Makita BTD145 manual

Få vist brugermanualen for Makita BTD145 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: BTD145
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 44
45
DANSK (Oprindelige anvisninger)
Illustrationsoversigt
1 Knap
2 Rød del
3 Akku
4 Afbryderknap
5 Lampe
6 Lysknap
7 Omløbsvælger
8 Ændres i tre trin
9 Hård
10 Mellem
11 Blød
12 Knap til hamrestyrke
13 LED-indikator
14 Bit
15 Bitholder
16 Muffe
17 Krog
18 Skrue
19 Rille
20 Standardbolt
21 Drejningsmoment
22 Korrekte drejningsmoment
23 Fastspændingstid
24 Højstyrkebolt
SPECIFIKATIONER
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Specifikationer og akku kan variere fra land til land.
• Vægt inklusive akku, i henhold til EPTA-Procedure 01/
2003
ENE033-1
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til skruning i træ, metal og
plastmaterialer.
GEA010-1
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående advarsler
og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig refe-
rence.
GEB054-1
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
AKKU SLAGSKRUETRÆKKER
1. Hold kun maskinen i de isolerede grebflader, når
De udfører arbejde, hvor fastgøringsanordnin-
gen kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Fastgørelsesanordninger, som kommer i kontakt
med en strømførende ledning kan gøre uafdækkede
metaldele på maskinen strømførende og give opera-
tøren stød.
2. Sørg for at stå på et fast underlag.
Sørg for at der ikke opholder sig personer under
arbejdsområdet, når De arbejder i højden.
3. Hold maskinen med begge hænder.
4. Brug høreværn, handsker, sikkerhedsbriller, etc.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overhol-
des.
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
Model BTD133 BTD145
Kapacitet
Maskinskrue 4 mm – 8 mm 4 mm – 8 mm
Standardbolt 5 mm – 14 mm 5 mm – 14 mm
Højstyrkebolt 5 mm – 12 mm 5 mm – 12 mm
Omdrejninger
ubelastet (min–1
)
Hammerfunktion (Hård) 0 – 2 400 0 – 2 600
Hammerfunktion (Mellem) 0 – 1 800 0 – 2 000
Hammerfunktion (Blød) 0 – 1 100 0 – 1 300
Slag per minut
Hammerfunktion (Hård) 0 – 3 200 0 – 3 400
Hammerfunktion (Mellem) 0 – 2 600 0 – 2 800
Hammerfunktion (Blød) 0 – 1 100 0 – 1 300
Længde
Med one-touch bitholder 139 mm
Uden one-touch bitholder 140 mm
Vægt (med akku) 1,4 kg 1,3 kg
Spænding DC 14,4 V DC 18 V
Side: 45
46
ENC007-6
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
FOR AKKU
1. Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på
(1) akku opladeren, (2) akku og (3) produktet,
som anvender akku.
2. Lad være med at skille akkuen ad.
3. Hold straks op med at anvende opladeren, hvis
brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat
anvendelse kan resultere i risiko for overophed-
ning, forbrændinger og endog eksplosion.
4. Hvis du har fået elektrolytvæske i øjnene, skal
du straks skylle den ud med rent vand og deref-
ter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald
kan resultatet blive, at du mister synet.
5. Vær påpasselig med ikke at komme til at kort-
slutte akkuen:
(1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal, som
for eksempel søm, mønter og lignende.
(3) Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.
Kortslutning af akkuen kan være årsag til en
kraftig øgning af strømmen, overophedning,
mulige forbrændinger og endog maskinstop.
6. Opbevar ikke maskinen og akkuen på et sted,
hvor temperaturen kan nå eller overstige 50°C.
7. Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i til-
fælde, hvor det har lidt alvorlig skade eller er
fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsøger at brænde den.
8. Lad være med at brænde akkuen eller udsætte
den for stød.
9. Anvend ikke en beskadiget akku.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid
1. Oplad altid akkuen, inden den er helt afladet.
Stop altid maskinen og oplad akkuen, hvis det
bemærkes, at maskineffekten er dalende.
2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overop-
ladning vil afkorte akkuens levetid.
3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10°C –
40°C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af,
inden den oplades.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres justering eller kontrol af funkti-
oner på maskinen.
Isætning og udtagning af akku (Fig. 1)
• Sluk altid for maskinen, før akkuen sættes i eller tages
ud.
• Akkuen fjernes ved at man trækker den ud af maski-
nen, mens man skyder knappen foran på akkuen i stil-
ling.
• Isæt akkuen ved at rette dens tunge ind efter rillen i
huset. Skyd derefter akkuen helt ind, til den låser på
plads med et lille klik. Hvis den røde del på oversiden af
knappen er synlig, er akkuen ikke låst korrekt. Skyd
akkuen helt ind, indtil den røde del ikke er synlig. Hvis
akkuen ikke sættes i på denne måde, kan den ved et
uheld falde ud af maskinen, og eventuelt forvolde per-
sonskade på Dem selv eller andre.
