Makita BTM40 manual

Få vist brugermanualen for Makita BTM40 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Multiværktøj
  • Model/navn: BTM40
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 45
46
DANSK (Oprindelige anvisninger)
Illustrationsoversigt
1 Knap
2 Rød indikator
3 Akku
4 Stjernemærke
5 Skydeknap
6 Drejeskive
7 Frontlampe
8 Indikatorlampe
9 Installationsbolt til
anvendelsesværktøj
10 Huller i anvendelsesværktøj
11 Fremspring på værktøjsflange
12 Sekskantnøgle
13 Stram
14 Adapter (påkrævet til visse
anvendelsesværktøjer)
15 Mundstykkebånd
16 Støvmundstykke
17 Støvtilbehør
18 Filtring
19 Pude
20 Huller i værktøjet
21 Fremspring på
mundstykkebånd
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores kontinuerlige forskningsprogrammer
og udvikling, kan hosstående specifikationer blive
ændret uden varsel.
• Specifikationer og akku kan variere fra land til land.
• Vægt inklusive akku, i henhold til EPTA-Procedure 01/
2003
ENE080-1
Tilsigtet anvendelse
Maskinen er beregnet til savning og skæring af træ, pla-
stic, gips, ikke-jernholdigt metal og fastgøringselementer
(d.v.s. uhærdede søm og hæfteklammer). Den er også
beregnet til arbejde på bløde fliser såvel som slibning og
afskrabning af mindre flader. Den er specielt beregnet til
at arbejde tæt på kanter og til lige skæring.
GEA010-1
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og
alle sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående
advarsler og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet
blive elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig refe-
rence.
GEB094-2
SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR
AKKU-MULTIMASKINE
1. Dette el-værktøj er beregnet til at foretage sav-
ning, skæring, slibning og pudsning. Læs alle de
sikkerhedsforskrifter, illustrationer og specifika-
tioner, som følger med dette el-værktøj. Forsøm-
melse af at overholde alle de herunder angivne
instruktioner, kan føre til elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig tilskadekomst.
2. Hold el-værktøjet i de isolerede grebflader, når
der udføres et arbejde, hvor skæretilbehøret kan
komme i kontakt med skjulte ledninger. Skæretil-
behør, som kommer i kontakt med en “strømfø-
rende” ledning, kan gøre el-værktøjets ikke-
isolerede metaldele “strømførende”, hvilket kan give
operatøren elektrisk stød.
3. Anvend klamper eller en anden praktisk måde til
at fastgøre og understøtte arbejdsemnet til en
stabil platform. Hvis De holder arbejdsemnet i hån-
den eller mod kroppen, blive det ustabilt, og De kan
miste herredømmet over det.
4. Anvend altid sikkerhedsbriller eller beskyttel-
sesbriller. Almindelige briller og solbriller er
IKKE sikkerhedsbriller.
5. Undgå at skære i søm. Inspicér arbejdsemnet for
søm og fjern dem, inden arbejdet påbegyndes.
6. Hold godt fast i maskinen.
7. Sørg for, at anvendelsesværktøjet ikke er i kon-
takt med arbejdsemnet, inden der tændes for det
med afbryderen.
8. Hold hænderne væk fra bevægende dele.
9. Lad ikke maskinen køre i tomgang. Anvend kun
maskinen håndholdt.
10. Sluk altid for maskinen og vent til klingen er helt
standset, inden klingen fjernes fra arbejdsemnet.
11. Rør ikke ved anvendelsesværktøjet eller
arbejdsemnet umiddelbart efter brugen. Disse
kan være meget varme og De kan brænde Dem.
Model BTM40 BTM50
Svingning pr. minut 6 000 – 20 000 (min–1
)
Oscillationsvinkel, venstre/højre 1,6° (3,2° i alt)
Længde ialt 324 mm
Nettovægt
uden støvudtrækningstilbehør 1,9 kg 2,0 kg
med støvudtrækningstilbehør 2,0 kg 2,1 kg
Mærkespænding D.C. 14,4 V D.C. 18 V
Side: 46
47
12. Anvend ikke maskinen unødvendigt i ubelastet
tilstand.
13. Anvend altid den korrekte støvmaske/respirator
til det materiale og anvendelsesværktøj, De
arbejder med.
14. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Vær påpasselig med at forhindre
inhalering af støv og hudkontakt. Følg materiale-
leverandørens sikkerhedsdata.
15. Denne maskine er ikke vandfastbehandlet, så
brug ikke vand på arbejdsemnets overflade.
16. Sørg for tilstrækkelig ventilation på arbejdsom-
rådet, når slibning udføres.
17. Anvendelse af denne maskine til at slibe nogle
produkter, maling og træ kan udsætte brugeren
for støv, der indeholder farlige substanser.
Anvend passende beskyttelse mod indånding.
18. Kontroller, at der ikke er revner eller brud på
puden inden brugen. Revner eller brud kan med-
føre tilskadekomst.
19. Anvend ikke tilbehør, som ikke er specielt desig-
net og anbefalet af fabrikanten af maskinen. Bare
fordi en tilbehørsdel kan monteres på Deres el-
værktøj, betyder det ikke, at en sikker anvendelse er
en selvfølge.
20. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug,
afhængigt af anvendelsen, ansigtsskjold,
beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller. Brug
passende høreværn, handsker og arbejdsfor-
klæde, som er i stand til at stoppe mindre skarpe
dele eller fragmenter fra arbejdsemnet. Øjenbe-
skyttelsen skal kunne stoppe flyvende dele, der
frembringes af forskellige operationer. Støvmasken
eller respiratoren skal kunne filtrere partikler, som
frembringes under arbejdet. Længere tids udsæt-
telse for højintensiv støj kan føre til høretab.
21. Hold omkringstående personer på sikker afstand
af arbejdsområdet. Enhver person, der kommer
ind i arbejdsområdet, skal bære personligt
beskyttelsesudstyr. Fragmenter af arbejdsemnet
eller fra en brækket tilbehørsdel kan slynges ud og
være årsag til tilskadekomst uden for selve arbejds-
området.
22. Læg aldrig maskinen fra Dem, før tilbehørsdelen
er helt standset. Det roterende tilbehør kan gribe
fat i overfladen og trække el-værktøjet ud af Deres
herredømme.
23. Kør ikke el-værktøjet, mens De bærer det ved
siden. Utilsigtet kontakt med tilbehøret kan klemme
det fast i tøjet, hvorved det kan blive trukket ind mod
kroppen.
24. Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brændbare
materialer. Gnister kan antænde disse materialer.
25. Brug ikke tilbehør, der kræver fjydende kølemid-
ler. Anvendelse af vand eller flydende kølemidler
kan resultere i et dødeligt elektrisk stød eller stød.
26. Vær altid sikker på, at maskinen er afbrudt og
taget ud af forbindelse eller at akkuen er fjernet,
inden der udføres noget arbejde på maskinen.
27. Vær altid sikker på, at De har et godt fodfæste.
Vær sikker på, at der ikke befinder sig nogen
nedenunder, når maskinen anvendes i højden.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overhol-
des. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i
denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter
kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.
ENC007-7
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
FOR AKKU
1. Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på
(1) akku opladeren, (2) akku og (3) produktet,
som anvender akku.
2. Lad være med at skille akkuen ad.
3. Hold straks op med at anvende opladeren, hvis
brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat
anvendelse kan resultere i risiko for overophed-
ning, forbrændinger og endog eksplosion.
4. Hvis du har fået elektrolytvæske i øjnene, skal
du straks skylle den ud med rent vand og deref-
ter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald
kan resultatet blive, at du mister synet.
5. Vær påpasselig med ikke at komme til at kort-
slutte akkuen:
(1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal, som
for eksempel søm, mønter og lignende.
(3) Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.
Kortslutning af akkuen kan være årsag til en
kraftig øgning af strømmen, overophedning,
mulige forbrændinger og endog maskinstop.
6. Opbevar ikke værktøj og akkuen på et sted, hvor
temperaturen kan nå eller overstige 50°C.
7. Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i til-
fælde, hvor det har lidt alvorlig skade eller er
fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsøger at brænde den.
8. Lad være med at brænde akkuen eller udsætte
det for stød.
9. Anvend ikke en beskadiget akku.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid
1. Oplad altid akkuen, inden den er helt afladet.
Stop altid værktøj og oplad akkuen, hvis det
bemærkes, at maskineffekten er dalende.
