Makita DF010D manual

Få vist brugermanualen for Makita DF010D below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: DF010D
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 38
39
DANSK
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Bemærk: Specifikationerne kan variere fra land til land.
Tilsigtet anvendelse ENE034-1
Værktøjet er beregnet til at bore og skrue skruer i træ,
metal og plastik.
SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER GEB002-2
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at De ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for boret. Hvis maskinen
anvendes på usikker eller forkert vis, kan De komme
alvorligt til skade.
1. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når De
udfører arbejde, hvor skæreværktøjet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger eller værktøjets
egen ledning. Ved kontakt med strømførende
ledninger bliver udsatte metaldele på værktøjet
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
2. Sørg altid for at have et solidt fodfæste. Sørg for,
at der ikke er nogen under Dem, når De benytter
værktøjet på højtliggende steder.
3. Hold godt fast i værktøjet.
4. Hold hænderne på afstand af roterende dele.
5. Gå ikke fra værktøjet, mens det kører. Lad kun
værktøjet køre, mens De holder det i hænderne.
6. Berør ikke borespidsen eller arbejdsemnet
umiddelbart efter brugen. De kan være meget
varme og kan forårsage forbrændinger af huden.
7. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Undgå at indånde støv eller at få det
på huden. Følg sikkerhedsinstruktionerne fra
leverandøren af materialerne.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ENC007-2
FOR BATTERIPAKKEN
1. Før brugen af batteripakken skal De læse alle
instruktioner og advarsler på (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.
2. Skil ikke batteripakken ad.
3. Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal De
straks ophøre med brugen. Brug kan medføre
risiko for overophedning, mulige forbrændinger
eller endog eksplosion.
4. Hvis De får elektrolyt i øjnene, skal De med det
samme rense øjnene med rent vand og søge læge.
Dette kan medføre tab af synet.
5. Kortslut ikke batteripakken:
(1) Undgå at berøre terminalerne med ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripakken i en beholder
med andre metalgenstande som f.eks. søm,
mønter osv.
1. Knap
2. Batteripakke
3. Låseknap
4. Kontakt
5. Hastighedshåndtag
6. Gradinddeling
7. Justeringsring
8. Pil
9. Lampekontakt
10. Lampe
11. Spids
12. Spidsstykke
13. Muffe
Model DF010D
Kapaciteter
Stål 5 mm
Træ 6 mm
Træskrue Φ3,8 mm x 45 mm
Maskinskrue M5
Hastighed uden belastning
(min-1)
Høj (2) 650
Lav (1) 200
Længde i alt
Lige type 279 mm
Pistoltype 224 mm
Nettovægt 0,55 kg
Nominel spænding 7,2 V DC
Side: 39
40
(3) Udsæt ikke batteripakken for vand eller regn.
Hvis batteriet kortsluttes, kan det medføre
voldsom strøm, overophedning, mulige
forbrændinger og endog nedbrud.
6. Undgå at opbevare værktøjet og batteripakken på
steder, hvor temperaturen kan komme op på eller
overstige 50 °C (122 °F).
7. Sæt ikke ild til batteripakken, selvom den er
alvorligt beskadiget eller helt udtjent.
Batteripakken kan eksplodere ved brand.
8. Undgå at tabe eller slå på batteriet.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Tip til, hvordan De forlænger batteriets
levetid
1. Udskift batteripakken, før den bliver helt afladet.
Ophør med at bruge værktøjet, og oplad
batteripakken, hvis strømmen til værktøjet aftager.
2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.
3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur på 10 °C
– 40 °C (50 °F – 104 °F). Lad batteripakken køle
ned, før den oplades, hvis den er varm.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De justerer værktøjet
eller kontrollerer dets funktion.
Montering eller afmontering af
batteripakken (Fig. 1)
• Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller
afmonterer batteripakken.
• Ved afmontering af batteripakken trækkes den ud af
værktøjet, mens der trykkes på knapperne på begge
sider af pakken.
• Ved montering af batteripakken justeres tungen på
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes på plads. Sæt den altid hele vejen ind, indtil
den låses på plads med et lille klik. Ellers kan den falde
ud af værktøjet og skade Dem eller andre personer i
nærheden.
• Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
Låseknap (Fig. 2)
Når låseknappen er i den låste position B, kan kontakten
ikke reagere.
Når låseknappen er i den ulåste position A, kan kontakten
reagere.
Betjening af kontakt (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Før batteripakken sættes i værktøjet, skal De altid
kontrollere, at kontakten reagerer korrekt og vender
tilbage i “OFF”-stillingen, når De slipper det.
Start værktøjet ved først at flytte låseknappen til den
ulåste position A for på den måde at frigøre kontakten. Og
drej derefter helt enkelt kontakten på C-siden med
urets retning og D-siden mod uret. Stop ved at slippe
kontakten.
FORSIGTIG:
• Kontroller altid rotationsretningen før anvendelsen.
• Vend kun retningen, efter at værktøjet er helt stoppet.