• Brug aldrig magt, når akkuen sættes i. Hvis ikke
akkuen glider i uden besvær, er det fordi, at den vender
forkert.
Afbryderbetjening (Fig. 2)
FORSIGTIG:
• Inden akkuen sættes i maskinen, bør De altid kontrol-
lere, at afbryderknappen fungerer korrekt og returnerer
til “OFF” positionen, når den slippes.
For at starte maskinen trykkes der blot på afbryderen.
Maskinens hastighed øges ved at øge trykket på afbry-
derknappen. Slip afbryderen for at stoppe.
BEMÆRK:
• Hvis man fortsætter med at trykke afbryderknappen ind
i mere end 130 sekunder, vil maskinen stoppe.
Foran lampens lys (Fig. 3 og 4)
FORSIGTIG:
• Kig aldrig direkte på lyskilden. Lad ikke lyset falde i
Deres øjne.
Ved hvert tryk på lysknappen på omskifterpanelet,
skifter lysstatus skiftevis fra ON til OFF og fra OFF til ON.
Træk med lysknappen i ON-status i afbryderknappen for
at tænde lyset. For at slukke, slippes den, og lyset sluk-
ker omkring 10 sekunder efter at den er sluppet.
Med lysknappen i OFF-status vil lampen ikke tændes,
selv hvis der trækkes i knappen.
BEMÆRK:
• Træk i knappen for at bekræfte status af lyset. Når lam-
pen tændes ved at man trækker i afbryderknappen, er
lysknappen i ON-status. Hvis lampen ikke tændes, er
lysknappen i OFF-status.
• Under anvendelse af afbryderknappen kan lysstatus
ikke ændres.
• Lysstatus kan ændres i omkring 10 sekunder efter at
afbryderknappen er sluppet.
Omløbsvælgerbetjening (Fig. 5)
Denne maskinen har en omløbsvælger til at skifte
omløbsretning. Skub omløbsvælgeren ind fra A-siden for
omdrejning med uret, og fra B-siden for omdrejning mod
uret.
Når omløbsvælgeren er i neutral stilling, kan afbryder-
knappen ikke trykkes ind.
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid omløbsretningen, inden arbejdet påbe-
gyndes.
• Flyt kun omløbsvælgeren, når maskinen er helt stand-
set. Hvis omløbsretningen ændres, inden maskinen er
helt stoppet, kan det beskadige maskinen.
• Sæt altid omløbsvælgeren i neutral stilling, når maski-
nen ikke anvendes.
Side: 46
47
Ændring af hamrestyrken (Fig. 6)
Hamrestyrken kan indstilles i tre trin:
hård, mellem og blød.
Dette muliggør en fastspænding, der passer til arbejdet.
Ved hvert tryk på knappen til hamrestyrke , skifter
antallet af slag i tre trin.
I omkring et minut efter at afbryderknappen er sluppet,
kan hamrestyrken ændres.
BEMÆRK:
• Hvis alle lamper på omskifterpanelet slukker, slukker
maskinen for at spare batterieffekt. Graden af
hamrestyrke kan kontrolleres ved at man trækker så
meget i afbryderknappen, at maskinen ikke fungerer.
• Under anvendelse af afbryderknappen kan graden af
hamrestyrke ikke ændres.
Signal for resterende akku-kapacitet (Fig. 7)
Hvis der trækkes i afbryderknappen, når den
tilbageværende akku-kapacitet er blevet meget lav, vil
LED-indikatoren begynde at blinke.
Hvis maskinen anvendes uafbrudt, mens LED-
indikatoren blinker og batteriet næsten er udtjent, vil
LED-indikatoren lyse og maskinen vil stoppe.
Vi henviser til nedenstående oversigt angående status af
LED-indikator og tilbageværende akku-kapacitet.
BEMÆRK:
• Hvis alle lamper på omskifterpanelet slukker, slukker
maskinen for at spare batterieffekt. Den
tilbageværende akku-effekt kan bekræftes ved at man
trækker så meget i afbryderknappen , at maskinen ikke
fungerer.
• Alle lamperne på omskifterpanelet slukker omkring et
minut efter at afbryderknappen er sluppet.
• Hvis maskinens temperatur er høj, kan LED-indikatoren
begynde at blinke eller lyse.
• Hvis LED-indikatoren begynder at lyse og maskinen
stopper, selv med en opladet akku, skal man sænke
temperaturen helt. Hvis status stadig ikke ændres, skal
man holde op med at anvende maskinen og få den
repareret af et lokalt Makita-servicecenter.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres noget arbejde på maskinen.
