Makita DHP485RFJ manual

Få vist brugermanualen for Makita DHP485RFJ below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: DHP485RFJ
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 51
52 DANSK
DANSK (Oprindelige instruktioner)
SPECIFIKATIONER
Model: DHP485
Borekapacitet Murværk 13 mm
Stål 13 mm
Træ 38 mm
Skruekapacitet Træskrue 6 mm x 75 mm
Maskinskrue M6
Hastighed uden belastning Høj (2) 0 - 1.900 min-1
Lav (1) 0 - 500 min
-1
Slag pr. minut Høj (2) 0 - 28.500 min
-1
Lav (1) 0 - 7.500 min
-1
Længde i alt 182 mm
Mærkespænding D.C. 18 V
Nettovægt 1,5 - 1,8 kg
• På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive
ændret uden varsel.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægten kan være anderledes afhængigt af tilbehøret, inklusive akkuen. Den letteste og tungeste kombination i
henhold til EPTA-procedure 01/2014 er vist i tabellen.
Anvendelig akku
BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
• Nogle af de akkuer, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du bor i.
ADVARSEL: Brug kun de akkuer, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer kan medføre personskade
og/eller brand.
Tilsigtet anvendelse
Maskinen er beregnet til slagboring i mursten, murkon-
struktioner og murværk. Det er også egnet til iskruning
og boring uden slag i træ, metal, keramik og plastic.
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overens-
stemmelse med EN60745-2-1:
Lydtryksniveau (LpA) : 82 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA) : 93 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
ADVARSEL: Bær høreværn.
Vibration
Vibrationens totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN60745-2-1:
Arbejdstilstand: slagboring i beton
Vibrationsemission (ah,ID): 8,0 m/s
2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s
2
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s
2
eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s
2
BEMÆRK: Den angivne vibrationsemissionsværdier
blevet målt i overensstemmelse med standardtestme-
toden og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet.
BEMÆRK: Den angivne vibrationsemissions-
værdien kan også anvendes i en præliminær
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Vibrationsemissionen under den
faktiske anvendelse af værktøjet kan være forskellig
fra den erklærede emissionsværdi, afhængigt af den
måde, hvorpå værktøjet anvendes.
ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikker-
hedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som
er baseret på en vurdering af eksponering under
de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle
dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor værk-
tøjet er slukket, og når det kører i tomgang i tilgift til
afbrydertiden).
EU-overensstemmelseserklæring
Kun for lande i Europa
EU-overensstemmelseserklæringen er inkluderet som
Bilag A i denne brugsanvisning.
Side: 52
53 DANSK
SIKKERHEDSADVARSLER
Almindelige sikkerhedsregler for
el-værktøj
ADVARSEL: Læs alle de sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer,
der følger med denne maskine. Forsømmelse
af at overholde alle nedenstående instruktioner
kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
Gem alle advarsler og instruktio-
ner til fremtidig reference.
Ordet "el-værktøj" i advarslerne henviser til det netfor-
synede (netledning) el-værktøj eller batteriforsynede
(akku) el-værktøj.
Sikkerhedsadvarsler for akku
skrue-/boremaskine med slag
1. Anvend høreværn under slagboring.
Udsættelse for støj kan føre til høreskader.
2. Brug hjælpehåndtaget (-håndtagene), hvis
sådanne følger med maskinen. Hvis herre-
dømmet over maskinen mistes, kan det føre til
tilskadekomst.
3. Hold kun maskinen i de isolerede grebflader,
når der udføres et arbejde, hvor skæretilbehø-
ret kan komme i kontakt med skjulte lednin-
ger. Skæretilbehør, som kommer i kontakt med
en strømførende ledning, kan gøre maskinens
ikke-isolerede metaldele strømførende, hvilket
kan give operatøren elektrisk stød.
4. Hold kun maskinen i de isolerede grebflader,
når De udfører et arbejde, hvor fastgørings-
anordningen kan komme i kontakt med skjulte
ledninger. Fastgøringsanordninger, som kommer
i kontakt med en strømførende ledning, kan gøre
uafdækkede metaldele på maskinen strømførende
og give operatøren stød.