Hvis rotationsretningen ændres, når værktøjet ikke er
helt stoppet, kan det beskadige værktøjet.
• Når værktøjet ikke betjenes, skal låseknappen altid
være i låst position .
Ændring af hastigheden (Fig. 4)
Hvis De vil ændre hastigheden, skal De først slukke for
værktøjet og derefter trække hastighedshåndtaget mod
siden “2” for høj hastighed eller mod siden “1” for lav
hastighed. Kontroller før anvendelsen, at
hastighedshåndtaget er i den korrekte stilling. Brug den
rette hastighed til jobbet.
FORSIGTIG:
• Sæt altid hastighedshåndtaget helt ud i den rette
stilling. Hvis værktøjet betjenes med
hastighedshåndtaget indstillet halvvejs mellem “1” og
“2”, kan det beskadige værktøjet.
• Betjen ikke hastighedshåndtaget, mens værktøjet
kører. Dette kan beskadige værktøjet.
Justering af stramningsmomentet (Fig. 5)
Stramningsmomentet kan indstilles til 21 trin ved at dreje
på justeringsringen, så dens gradinddelinger er justeret
med pilen på værktøjet. Stramningsmomentet er mindst,
når tallet 1 er justeret med pilen, og højst, når -mærket
er justeret med pilen.
Koblingen slipper ved de forskellige stramningsmomenter,
når det er indstillet til tallene 1 til 21. Koblingen er designet
til ikke at slippe ved -indstillingen.
Før den faktiske anvendelse skal De sætte en prøveskrue
i arbejdsemnet eller i et stykke lignende materiale for at
finde ud af, hvilket moment der kræves til en bestemt
anvendelse.
Side: 40
41
Hjælpelinje for automatisk stop af kobling
Tænding af lampen (Fig. 6 og 7)
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.
Tænd lyset ved først at trække lampekontakten til position
A.
Sluk lyset ved at trække lampekontakten til position B.
Hvis De lader lampen være tændt, slukkes lyset
automatisk efter 5 minutter.
Kontrol af den resterende
batterikapacitet, automatisk stop
Lampen signalerer ved at blinke, når batteriet næsten er
brugt op under brug.
Genoplad på dette tidspunkt batteriet, eller udskift det
med et, der er fuldt opladet.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at låseknappen er i den låste position B,
og at batteripakken er taget ud, før De udfører nogen
form for arbejde på værktøjet.
Montering eller afmontering af
drevspidsen eller borholderspidsen
(Fig. 8)
Brug kun borespidsen eller borholderspidsen, der er vist
på figuren.
Brug ikke nogen anden borespids eller borholderspids.
Gælder lande i Europa og Sydamerika, Australien og
New Zealand
Gældende for andre lande
1. Træk muffen i pilens retning, og sæt spidsen så langt
ind i muffen, som den kan komme, for at montere
spidsen. Slip derefter muffen for at låse spidsen fast.
(Fig. 9).
2. Træk muffen i pilens retning, og sæt spidsstykket og
spidsen så langt ind i muffen, som den kan komme,
for at montere spidsen. Spidsstykket skal sættes ind i
muffen med den spidse ende mod den. Slip derefter
muffen for at fastgøre spidsen. (Fig. 10).
Fjern spidsen ved at trække muffen i retning af pilen, og
træk spidsen ud med et fast greb.
BEMÆRK:
• Hvis spidsen ikke sidder langt nok ind i muffen, kan
muffen ikke vende tilbage i den oprindelige position, og
spidsen vil ikke sidde fast. Prøv i så fald at sætte
spidsen ind igen i overensstemmelse med
ovenstående instruktioner.
BETJENING
Værktøjet kan bruges på to måder: som en lige type og
som en pistoltype, og den relevante vælges efter
forholdene på arbejdsstedet og skruetrækningen.
(Fig. 11).
Betjening som skruetrækker (Fig. 12)
FORSIGTIG:
• Indstil justeringsringen til det rigtige stramningsmoment
til formålet.
Placer drevspidsen i skruehovedet, og tryk med
værktøjet. Tænd derefter for værktøjet. Når koblingen går
i indgreb, stopper motoren automatisk. Slip derefter
kontakten.
FORSIGTIG:
• Sørg for, at drevspidsen sættes lige ned i
skruehovedet. I modsat fald kan skruen og/eller
spidsen blive beskadiget.
Arbejdsrækkevidde
af koblingens
automatiske stop
Trin på
justeringsring til
stramningsmoment
Stramningsmoment
Høj
hastighed
Lav
hastighed
Koblingens
automatiske stop
virker
1
Ca. 0,3 N·m
(Ca. 3 Kgf-cm)
5
Ca. 0,82 N·m
(Ca. 8,4 Kgf-cm)
9
Ca. 1,35 N·m
(Ca. 13,8 Kgf-cm)
13
Ca. 1,88 N·m
(Ca. 19,2 Kgf-cm)
17
Ca. 2,41 N·m
(Ca. 24,6 Kgf-cm)
21
Ca. 2,9 N·m
(Ca. 30 Kgf-cm)
Koblings
automatiske stop
virker ikke
Lav hastighed
Ca. 5 N·m
(Ca. 49 Kgf-cm)
Høj hastighed
Ca. 1,5 N·m
(Ca. 14,7 Kgf-cm)
Når
boremaskinen
skruer
Trin
Hjælpelinje for maskinens
skruediameter
1 - 3 2,5 mm
4 - 8 3 mm
9 - 18 4 mm
19 - 21 5 mm
A = 12 mm
B = 9 mm
Brug kun denne type bit. Følg
fremgangsmåden (1).