2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overop-
ladning vil afkorte akkuens levetid.
3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10°C –
40°C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af,
inden den oplades.
4. Oplad akkuen en gang hver sjette måned, hvis
den ikke anvendes i et længere tidsrum.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
ADVARSEL:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen
er taget ud, før der udføres justering eller kontrol af
funktioner på maskinen. Forsømmelse af at slukke
for maskinen og fjerne akkuen kan resultere i alvorlig
tilskadekomst forårsaget af utilsigtet start.
Side: 47
48
Montering og afmontering af akkuen (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Sluk altid for maskinen, inden De installerer eller fjerner
akkuen.
• Hold godt fast i maskinen og akkuen, når akkuen
installeres eller fjernes. Forsømmelse af at holde
godt fast i maskinen og akkuen, kan bevirke, at disse
glider ud af hænderne på Dem, hvilket kan resultere i
beskadigelse af maskinen og akkuen samt tilskade-
komst.
For at fjerne akkuen, skal man skyde den fra maskinen,
idet man skyder knappen på forsiden af akkuen i stilling.
For at installere akkuen, skal man sætte tungen på
akkuen ud for rillen i huset og skyde den på plads. Sæt
den hele vejen ind, så den låses på plads med et lille klik.
Hvis den røde indikator på oversiden af knappen er syn-
lig, betyder det, at den ikke er helt låst.
FORSIGTIG:
• Sæt altid akkuen helt ind, så den røde indikator ikke
kan ses. Hvis den ikke er sat helt ind, kan den ved et
uheld falde ud af maskinen, hvorved omkringstående
eller De selv kan komme til skade.
• Sæt ikke akkuen i med magt. Hvis akkuen ikke glider
nemt på plads, betyder det, at den ikke sættes korrekt
i.
Akku-beskyttelsessystem (lithium-ion akku med
stjernemærke) (Fig. 2)
Lithium-ion akkuer med stjernemærke er udstyret med et
beskyttelsessystem. Dette system afbryder automatisk
strømmen til maskinen, så akkuens levetid forlænges.
Maskinen vil automatisk stoppe under anvendelsen, hvis
maskinen og/eller akkuen er i en af de følgende tilstande:
• Overbelastet:
Maskinen køres på en måde, der bevirker, at den for-
bruger en unormalt høj strøm.
Skyd i denne situation skydeknappen mod stilling “O
(OFF)” og stop den anvendelse, som bevirkede, at
maskinen blev overbelastet. Skyd derefter skydeknap-
pen mod stilling “I (ON)” igen for at starte igen.
Hvis maskinen ikke starter, er det fordi akkuen er over-
belastet. I denne situation skal man lade akkuen køle
af, inden man skyder skydeknappen mod stilling “I
(ON)” igen.
• Lav akku-spænding:
Den tilbageværende akku-kapacitet er for lav og maski-
nen vil ikke køre. Fjern i dette tilfælde akkuen og oplad
den.
Afbryderanvendelse (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Inden akkuen sættes i maskinen, skal det altid kontrol-
leres, at der er slukket for maskinen.
For at starte maskinen, skal man skyde skydeknappen
mod stilling “I (ON)”.
For at stoppe maskinen, skal man skyde skydeknappen
mod stilling “O (OFF)”.
Indstilling af omløbsslagintensiteten (Fig. 4)
Omløbsslagintensiteten er justerbar. For at ændre
omløbsslagintensiteten, skal man dreje drejeskiven
mellem 1 og 6. Jo højere tallet er, desto højere er
omløbsslagintensiteten. Forindstil drejeskiven på det tal,
der eregnet til arbejdsemnet.
BEMÆRK:
• Drejeskiven kan drejes direkte fra 1 til 6 eller fra 6 til 1.
Drejning med magt kan beskadige maskinen. Når dre-
jeskivens retning ændres, skal man altid dreje drejeski-
ven via hvert mellemtal.
Tænding af frontlampen (Fig. 5)
ADVARSEL:
• Se aldrig direkte ind i lyset. Direkte lys vil øve skade på
synet.
