Makita BO4565 manual

Få vist brugermanualen for Makita BO4565 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Rystepudser
  • Model/navn: BO4565
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 24
25
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse ENE052-1
Værktøjet er beregnet til sandslibning af større overflader
af træ-, plastik- og metalmaterialer samt malede
overflader.
Strømforsyning ENF002-1
Værktøjet bør kun sluttes til en strømforsyning med den
spænding, der er angivet på navnepladen, og det kan kun
benyttes med enkeltfaset vekselstrøm. Det er dobbelt
isoleret i overensstemmelse med europæisk standard og
kan derfor også sluttes til stikkontakter uden
jordforbindelse.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER GEB021-2
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (på
grund af gentagen brug) betyde, at De ikke strengt
overholder sikkerhedsreglerne for slibemaskinen.
Hvis værktøjet anvendes på usikker eller forkert vis,
kan du komme alvorligt til skade.
1. Anvend altid beskyttelsesbriller eller
sikkerhedsbriller. Almindelige briller eller
solbriller er IKKE beskyttelsesbriller.
2. Hold godt fast i værktøjet.
3. Gå ikke fra værktøjet, mens det kører. Lad kun
værktøjet køre, mens du holder det i hænderne.
4. Værktøjet er ikke vandtæt, så undlad at anvende
vand på overfladen af arbejdsemnet.
5. Sørg for tilstrækkelig ventilation af
arbejdsområdet, når De udfører sandslibning.
6. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for, at forhindre indånding af
støv og kontakt med huden. Følg
materialeleverandørens sikkerhedsdata.
7. Ved brug af værktøjet til sandslibning af visse
produkter, malinger og træ kan brugeren blive
udsat for støv, der indeholder farlige stoffer. Bær
passende åndedrætsbeskyttelse.
8. Sørg for, at der ikke er revner eller brud i måtten
før brugen. Revner eller brud kan forårsage
personskade.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før De justerer værktøjet eller
kontrollerer dets funktion.
Betjening af kontakt (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at der er slukket for værktøjet, før det
sluttes til stikkontakten.
Tryk på “I”-siden af kontakten for at starte værktøjet. Tryk
på “O”-siden af kontakten for at stoppe værktøjet.
1. Afbryder
2. Velcro-sandpapir
3. Basis
4. Støvpose
5. Rille
6. Pap til fastgøring foran
7. Forside af papirstøvpose
8. Kloer
9. Øverste del
10. Indsnit
11. Styr
Model BO4565
Måttestørrelse 112 mm x 190 mm
Omdrejninger pr. minut (min-1
) 14.000
Størrelse (L x B x H) 219 mm x 112 mm x 139 mm
Nettovægt 1,2 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 25
26
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket og taget ud af
stikkontakten, før De udfører nogen form for arbejde på
værktøjet.
Montering og afmontering af slibepapiret
BEMÆRK:
Anvend Makita-sandpapir med kroge og løkker til denne
sandsliber.
Sådan fastgør du sandpapiret: (Fig. 2 - 4)
1. Placer værktøjet med bunden i vejret, så måtten
vender opad.
2. Placer sandpapiret, så det passer med formen af
basen. Sørg for at justere hullerne i sandpapiret med
hullerne i måtten (støvet suges ind i disse huller, og
det er derfor vigtigt, at de er åbne).
3. Tryk papiret fast ned over måtten.
Sådan fjernes sandpapiret:
1. Placer værktøjet med bunden i vejret, så sandpapiret
vender opad.
2. Tag fat i et hjørne af sandpapiret, og træk det af
måtten.
BEMÆRK:
• Gem sandpapiret til senere brug, hvis det er i god
stand.
Når du sliber på snævre, svært tilgængelige steder (fx
skodder, persienner, jalousilameller), skal du fastgøre det
kegleformede slibepapir ude i enden af pudsesålen
(overside og underside). For at kunne slibe kanten på
tynde materialer skal du folde slibepapiret, og fastgøre det
på siden af pudsesålen som vist på figurerne.
Støvpose (tilbehør) (Fig. 5)
Med støvposen kan sandslibning foregå under rene
forhold, og det er nemt at opsamle støv. Monter
støvposen ved at placere posens indgangsport over
støvstudsen på værktøjet. Sørg for, at hullet i posens
indgangsport sidder lige over det lille fremspring på
støvstudsen. De opnår de bedste resultater ved at tømme
støvposen, når den er cirka halvt fuld. Puf let til den for at
fjerne så meget støv som muligt.
Montering af papirstøvpose (tilbehør)
(Fig. 6)
Placer papirstøvposen på papirstøvposeholderen med
forsiden opad. Sæt det forreste stykke pap til fastgøring
på papirstøvposen ind i rillen på papirstøvposeholderen.
Tryk derefter den øverste del af pappet til fastgøring i
pilens retning for at montere det på krogene. (Fig. 7)
Indsæt indsnittet på papirstøvposen i styret på
papirstøvposeholderen. Fastgør derefter holdersættet til
papirstøvposen på værktøjet. (Fig. 8 og 9)
BETJENING
Betjening ved sandslibning (Fig. 10)
FORSIGTIG:
• Anvend aldrig værktøjet uden slibepapir. Måtten kan
blive alvorligt beskadiget.
• Brug aldrig magt på værktøjet. Hvis der trykkes for
hårdt, kan det reducere sandsliberens effektivitet,
beskadige slibepapiret og/eller forkorte værktøjets
levetid.
Hold godt fast i værktøjet. Tænd for værktøjet, og vent, til
det når fuld hastighed. Tryk derefter forsigtigt værktøjet
mod overfladen af arbejdsemnet. En sandsliber benyttes
som regel kun til at fjerne en lille mængde materiale ad
gangen. Da overfladens kvalitet er vigtigere end
mængden af fjernet materiale må De ikke trykke nedad på
værktøjet. Sørg for, at basen til enhver tid flugter med
arbejdsemnet.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud, før De forsøger at udføre inspektion eller
vedligeholdelse.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer, kontrol og udskiftning af kulbørsterne samt
al anden vedligeholdelse eller justering udføres af
autoriserede Makita-servicecentre, der altid benytter
Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
• Slibepapir (uden forud-standsede huller)
• Papirstøvpose
• Papirstøvposeholder
• Hulplade
• Støvpose
• Slange 19-2,5
Kun for lande i Europa
Støj ENG102-2
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 81 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 92 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG211-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-4:
Arbejdstilstand: sandslibning af metalplade
Vibrationsemission (ah): 4 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
Side: 26
27
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
EC-erklæring vedrørende overholdelse af standarder
ENH101-12
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse: Sandsliber
Modelnummer/ type: BO4565
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
98/37/EC indtil den 28. december 2009 og derefter
2006/42/EC fra den 29. december 2009
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
30. januar 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BO4565.

Stil et spørgsmål om Makita BO4565

Har du et spørgsmål om Makita BO4565 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BO4565. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BO4565 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.