Montering og afmontering af skruebit eller top
Anvend kun bits med en isætningsdel som den, der vises
på illustrationen. (Fig. 8)
Til maskine med lavt bithul (Fig. 9)
Til maskine med dybt bithul (Fig. 10)
Fremgangsmåde 1
For maskine uden one-touch type
For at montere bitten, trækkes muffen i pilens retning og
bitten sættes så langt ind i muffen som den kan komme.
Frigør derefter muffen for at fastgøre bitten.
For one-touch type til maskinen
Bitten monteres ved at man sætter den så langt ind i muf-
fen som den kan komme.
Fremgangsmåde 2
I tilgift til fremgangsmåden (1), sættes bitholderen ind i
muffen med den spidse ende indad.
For at fjerne bitten, trækkes muffen i pilens retning, så
den kommer ud.
Graden af hamrestyrke
vises på panelet
Maks. slag
Anvendelse Arbejde
BTD133 BTD145
Hård
3 200
(min–1
)
3 400
(min–1
)
Fastspænding når styrke og
hastighed ønskes.
Fastspænding af underarbejde
materiale/Fastspænding af lange
skruer/Fastspænding af bolte.
Mellem
2 600
(min–1
)
2 800
(min–1
)
Fastspænding, når der er behov
for en god finish.
Fastspænding i afslutningsplade,
gipsplade
Blød
1 100
(min–1)
1 300
(min–1)
Fastspænding når ekstrem
fastspænding skal undgås på
grund af tilstoppet hunlig skrue
og knækket eller beskadiget
skruehovede.
Stramning af
vinduesrammeskrue/Stramning
af små skruer som f.eks. M6
S H
S H
S H
LED-indikator status
Tilbageværende
akku-kapacitet
OFF (fra)
Tilstrækkeligt
Blinken
20%
Lyser Meget lav og maskinen vil
stoppe.
A = 12 mm
B = 9 mm
Anvend kun disse typer bits. Følg
fremgangsmåden (1).
(Bemærk) Bitholder er ikke
nødvendig.
A = 17 mm
B = 14 mm
Følg fremgangsmåden (1), når disse
typer bits monteres.
A = 12 mm
B = 9 mm
Følg fremgangsmåden (2), når disse
typer bits monteres.
(Bemærk) Bitholder er ikke nødvendig
ved montering af bitten.
Side: 47
48
BEMÆRK:
• Hvis bitten ikke sættes langt nok ind i muffen, vil muffen
ikke vende tilbage til dens oprindelige position, og bit-
ten vil ikke blive holdt ordentlig fast. I så tilfælde kan De
prøve at isætte bitten igen som beskrevet i instruktio-
nerne ovenfor.
• Hvis det er svært at sætte bitten ind, skal man trække i
muffen og sætte den så langt ind i muffen som den kan
komme.
• Kontroller, at bitten sidder godt fast, når den er sat ind.
Den må ikke bruges, hvis den kommer ud.
Krog (Fig. 11)
Krogen er bekvem til midlertidig ophængning af maski-
nen. Den kan monteres på begge sider af maskinen.
Krogen monteres ved at man sætter den ind i rillen på
maskinen på en af siderne og derefter fastgør den med
en skrue. Krogen tages af ved at man løsner skruen og
derefter tager den af.
BETJENING
Det korrekte drejningsmoment kan svinge afhængigt af
skruens eller boltens type eller størrelse, materialet på
emnet, der skal fastgøres, osv. Forholdet mellem drej-
ningsmoment og fastspændingstid er vist i figurerne.
(Fig. 12, 13 og 14)
Hold godt fast på maskinen, og anbring spidsen af skrue-
trækkerbitten i skruens hoved. Læg fremadrettet tryk på
maskinen, men kun så meget at bitten ikke smutter ud af
skruen, og tænd for maskinen for at starte operationen.
BEMÆRK:
• Anvend den korrekte bit passende til hovedet på den
skrue eller bolt, som De ønsker at anvende.
• Når der strammes M8-skruer eller mindre skruer, væl-
ges en korrekt hamrestyrke omhyggeligt og trykket på
afbryderknappen justeres, så skruen ikke lider skade.
• Hold maskinen vinkelret på skruen.
• Hvis hamrestyrken er for stor, fordi skruen er strammet
længere end vist på illustrationen, kan skruen eller
spidsen af skruetrækkerboret blive overbelastet, skruet
over gevind, beskadiget etc. Inden De påbegynder
arbejdet, skal De altid udføre en prøve for at bestemme
den rigtige fastspændingstid for skruen.
Drejningsmomentet påvirkes af en lang række faktorer,
herunder de nedenfor nævnte. Kontrollér altid momentet
med en momentnøgle efter fastspænding.
1. Når akkuen er næsten helt afladet, falder spændin-
gen og derved reduceres drejningsmomentet.
