Makita BO3711 manual

Få vist brugermanualen for Makita BO3711 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Rystepudser
  • Model/navn: BO3711
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Polsk, Ukrainsk, Hollandsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 24
25
DANSK
Illustrationsoversigt
1 Låseknap
2 Afbryder
3 Hastighedsvælger
4 Hulleplade
5 Sandpapir uden udstansede
huller
6 Skruetrækker
7 Skrue
8 Sandpapir
9 Slibesål
10 O-ring
11 Sugestuds
12 Støvpose
13 Holdertap
14 Støvbeholder
15 Støvdyse
16 Lås
17 Støvdyse
SPECIFIKATIONER
Model BO3710 BO3711
Slibefladestørrelse.......................................... 93 mm x 185 mm 93 mm x 185 mm
Sandpapirstørrelse ......................................... 93 mm x 228 mm 93 mm x 228 mm
Omdrejninger per minut (min–1
) ..................... 11 000 4 000 – 11 000
Længde .......................................................... 253 mm 253 mm
Nettovægt ....................................................... 1,6 kg 1,6 kg
Sikkerhedsklasse............................................ /II /II
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine beregnet til slibning af større flader af
træ, plast- og metalmaterialer samt malede overflader.
Netspænding
Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er
angivet på typeskiltet. Maskinen arbejder på enkeltfaset
vekselspænding og er dobbeltisoleret iht. de europæiske
normer og kan derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtil-
slutning.
Sikkerhedsforskrifter
For Deres egen sikkerheds skyld bør De sætte Dem ind i
medfølgende sikkerhedsforskrifter.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
SVINGSLIBER
GEB021-3
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at
sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overhol-
des. Hvis dette værktøj anvendes på en måde, som
ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig eller på en for-
kert måde, kan resultatet blive alvorlige kvæstelser.
1. Anvend altid sikkerhedsbriller eller beskyttelses-
briller. Almindelige briller og solbriller er IKKE
sikkerhedsbriller.
2. Hold godt fast på maskinen.
3. Maskinen må ikke køre uden opsyn. Maskinen
må kun betjenes, når den holdes i hånden.
4. Denne maskine er ikke vandtæt. Anvend derfor
aldrig vand på emnets overflade.
5. Hold arbejdsområdet tilstrækkeligt udluftet, når
De udfører slibearbejde.
6. Nogle materialer indeholder kemikalier, der kan
være giftige. Vær forsigtig, så indånding af
arbejdsstøv eller kontakt med huden undgås.
Følg de sikkerhedsdata, som fabrikanten af
materialet opgiver.
7. Anvendelse af denne maskine til slibning af
visse produkter, maling og træ kan udsætte bru-
geren for støv, som indeholder farlige substan-
ser. Brug derfor altid støvmaske.
8. Forvis Dem om, inden maskinen tages i brug, at
der ikke er nogen revner eller brud i slibesålen.
Revner eller brud kan give anledning til person-
skade.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
BESKRIVELSE AF FUNKTIONERNE
FORSIGTIG:
• Vær altid sikker på, at maskinen er afbrudt og stikket
taget ud, inden dens funktion indstilles eller kontrolle-
res.
Afbryderbetjening (Fig. 1)
FORSIGTIG:
• Før netstikket sættes i stikkontakten, bør det altid kon-
trolleres, at afbryderen fungerer korrekt og returnerer til
“OFF” positionen, når den slippes.
For at starte maskinen trykkes ganske enkelt på afbryde-
ren. Slip afbryderen for at stoppe.
Ved vedvarende arbejde trykkes på afbryderen ind, hvor-
efter låseknappen trykkes ind.
For at stoppe maskinen fra denne låste position, trykkes
afbryderen helt ind, hvorefter den slippes igen.
Hastighedsvælger (Fig. 2)
Kun for BO3711
FORSIGTIG:
• Hvis maskinen anvendes uafbrudt ved lav hastighed,
vil motoren blive overbelastet og overophedet.
• Hastighedsvælgeren kan kun drejes til 5 og tilbage til 1.
Tving den ikke forbi 5 eller 1, da det i så fald ikke er sik-
kert, at funktionen for hastighedsindstilling vil virke.
Side: 25
26
Maskinens hastighed kan ubegrænset indstilles til
mellem 4 000 og 11 000 omdrejninger i minuttet ved at
man drejer hastighedsvælgeren, som er markeret med 1
til 5. En højere hastighed opnås, når hastighedsvælgeren
drejes i retningen mod tallet 5 og en lavere hastighed
opnås, når man drejer den i retningen mod tallet 1. Indstil
den ønskede hastighed af maskinen i overensstemmelse
med typen af arbejdet.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er afbrudt og taget ud af for-
bindelse, inden der udføres noget arbejde på maski-
nen.
Montering og afmontering af sandpapir
For almindeligt sandpapir med udstansede huller
(standardudstyr) (Fig. 3)
Tryk papirklemmen ned (1 på illustrationen) og tryk den,
med papiklemmen trykket ned, i retning af maskinen (2
på illustrationen), hvilket bevirker, at papirklemmen udlø-
ses.
Sæt papirenden ind mellem papirklemmen og slibesålen,
idet hullerne i papiret rettes ind efter hullerne i slibesålen.
