Makita BO5031 manual

Få vist brugermanualen for Makita BO5031 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Rystepudser
  • Model/navn: BO5031
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 22
22
DANSK
Illustrationsoversigt
1 Afbryder
2 Hastighedsvælger
3 Omdrejninger per minut
4 Hastighedsvælger indstilling
5 Støvpose
6 Sugestuds
7 Rille
8 Pap til fastgørelse
9 Forside af papirstøvposen
10 Gribere
11 Øvre del
12 Udskæring
13 Styretap
14 Holdertap
15 Lås
SPECIFIKATIONER
Model BO5030 BO5031
Papirstørrelse ..................................................125 mm 125 mm
Omdrejninger per minut (min–1
) ......................12 000 4 000 – 12 000
Mål (L x B x H).............................................153 mm x 123 mm x 153 mm 153 mm x 123 mm x 153 mm
Nettovægt........................................................1,3 kg 1,3 kg
Sikkerhedsklasse ............................................ /II /II
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Bemærk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine beregnet til slibning af større flader af
træ, plast- og metalmaterialer samt malede overflader.
Netspænding
Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er
angivet på typeskiltet. Maskinen arbejder på enkeltfaset
vekselspænding og er dobbeltisoleret iht. de europæiske
normer og kan derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtil-
slutning.
Sikkerhedsforskrifter
For Deres egen sikkerheds skyld bør De sætte Dem ind i
medfølgende sikkerhedsforskrifter.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne strengt overholds. Hvis dette
værktøj anvendes på en måde, som ikke er sikker-
hedsmæssig forsvarlig eller på en forkert måde, kan
resultatet blive alvorlige kvæstelser.
1. Hold altid el-værktøj i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor den skærende maskine
kan komme i berøring med skjulte ledninger eller
dens egen ledning. Berøring med en “strømfø-
rende” ledning vil gøre maskinens metaldele “strøm-
førende” og give operatøren stød.
2. Anvend altid sikkerhedsbriller eller beskyttelses-
briller. Almindelige briller og solbriller er IKKE
sikkerhedsbriller.
3. Hold godt fast på maskinen.
4. Maskinen må ikke kører uden opsyn. Maskinen
må kun være i gang, når den holdes i hånden.
5. Denne maskine er ikke vandtæt. Anvend derfor
aldrig vand på emnets overflade.
6. Hold arbejdsområdet tilstrækkeligt udluftet, når
De udfører slibearbejde.
7. Nogle materialer indeholder kemikalier, der kan
være giftige. Vær forsigtig, så indånding af
arbejdsstøv eller kontakt med huden undgås.
Følg de sikkerhedsdata, som fabrikanten af
materialet opgiver.
8. Anvendelse af denne maskine til slibning af
visse produkter, maling og træ kan udsætte bru-
geren for støv, som indeholder farlige substan-
ser. Brug derfor altid støvmaske.
9. Forvis Dem om, inden maskinen tages i brug, at
der ikke er nogen revner eller brud i puden. Rev-
ner eller brud kan give anledning til person-
skade.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
BESKRIVELSE AF FUNKTIONERNE
FORSIGTIG:
• Vær altid sikker på, at maskinen er afbrudt og stikket
taget ud, inden dens funktion indstilles eller kontrolle-
res.
Afbryderbetjening (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, inden maskinen tilsluttes, at der er sluk-
ket for det.
Maskinen startes ved at man trykker på “I (ON)” siden på
afbryderen. Maskinen standses ved at man trykker på “I
(OFF)” siden på afbryderen.
Hastighedsvælger (Fig. 2 og 3)
Kun for BO5031
Maskinens hastighed kan reguleres trinløst mellem
4 000 rpm og 12 000 rpm ved at dreje hastigheds-
vælgeren. Højere hastighed opnås ved at dreje i retning
af 5, og lavere hastighed opnås ved at dreje i retning af
tallet 1.
Se figuren for at finde forholdet med talindstillingerne på
hastighedsvælgeren og typen af arbejde.
A område: Til polering
B område: Til finslibning
C område: Til normal slibning
BEMÆRK:
• Fig. 3 viser tallene normal anvendelser. De kan svinge
under forskellige forhold.
Side: 23
23
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er afbrudt og taget ud af for-
bindelse, inden der udføres noget arbejde på maski-
nen.
Montering og afmontering af slibeskive (Fig. 4)
