Makita BTD134 manual

Få vist brugermanualen for Makita BTD134 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: BTD134
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Svensk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 37
38
DANSK (Oprindelige anvisninger)
Illustrationsoversigt
1 Rød indikator
2 Knap
3 Akku
4 Stjernemærke
5 Afbryderknap
6 Lampe
7 Omløbsvælger
8 LED-indikator
9 Bit
10 Muffe
11 Bitholder
12 Krog
13 Skrue
14 Standardbolt
15 Drejningsmoment
16 Korrekte drejningsmoment
17 Fastspændingstid
18 Højstyrkebolt
19 Slidmarkering
20 Skruer
21 Bagdæksel
22 Fjeder
23 Arm
24 Indsunken del
25 Kulbørstehætte
26 Ledningstråd
27 Hul
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udvik-
lingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive
ændret uden varsel.
• Specifikationer og akku kan variere fra land til land.
• Vægt inklusive akku, i henhold til EPTA-Procedure 01/
2003
ENE033-1
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til skruning i træ, metal og
plastmaterialer.
GEA010-1
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående advarsler
og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig refe-
rence.
GEB054-1
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
AKKU SLAGSKRUETRÆKKER
1. Hold kun maskinen i de isolerede grebflader, når
De udfører arbejde, hvor fastgøringsanordnin-
gen kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Fastgørelsesanordninger, som kommer i kontakt
med en strømførende ledning kan gøre uafdækkede
metaldele på maskinen strømførende og give opera-
tøren stød.
2. Sørg for at stå på et fast underlag.
Sørg for at der ikke opholder sig personer under
arbejdsområdet, når De arbejder i højden.
3. Hold maskinen fast.
4. Brug høreværn.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overhol-
des.
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
Model BTD134 BTD146
Kapacitet
Maskinskrue 4 mm – 8 mm
Standardbolt 5 mm – 14 mm
Højstyrkebolt 5 mm – 12 mm
Omdrejninger ubelastet (min–1
) 0 – 2 400 0 – 2 300
Slag per minut 0 – 3 200
Længde 138 mm
Vægt
1,2 kg (med akku BL1415)
1,4 kg (med akku BL1430)
1,3 kg (med akku BL1815)
1,5 kg (med akku BL1830)
Spænding DC 14,4 V DC 18 V
Side: 38
39
ENC007-7
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
FOR AKKU
1. Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på
(1) akku opladeren, (2) akku og (3) produktet,
som anvender akku.
2. Lad være med at skille akkuen ad.
3. Hold straks op med at anvende opladeren, hvis
brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat
anvendelse kan resultere i risiko for overophed-
ning, forbrændinger og endog eksplosion.
4. Hvis du har fået elektrolytvæske i øjnene, skal
du straks skylle den ud med rent vand og deref-
ter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald
kan resultatet blive, at du mister synet.
5. Vær påpasselig med ikke at komme til at kort-
slutte akkuen:
(1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal, som
for eksempel søm, mønter og lignende.
(3) Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.
Kortslutning af akkuen kan være årsag til en
kraftig øgning af strømmen, overophedning,
mulige forbrændinger og endog maskinstop.
6. Opbevar ikke maskinen og akkuen på et sted,
hvor temperaturen kan nå eller overstige 50°C.
7. Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i til-
fælde, hvor det har lidt alvorlig skade eller er
fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsøger at brænde den.
8. Lad være med at brænde akkuen eller udsætte
den for stød.
9. Anvend ikke en beskadiget akku.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid
1. Oplad altid akkuen, inden den er helt afladet.
Stop altid maskinen og oplad akkuen, hvis det
bemærkes, at maskineffekten er dalende.
2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overop-
ladning vil afkorte akkuens levetid.
3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10°C –
40°C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af,
inden den oplades.
4. Oplad akkuen en gang hver sjette måned, hvis
den ikke anvendes i et længere tidsrum.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres justering eller kontrol af funkti-
oner på maskinen.
Isætning og udtagning af akku (Fig. 1)
• Sluk altid for maskinen, før akkuen installeres eller
tages ud.