Skyd skydeknappen mod stilling “I (ON)” for at tænde
frontlampen. Lampen bliver ved med at lyse, mens knap-
pen er i stilling “I (ON)”. Lyset slukker automatisk, efter at
der er trykket på bagenden af skydeknappen og skyde-
knappen derefter er trykket mod stilling “O (OFF)”.
Beskyttelse mod overbelastning
Hvis maskinen er overbelastet og dens temperatur har
nået et vist niveau, blinker frontlampen og maskinen
stopper automatisk. Eliminer årsagen til overbelastnin-
gen og start igen.
Indikatorlampe (Fig. 6)
• Når den tilbageværende akku-kapacitet er blevet lav,
blinker indikatorlampen.
• Når den tilbageværende akku-kapacitet er blevet
meget lavere, stopper maskinen under anvendelsen og
indikatorlampen lyser i ca. 10 sekunder.
Fjern på dette tidspunkt akkuen fra maskinen og oplad
den.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres noget arbejde på maskinen.
Montering og aftagning af anvendelsesværktøjet
(ekstraudstyr) (Fig. 7, 8 og 9)
ADVARSEL:
• Monter ikke anvendelsesværktøjet omvendt. Montering
af anvendelsesværktøjet omvendt kan beskadige
maskinen og føre til alvorlig tilskadekomst.
• Monter tilbehørsværktøjet i den rigtige retning i over-
ensstemmelse med arbejdet. Anvendelsesværktøjet
kan monteres i en vinkel for hver 30 grader.
Anbring et anvendelsesværktøj (ekstraudstyr) på værk-
tøjsflangen, så fremspringene på værktøjsflangen passer
ind i hullerne på anvendelsesværktøjet ved at man
strammer bolten godt til med sekskantnøglen.
Når anvendelsesværktøjet til sandpapirslibning anven-
des, skal man montere anvendelsesværktøjet på slibe-
puden, så det passer til slibepudens retning.
Slibepuden har et tilpasningssystem med en krog og en
løkke, som muliggør nem og hurtig påsætning af sandpa-
pir.
Da sandpapir har huller til støvudtrækning, skal man
montere sandpapiret således, at dets huller passer til
dem i slibepuden.
For at fjerne sandpapiret, skal man løfte dets ender og
trække det af. Løsn og fjern installationsbolten til anven-
delsesværktøjet med en sekskantnøgle, og fjern derefter
anvendelsesværktøjet.
Når der anvendes applikationsværktøj med en anden
type monteringsdel, skal en korrekt adapter anvendes
(ekstraudstyr).
Side: 48
49
Opbevaring af sekskantnøglen (Fig. 10)
Når sekskantnøglen ikke bruges, skal den opbevares
som vist på Illustrationen, så den ikke bortkommer.
BETJENING
ADVARSEL:
• Inden maskinen startes og under brugen, skal De holde
hænder og ansigt væk fra anvendelsesværktøjet.
• Udøv ikke for kraftigt tryk på maskinen, da det kan
bevirke, at motoren låses og maskinen stopper.
Skæring, savning og afskrabning (Fig. 11)
Anbring anvendelsesværktøjet på arbejdsemnet.
Bevæg derefter maskinen fremad, så anvendelsesværk-
tøjets bevægelse ikke bliver langsommere.
BEMÆRK:
• Tvang eller ekstremt tryk på maskinen kan føre til ned-
sat effektivitet.
• Det anbefales, inden der skæres, at forindstille omløbs-
slagintensiteten 4 – 6.
Slibning (Fig. 12)
ADVARSEL:
• Genbrug ikke sandpapir, der har været anvendt til slib-
ning af metal, til slibning af træ.
• Brug ikke slidt sandpapir eller sandpapir uden slibe-
korn.
Sæt et stykke sandpapir på arbejdsemnet.
BEMÆRK:
• Det anbefales at anvende en testmaterialeprøve til at
bestemme en korrekt omløbsslagintensitet, der er
egnet til Deres arbejde.
• Brug sandpapir med samme slibekorn, indtil slibning af
hele arbejdsemnet er fuldført. Hvis et stykke sandpapir
erstattes af et stykke sandpapir med en anden type sli-
bekorn, er det ikke sikkert, at en fin finish kan opnås.
