Makita BUB360Z manual

Få vist brugermanualen for Makita BUB360Z below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Løvblæser
  • Model/navn: BUB360Z
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 2
3
7 8
9
END102-3
Symbols
The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.
Symboles
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l’outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la significa-
tion avant d’utiliser l’outil.
Symbole
Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer
Bedeutung vertraut.
Simboli
Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l’utensile.
Symbolen
Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen
begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.
Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado
antes de usarla.
Símbolos
O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu significado antes
da utilização.
Symboler
Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes
betydning, før maskinen anvendes.
Σύµ#$λα
Τα ακ$λ&υθα δεί,ν&υν τα σύµ1&λα π&υ ,ρησιµ&π&ι&ύνται για τ& µη,άνηµα. Βε1αιωθείτε $τι καταλα1αίνετε
τη σηµασία τ&υς πριν απ$ τη ,ρήση.
11
12
10
Side: 27
28
DANSK (Oprindelige anvisninger)
Illustrationsoversigt
1 Rød del
2 Knap
3 Akku
4 HIGH/LOW (høj/lav) knap
5 “OFF” (afbryder) knap
6 Krog
7 Knap
8 Langt mundstykke
9 Bøjle
10 Slidmarkering
11 Skruetrækker
12 Kulholderdæksel
SPECIFIKATIONER
Model BUB360
Kapacitet
Luftmængde (HØJ)......................................4,4 m3
/min.
Luftmængde (LAV) ......................................2,6 m3
/min.
Omdrejninger (min–1
)
HØJ .................................................................... 17.000
LAV..................................................................... 10.000
Længde
(uden langt mundstykke).................................. 424 mm
(med langt mundstykke)................................... 921 mm
Vægt....................................................................... 3,1 kg
Mærkespænding .................................................DC 36 V
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til at blæse støv væk.
GEA010-1
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående advarsler
og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
reference.
ENB116-4
SIKKERHEDSFORSKTIFTER FOR BLÆSER
1. Bær altid beskyttelsesbriller, kasket og maske
når blæseren anvendes.
2. Ret aldrig mundstykket mod personer i nærhe-
den når blæseren anvendes.
3. Advarsel – Anvendelse på våde overflader kan
give elektrisk stød. Udsæt ikke for regn. Opbevar
indendørs.
4. Blokér aldrig indsugningshullet og/eller udblæs-
ningshullet.
• Blokér ikke indsugningen eller udblæsningen
ved rengøring på steder, hvor der er støv.
• Anvend ikke blæseren med et konisk mund-
stykke, som er mindre end det originale, som
f.eks. et nyt mundstykke, der er opnået ved
montering af en slange med ekstra reduceret
diameter eller en mindre slange på mundstyk-
kets øverste ende.
• Anvend ikke blæseren til at pumpe bolde, gum-
mibåde eller lignende.
Øgede motoromdrejninger kan føre til farligt brud
på ventilatoren og resultere i alvorlig tilskade-
komst. En ophedet motor og kontrolkredsløb kan
være årsag til brand.
5. Hold børn, andre omkingstående og dyr på god
afstand af blæseren, mens den er i brug.
6. Anvend ikke blæseren i nærheden af åbne vin-
duer etc.
7. Anvendelse af blæseren på rimelige tidspunkter
anbefales - ikke tidligt om morgenen og sent om
aftenen, hvor andre mennesker kan blive forstyr-
ret.
8. Anvendelse af river og koste til at løsne affald
inden blæsning anbefales.
9. Det anbefales at fugte overfladerne en smule
under forhold med støv eller anvende en
fugteanordning, som fås i handelen.
10. Det anbefales at anvende det lange mundstykke,
således at luftstrømmen kan arbejde tæt på jor-
den.
11. Blæseren er ikke beregnet til at skulle anvendes
af børn eller svagelige personer uden opsyn.
12. Små børn skal være under opsyn for at sikre, at
de ikke leger med blæseren.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overhol-
des. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i
denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter
kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.
Side: 28
29
ENC007-5
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
FOR AKKU
1. Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på
(1) akku opladeren, (2) akku og (3) produktet,
som anvender akku.
2. Lad være med at skille akkuen ad.
3. Hold straks op med at anvende opladeren, hvis
brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat
anvendelse kan resultere i risiko for overophed-
ning, forbrændinger og endog eksplosion.
4. Hvis du har fået elektrolytvæske i øjnene, skal
du straks skylle den ud med rent vand og deref-
ter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald
kan resultatet blive, at du mister synet.
5. Vær påpasselig med ikke at komme til at kort-
slutte akkuen:
(1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal, som
for eksempel søm, mønter og lignende.
(3) Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.
Kortslutning af akkuen kan være årsag til en
kraftig øgning af strømmen, overophedning,
mulige forbrændinger og endog maskinstop.
6. Opbevar ikke maskinen og akkuen på et sted,
hvor temperaturen kan nå eller overstige 50°C.
7. Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i til-
