Makita HM1214C manual

Få vist brugermanualen for Makita HM1214C below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HM1214C
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 30
31
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet brug ENG045-1
Værktøjet er beregnet til mejslingsarbejde i beton,
mursten, sten og asfalt samt til gravning og komprimering
med det korrekte tilbehør.
Strømforsyning ENF002-1
Værktøjet bør kun sluttes til en strømforsyning med den
spænding, der er angivet på mærkepladen, og det kan
kun benyttes med enkeltfaset vekselstrøm. Det er dobbelt
isoleret i overensstemmelse med europæisk standard og
kan derfor også sluttes til stikkontakter uden
jordforbindelse.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER GEB004-3
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (på
grund af gentagen brug) betyde, at du ikke strengt
overholder sikkerhedsreglerne for hammeren. Hvis
værktøjet anvendes på usikker eller forkert vis, kan
du komme alvorligt til skade.
1. Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høreskader.
2. Benyt de ekstra håndtag, der eventuelt leveres
med værktøjet. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.
3. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor det skærende tilbehør kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller
værktøjets egen ledning. Hvis det skærende tilbehør
kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan
udsatte metaldele på maskinen blive strømførende,
hvorved operatøren kan få elektrisk stød.
4. Bær hård hovedbeklædning (sikkerhedshjelm),
beskyttelsesbriller og/eller ansigtsmaske.
Almindelige briller eller solbriller er IKKE
beskyttelsesbriller. Det anbefales desuden kraftigt
at bære støvmaske og kraftigt polstrede handsker.
5. Kontroller, at bitten sidder godt fast før brug.
6. Værktøjet er designet til at forårsage vibration ved
normal brug. Skruer kan nemt løsne sig og
medføre et nedbrud eller en ulykke. Kontroller før
brug, at skruerne sidder stramt.
7. Under kolde forhold, eller når værktøjet ikke har
været anvendt i længere tid, skal du lade værktøjet
varme op et stykke tid ved at lade det køre i
tomgang. Derved løsnes smøremidlet. Uden
korrekt opvarmning kan betjening af hammeren
være vanskelig.
8. Sørg altid for at have et solidt fodfæste.
Sørg for, at der ikke er nogen under dig, når du
benytter værktøjet på højtliggende steder.
9. Hold godt fast i værktøjet med begge hænder.
10. Hold hænderne på afstand af bevægelige dele.
11. Gå ikke fra værktøjet, mens det kører. Lad kun
værktøjet køre, mens du holder det i hænderne.
12. Ret ikke værktøjet mod personer i nærheden,
mens det kører. Bitten kan flyve ud og forårsage
alvorlig personskade.
13. Berør ikke bitten eller dele i nærheden af bitten
umiddelbart efter brugen. De kan være meget
varme og kan forårsage forbrændinger af huden.
14. Kør ikke værktøjet mere end nødvendigt uden
belastning.
15. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Undgå at indånde støv eller at få det
på huden. Følg sikkerhedsinstruktionerne fra
leverandøren af materialerne.
1. Kontakthåndtag
2. Drejeknap til justering
3. Indikatorlampe for strøm (grøn)
4. Serviceindikatorlampe (rød)
5. Sidehåndtag
6. Spændemøtrik
7. Værktøjsskaft
8. Smørelse til bit
9. Frigørelsesdæksel
10. Bit
11. Skiftering
12. Bagdæksel
13. Unbrakonøgle 5
14. Filterbeholder
15. Smøremiddeldæksel
16. Hammerfedtstof
17. Kulholderenhed
18. Kulbørste
Model HM1214C
Slag pr. minut 950 - 1.900 min-1
Længde i alt 700 mm
Nettovægt 12,3 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 31
32
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før du justerer værktøjet eller
kontrollerer dets funktion.
Betjening af kontakt (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at der er slukket for værktøjet, før det
sluttes til stikkontakten.
• Kontakten kan låses i “ON”-positionen for at gøre det
nemmere for brugeren ved længere tids brug af
værktøjet. Vær forsigtig når du låser værktøjet i “ON”-
positionen og hold godt fast på værktøjet.
Ændring af hastigheden (Fig. 2)
Antallet af slag pr. minut kan justeres ved at dreje med
drejeknappen. Det kan gøres, selvom værktøjet kører.
Drejeknappen har mærker fra 1 (laveste hastighed) til 5
(fuld hastighed).
Se i tabellen nedenfor for sammenhængen mellem
talindstillingerne på drejeknappen og antallet af slag pr.
minut.
BEMÆRK:
• Slag pr. minut ved ingen belastning bliver mindre end
dem med belastning for at reducere vibrationen, når
der ikke er belastning, men dette er ikke et tegn på en
fejl. Når først operationen starter med en bit i kontakt
med betonen, stiger antallet af slag pr. minut, og der
opnås de tal, der er vist i tabellen. Når temperaturen er
lav og smørelsen er mindre flydende, fungerer
værktøjet muligvis ikke på denne måde, selv om
motoren roterer.
FORSIGTIG:
• Drejeknappen til hastighedsjustering kan kun drejes op
til 5 og tilbage til 1. Prøv ikke at tvinge den forbi 5 eller
1, da hastighedsjusteringen ellers kan gå i stykker.
Indikatorlampe (Fig. 3)
Den grønne indikatorlampe for strøm lyser, når værktøjet
er sat i stikkontakten. Hvis indikatorlampen ikke tændes,
er netledningen eller kontrollen muligvis defekte. Hvis
indikatorlampen lyser, men værktøjet ikke starter, selvom