5. Vær altid sikker på, at De har et godt fodfæste.
Vær sikker på, at der ikke befinder sig nogen
nedenunder, når maskinen anvendes i højden.
6. Hold godt fast i maskinen.
7. Hold hænderne væk fra roterende dele.
8. Lad ikke maskinen køre i tomgang. Anvend
kun maskinen håndholdt.
9. Rør ikke ved bitten eller arbejdsstykket umid-
delbart efter arbejdet, da de kan være meget
varme og kan give hudforbrændinger.
10. Nogle materialer indeholder kemikalier, som
kan være giftige. Vær påpasselig med at for-
hindre inhalering af støv og hudkontakt. Følg
materiale-leverandørens sikkerhedsdata.
11. Hvis borebitten ikke kan løsnes, selvom du
åbner kæberne, skal du bruge en tang til at
trække den ud. Hvis du i et sådant tilfælde træk-
ker borebitten ud i hånden, kan det medføre per-
sonskade på grund af dens skarpe kant.
GEM DENNE BRUGSANVISNING.
ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller
kendskab til produktet (opnået gennem gentagen brug)
forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje
overholdes. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de
i denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter
kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for akkuen
1. Læs alle instruktioner og advarselsmærkater
på (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) pro-
duktet, som anvender akku.
2. Lad være med at skille akkuen ad.
3. Hold straks op med anvendelsen, hvis brugs-
tiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat anven-
delse kan resultere i risiko for overophedning,
forbrændinger og endog eksplosion.
4. Hvis De har fået elektrolytvæske i øjnene, skal De straks
skylle den ud med rent vand og derefter øjeblikkeligt
søge lægehjælp. I modsat fald kan De miste synet.
5. Vær påpasselig med ikke at komme til at kort-
slutte akkuen:
(1) Rør ikke ved terminalerne med noget
ledende materiale.
(2) Undgå at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal,
for eksempel søm, mønter og lignende.
(3) Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.
Kortslutning af akkuen kan forårsage en
kraftig øgning af strømmen, overophedning,
mulige forbrændinger og endog værktøjstop.
6. Opbevar ikke værktøjet og akkuen på et sted,
hvor temperaturen kan nå eller overstige 50 °C.
7. Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i til-
fælde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er
fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsøger at brænde den.
8. Lad være med at brænde akkuen eller udsætte
den for stød.
9. Anvend ikke en beskadiget akku.
10. De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt
lovkrav vedrørende farligt gods.
Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts
transportselskaber, skal særlige krav til forpakning
og mærkning overholdes.
Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold også
eventuel mere detaljeret national lovgivning.
Tape eller tildæk åbne kontakter, og pak batteriet på
en måde, så det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.
11. Følg de lokale love vedrørende bortskaffelsen af batterier.
12. Brug kun batterierne med de produkter, som
Makita specificerer. Hvis batterierne installeres i
ikke-kompatible produkter, kan det medføre brand,
kraftig varme, eksplosion eller udsivning af elektrolyt.
GEM DENNE BRUGSANVISNING.
FORSIGTIG: Brug kun originale batterier
fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller
batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre
brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, per-
sonskade eller beskadigelse. Det ugyldiggør også
Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.
Side: 53
54 DANSK
Tips til opnåelse af maksimal
akku-levetid
1. Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop
altid værktøjet, og oplad akkuen, hvis De
bemærker, at værktøjeffekten er aftagende.
2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku.
Overopladning vil afkorte akkuens levetid.
3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C -
40 °C. Lad altid en varm akku få tid til at køle
af, inden den oplades.
4. Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i
længere tid (mere end seks måneder).
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG: Sørg altid for at maskinen er
slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres
justering eller kontrol af funktioner på maskinen.
Isætning eller fjernelse af akkuen
FORSIGTIG: Sluk altid for værktøjet, før De
monterer eller fjerner akkuen.