2. Skruetrækkerbit eller top
Hvis der ikke bruges den korrekte størrelse skrue-
trækkerbit eller top, vil drejningsmomentet blive
reduceret.
3. Bolt
• Selvom momentkoefficienten og bolttypen er den
samme, vil det korrekte drejningsmomentet variere
afhængigt af diameteren på bolten.
• Selv ved samme boltdiameter kan det korrekte
drejningsmoment variere afhængigt af momentko-
efficienten, bolttypen og længde.
4. Den måde maskinen holdes på, og materialet på det
sted, hvor der fastgøres, vil påvirke drejningsmo-
mentet.
5. Når maskinen anvendes med lav hastighed, reduce-
res drejningsmomentet.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at der er slukket for maskinen og at akkuen er fjernet, inden De forsøger at udføre inspektion eller
vedligeholdelse, med undtagelse af den følgende fejlfinding, som er relateret til lyset.
Rengøring
Tør ydersiden (maskinkroppen) af fra tid til anden med en klud, der er fugtet med sæbevand.
FORSIGTIG:
• Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol og lignende. Resultatet kan blive misfarvning, deformering
eller revner.
Side: 48
49
Fejlfinding
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun udfø-
res af et Makita Service Center med anvendelse af originale Makita udskiftningsdele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til
brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør
eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for person-
skade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det
beskrevne formål.
Hvis De har behov for yderligere detaljer om dette tilbe-
hør, bedes De kontakte Deres lokale Makita Service
Center.
• Skruebits
• Krog
• Plastbæretasken
• Forskellige typer ægte batterier og opladere fra Makita
• Bitholder
ENG905-1
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Model BTD133
Lydtryksniveau (LpA): 92 dB (A)
Lydeffektniveau (LwA): 103 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Model BTD145
Lydtryksniveau (LpA): 93 dB (A)
Lydeffektniveau (LwA): 104 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
ENG900-1
Vibration
Vibrations totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Model BTD133
Arbejdsindstilling: Slagstramning af
fastgøringsanordninger med maksimal kapacitet
for maskinen.
Vibrationsafgivelse (ah): 13,0 m/s2
Usikkerhed (K): 2,0 m/s2
Model BTD145
Arbejdsindstilling: Slagstramning af
fastgøringsanordninger med maksimal kapacitet
for maskinen.
Vibrationsafgivelse (ah): 12,0 m/s2
Usikkerhed (K): 2,0 m/s2
ENG901-1
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi er blevet målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også
anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan være forskellig fra den erklærede emissi-
onsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen
anvendes.
• Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurde-
ring af eksponering under de faktiske brugsforhold
(med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks.
de gange, hvor maskinen er slukket og når den kører i
tomgang i tilgift til afbrydertiden).
Problem
Lysstatus/LED-indikator status/
maskinens status
Afhjælpning
Maskinen
stopper
under brug.
LED-indikatoren for tomt signal for
resterende batterikapacitet begynder
at lyse.
Resterende niveau af akku-kapacitet er lavt. Oplad akkuen.
Hvis LED-indikatoren stadig lyser, selv efter at akkuen er
opladet, betyder det, at maskinens temperatur er for høj. Afkøl
maskinen helt. Maskinen starter igen, efter at dens
temperatur er blevet lav.
Hvis status stadig ikke ændres, skal man holde op med at
anvende maskinen og få den repareret af et lokalt Makita-
servicecenter.
Lyset blinker en gang i sekundet.
Maskinens temperatur er for høj. Afkøl maskinen helt.
Maskinen starter igen, efter at dens temperatur er blevet lav.
Lyset blinker fem gange i sekundet.
Anvend maskinen med ulåst motor. (Hvis motoren er stoppet
på grund af, at motoren er låst, skal man tage akkuen ud en
gang og sætte den i igen eller frigøre afbryderknappen i mere
end 60 sekunder for at starte maskinen igen.)
Hvis motoren stadig er låst, skal man holde op med at
anvende maskinen og får den repareret af et lokalt Makita-
servicecenter.
Afbryderknappen har været trykket ind
uafbrudt i mere end 130 sekunder.
Frigør afbryderknappen.
Andre symptomer
Hold op med at anvende maskinen og få den repareret af et
lokalt Makita-servicecenter.
Side: 49
50
ENH101-15
Kun for lande i Europa
EU-konformitetserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige
fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r):
Maskinens betegnelse: Akku slagskruetrækker
Model nr./Type: BTD133, BTD145
er af serieproduktion og
opfylder betingelserne i de følgende EU-direktiver:
2006/42/EC
og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation opbevares af vores
autoriserede repræsentant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
6. 11. 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BTD145.

Stil et spørgsmål om Makita BTD145

Har du et spørgsmål om Makita BTD145 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BTD145. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BTD145 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.