Makita HM0871C manual

Få vist brugermanualen for Makita HM0871C below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HM0871C
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 32
33
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-procedure 01/2003
Tilsigtet brug ENE045-1
Værktøjet er beregnet til mejslingsarbejde i beton,
mursten, sten og asfalt samt til gravning og komprimering
med det korrekte tilbehør.
Strømforsyning ENF002-1
Værktøjet bør kun sluttes til en strømforsyning med den
spænding, der er angivet på mærkepladen, og det kan
kun benyttes med enkeltfaset vekselstrøm. Det er dobbelt
isoleret i overensstemmelse med europæisk standard og
kan derfor også sluttes til stikkontakter uden
jordforbindelse.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
HAMMEREN GEB004-6
1. Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høreskader.
2. Benyt de ekstra håndtag, der eventuelt leveres
med værktøjet. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.
3. Hold maskinen på de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor det skærende tilbehør kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller
maskinens egen ledning. Hvis det skærende
tilbehør kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan udsatte metaldele på maskinen blive
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
4. Bær hård hovedbeklædning (sikkerhedshjelm),
beskyttelsesbriller og/eller ansigtsmaske.
Almindelige briller eller solbriller er IKKE
beskyttelsesbriller. Det anbefales desuden kraftigt
at bære støvmaske og kraftigt polstrede handsker.
5. Kontroller, at bitten sidder godt fast før brug.
6. Værktøjet er designet til at forårsage vibration ved
normal brug. Skruer kan nemt løsne sig og
medføre et nedbrud eller en ulykke. Kontroller før
brug, at skruerne sidder stramt.
7. Under kolde forhold, eller når værktøjet ikke har
været anvendt i længere tid, skal du lade værktøjet
varme op et stykke tid ved at lade det køre i
tomgang. Derved løsnes smøremidlet. Uden
korrekt opvarmning kan betjening af hammeren
være vanskelig.
8. Sørg altid for at have et solidt fodfæste. Sørg for,
at der ikke er nogen under dig, når du benytter
værktøjet på højtliggende steder.
9. Hold godt fast i værktøjet med begge hænder.
10. Hold hænderne på afstand af bevægelige dele.
11. Gå ikke fra værktøjet, mens det kører. Lad kun
værktøjet køre, mens du holder det i hænderne.
12. Ret ikke værktøjet mod personer i nærheden,
mens det kører. Bitten kan flyve ud og forårsage
alvorlig personskade.
13. Berør ikke bitten eller dele i nærheden af bitten
umiddelbart efter brugen. De kan være meget
varme og kan forårsage forbrændinger af huden.
14. Kør ikke værktøjet mere end nødvendigt uden
belastning.
15. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for, at forhindre indånding af
støv og kontakt med huden. Følg
materialeleverandørens sikkerhedsdata.
1. Kontakthåndtag
2. Drejeknap til justering
3. Indikatorlampe for strøm (grøn)
4. Serviceindikatorlampe (rød)
5. Sidegreb (ekstra håndtag)
6. Dobbeltsidet sidehåndtag
7. Spændemøtrik
8. Værktøjsskaft
9. Smøremiddel til bits
10. Frigørelsesdæksel
11. Skiftering
12. Skruer
13. Stik
14. Hvid
15. Sort
16. Krumtaphusdæksel
17. Skruetrækker
18. Fedtstof
Model HM0871C HM0870C
Slag pr. minut 1.100 - 2.650 min-1
Længde i alt 466 mm 449 mm
Nettovægt 5,6 kg 5,1 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 33
34
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før du justerer værktøjet eller
kontrollerer dets funktion.
Betjening af afbryderkontakten (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at der er slukket for værktøjet, før det
sluttes til stikkontakten.
• Kontakten kan låses i “ON”-positionen for at gøre det
nemmere for brugeren ved længere tids brug af
værktøjet. Vær forsigtig når du låser værktøjet i “ON”-
positionen og hold godt fast på værktøjet.
For at starte værktøjet skal du trykke på kontakten “ON
(I)” på den venstre side af værktøjet. For at stoppe
værktøjet skal du trykke på kontakten “OFF (O)” på den
højre side af værktøjet.