FORSIGTIG: Hold værktøjet og akkuen fast
ved montering eller fjernelse af akkuen. Hvis De
ikke holder værktøjet og akkuen fast, kan de glide ud
af hænderne på Dem og forårsage beskadigelse af
værktøjet og akkuen eller personskade.
► Fig.1: 
1. Rød indikator 2. Knap 3. Akku
Akkuen fjernes ved, at De trækker den ud af værktøjet,
idet De skyder knappen på forsiden af akkuen i stilling.
Akkuen monteres ved, at De sætter tungen på akkuen
ud for noten i kabinettet og lader den glide på plads.
Sæt den hele vejen ind, så den låses på plads med et
lille klik. Hvis den røde indikator på oversiden af knap-
pen er synlig, betyder det, at den ikke er tilstrækkeligt
låst.
FORSIGTIG: Monter altid akkuen helt, indtil
den røde indikator ikke længere er synlig. Hvis
dette ikke gøres, kan den falde ud af værktøjet ved et
uheld, hvorved De selv eller personer i nærheden kan
komme til skade.
FORSIGTIG: Brug ikke magt ved montering
af akkuen. Hvis akkuen ikke glider på plads uden
problemer, betyder det, at den ikke sættes i på korrekt
vis.
Indikation af den resterende
batteriladning
Kun til akkuer med indikatoren
► Fig.2: 
1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap
Tryk på kontrolknappen på akkuen for at få vist den
resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle
sekunder.
Indikatorlamper Resterende
ladning
Tændt Slukket Blinker
75% til 100%
50% til 75%
25% til 50%
0% til 25%
Genoplad
batteriet.
Der er
muligvis fejl i
batteriet.
BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den
omgivende temperatur kan indikationen afvige en
smule fra den faktiske ladning.
Beskyttelsessystem til værktøj/batteri
Maskinen er udstyret med et beskyttelsessystem til maski-
nen/batteriet. Dette system afbryder automatisk strømmen
til motoren for at forlænge maskinens og batteriets levetid.
Maskinen stopper automatisk under brugen, hvis maskinen
eller batteriet udsættes for et af følgende forhold:
Overbelastningsbeskyttelse
Hvis maskinen/batteriet bruges på en måde, der får
den til at trække en unormalt høj strøm, stopper maski-
nen automatisk. I denne situation skal du slukke for
maskinen og stoppe den anvendelse, som bevirkede, at
maskinen blev overbelastet. Tænd derefter for maski-
nen for at starte den igen.
Beskyttelse mod overophedning
Hvis maskinen/batteriet er overophedet, stopper maski-
nen automatisk. Lad i så fald maskinen/batteriet køle
ned, før der tændes for maskinen igen.
Beskyttelse mod overafladning
Når batteriladningen er utilstrækkelig, stopper maskinen auto-
matisk. Tag i så fald akkuen ud af maskinen, og oplad akkuen.
Afbryderbetjening
► Fig.3: 
1. Afbryderknap
FORSIGTIG: Inden akkuen sættes i maskinen,
bør De altid kontrollere, at afbryderknappen fun-
gerer korrekt, og returnerer til “OFF”-positionen,
når den slippes.
For at starte maskinen trykkes der blot på afbryderknap-
pen. Maskinens hastighed øges ved at øge trykket på
afbryderknappen. Slip afbryderknappen for at stoppe.
BEMÆRK: Maskinen stopper automatisk, hvis De bliver
ved med at trykke på afbryderknappen i cirka 6 minutter.
Side: 54
55 DANSK
Tænding af lampen foran
► Fig.4: 
1. Lampe
FORSIGTIG: Kig aldrig direkte på lyskilden.
Lad ikke lyset falde i Deres øjne.
Tryk afbryderknappen ind for at tænde for lampen.
Lampen fortsætter med at lyse, så længe afbryderknap-
pen trykkes ind. Lampen slukker omkring 10 sekunder
efter at afbryderknappen er udløst.
