Makita HM1317C manual

Få vist brugermanualen for Makita HM1317C below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HM1317C
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 31
32
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-procedure 01/2003
Tilsigtet brug ENE045-1
Værktøjet er beregnet til mejslingsarbejde i beton,
mursten, sten og asfalt samt til gravning og komprimering
med det korrekte tilbehør.
Strømforsyning ENF002-2
Maskinen bør kun sluttes til en strømforsyning med den
spænding, der er angivet på mærkepladen, og den kan
kun benyttes med enkeltfaset vekselstrøm. Den er
dobbelt isoleret og kan derfor også sluttes til stikkontakter
uden jordforbindelse.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
HAMRING
GEB004-6
1. Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høreskader.
2. Benyt de ekstra håndtag, der eventuelt leveres
med værktøjet. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.
3. Hold maskinen på de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor det skærende tilbehør kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller
maskinens egen ledning. Hvis det skærende
tilbehør kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan udsatte metaldele på maskinen blive
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
4. Bær hård hovedbeklædning (sikkerhedshjelm),
beskyttelsesbriller og/eller ansigtsmaske.
Almindelige briller eller solbriller er IKKE
beskyttelsesbriller. Det anbefales desuden kraftigt
at bære støvmaske og kraftigt polstrede handsker.
5. Kontroller, at bitten sidder godt fast før brug.
6. Værktøjet er designet til at forårsage vibration ved
normal brug. Skruer kan nemt løsne sig og
medføre et nedbrud eller en ulykke. Kontroller før
brug, at skruerne sidder stramt.
7. Under kolde forhold, eller når værktøjet ikke har
været anvendt i længere tid, skal du lade værktøjet
varme op et stykke tid ved at lade det køre i
tomgang. Derved løsnes smøremidlet. Uden
korrekt opvarmning kan betjening af hammeren
være vanskelig.
8. Sørg altid for at have et solidt fodfæste. Sørg for,
at der ikke er nogen under dig, når du benytter
værktøjet på højtliggende steder.
9. Hold godt fast i værktøjet med begge hænder.
10. Hold hænderne på afstand af bevægelige dele.
11. Gå ikke fra værktøjet, mens det kører. Lad kun
værktøjet køre, mens du holder det i hænderne.
12. Ret ikke værktøjet mod personer i nærheden,
mens det kører. Bitten kan flyve ud og forårsage
alvorlig personskade.
13. Berør ikke bitten eller dele i nærheden af bitten
umiddelbart efter brugen. De kan være meget
varme og kan forårsage forbrændinger af huden.
14. Kør ikke værktøjet mere end nødvendigt uden
belastning.
15. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for, at forhindre indånding af
støv og kontakt med huden. Følg
materialeleverandørens sikkerhedsdata.
1. Kontakt
2. Drejeknap til justering
3. Indikatorlampe for strøm (grøn)
4. Serviceindikatorlampe (rød)
5. Bolt
6. Møtrik
7. Sidehåndtag
8. Bit
9. Værktøjsstøtte
10. Værktøjsholder
11. Bit med stopning
12. Bit uden stopning
13. Når bitten monteres
14. Når bitten er låst fast
15. Bagdæksel
16. Unbrakonøgle
17. Krumtaphus
18. Hammerfedtstof
19. Krumtaphusdæksel
Model HM1317C HM1307C HM1317CB HM1307CB
Slag pr. minut 730 - 1.450
Længde i alt 715 mm 824 mm
Nettovægt 17,0 kg 15,3 kg 19,0 kg 17,3 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 32
33
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før du justerer værktøjet eller
kontrollerer dets funktion.
Betjening af afbryderkontakten (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at der er slukket for værktøjet, før det
sluttes til stikkontakten.
• Kontakten kan låses i “ON”-positionen for at gøre det
nemmere for brugeren ved længere tids brug af
værktøjet. Vær forsigtig når du låser værktøjet i “ON”-
positionen og hold godt fast på værktøjet.
For at starte værktøjet skal du trykke på kontakten “ON
(I)” på den venstre side af værktøjet. For at stoppe
værktøjet skal du trykke på kontakten “OFF (O)” på den
højre side af værktøjet.
Ændring af hastigheden (Fig. 2)
Antallet af slag pr. minut kan justeres ved at dreje med
drejeknappen. Det kan gøres, selvom værktøjet kører.
Drejeknappen har mærker fra 1 (laveste hastighed) til 5
(fuld hastighed).
Se i tabellen nedenfor for sammenhængen mellem
talindstillingerne på drejeknappen og antallet af slag pr.
minut.