Ændring af hastigheden (Fig. 2)
Antallet af slag pr. minut kan justeres ved at dreje på
drejeknappen. Det kan gøres, selvom værktøjet kører.
Drejeknappen har mærker fra 1 (laveste hastighed) til 5
(fuld hastighed).
Se i tabellen nedenfor for sammenhængen mellem
talindstillingerne på drejeknappen og antallet af slag pr.
minut.
FORSIGTIG:
• Drejeknappen til hastighedsjustering kan kun drejes op
til 5 og tilbage til 1. Prøv ikke at tvinge den forbi 5 eller
1, da hastighedsjusteringen ellers kan gå i stykker.
Gælder kun for model HM0871C
BEMÆRK:
• Antallet af slag pr. minut ved ingen belastning bliver
mindre end ved belastning for at reducere vibrationen,
når der ikke er nogen belastning, men dette er ikke et
tegn på en fejl. Når først operationen starter med en bit
i kontakt med betonen, stiger antallet af slag pr. minut,
og der opnås de tal, der er vist i tabellen. Når
temperaturen er lav og smørelsen er mindre flydende,
fungerer værktøjet muligvis ikke på denne måde, selv
om motoren roterer.
Indikatorlampe (Fig. 3)
Den grønne indikatorlampe for strøm lyser, når værktøjet
er sat i stikkontakten. Hvis indikatorlampen ikke tændes,
er netledningen eller kontrollen muligvis defekte. Hvis
indikatorlampen lyser, men værktøjet ikke starter, selvom
der er tændt for værktøjet, er kulbørsterne muligvis slidt
ned, eller motoren eller tænd/sluk-kontakten kan være
defekt.
Den røde serviceindikatorlampe lyser, når kulbørsterne er
ved at være slidt ned, for at angive at der skal udføres
service på værktøjet. Der slukkes automatisk for motoren
efter cirka 8 timers brug.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket og taget ud af
stikkontakten, før du udfører nogen form for arbejde på
værktøjet.
Sidehåndtag (ekstra håndtag)
Til værktøj med lige sidehåndtag (Fig. 4)
Sidegrebet kan svinges til begge sider, så det er let at
betjene værktøjet i enhver stilling. Løsn sidegrebet ved at
dreje det mod uret, vend det til den ønskede position og
stram det derefter ved at dreje det med uret.
Til værktøj med D-formet sidehåndtag (Fig. 5)
Sidehåndtaget kan svinges 360° rundt i den lodrette
retning og fastgøres på enhver ønsket position. Det kan
også fastgøres på otte forskellige positioner frem og
tilbage i den vandrette retning. Du skal blot løsne
spændemøtrikken for at dreje sidehåndtaget hen på den
ønskede position. Spænd derefter spændemøtrikken
ordentligt.
Montering og afmontering af bitten
(Fig. 6)
Rengør værktøjsskaftet, og smør fedtstof på det, før bitten
monteres.
Sæt bitten i værktøjet. Drej bitten, og tryk den ind, indtil
den går i indgreb. (Fig. 7)
Hvis bitten ikke kan trykkes ind, skal den tages ud. Træk
frigørelsesdækslet ned et par gange. Sæt derefter bitten i
igen. Drej bitten, og tryk den ind, indtil den går i indgreb.
(Fig. 8)
Efter montering skal du altid sikre dig, at bitten sidder godt
fast, ved at forsøge at trække den ud. (Fig. 9)
For at udtage bitten skal frigørelsesdækslet trækkes helt
ned, hvorefter bitten fjernes.
Bitvinkel (Fig. 10 og 11)
Bitten kan fastgøres i 12 forskellige vinkler. Bitvinklen
ændres ved at skyde skifteringen fremad og derefter dreje
den for at ændre bitvinklen. Når den ønskede vinkel nås,
skydes skifteringen tilbage til dens oprindelige position.
Bitten fastgøres sikkert.
BEMÆRK:
• Skifteringen kan ikke drejes, når bitten ikke er monteret
på værktøjet.