Sæt derefter papirklemmen tilbage til den oprindelige stil-
ling for at fastgøre den.
Frigør den anden papirklemme ved at gentage oven-
nævnte fremgangsmåde.
Træk i sandpapiret for at opretholde den rigtige spæn-
ding og indsæt og fastgør samtidigt den anden ende af
sandpapiret mellem den anden papirklemme og slibeså-
len, og sæt papirklemmen tilbage til den oprindelige stil-
ling.
Sandpapiret fjernes ved at man udløser papirklemmen
som anvist herover.
For almindeligt sandpapir uden udstansede huller
(fås i handlen) (Fig. 4)
Tryk papirklemmen 1 ned og tryk den, med papirklem-
men trykket ned mod maskinen 2, hvilket bevirker, at
papirklemmen udløses.
Sæt papirenden ind mellem papirklemmen og slibesålen
og ret papirkanterne ind, så de er parallelle med siderne
på slibesålen. Sæt derefter papirklemmen tilbage til den
oprindelige stilling for at fastgøre den.
Udløs den anden papirklemme ved at gentage oven-
nævnte fremgangsmåde.
Træk i sandpapiret for at opretholde den rigtige spæn-
ding og indsæt og fastgør samtidigt den anden ende af
sandpapiret mellem den anden papirklemme og slibeså-
len, og sæt papirklemmen tilbage til den oprindelige stil-
ling.
Anbring hullepladen (ekstraudstyr) over papiret, således
at anslaget på hullepladen flugter med siderne på bun-
den.Tryk derefter på hullepladen for at lave huller i papi-
ret.
Fjern papiret ved at udløse papirklemmen som anvist
herover.
For burre-system sandpapir med udstansede huller
(ekstraudstyr) (Fig. 5, 6 og 7)
FORSIGTIG:
• Anvend altid burre-system sandpapir. Brug ikke trykføl-
somt sandpapir.
Afmonter sålen til almindeligt sandpapir fra maskinen ved
hjælp af en skruetrækker. Monter slibesålen til burre-sys-
tem sandpapiret (ekstraudstyr) på maskinen. Stram
skruerne godt til for at holde sålen sikkert på plads.
Fjern alt smuds og alle fremmedlegemer fra sålens over-
flade. Sæt sandpapiret på sålen, idet hullerne i papiret
rettes ind efter hullerne i sålen.
FORSIGTIG:
• Når slibesålen fjernes, vil O-ringen muligvis komme ud
af maskinen. Hvis dette sker, skal man sætte O-ringen
tilbage til dens oprindelige stilling og derefter montere
sålen.
Støvpose (ekstraudstyr) (Fig. 8)
Sæt støvposen på sugestudsen. Sugestudsen er konisk.
Når støvposen påsættes, skal den trykkes fast ned over
sugestudsen så langt som den kan komme, således at
den ikke falder af under brugen.
Det bedste resultat opnås, hvis støvposen tømmes, når
den er cirka halvt fyldt. Tøm støvposen ved at banke let
på den, så mest muligt støv fjernes.
Montering af filteret (ekstraudstyr) (Fig. 9 og 10)
Sørg for, at logoet på papfligen og logoet på støvbeholde-
ren er på samme side, og monter derefter filteret ved at
sætte papfligen ind i rillen på hver holdertap.
Sørg for, at logoet på papfligen og logoet på støvdysen er
på samme side, og monter derefter støvdysen på støvbe-
holderen.
Afmontering af støvbeholderen og filteret (Fig. 11 og 12)
Afmonter sugestudsen ved at trykke på de to låse.
Afmonter først filteret ved at fastgøre logosiden på dens
papflig og derefter trække papfligen nedad for at flytte
den ud af støvbeholderens holdertap.
ANVENDELSE
Slibning (Fig. 13)
FORSIGTIG:
• Kør aldrig maskinen, uden at sandpapiret er sat på. Sli-
besålen kan i så fald lide alvorlig skade.
• Pres aldrig maskinen. Et for stort tryk kan nedsætte
slibningens effektivitet, beskadige sandpapiret og for-
korte maskinens levetid.
Hold godt fast i maskinen. Tænd for maskinen og vent til
den er kommet op på fuld hastighed. Anbring derefter
forsigtigt maskinen vinkelret på arbejdsemnet og tryk den
forsigtigt ned.
Side: 26
27
VEDLIGHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og netlednin-
gen taget ud af stikkontakten, inden De udfører inspek-
tion eller vedligeholdelse.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED bør reparation, inspektion og udskiftning af kul,
samt anden vedligeholdelse og justering kun udføres af
et autoriseret Makita service-center eller værksted med
anvendelse af originale Makita udskiftningsdele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til
brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør
eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for person-
skade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det
beskrevne formål.
Hvis De har behov for yderligere detaljer om dette tilbe-
hør, bedes De kontakte Deres lokale Makita Service
Center.
• Sandpapir (med udstansede huller)
• Burre-system sandpaper
• Hulleplade
• Sål (Til burre-system sandpapir)
• Sål (Til almindeligt sandpapir)
• Støvpose
• Støvbeholder
• Filter
• Slange

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BO3711.

Stil et spørgsmål om Makita BO3711

Har du et spørgsmål om Makita BO3711 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BO3711. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BO3711 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.