BEMÆRK: Hvis maskinen er overophedet, stopper
maskinen automatisk, og lampen begynder at blinke. Slip
i så fald afbryderknappen. Lampen slukkes efter et minut.
BEMÆRK: Brug en tør klud til at tørre snavset af
lampens linse. Pas på ikke at ridse lampens linse, da
dette muligvis kan dæmpe belysningen.
Omløbsvælgerbetjening
► Fig.5: 
1. Omløbsvælger
FORSIGTIG: Kontrollér altid omløbsretnin-
gen, inden arbejdet påbegyndes.
FORSIGTIG: Flyt kun omløbsvælgeren, når maski-
nen er helt standset. Hvis omløbsretningen ændres, inden
maskinen er helt stoppet, kan det beskadige maskinen.
FORSIGTIG: Sæt altid omløbsvælgeren i
neutral stilling, når maskinen ikke anvendes.
Denne maskinen har en omløbsvælger til at skifte omløbs-
retning. Skub omløbsvælgeren ind fra A-siden for omdrej-
ning med uret, og fra B-siden for omdrejning mod uret.
Når omløbsvælgeren er i neutral stilling, kan afbryder-
knappen ikke trykkes ind.
Skift af hastighed
► Fig.6: 
1. Hastighedsvælger
FORSIGTIG: Sæt altid hastighedsvælgeren
helt til den korrekte stilling. Hvis maskinen anven-
des med hastighedsvælgeren sat halvvejs mellem
"1"-siden og "2"-siden, kan maskinen lide skade.
FORSIGTIG: Brug ikke hastighedsvælgeren,
mens maskinen kører. Maskinen kan lide skade.
Vist tal Hastighed Moment Anvendelig
betjening
1 Lav Høj Betjening
med høj
belastning
2 Høj Lav Betjening
med let
belastning
Hvis du vil ændre hastigheden, skal du først slukke for
maskinen. Tryk hastighedsvælgeren, så der vises “2”,
for høj hastighed eller “1” for lav hastighed, men højt
moment. Kontroller før anvendelsen, at hastighedsvæl-
geren er i den korrekte stilling.
Hvis maskinens hastighed falder kraftigt under brugen,
mens der vises “2”, skal du skubbe vælgeren, så “1”
vises, og genstarte anvendelsen.
Valg af funktionsmåden
FORSIGTIG: Indstil altid ringen korrekt til det
ønskede funktionsmærke. Hvis maskinen anven-
des med ringen halvvejs mellem funktionsmær-
kerne, kan maskinen lide skade.
FORSIGTIG: Når du ændrer positionen fra
" " til andre måder, kan det være en lille smule
svært at flytte ringen til ændring af funktionsmå-
den. I dette tilfælde skal du tænde og aktivere
maskinen i et sekund i " "-positionen, og der-
efter stoppe maskinen og flytte ringen hen på din
ønskede position.
► Fig.7: 
1. Ring til ændring af funktionsmåde
2. Mærke 3. Pil
Denne maskine har tre funktionsmåder.
• Boring (kun rotation)
• Hammerboring (rotation med hamring)
• Skruetrækkerfunktion (rotation med kobling)
Vælg en funktion som passer til dit arbejde. Drej på
ringen til ændring af funktionsmåde og ret det valgte
mærke ind med pilen på maskinen.
Indstilling af drejningsmomentet
► Fig.8: 
1. Ring til ændring af funktionsmåde
2. Justeringsring 3. Graduering 4. Pil
Drejningsmomentet kan justeres i 21 niveauer ved at
dreje på justeringsringen. Ret gradueringerne ind med
pilen på maskinen. Du kan få det mindste drejningsmo-
ment ved 1 og maksimalt moment ved 21.
Inden arbejdet påbegyndes, skal man skrue en prøve-
skrue i materialet eller et stykke tilsvarende materiale
for at bestemme, hvilket momentniveau der kræves
til en bestemt anvendelse. Det følgende viser en grov
vejledning over forholdet mellem skruestørrelse og
graduering.