der er tændt for værktøjet, er kulbørsterne muligvis slidt
ned, eller motoren eller tænd/sluk-kontakten kan være
defekt.
Den røde indikatorlampe for service lyser, når
kulbørsterne er ved at være slidt ned, for at angive at der
skal udføres service på værktøjet. Der slukkes automatisk
for motoren efter cirka 8 timers brug.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket og taget ud af
stikkontakten, før du udfører nogen form for arbejde på
værktøjet.
Sidehåndtag (ekstra håndtag) (Fig. 4)
Sidehåndtaget kan svinges 360° rundt i den lodrette
retning og fastgøres på enhver ønsket position. Det kan
også fastgøres på otte forskellige positioner frem og
tilbage i den vandrette retning. Du skal blot løsne
spændemøtrikken for at dreje sidehåndtaget hen på den
ønskede position. Spænd derefter spændemøtrikken
ordentligt.
Montering eller afmontering af bitten
(Fig. 5)
Rengør værktøjsskaftet, og smør fedtstof på det, før bitten
monteres.
Sæt bitten i værktøjet. Drej bitten, og tryk den ind, indtil
den går i indgreb. (Fig. 6)
Hvis bitten ikke kan trykkes ind, skal den tages ud. Træk
frigørelsesdækslet ned et par gange. Sæt derefter bitten i
igen. Drej bitten, og tryk den ind, indtil den går i indgreb.
(Fig. 7)
Efter montering skal du altid sikre dig, at bitten sidder godt
fast, ved at forsøge at trække den ud.
For at udtage bitten skal frigørelsesdækslet trækkes helt
ned, hvorefter bitten fjernes. (Fig. 8)
Bitvinkel (Fig. 9)
Bitten kan fastgøres i 12 forskellige vinkler. Bitvinklen
ændres ved at skyde skifteringen fremad og derefter dreje
den for at ændre bitvinklen. Når den ønskede vinkel nås,
skydes skifteringen tilbage til dens oprindelige position.
Bitten fastgøres sikkert.
BETJENING
Mejsling/afbankning/nedrivning (Fig. 10)
Anvend altid sidehåndtaget (ekstra håndtag) og hold godt
fast i værktøjet i både sidehåndtaget og kontakthåndtaget
under betjening. Tænd for værktøjet, og tryk let på
værktøjet, så det ikke kommer ud af kontrol. Effektiviteten
forøges ikke ved at trykke meget hårdt på værktøjet.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud, før du udfører inspektion eller
vedligeholdelse.
Smøring
FORSIGTIG:
• Denne service bør kun udføres af autoriserede Makita-
servicecentre eller fabriksservicecentre.
Nummer på drejeknappen Slag pr. minut
5 1.900
4 1.700
3 1.450
2 1.200
1 950
Side: 32
33
Værktøjet kræver ikke smøring hver time eller hver dag,
da det har et indbygget smøringssystem. Men det
anbefales, at smørelsen udskiftes med mellemrum for at
opnå en længere levetid for værktøjet.
Sluk først for værktøjet, og tag stikket ud af stikkontakten.
(Fig. 11)
Fjern de seks sekskantede hovedbolte med en
unbrakonøgle og tag derefter bagdækslet af. (Fig. 12)
Træk filterbeholderen i pilens retning for at tage den ud.
(Fig. 13)
Træk smøremiddeldækslet i pilens retning for at tage det
af. (Fig. 14)
Fyld derefter op med nyt smøremiddel (60 g). Brug kun
ægte Makita-hammerfedtstof (fås som tilbehør). Hvis der
påfyldes mere end den angivne mængde smøremiddel
(cirka 60 g), kan det medføre forkert hammerfunktion,
eller at værktøjet slet ikke fungerer. Påfyld kun den
angivne mængde smøremiddel.
Følg fremgangsmåden til afmontering i omvendt
rækkefølge for at samle værktøjet igen.
FORSIGTIG:
• Pas på ikke at beskadige kulholderenheden og
kulbørsterne, især når du monterer bagdækslet igen.
• Brug ikke de samme seks bolte igen, men brug i stedet
nogle nye, når du samler værktøjet igen, eftersom
disse bolte er påført klæbemiddel.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend dig til din lokale Makita-servicecenter, hvis du
har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende
tilbehøret.
• Spidsmejsel (SDS-max)
• Fladmejsel (SDS-max)
• Bredmejsel (SDS-max)
• Spademejsel (SDS-max)
• Smøremiddel til bits
• Sikkerhedsbriller
• Hammerfedtstof
• Plastikbæretaske
Kun for lande i Europa
Støj ENG102-2
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 78 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 98 dB (A)
Usikkerhed (K): 2,5 dB (A)
Bær høreværn
Vibration ENG216-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-6:
Arbejdstilstand: mejsling med sidehåndtag
Vibrationsemission (ah,CHeq): 8,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
EC-erklæring vedrørende overholdelse af standarder
ENH212-7
Vi, sMakita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse: Opbrydningshammer
Modelnummer/ type: HM1214C
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
2000/14/EC, 98/37/EC indtil den 28. december 2009
og derefter 2006/42/EC fra den 29. december 2009
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Den konformitetsvurderingsprocedure, der kræves af
Direktiv 2000/14/EC, blev udført i henhold til appendiks
VIII.
Underrettet organ:
TÜV Rheinland Product Safety GmbH,
identifikationsnr. 0197
Målt lydeffektniveau: 98 dB
Garanteret lydeffektniveau: 100 dB
16. januar 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HM1214C.

Stil et spørgsmål om Makita HM1214C

Har du et spørgsmål om Makita HM1214C men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HM1214C. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HM1214C så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.