anbefales også stærkt, at De bruger støvmaske
og kraftige, polstrerede handsker.
5. Sørg for, at boret sidder godt fast, inden De
begynder at arbejde.
6. Under normal anvendelse vil maskinen frem-
bringe vibrationer. Skruerne kan nemt løsne sig,
hvilket kan føre til maskinsammenbrud eller en
ulykke. Kontroller altid omhyggeligt, at skruerne
er stramme, inden De begynder at bruge maski-
nen.
7. I koldt vejr eller hvis maskinen ikke har været
anvendt i et længere tidsrum, skal De give
maskinen tid til varme op i et stykke tid ved at
lade den køre ubelastet. Dette vil løsne smørel-
sen. Uden ordentlig opvarmning vil hammerar-
bejde være vanskeligt.
8. Sørg altid for at have et godt fodfæste.
Sørg for, at der ikke befinder sig nogen personer
nedenunder, når De arbejder i højden.
9. Hold altid godt fast i maskinen med begge hæn-
der.
10. Hold hænderne væk fra de bevægelige dele.
11. Lad ikke maskinen køre, når den ikke skal bru-
ges.
Anvend kun maskinen håndholdt.
12. Ret ikke maskinen mod nogen i området, når De
arbejder. Boret kan blive slynget ud, hvorved
omkringstående kan komme til skade.
13. Lad være med at røre ved boret eller nogen af de
dele, som er tæt ved boret, umiddelbart efter
anvendelsen. De kan være meget varme og være
årsag til hudforbrændinger.
14. En del materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for at forhindre inhalering af
støv og kontakt med huden. Følg fabrikantens
sikkerhedsforskrifter.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
Side: 29
30
FUNKTIONSBESKRIVELSER
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud af stikkontakten, før De justerer eller kon-
trollerer funktioner på denne maskine.
Betjening (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Før maskinen startes bør det altid kontrolleres at afbry-
derkontakten fungerer korrekt og returnerer til “OFF”
indstillingen når den slippes.
Maskinen startes ved blot at trykke på afbryderkontak-
ten. Maskinhastigheden øges ved at øge trykket på
afbryderkontakten. Slip afbryderkontakten for at stoppe.
Ved vedvarende arbejde trykkes afbryderkontakten ind
og låseknappen skubbes ind. For at frigøre maskinen fra
denne låste position trykkes afbryderkontakten helt ind
hvorefter den slippes.
Belysningslamper (Fig. 2)
Kun for Model HR1830F
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte på lyskilden.
Lampen tændes ved at man trykker på afbryderen. Slip
afbryderen for at slukke.
BEMÆRK:
• Anvend en tør klud til at tørre smuds af lampens linse.
Undgå at ridse lampens linse, da det vil gøre belysnin-
gen svagere.
Omvendt betjening (Fig. 3)
Denne maskine er forsynet med en omdrejningsvælger til
at ændre omdrejningsretningen. Flyt omdrejningsvælge-
ren til stillingen (A side) for omdrejning med uret,
eller til stillingen (B side) for omdrejning mod uret.
FORSIGTIG:
• Kontroller altid omdrejningsretningen før betjening.
• Anvend kun omdrejningsvælgeren efter at maskinen er
helt stoppet. Hvis omdrejningsretningen ændres før
maskinen er helt stoppet, kan det medføre beskadi-
gelse af maskinen.
• Hvis afbryderkontakten ikke kan trykkes ned, skal det
kontrolleres, om omdrejningsvælgeren er sat helt i stil-
ling (A-side) eller (B-side).
Valg af funktionsmåde (Fig. 4)
Dette værktøj er udstyret med en funktionsknap. Vælg en
af de to funktioner, der passer til Deres arbejde, med
denne knap.
For udelukkende rotation skal låseknappen trykkes ned
og knappen drejes, så pilen på knappen viser mod
symbolet på maskinen.