Nummer på drejeknappen Slag pr. minut
5 2.650
4 2.400
3 1.750
2 1.300
1 1.100
Side: 34
35
BETJENING
Mejsling/afbankning/nedrivning (Fig. 12
og 13)
Anvend altid sidegrebet (ekstra håndtag) og hold godt fast
i værktøjet i både sidegrebet og kontakthåndtaget under
betjening. Tænd for værktøjet, og tryk let på værktøjet, så
det ikke kommer ud af kontrol. Effektiviteten forøges ikke
ved at trykke meget hårdt på værktøjet.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud, før du udfører inspektion eller
vedligeholdelse.
• Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medføre misfarvning,
deformation eller revner.
Smøring
FORSIGTIG:
• Denne service bør kun udføres af autoriserede Makita-
servicecentre.
Værktøjet kræver ikke smøring hver time eller hver dag,
da det har et indbygget smøringssystem. Det skal smøres
hver gang kulbørsterne udskiftes. Send hele værktøjet til
et autoriseret Makita-servicecenter for at få det smurt.
(Fig. 14)
Lad værktøjet køre i flere minutter for at varme det op.
Sluk for værktøjet, og tag stikket ud af stikkontakten.
Løsn de fire skruer, og afmonter håndtaget. Bemærk, at
de øverste skruer er forskellige fra de andre skruer.
(Fig. 15)
Tag stikket ud ved at trække i det. (Fig. 16)
Løsn de fire skruer på krumtapdækslet, og fjern
krumtapdækslet. (Fig. 17)
Tør det gamle smøremiddel i huset bort, og udskift med
frisk smøremiddel (30 g). Brug kun ægte Makita-
hammerfedtstof (fås som tilbehør). Hvis der påfyldes
mere end den angivne mængde fedtstof (cirka 30 g), kan
det medføre forkert hammerfunktion, eller at værktøjet
slet ikke fungerer. Påfyld kun den angivne mængde
smøremiddel.
FORSIGTIG:
• Pas på ikke at beskadige stikket eller ledningerne, især
når du tørrer det gamle smøremiddel bort.
Følg fremgangsmåden til afmontering i omvendt
rækkefølge for at samle værktøjet igen.
FORSIGTIG:
• Undlad at stramme kruptapdækslet for hårdt. Det er
fremstillet af plastik og kan gå i stykker.
• Pas på ikke at beskadige stikket eller ledningerne, især
når du monterer håndtaget igen. (Fig. 18)
Sæt stikket fast i, og monter håndtaget igen.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer, kontrol og udskiftning af kulbørsterne samt
al anden vedligeholdelse eller justering udføres af
autoriserede Makita-servicecentre, der altid benytter
Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend dig til din lokale Makita-servicecenter, hvis du
har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende
tilbehøret.
• Spidsmejsel (SDS-max)
• Fladmejsel (SDS-max)
• Bredmejsel (SDS-max)
• Spademejsel (SDS-max)
• Smøremiddel til bits
• Sikkerhedsbriller
• Hammerfedtstof
• Plastikbæretaske
For model HM0871C
Støj ENG102-3
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 86 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 97 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG216-2
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: mejsling med sidehåndtag
Vibrationsemission (ah,CHeq): 8,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG306-1
Arbejdstilstand: mejsling med sidegreb
Vibrationsemission (ah,CHeq): 8,0 m/s2
Usikkerhed (K): 2,0 m/s2
For model HM0870C
Støj ENG102-3
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 87 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 98 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG216-2
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: mejsling med sidehåndtag
Vibrationsemission (ah,CHeq): 11,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG306-1
Arbejdstilstand: mejsling med sidegreb
Vibrationsemission (ah,CHeq): 11,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
Side: 35
36
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
Kun for lande i Europa ENH101-13
EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Opbrydningshammer
Modelnummer/ type: HM0871C, HM0870C
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
98/37/EC indtil den 28. december 2009 og derefter
2006/42/EC fra den 29. december 2009
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
24. april 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HM0871C.

Stil et spørgsmål om Makita HM0871C

Har du et spørgsmål om Makita HM0871C men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HM0871C. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HM0871C så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.