• Akkuen fjernes ved at man skyder den ud af maskinen,
mens man skyder knappen foran på akkuen i stilling.
• Installer akkuen ved at rette dens tunge ind efter rillen i
huset. Skyd derefter akkuen helt ind, til den låser på
plads med et lille klik. Hvis den røde indikator kan ses
på den øverste side af knappen, er den ikke helt låst.
Monter den således, at den røde indikator ikke kan ses.
Hvis akkuen ikke sættes i på denne måde, kan den ved
et uheld falde ud af maskinen, og eventuelt forvolde
personskade på Dem selv eller andre.
Brug aldrig magt, når akkuen installeres. Hvis ikke
akkuen glider i uden besvær, er det fordi, at den vender
forkert.
Akku-beskyttelsessystem (akku med et
stjernemærke) (Fig. 2)
Akkuen med et stjernemærke er udstyret med et beskyt-
telsessystem, som automatisk afbryder outputstrømmen,
således at akkuens levetid bliver længere.
Maskinen stopper under driften, hvis maskinen og/eller
akkuen kommer i den følgende situation. Dette forårsa-
ges af aktivering af beskyttelsessystemet og er ikke tegn
på problemer med maskinen.
• Hvis maskinen er overbelastet:
Slip på dette tidspunkt afbryderknappen, fjern akkuen
og eliminer årsagerne til overbelastningen og tryk der-
efter afbryderknappen ind igen for at starte igen.
• Hvis akkuen celler bliver varme:
Hvis afbryderknappen forsøges anvendt, vil motoren
forblive stoppet.
Hold på dette tidspunkt op med at bruge maskinen og
afkøl eller oplad akkuen, efter at den er fjernet fra
maskinen.
• Hvis den tilbageværende akku-kapacitet er blevet lav:
Hvis afbryderknappen forsøges anvendt, vil motoren
forblive stoppet.
Fjern på dette tidspunkt akkuen fra maskinen og oplad
den.
Afbryderbetjening (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Inden akkuen installeres i maskinen, bør De altid kon-
trollere, at afbryderknappen fungerer korrekt og retur-
nerer til “OFF” positionen, når den slippes.
For at starte maskinen trykkes der blot på afbryderknap-
pen. Maskinens hastighed øges ved at øge trykket på
afbryderknappen. Slip afbryderknappen for at stoppe.
Side: 39
40
Foran lampens lys (Fig. 4)
FORSIGTIG:
• Kig aldrig direkte på lyskilden. Lad ikke lyset falde i
Deres øjne.
Tryk afbryderknappen ind for at tænde lampen. Lampen
bliver ved med at lyse, så længe afbryderknappen holdes
inde. Lyser slukker automatisk efter 10 – 15 sekunder,
når afbryderknappen slippes.
BEMÆRK:
• Anvend en tør klud til at tørre snavs af lampens linse.
Undgå at ridse lampens linse, da det kan nedsætte lys-
styrken.
Omløbsvælgerbetjening (Fig. 5)
Denne maskinen har en omløbsvælger til at skifte
omløbsretning. Skub omløbsvælgeren ind fra A-siden for
omdrejning med uret, og fra B-siden for omdrejning mod
uret.
Når omløbsvælgeren er i neutral stilling, kan afbryder-
knappen ikke trykkes ind.
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid omløbsretningen, inden arbejdet påbe-
gyndes.
• Flyt kun omløbsvælgeren, når maskinen er helt stand-
set. Hvis omløbsretningen ændres, inden maskinen er
helt stoppet, kan det beskadige maskinen.
• Sæt altid omløbsvælgeren i neutral stilling, når maski-
nen ikke anvendes.
Signal for tilbageværende akku-kapacitet (Fig. 6)
Stop maskinen og tryk, mens den er stoppet, på knappen
på omskifterpanelet, og den tilbageværende akku-
kapacitet vil blive vist på panelet.
Den status, som vises på omskifterpanelet, og den
tilbageværende batterikapacitet vises i nedenstående
oversigt.
BEMÆRK:
• Sørg for at stoppe maskinen, inden du bekræfter den
tilbageværende akku-kapacitet.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres noget arbejde på maskinen.