For rotation med hammerfunktion skal låseknappen tryk-
kes ned og knappen drejes, så pilen på knappen viser
mod symbolet på maskinen.
FORSIGTIG:
• Indstil altid knappen helt efter det ønskede funktion
symbol. Hvis værktøjet betjenes med knappen indstillet
halvvejs mellem funktionssymbolerne, kan værktøjet
blive beskadiget.
• Anvend knappen, efter at maskinen er stoppet helt.
Skridkobling
Skridkoblingen slår til, når et vist omdrejningsmoment
nås. Motoren vil koble fra drivakslen, og boret vil holde
op med at rotere.
FORSIGTIG:
• Sluk værktøjet, så snart skridkoblingen slår til. Dette vil
forhindre unødigt slid på værktøjet.
• Anvend ikke værktøjet til store hulsave. Disse har ten-
dens til at sætte sig fast. Dette vil medføre, at skridkob-
lingen for ofte slår til.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud af stikkontakten, før De udfører nogen for-
mer for arbejde på maskinen.
Sidegreb (hjælpegreb) (Fig. 5)
FORSIGTIG:
• Brug altid sidegrebet af hensyn til betjeningssikkerhe-
den.
Montér sidegrebet således at tænderne passer ind i
fremspringene på spindelhalsen. Sidegrebet kan monte-
res i enhver position 360° om spindelhalsen. Fastspænd
det i den ønskede position ved at dreje selve sidegrebet
med uret.
Smørelse til bit
Smør halsen på boret med en smule smørelse
(ca. 0,5 – 1,0 g) før anvendelse.
Denne smøring sikrer problemfri funktion og forlænger
værktøjets levetid.
Montering og afmontering af boret
Rengør værktøjsskaftet og smør med fedt før montering.
(Fig. 6)
Sæt værktøjet i værktøjsholderen, drej det og skub det i
helt ind til det låser. (Fig. 7)
Drej og træk i værktøjet for at kontrollere at det er korrekt
monteret.
Værktøjet fjernes ved at trække værktøjsholderen helt til-
bage og samtidig trække værktøjet ud. (Fig. 8)
Dybdeanslag (Fig. 9)
Dybdeanslaget er bekvemt når der skal bores huller af
samme dybde. Sidegrebet løsnes og dybdeanslaget sæt-
tes ind i hullet på sidegrebet. Indstil dybdeanslaget til den
ønskede dybde og stram sidegrebet.
BEMÆRK:
• Dybdeanslaget kan ikke anvendes i en position hvor
dybdeanslaget slår imod gearhuset.
Støvopsamler (Fig. 10)
Anvend støvopsamleren for at forhindre støv i at drysse
ned over værktøjet og Dem selv når der foretages borin-
ger i større højder. Sæt støvopsamleren på boret som vist
i Fig. 10. Støvsamleren kan sættes på værktøj af føl-
gende størrelse.
Værktøjsdiameter
Støvopsamler 5 6 – 14,5 mm
Støvopsamler 9 12 – 16 mm
Side: 30
31
ANVENDELSE
Hammerboring
FORSIGTIG:
• Værdtøjet/boret udsættes for en kolossal og pludselig
drejning når hullet gennembrydes, når borehullet stop-
pes af støv eller sten, eller når det slår mod de forstær-
kende bjælker i betonen. Brug altid sidegrebet
(hjælpegreb) og hold væktøjet godt fast både med side-
grebet og afbrydergrebet under anvendelse. Hvis dette
ikke gøres, kan det medføre at De mister kontrollen
over værktøjet og dermed alvorlige skader.
Når der bores i beton, granit og lignende, skal funktions-
knappen sættes i stillingen med symbolet for at
anvende “rotation med hammerfunktion” funktionen.
Sørg for at anvende et bor med med tungsten-karbid-
spids.
Placer boret på det ønskede sted, hvor hullet skal bores,
og tryk derefter på afbryderen.
Anvend ikke magt. Med et let tryk opnås de bedste resul-
tater. Hold boret mod hullet og sørg for, at det ikke rut-
scher væk.