(Bemærk) Spidsstykke er ikke nødvendig.
A = 17 mm
B = 14 mm
Installer disse spidstyper ved at følge
fremgangsmåden (1).
(Bemærk) Makita-spidser er af denne type.
A = 12 mm
B = 9 mm
Installer disse spidstyper ved at følge
fremgangsmåden (2).
(Bemærk) Spidsstykke er nødvendig til
installation af spidsen.
Side: 41
42
BEMÆRK:
• Ved skruning af træskruer skal De forbore styrehuller
for at gøre det lettere at sætte skruerne i og for at
forhindre, at arbejdsemnet flækker. Se diagrammet.
Anvendelse til boring
Drej først justeringsringen, så pilen peger mod -mærket.
Benyt derefter følgende fremgangsmåde.
Boring i træ
Ved boring i træ opnås de bedste resultater med træbor,
som er udstyret med en styreskrue. Styreskruen gør det
lettere at bore ved at trække spidsen ind i arbejdsemnet.
Boring i metal
Lav en fordybning med en kørner og en hammer på det
sted, hvor der skal bores, for at forhindre, at spidsen
glider, når De starter på et hul. Placer spidsen i
fordybningen, og begynd at bore.
Anvend skæreolie ved boring i metaller. Undtagelser fra
denne regel er jern og messing, der skal bores tørre.
FORSIGTIG:
• Boringen går ikke hurtigere, hvis De trykker hårdt på
værktøjet. Det ekstra tryk vil blot beskadige spidsen, så
værktøjets ydelse forringes, og dets levetid forkortes.
• Værktøjet og spidsen er under påvirkning af stærke
kræfter på det tidspunkt, hvor spidsen bryder igennem.
Hold godt fast i værktøjet, og vær opmærksom, når
spidsen begynder at bryde igennem arbejdsemnet.
• Hvis bitten sidder fast, kan den tages ud ved blot at
indstille skiftekontakten til baglæns rotation for at bakke
den ud. Vær imidlertid opmærksom på, at værktøjet
kan bakke ud pludseligt, hvis De ikke holder godt fast i
det.
• Fastgør altid små arbejdsemner i en skruestik eller
lignende udstyr til fastgørelse.
• Hvis værktøjet betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal De lade værktøjet hvile i 15 minutter, før
De fortsætter med et nyt batteri.
Brug værktøjet som håndskruetrækker
(Fig. 13)
Sluk værktøjet.
Flyt låseknappen til den låste position A.
Drej værktøjet.
BEMÆRK:
• Brug værktøjet med et stramningsmoment under 5 Nm
(50 kgf.cm).
• Denne brug er praktisk til kontrol af skruetrækningen.
• Brug ikke værktøjet i tilfælde, hvor der skal bruges for
meget kraft. Det kunne f.eks. være stramning af en M6-
bolt eller bolte større end M6 eller for at fjerne rustede
skruer.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De forsøger at udføre
inspektion eller vedligeholdelse.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
• Borespidser
• Skruespidser
• Muffespidser
• Spidsstykke
• Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita
• Plastikbæretaske
Nominel diameter af
træskrue (mm)
Anbefalet størrelse af
styrehul (mm)
3,1 2,0 - 2,2
3,5 2,2 - 2,5
3,8 2,5 - 2,8
4,5 2,9 - 3,2
4,8 3,1 - 3,4
5,1 3,3 - 3,6
5,5 3,7 - 3,9
5,8 4,0 - 4,2
6,1 4,2 - 4,4
Side: 42
43
Kun for lande i Europa
Støj ENG101-1
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745-2-1:
Lydtryksniveau (LpA): 70 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Støjniveauet under arbejdet kan være større end 85 dB
(A).
Bær høreværn.
Vibration ENG202-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-1:
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2 eller mindre
EU-ERKLÆRING VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AF
STANDARDER
Model; DF010D ENH102-7
Vi erklærer og tager det fulde ansvar for, at produktet
overholder følgende standarder i
standardiseringsdokumenterne
EN60745, EN55014 i overensstemmelse med Rådets
direktiver 2004/108/EF, 98/37/EF.
CE 2007
Tomoyasu Kato
Direktør
Ansvarlig producent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita DF010D.

Stil et spørgsmål om Makita DF010D

Har du et spørgsmål om Makita DF010D men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita DF010D. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita DF010D så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.