Graduering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Maskinskrue M4 M5 M6
Træskrue Blødt træ
(f.eks. fyr)
– ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 –
Hårdt træ
(f.eks.
lauan)
– ɸ3,5 x 22 ɸ4,1 x 38 –
Side: 55
56 DANSK
SAMLING
FORSIGTIG: Sørg altid for at maskinen er
slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres
noget arbejde på maskinen.
Isætning eller fjernelse af skruebit/
borebit
Ekstraudstyr
► Fig.9: 
1. Muffe 2. Luk 3. Åbn
Drej muffen mod uret for at åbne borpatronkæberne.
Sæt skruebitten/borebitten så langt ind i borpatronen
som den kan komme. Drej muffen med uret for at
spænde borpatronen. For at fjerne skruebitten/borebit-
ten, drejes muffen mod uret.
Monteringskrog
FORSIGTIG: Når krogen monteres, skal den
altid fastgøres forsvarligt med skruen. Hvis det
ikke er tilfældet kan krogen falde af maskinen og
forårsage personskade.
► Fig.10: 
1. Rille 2. Krog 3. Skrue
Krogen er bekvem til midlertidig ophængning af maski-
nen. Den kan monteres på begge sider af maskinen.
Krogen monteres ved at man sætter den ind i rillen på
maskinen på en af siderne og derefter fastgør den med
en skrue. Krogen tages af ved at man løsner skruen og
derefter tager den af.
Isætning af skruebitholder
Ekstraudstyr
► Fig.11: 
1. Skruebitholder 2. Skruebit
Sæt skruebitholderen ind i fremspringet på maskinfoden
på enten højre eller venstre side og fastgør den med
en skrue.
Når skruebitten ikke anvendes, skal den opbevares
i skruebitholderne. Der kan opbevares 45 mm lange
skruebits.
ANVENDELSE
FORSIGTIG: Sæt altid akkuen helt ind, indtil
den låses på plads. Hvis du kan se den røde indika-
tor på den øverste side af knappen, er den ikke helt
låst. Sæt den helt ind, indtil den røde indikator ikke
kan ses. I modsat fald kan den ved et uheld falde ud
af maskinen og medføre personskade på dig eller
personer i nærheden.
FORSIGTIG: Når hastigheden falder ekstremt
meget, skal belastningen reduceres, eller maski-
nen skal stoppes for at undgå beskadigelse af
maskinen.
Hold godt fast i maskinen med den ene hånd på grebet
og den anden hånd på undersiden af akkuen for at
modvirke vridningen.
► Fig.12
BEMÆRKNING: Undgå at tildække ventilations-
åbningerne, da dette kan medføre overophedning og
beskadigelse af maskinen.
► Fig.13: 
1. Ventilationsåbning
Betjening som skruetrækker
FORSIGTIG: Indstil justeringsringen til det
rigtige momentniveau for Deres arbejde.
FORSIGTIG: Sørg for, at skruebitten er sat
lige ind i skruehovedet, da skruen og/eller skrue-
bitten ellers kan lide skade.
Drej først ringen til ændring af funktionsmåde, så pilen
på maskinen peger på -mærket.
Anbring skruebittens spids i skruehovedet og udøv tryk
på maskinen. Start maskinen langsomt og øg derefter
hastigheden gradvist. Slip afbryderknappen, så snart
koblingen går i gang.
BEMÆRK: Når man skruer en træskrue i, skal man
forbore et føringshul med 2/3 af skruens diameter.
Dette gør iskruningen nemmere og forhindrer, at
arbejdsstykket splintrer.
Hammerboring
FORSIGTIG: Maskinen/borebitten udsættes
for en kraftig og pludselig vridning på det tids-
punkt, hvor der brydes igennem hullet, når hullet
bliver tilstoppet med spåner og partikler, eller
hvis forstærkningsrørene i betonen rammes.