Kun for model HM1317C, HM1317CB
BEMÆRK:
• Slag pr. minut ved ingen belastning bliver mindre end
dem med belastning for at reducere vibrationen, når
der ikke er belastning, men dette er ikke et tegn på en
fejl. Når først operationen starter med en bit i kontakt
med betonen, stiger antallet af slag pr. minut, og der
opnås de tal, der er vist i tabellen. Når temperaturen er
lav og smørelsen er mindre flydende, fungerer
værktøjet muligvis ikke på denne måde, selv om
motoren roterer.
FORSIGTIG:
• Drejeknappen kan kun drejes op til 5 og tilbage til 1.
Prøv ikke at tvinge den forbi 5 eller 1, da
hastighedsjusteringen ellers kan gå i stykker.
Indikatorlampe (Fig. 3)
Den grønne indikatorlampe for strøm lyser, når værktøjet
er sat i stikkontakten. Hvis indikatorlampen ikke tændes,
er netledningen eller kontrollen muligvis defekte. Hvis
indikatorlampen lyser, men værktøjet ikke starter, selvom
der er tændt for værktøjet, er kulbørsterne muligvis slidt
ned, eller motoren eller tænd/sluk-kontakten kan være
defekt.
Den røde indikatorlampe for service lyser, når
kulbørsterne er ved at være slidt ned, for at angive at der
skal udføres service på værktøjet. Der slukkes automatisk
for motoren efter cirka 8 timers brug.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket og taget ud af
stikkontakten, før du udfører nogen form for arbejde på
værktøjet.
Sidehåndtag (ekstra håndtag) (Fig. 4)
Sidehåndtaget kan svinges 360° rundt i den lodrette
retning og fastgøres på enhver ønsket position. Du skal
blot løsne spændemøtrikken for at dreje sidehåndtaget
hen på den ønskede position. Spænd derefter
spændemøtrikken ordentligt.
Montering og afmontering af bitten
Kun for model HM1307C, HM1317C (Fig. 5)
Vend den ende af bittens skaft, hvor mærket findes, mod
værktøjsstøtten, og sæt bitten ind i værktøjsholderen,
indtil den ikke kan komme længere ind. Træk derefter ud
og drej værktøjsstøtten 180° for at fastgøre bitten. Efter
montering skal du altid sikre dig, at bitten sidder godt fast,
ved at forsøge at trække den ud.
Kun for model HM1307CB, HM1317CB (Fig. 6)
Der kan både monteres bits med og uden stopning på
skæftet på værktøjet.
(1) For bits med stopning (Fig. 7)
Benyt fremgangsmåde (1) eller (2) nedenfor for at
montere bitten.
Drej værktøjsstøtten tilbage og lidt nedad. Sæt bitten
ind i værktøjsholderen, til den ikke kan komme
længere ind. Sæt værktøjsstøtten tilbage i den
oprindelige position for at låse bitten fast.
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at bitten sidder godt fast, ved at forsøge
at trække bitten ud af værktøjsholderen, når du har
udført ovenstående procedure.
(2) For bits uden stopning (Fig. 8)
Drej værktøjsstøtten fremad og lidt nedad. Vend den
ende af bitten, hvor mærket findes, mod
værktøjsstøtteskaftet, og sæt bitten ind i
værktøjsholderen, indtil den ikke kan komme længere
ind. Drej derefter værktøjsholderen længere nedad
mod cylinderen for at låse bitten godt fast.
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at bitten sidder godt fast, ved at forsøge
at trække bitten ud af værktøjsholderen, når du har
udført ovenstående procedure.
Nummer på drejeknappen Slag pr. minut
5 1.450
4 1.350
3 1.150
2 800
1 730
Side: 33
34
• Bits uden stopning kan ikke låses fast ved at følge den
fremgangsmåde, der vises i Fig. 7 ovenfor.
Følg fremgangsmåden til montering i omvendt rækkefølge
for at afmontere bitten.
BETJENING
Mejsling/afbankning/nedrivning (Fig. 9)
Anvend altid sidehåndtaget (ekstra håndtag) og hold godt
fast i værktøjet i både sidehåndtaget og kontakthåndtaget
under betjening. Tænd for værktøjet, og tryk let på
værktøjet, så det ikke kommer ud af kontrol. Effektiviteten
forøges ikke ved at trykke meget hårdt på værktøjet.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud, før du udfører inspektion eller
vedligeholdelse.
• Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medføre misfarvning,
deformation eller revner.