Montering og afmontering af skruebit eller top
Anvend kun bits med en isætningsdel som den, der vises
på illustrationen. (Fig. 7)
Til maskine med lavt bithul
Til maskine med dybt bithul
1. Bitten monteres ved at man trækker i muffen og
sætter bitten så langt ind i muffen som den kan
komme. (Fig. 8)
2. Bitten monteres ved at man sætter bitholderen og
bitten så langt ind i muffen som den kan komme. Bit-
holderen skal sættes ind i muffen med dens spidse
ende vendende ind. Slip derefter muffen for at fast-
gøre bitten. (Fig. 9)
Bitten fjernes ved at man trækker i muffen og trækker bit-
ten ud.
BEMÆRK:
• For alle lande med undtagelse af dem i Europa er det
ikke nødvendigt at trække i muffen, når bitten monte-
res.
• Hvis bitten ikke sættes langt nok ind i muffen, vil muffen
ikke vende tilbage til dens oprindelige position, og bit-
ten vil ikke blive holdt ordentlig fast. I så tilfælde kan De
prøve at isætte bitten igen som beskrevet i instruktio-
nerne ovenfor.
• Hvis det er svært at sætte bitten ind, skal man trække i
muffen og sætte den så langt ind i muffen som den kan
komme.
• Kontroller, at bitten sidder godt fast, når den er sat ind.
Den må ikke bruges, hvis den kommer ud.
Krog (Fig. 10)
Krogen er bekvem til midlertidig ophængning af maski-
nen. Den kan monteres på begge sider af maskinen.
Krogen monteres ved at man sætter den ind i rillen på
maskinen på en af siderne og derefter fastgør den med
en skrue. Krogen tages af ved at man løsner skruen og
derefter tager den af.
LED-indikator
status
Tilbageværende akku-kapacitet
Ca. 50% eller mere
Ca. 20% - 50%
Ca. mindre end 20%
A = 12 mm
B = 9 mm
Anvend kun disse typer bits. Følg
fremgangsmåden (1).
(Bemærk) Bitholder er ikke nødvendig.
A = 17 mm
B = 14 mm
Følg fremgangsmåden (1), når disse
typer bits monteres.
A = 12 mm
B = 9 mm
Følg fremgangsmåden (2), når disse
typer bits monteres.
(Bemærk) Bitholder er ikke nødvendig
ved montering af bitten.
Side: 40
41
BETJENING
Det korrekte drejningsmoment kan svinge afhængigt af
skruens eller boltens type eller størrelse, materialet på
emnet, der skal fastgøres, osv. Forholdet mellem drej-
ningsmoment og fastspændingstid er vist i figurerne.
(Fig. 11, 12 og 13)
Hold godt fast på maskinen, og anbring spidsen af skrue-
trækkerbitten i skruens hoved. Læg fremadrettet tryk på
maskinen, men kun så meget at bitten ikke smutter ud af
skruen, og tænd for maskinen for at starte operationen.
BEMÆRK:
• Anvend den korrekte bit passende til hovedet på den
skrue eller bolt, som De ønsker at anvende.
• Ved fastspænding af M8 eller mindre skruer skal tryk-
ket på afbryderknappen reguleres omhyggeligt, såle-
des at skruen ikke blive beskadiget.
• Hold maskinen vinkelret på skruen.
• Hvis skruen spændes i længere tid end vist i ovenstå-
ende figurer, kan skruen eller spidsen på skruebitten
blive overbelastet, skruet over gevind, ødelagt, osv.
Inden De påbegynder arbejdet, skal De altid udføre en
prøve for at bestemme den rigtige fastspændingstid for
skruen.
• Hvis der anvendes et reservebatteri for at fortsætte
anvendelsen, skal maskinen først hvile i mindst
15 minutter.
Drejningsmomentet påvirkes af en lang række faktorer,
herunder de nedenfor nævnte. Kontrollér altid momentet
med en momentnøgle efter fastspænding.
1. Når akkuen er næsten helt afladet, falder spændin-
gen og derved reduceres drejningsmomentet.