For at montere slibeskiven, skal man først fjerne al snavs
og alle fremmedlegemer fra slibetallerkenen. Træk deref-
ter bagsidepapiret af slibeskiven og monter slibeskiven
på slibetallerkenen. Vær påpasselig med, at hullerne i sli-
beskiven er rettet ind efter dem i slibetallerkenen.
FORSIGTIG:
• Hvis slibeskiven tages af slibetallerkenen, vil dens klæ-
bestyrke blive dårlig. Forsøg aldrig at sættes den på sli-
betallerkenen til yderligere anvendelse.
Påsætning af støvposen (Fig. 5)
Sæt støvposen på maskinen, så Makita-logoet på støv-
posen vises opret (ikke på hovedet).
Tømning af støvposen (Fig. 6 og 7)
Når støvposen er omtrent halvt fyldt, slukkes maskinen
og netstikket tages ud. Tag støvposen af maskinen. Tag
derefter sugestudsen af støvposen, efter at De har fri-
gjort sugestudsen ved at dreje sugestudsen en smule i
retningen mod uret. Tøm støvposen ved at banke let på
den.
Når støvposen er tømt, sættes sugestudsen på støvpo-
sen. Drej sugestudsen en smule i retningen med uret for
at låse den på plads. Sæt derefter støvposen på maski-
nen som beskrevet i afsnittet “Påsætning af støvpose”.
Påsætning af papirstøvpose
Anbring papirstøvposen på papirstøvposeholderen med
posens forside opad. Sæt papirstøvposens pap til fastgø-
relse ind i rillen på papirstøvposeholderen. (Fig. 8)
Tryk derefter den øverste del pappet til fastgørelse ind i
pilens retning for at fastgøre det på griberne. (Fig. 9)
Før udskæringen i papirstøvposen ind over papirstøvpo-
seholderens styretap. Monter derefter papirstøvposehol-
deren på maskinen. (Fig. 10 og 11)
Montering af papirfilterposen
Sørg for, at logoet på papkanten og logoet på støvboksen
er på samme side, og monter derefter papirfilterposen
ved at sætte papkanten i rillen på hver holdertap.
(Fig. 12)
Sørg for, at logoet på papkanten og logoet på sugestud-
sen er på samme side, og monter derefter sugestudsen
på støvboksen. (Fig. 13)
Afmontering af støvboks og papirfilterpose
(Fig. 14 og 15)
Tag sugestudsen af ved at trykke på de to låse.
Fjern papirfilterposen ved først at trykke på logosiden på
dens papkant, og træk derefter papkanten nedad for at
fjerne den fra holdertappen på støvboksen.
ANVENDELSE
Slibning (Fig. 16)
FORSIGTIG:
• Tænd aldrig for maskinen, mens den er i berøring med
arbejdsemnet, da dette kan bevirke, at operatøren
kommer til skade.
• Kør aldrig maskinen, uden at en slibeskive er sat på.
Slibetallerkenen kan i så fald lide alvorlig skade.
• Pres aldrig maskinen. Et for stort tryk kan nedsætte
slibningens effektivitet, beskadige slibeskiven og for-
korte maskinens levetid.
• Hvis maskinen anvendes med bagskiven i kontakt med
arbejdsemnet, kan bagskiven lide skade.
Hold godt fast i maskinen. Tænd for maskinen og vent til
den er kommet op på fuld hastighed. Anbring derefter
forsigtigt maskinen vinkelret på arbejdsemnet og tryk den
forsigtigt ned.
FORSIGTIG:
• Slibetallerkenen roterer i retningen med uret under
anvendelse med belastning, men den kan rotere i ret-
ningen mod uret under anvendelse uden belastning.
VEDLIGHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og netlednin-
gen taget ud af stikkontakten, inden De udfører inspek-
tion eller vedligeholdelse.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED bør reparation, inspektion og udskiftning af kul,
samt anden vedligeholdelse og justering kun udføres af
et autoriseret Makita service-center eller værksted med
anvendelse af originale Makita udskiftningsdele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til
brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør
eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for person-
skade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det
beskrevne formål.
Hvis De har behov for yderligere detaljer om dette tilbe-
hør, bedes De kontakte Deres lokale Makita Service
Center.
• Slibeskiver
• Papirstøvpose
• Papirstøvposeholder
• Støvboks
• Papirfilterpose

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BO5031.

Stil et spørgsmål om Makita BO5031

Har du et spørgsmål om Makita BO5031 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BO5031. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BO5031 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.