Støvudtrækningstilbehør (ekstraudstyr) (Fig. 13
og 14)
• Monter støvmundstykker og støvtilbehør.
• Monter støvmundstykkebåndet på maskinen, så dets
fremspring passer ind i hullerne i maskinen, for at fast-
gøre det.
• Anbring filtringen og slibepuden på støvtilbehøret og
fastgør dem derefter med installationsbolten til anven-
delsesværktøjet.
Hvis De ønsker en renere udførelse, skal De slutte en
støvsuger til maskinen. Slut støvslugerslangen til støvud-
trækningstilbehøret (ekstraudstyr).
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og akkuen er
taget ud, før De forsøger at udføre eftersyn eller vedli-
geholdelse, med undtagelse af fejlfinding relateret til
lyset.
• Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol
og lignende. Resultatet kan blive misfarvning, deforme-
ring eller revner.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED, må istandsættelse, eftersyn af kulbørster og
udskiftning af dele samt alle andre veligeholdelsesarbej-
der og justeringer kun udføres af et autoriseret Makita
Servicecenter, og der må kun anvendes udskiftningsdele
fra Makita.
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
• Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til
brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør
eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for person-
skade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det
beskrevne formål.
Hvis De har behov for yderligere detaljer om dette tilbe-
hør, bedes De kontakte Deres lokale Makita Service
Center.
• Segment-savklinge
• Rund savklinge
• Indstikssavklinge
• Skraber (stiv)
• Skraber (fleksibel)
• Takket segmentklinge
• Almindelig sammenføjningsskærer
• HM fjerner
• HM segmentsavklinge
• HM slibeplade
• Diamentsegmantsavklinge
• Slibepude
• Adapter
• Slibepapirdelta (rød / hvid / sort)
• Fleece-delta (medium / grov / uden slibekorn)
• Polerfiltdelta
• Sekskantnøgle
• Støvudtrækningstilbehør
• Original Makita-akku og oplader
BEMÆRK:
• Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værk-
tøjspakken som standardtilbehør. Det kan være for-
skellige fra land til land.
ENG905-1
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overens-
stemmelse med EN60745:
Arbejdsindstilling: slibning
Lydtryksniveau (LpA): 78 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Støjniveauet under arbejde kan overstige 80 dB (A).
Arbejdsindstilling: skæring med indstikssavklinge
Model BTM40
Lydtryksniveau (LpA): 82 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 93 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Model BTM50
Lydtryksniveau (LpA): 84 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 95 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Arbejdsindstilling: skæring med segment-savklinge
Lydtryksniveau (LpA): 81 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 92 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Arbejdsindstilling: afskrabning
Model BTM40
Lydtryksniveau (LpA): 81 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 92 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Side: 49
50
Model BTM50
Lydtryksniveau (LpA): 83 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 94 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
ENG900-1
Vibration
Vibrations totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Arbejdsindstilling: slibning
Vibrationsafgivelse (ah): 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Arbejdsindstilling: skæring med indstikssavklinge
Model BTM40
Vibrationsafgivelse (ah): 9,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Model BTM50
Vibrationsafgivelse (ah): 10,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Arbejdsindstilling: skæring med segment-savklinge
Model BTM40
Vibrationsafgivelse (ah): 5,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Model BTM50
Vibrationsafgivelse (ah): 5,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Arbejdsindstilling: afskrabning
Model BTM40
Vibrationsafgivelse (ah): 7,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Model BTM50
Vibrationsafgivelse (ah): 9,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi er blevet målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også
anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan være forskellig fra den erklærede emis-
sionsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen
anvendes.
• Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurde-
ring af eksponering under de faktiske brugsforhold
(med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks.
de gange, hvor maskinen er slukket og når den kører i
tomgang i tilgift til afbrydertiden).
ENH101-15
Kun for lande i Europa
EU-konformitetserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige
fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Akku-multimaskine
Model nr./Type: BTM40, BTM50
er af serieproduktion og
opfylder betingelserne i de følgende EU-direktiver:
2006/42/EC
og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation opbevares af vores autori-
serede repræsentant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
20.10.2011
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BTM40.

Stil et spørgsmål om Makita BTM40

Har du et spørgsmål om Makita BTM40 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BTM40. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BTM40 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.