Drej først ringen til ændring af funktionsmåde, så pilen
på maskinen peger på -mærket. Justeringsringen
kan indstilles til et hvilket som helst momentniveau til
dette arbejde.
Sørg for at anvende en borebit med hårdmetalskær.
Anbring borebitten på det ønskede sted, hvor hullet
skal være, og tryk derefter afbryderknappen ind. Pres
ikke maskinen. Et let tryk giver det bedste resultat. Hold
maskinen i stilling og sørg for at forhindre, at den glider
væk fra hullet.
Udøv ikke et større tryk, når hullet bliver tilstoppet af
spåner eller partikler. Kør i stedet maskinen i tomgang,
og fjern derefter borebitten delvist fra hullet. Ved at
gentage dette flere gange, vil hullet blive renset ud og
normal boring kan genoptages.
Udblæsningskolbe
Ekstraudstyr
► Fig.14: 
1. Udblæsningskolbe
Brug udblæsningskolben til at fjerne støv fra hullet, når
det er udboret.
Side: 56
57 DANSK
Boring
Drej først ringen til ændring af funktionsmåde, så
pilen peger på -mærket. Benyt derefter følgende
fremgangsmåde.
Boring i træ
Når der bores i træ, opnås det bedste resultat med
træbor, som er udstyret med en ledeskrue. Ledeskruen
gør boring nemmere ved at trække borebitten ind i
arbejdsstykket.
Boring i metal
For at forhindre borebitten i at glide, når man begynder
på et hul, skal man lave et hak med en kørner og en
hammer på det punkt, hvor der skal bores. Anbring
spidsen af borebitten i hakket og begynd boringen.
Brug skæresmørelse, når der bores i metal.
Undtagelserne er jern og messing, som skal tørbores.
FORSIGTIG: Et kraftigere tryk på maskinen
vil ikke gøre boringen hurtigere. Faktisk vil et kraf-
tigere tryk kun føre til skade på spidsen af borebitten,
nedsætte maskinen ydelse og afkorte maskinens
levetid.
FORSIGTIG: Hold godt fast i maskinen og
udvis forsigtighed, når borebitten begynder at
bryde igennem arbejdsstykket. Maskinen/bore-
bitten udsættes for en kraftig påvirkning på det tids-
punkt, hvor der brydes igennem hullet.
FORSIGTIG: En borebit, der har sat sig fast,
kan fjernes ved at man ganske enkelt sætter
omløbsvælgeren til baglæns rotation for at bakke
ud. Imidlertid kan maskinen pludselig bakke ud,
hvis man ikke holder godt fast i den.
FORSIGTIG: Fastgør altid arbejdsemner i en
skruestik eller lignende udstyr til fastgørelse.
FORSIGTIG: Hvis maskinen anvendes uaf-
brudt, indtil akkuen er udtjent, skal maskinen
have lov til at hvile i 15 minutter, inden der fort-
sættes med en ny akku.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG: Vær altid sikker på, at værk-
tøjet er slukket, og at akkuen er taget ud,
inden De begynder at udføre inspektion eller
vedligeholdelse.
BEMÆRKNING: Anvend aldrig benzin, rense-
benzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan
medføre misfarvning, deformering eller revner.
For at opretholde produktets SIKKERHED og
PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller
justering kun udføres af et autoriseret Makita ser-
vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af
Makita reservedele.
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og eks-
traudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita
maskine, der er beskrevet i denne brugsanvis-
ning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr
kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun
tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.
Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres
lokale Makita servicecenter.
• Borebits
• Skruebits
• Borebit med hårdmetalskær
• Udblæsningskolbe
• Skruebitholder
• Krog
• Maskinebøjle
• Original Makita-akku og oplader
BEMÆRK: Nogle ting på denne liste kan være inklu-
deret i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan
være forskellige fra land til land.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita DHP485RFJ.

Stil et spørgsmål om Makita DHP485RFJ

Har du et spørgsmål om Makita DHP485RFJ men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita DHP485RFJ. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita DHP485RFJ så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.