2. Skruetrækkerbit eller top
Hvis der ikke bruges den korrekte størrelse skrue-
trækkerbit eller top, vil drejningsmomentet blive
reduceret.
3. Bolt
• Selvom momentkoefficienten og bolttypen er den
samme, vil det korrekte drejningsmomentet vari-
ere afhængigt af diameteren på bolten.
• Selv ved samme boltdiameter kan det korrekte
drejningsmoment variere afhængigt af momentko-
efficienten, bolttypen og længde.
4. Den måde maskinen holdes på, og materialet på det
sted, hvor der fastgøres, vil påvirke drejningsmo-
mentet.
5. Når maskinen anvendes med lav hastighed, reduce-
res drejningsmomentet.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres eftersyn eller vedligeholdelse
på maskinen.
• Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol
og lignende. Resultatet kan blive misfarvning, deforme-
ring eller revner.
Udskiftning af kul
Udskift kullene, når de er slidt ned til slidmarkeringen.
Hold kullene rene og i stand til frit at glide ind i holderne.
Begge kul skal udskiftes parvist samtidigt. Anvend kun
identiske kulbørster. (Fig. 14)
Fjern de to skruer ved hjælp af en skruetrækker, og fjern
derefter bagdækslet. (Fig. 15)
Løft armdelen af fjederen, og anbring den derefter på
den indsunkne del af maskinen med en kærvskruetræk-
ker med tyndt skaft eller lignende. (Fig. 16)
Anvend en tang til at fjerne kulbørsternes hætter. Tag de
slidte kulbørster ud, sæt de nye ind, og sæt kulbørstehæt-
ten tilbage på plads i den modsatte rækkefølge. (Fig. 17)
Vær sikker på at anbringe ledningstråden i den modsatte
side af armen. (Fig. 18)
Sørg for, at kulbørstehætterne passer ordentligt ind i hul-
lerne i børsteholderne. (Fig. 19)
Sæt bagdækslet på plads igen, og stram de to skruer
godt til.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun
udføres af et Makita Service Center med anvendelse af
originale Makita udskiftningsdele.
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
• Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til
brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør
eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for person-
skade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det
beskrevne formål.
Hvis De har behov for yderligere detaljer om dette tilbe-
hør, bedes De kontakte Deres lokale Makita Service
Center.
• Skruebits
• Krog
• Plastbæretasken
• Forskellige typer ægte batterier og opladere fra Makita
• Akku-beskytter
BEMÆRK:
• Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værk-
tøjspakken som standardtilbehør. Det kan være for-
skellige fra land til land.
Side: 41
42
ENG905-1
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Model BTD134
Lydtryksniveau (LpA): 92 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 103 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Model BTD146
Lydtryksniveau (LpA): 93 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 104 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
ENG900-1
Vibration
Vibrations totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Model BTD134
Arbejdsindstilling: Slagstramning af
fastgøringsanordninger med maksimal kapacitet
for maskinen
Vibrationsafgivelse (ah): 12,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Model BTD146
Arbejdsindstilling: Slagstramning af
fastgøringsanordninger med maksimal kapacitet
for maskinen
Vibrationsafgivelse (ah): 15,5 m/s2
Usikkerhed (K): 2,0 m/s2
ENG901-1
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi er blevet målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også
anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan være forskellig fra den erklærede emis-
sionsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen
anvendes.
• Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurde-
ring af eksponering under de faktiske brugsforhold
(med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks.
de gange, hvor maskinen er slukket og når den kører i
tomgang i tilgift til afbrydertiden).
ENH101-15
Kun for lande i Europa
EU-konformitetserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige
fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r):
Maskinens betegnelse: Akku slagskruetrækker
Model nr./Type: BTD134, BTD146
er af serieproduktion og
opfylder betingelserne i de følgende EU-direktiver:
2006/42/EC
og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation opbevares af vores
autoriserede repræsentant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
24.1.2011
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BTD134.

Stil et spørgsmål om Makita BTD134

Har du et spørgsmål om Makita BTD134 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BTD134. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BTD134 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.