Tryk ikke yderligere såfremt borehullet bliver tilstoppet af
spåner eller støv. Lad istedet værktøjet køre i tomgang,
og træk dernæst boret delvist ud af hullet. Ved at gen-
tage dette adskillige gange bliver borehullet rent, og
boringen kan genoptages.
BEMÆRK:
• Der kan være excentricitet i borets omdrejning, når
væktøjet anvendes uden belastning. Værktøjet centre-
rer automatisk sig selv under anvendelsen. Dette vil
ikke påvirke præcisionen af boringen.
Udblæsningskugle (ekstraudstyr) (Fig. 11)
Anvend, når hullet er udboret, udblæsningskuglen til at
fjerne støvet fra hullet.
Boring i træ eller metal (Fig. 12 og 13)
Se “Montering og afmontering af boret”, beskrevet på
foregående side, når borepatronsættet skal monteres.
Hold på ringen og drej muffen mod uret for at åbne patro-
nens kæber. Sæt boret helt ind i borepatronen. Hold rin-
gen fast, og drej muffen med uret for at stramme
patronen til.
Afmontér boret ved at holde ringen fast og dreje muffen
mod uret. Sæt funktionsvælgeren ud for “kun rotation”.
Den maksimale borekapacitet i metal er 13 mm og i træ
er den 24 mm.
Anvend ikke “rotation med hammerboring” funktionen når
borepatronen er monteret på værktøjet. Borepatronen
kan blive beskadiget.
Borepatronen kan også gå af når værktøjet vendes.
FORSIGTIG:
• Overdrevent tryk på maskinen vil ikke gøre boringen
hurtigere. I virkeligheden vil det kun medvirke til at
beskadige spidsen på boret, forringe maskinens yde-
evne og forkorte maskinens levetid.
• Maskinen/boret udsættes for en voldsom vridningspå-
virkning, når der brydes igennem hullet. Hold maskinen
godt fast og udvis forsigtighed, når boret begynder at
bryde gennem emnet.
• Et bor, der har sat sig fast, kan nemt fjernes ved at
sætte den omstyrbare afbryderkontakt til modsat
omdrejningsretning for at bakke ud. Maskinen kan dog
bakke ukontrollabelt ud, hvis der ikke holdes godt fast
på maskinen, før den startes.
• Mindre emner skal fastgøres forsvarligt i en skruestik
eller lignende.
Diamantkerneboring
Ved udførelse af diamantkerneboring, skal funktionsvæl-
geren altid sættes til positionen for at anvende “rota-
tion alene” arbejdsmåden.
FORSIGTIG:
• Hvis diamantkerneboring udføres med “rotation med
hammerboring”, kan diamantkerneboret blive beskadi-
get.
VEDLIGHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og netlednin-
gen taget ud af stikkontakten, inden De udfører inspek-
tion eller vedligeholdelse.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED bør reparation, inspektion og udskiftning af kul,
samt anden vedligeholdelse og justering kun udføres af
et autoriseret Makita service-center eller værksted med
anvendelse af originale Makita udskiftningsdele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette udstyr og tilbehør bør anvendes sammen med
Deres Makita maskine, sådan som det er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet udstyr
eller tilbehør kan udgøre en risiko for personskade. Til-
behøret bør kun anvendes til det, det er beregnet til.
Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale
Makita service center.
• SDS-Plus HM bor
• Kernebor
• Diamantkernebor
• Borepatrons ætt
• Borepatron S13
• Borepatronadapter
• Borepatronnøgle S13
• Smørelse til bit
• Sidegreb
• Dybdeanslag
• Udblæsningskugle
• Støvopsamler
• Sugesæt
• Beskyttelsesbriller
• Trasportkuffert
• Nøgleløs borepatron

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HR1830.

Stil et spørgsmål om Makita HR1830

Har du et spørgsmål om Makita HR1830 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HR1830. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HR1830 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.