Smøring
FORSIGTIG:
• Denne service bør kun udføres af autoriserede Makita-
servicecentre eller fabriksservicecentre.
Værktøjet kræver ikke smøring hver time eller hver dag,
da det har et indbygget smøringssystem. Men det
anbefales, at smørelsen udskiftes med mellemrum for at
opnå en længere levetid for værktøjet.
Sluk først for værktøjet, og tag stikket ud af stikkontakten.
Kun for model HM1307C, HM1307CB (Fig. 10)
Fjern de seks skruer med en unbrakonøgle og tag
derefter bagdækslet af. (Fig. 11)
Træk krumtaphuset i pilens retning for at tage det ud.
(Fig. 12)
Fyld derefter op med nyt smøremiddel (60 g). Brug kun
ægte Makita-hammerfedtstof (fås som tilbehør). Hvis der
påfyldes mere end den angivne mængde smøremiddel
(cirka 60 g), kan det medføre forkert hammerfunktion,
eller at værktøjet slet ikke fungerer. Påfyld kun den
angivne mængde smøremiddel.
Følg fremgangsmåden til afmontering i omvendt
rækkefølge for at samle værktøjet igen.
Kun for model HM1317C, HM1317CB (Fig. 13)
Fjern de seks skruer med en unbrakonøgle og tag
derefter bagdækslet af. (Fig. 14)
Træk krumtaphusdækslet i pilens retning for at tage det
ud. (Fig. 15)
Fyld derefter op med nyt smøremiddel (60 g). Brug kun
ægte Makita-hammerfedtstof (fås som tilbehør). Hvis der
påfyldes mere end den angivne mængde smøremiddel
(cirka 60 g), kan det medføre forkert hammerfunktion,
eller at værktøjet slet ikke fungerer. Påfyld kun den
angivne mængde smøremiddel.
Følg fremgangsmåden til afmontering i omvendt
rækkefølge for at samle værktøjet igen.
FORSIGTIG:
• Pas på ikke at beskadige kulholderenheden og
kulbørsterne, især når du monterer bagdækslet igen.
• Brug ikke de samme seks bolte igen, men brug i stedet
nogle nye, når du samler værktøjet igen, eftersom
disse bolte er påført klæbemiddel.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du
har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende
tilbehøret.
• Spidshammer
• Koldmejsel
• Afbankningsmejsel
• Lerspade
• Stamper
• Hammerfedtstof
• Sikkerhedsbriller
• Plastikbæretaske
BEMÆRK:
• Visse dele på listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehør. De kan
variere fra land til land.
Støj ENG905-1
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Model HM1307, HM1317C
Lydtryksniveau (LpA): 81 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 101 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Model HM1307CB
Lydtryksniveau (LpA): 81 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 101 dB (A)
Usikkerhed (K): 2,35 dB (A)
Model HM1317CB
Lydtryksniveau (LpA): 81 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 101 dB (A)
Usikkerhed (K): 3,07 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG900-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Model HM1307C
Arbejdstilstand: mejsling med sidehåndtag
Vibrationsemission (ah,CHeq): 12,5 m/s2
Usikkerhed (K): 2,0 m/s2
Model HM1307CB
Arbejdstilstand: mejsling med sidehåndtag
Vibrationsemission (ah,CHeq): 12,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Side: 34
35
Model HM1317C
Arbejdstilstand: mejsling med sidehåndtag
Vibrationsemission (ah,CHeq): 8,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Model HM1317CB
Arbejdstilstand: mejsling med sidehåndtag
Vibrationsemission (ah,CHeq): 7,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
Kun for europæiske lande ENH213-6
EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse: Opbrydningshammer
Modelnummer/type: HM1307C, HM1307CB, HM1317C,
HM1317CB
Specifikationer: se tabellen “SPECIFIKATIONER”.
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
2000/14/EF, 2006/42/EF
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
Den konformitetsvurderingsprocedure, der kræves af
Direktiv 2000/14/EF, blev udført i henhold til appendiks
VIII.
Underrettet organ:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg
Identifikationsnummer 0197
Model HM1307C, HM1317C
Målt lydeffektniveau: 101 dB (A)
Garanteret lydeffektniveau: 103 dB (A)
Model HM1307CB, HM1317CB
Målt lydeffektniveau: 101 dB (A)
Garanteret lydeffektniveau: 104 dB (A)
10. 8. 2010
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HM1317C.

Stil et spørgsmål om Makita HM1317C

Har du et spørgsmål om Makita HM1317C men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HM1317C. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HM1317C så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.