fælde, hvor det har lidt alvorlig skade eller er
fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsøger at brænde den.
8. Lad være med at brænde akkuen eller udsætte
den for stød.
9. Anvend ikke en beskadiget akku.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid
1. Oplad altid akkuen, inden den er helt afladet.
Stop altid maskinen og oplad akkuen, hvis det
bemærkes, at maskineffekten er dalende.
2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overop-
ladning vil afkorte akkuens levetid.
3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10°C –
40°C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af,
inden den oplades.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres justering eller kontrol af funkti-
oner på maskinen.
Montering og afmontering af akku (Fig. 1)
• Kontrollér altid at maskinen er slået fra før akkuen mon-
teres eller afmonteres.
• Akkuen fjernes ved at man trækker den ud af maskinen,
mens man skyder knappen foran på akkuen i stilling.
• Isæt akkuen ved at rette dens tunge ind efter rillen i
huset. Skyd derefter akkuen helt ind, til den låser på
plads med et lille klik. Hvis den røde del på oversiden af
knappen er synlig, er akkuen ikke låst korrekt. Skyd
akkuen helt ind, indtil den røde del ikke er synlig. Hvis
akkuen ikke sættes i på denne måde, kan den ved et
uheld falde ud af værktøjet, og eventuelt forvolde per-
sonskade på Dem selv eller andre.
• Brug aldrig magt når akkuen sættes i. Hvis ikke akkuen
glider i uden besvær, er det fordi den vender forkert.
Akku-beskyttelsessystem
Akkuen er udstyret med et beskyttelsessystem, som
automatisk afbryder output-strømmen, hvorved akkuens
levetid forlænges.
Maskinen kan stoppe under anvendelsen, hvis maskinen
og/eller akkuen anbringes i den følgende situation. Dette
skyldes aktivering af beskyttelsessystemet og betyder
ikke, at der er noget i vejen med maskinen.
• Hvis maskinen er overbelastet:
Tryk på dette tidspunkt på “OFF”-knappen og fjern
årsager til overbelastning, og tryk derefter på “HIGH/
LOW”-knappen igen for at starte igen. Hvis maskinen
ikke fungerer, selv efter at der er trykket på “HIGH/
LOW”-knappen, betyder det, at den automatiske
stopfunktion for batterieffekt stadig er aktiveret.
Oplad akkuen inden brugen.
• Når den tilbageværende akku-kapacitet er blevet lav:
Genoplad akkuen.
Afbryderanvendelse (Fig. 2)
Maskinen startes ved at man ganske enkelt trykker på
“HIGH/LOW”-knappen. For at slukke for maskinen, tryk-
kes på “OFF”-knappen. For at ændre maskinens hastig-
hed, trykkes på “HIGH/LOW”-knappen. Det første tryk på
denne knap er for høj hastighed og det andet tryk er for
lav hastighed, og hvert efterfølgende tryk på denne knap
gentager høj/lav-cyklen skiftevis.
Side: 29
30
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres noget arbejde på maskinen.
Montering og afmontering af det lange
mundstykke (Fig. 3 og 4)
For at montere det lange mundstykke, skal man trykke
hele vejen ind på udblæsningen på maskinen.
For at fjerne det lange mundstykke, skal man trykke på
begge dets knapper og trække det ud, mens knapperne
trykkes ind.
Montering af skulderremmen (Fig. 5)
Træk bøjlen ud af maskinen.
Anbring skulderremmen på maskinens bøjle.
Indstil inden brugen længden af remmen, så det er nemt
at arbejde med den.
BETJENING
Blæsning (Fig. 6)
Hold blæseren fast med en hånd og udfør blæsningen
ved at flytte den langsomt omkring.
Når der blæses omkring en bygning, en stor sten eller et
køretøj, skal man rette mundstykket væk fra dem.
Når der blæses i et hjørne, skal man begynde fra hjørnet
og derefter bevæge sig ud til et større område.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres eftersyn eller vedligeholdelse
på maskinen.
Rengøring (Fig. 7)
Tør af og til maskinens ydre af med en klud, der er fugtet
med sæbevand.
FORSIGTIG:
• Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol
og lignende. Resultatet kan blive misfarvning, deforme-
ring eller revner.
Udskiftning af kul (Fig. 8 og 9)
Udtag og efterse kullene med regelmæssige mellemrum.
Udskift kullene, når de er slidt ned til slidmarkeringen.
Hold kullene rene og i stand til frit at glide ind i holderne.
Begge kul skal udskiftes parvist samtidigt. Anvend kun
identiske kulbørster.
Benyt en skruetrækker til at afmontere kulholderdæks-
lerne.
Tag de slidte kul ud, isæt de nye og fastgør derefter kul-
holderdækslerne.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun
udføres af et Makita Service Center med anvendelse af
originale Makita udskiftningsdele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Det i denne manual specificerede tilbehør og anordnin-
ger anbefales til brug sammen med Deres Makita
maskine. Brug af andet tilbehør og andre anordninger
kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun til-
behør og anordninger til de beskrevne formål.
Hvis De behøver assistance eller yderligere detaljer om
dette tilbehør, bedes De kontakte Deres lokale Makita
servicecenter.
• Langt mundstykke
• Skulderrem
• Forskellige typer originale Makita-akkuer og opladere
• Akku-adapter

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BUB360Z.

Stil et spørgsmål om Makita BUB360Z

Har du et spørgsmål om Makita BUB360Z men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BUB360Z. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BUB360Z så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.