Makita BJV180 manual

Få vist brugermanualen for Makita BJV180 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Sav
  • Model/navn: BJV180
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 39
40
DANSK
Illustrationsoversigt
1 Rød del
2 Knap
3 Akku
4 Savemådevælger
5 Låseknap
6 Afbryderkontakt
7 Værktøjsåbner
8 Klingeholder
9 Stiksavklinge
10 Fremspring
11 Sål
12 Unbrakonøgle
13 Fodplade
14 Antisplint-anordning
15 Støvstuds
16 Slange til støvsuger
17 Snitlinie
18 Bolt
19 Skråsnitsrille
20 Geringsmål
21 V-rille
22 Gearhus
23 Starthul
24 Parallelanslag
25 Anlægskinne
26 Kuglegreb
27 Centrérspids
28 Målestang
29 Føringsanslagssæt
30 Føringsskinne
31 Skrue
32 Slidmarkeringen
33 Kulholderdæksel
34 Skruetrækker
SPECIFIKATIONER
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Bemærk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til savning i træ, plast- og
metalmaterialer. Takket være det omfattende udvalg i til-
behør og savklinger, kan maskinen anvendes til mange
formål og er velegnet til at save buer og cirkler.
Sikkerhedsforskrifter
For Deres egen sikkerheds skyld bør De sætte Dem ind i
sikkerhedsforskrifterne.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
LAD IKKE bekvemmelighed og kendskab til produk-
tet (opnået gennem gentagen anvendelse) forhindre
Dem i nøje at overholde sikkerhedsforskrifterne for
dekupørsaven. Hvis dette el-værktøj anvendes på en
måde, som ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig eller
på en forkert måde, kan resultatet blive alvorlige
kvæstelser.
1. Hold altid el-værktøj i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor den skærende maskine
kan komme i berøring med skjulte ledninger eller
dens egen ledning. Berøring med en “strømfø-
rende” ledning vil gøre maskinens metaldele
“strømførende” og give operatøren stød.
2. Anvend skruetvinger eller en anden praktisk
måde at fastholde og støtte arbejdsstykket på en
stabil flade. Hvis De holder arbejdsstykket fast
med hånden eller holder det mod kroppen, vil
det blive ustabilt, hvilket kan føre til, at De mister
kontrollen over det.
3. Anvend altid sikkerhedsbriller eller beskyttelses-
briller. Almindelige briller og solbriller er IKKE
sikkerhedsbriller.
4. Undgå at save i søm og skruer. Tjek emnet for
søm og skruer og fjern sådanne, før arbejdet
påbegyndes.
5. Skær ikke i overdimentionerede emner.
6. Tjek for tilstrækkelig frigang under emnet, så
klingen ikke rammer gulv, arbejdsbænk eller lig-
nende.
7. Hold maskinen fast med begge hænder.
8. Vær sikker på at klingen ikke er i kontakt med
emnet, når maskinen tændes.
9. Hold hænderne borte fra bevægelige dele.
10. Sluk altid værktøjet når det ikke benyttes. Brug
kun værktøjet som håndværktøj.
11. Sluk altid værktøjet og vent til klingen er helt
stoppet, før De fjerner klingen fra emnet.
12. Undlad at røre klingen eller emnet umiddelbart
efter brugen. Klinge og emne kan være meget
varme og forårsage forbrændinger.
13. Anvend ikke maskinen unødvendigt uden belast-
ning.
14. Visse materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Vær påpasselig med ikke at ind-
ånde støv eller få disse materialer på huden.
Følg sikkerhedsforskrifterne fra fabrikanten af
materialet.
15. Anvend altid en korrekt støvmaske/respirator,
som passer til det materiale og den arbejdsme-
tode, De anvender.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
Model BJV140 BJV180
Slaglængde 26 mm 26 mm
Maksimal snitkapcitet
Træ 135 mm 135 mm
Smedestål 10 mm 10 mm
Aluminium 20 mm 20 mm
Slag per minut (min-1
) 0 – 2 600 0 – 2 600
Længde 255 mm 257 mm
Vægt 2,7 kg 2,8 kg
Spænding DC 14,4 V DC 18 V
Side: 40
41
ADVARSEL:
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
VIGTIGE SIKKEHEDSFORSKRIFTER FOR
BATTERIPATRON
1. Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på
(1) batteriopladeren, (2) batteriet og (3) produk-
tet, som anvender batterier.
2. Lad være med at skille batteripatronen ad.
3. Hold straks op med at anvende opladeren, hvis
brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat
anvendelse kan resultere i risiko for overophed-
ning, forbrændinger og endog eksplosion.
4. Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du
straks skylle den ud med rent vand og derefter
øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald kan
resultatet blive, at du mister synet.
5. Vær påpasselig med ikke at komme til at kort-
slutte batteripatronen:
(1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripatronen i en
beholder sammen med andre genstande af
metal, som for eksempel søm, mønter og lig-
nende.
(3) Udsæt ikke batteripatronen for vand elller
regn.
Kortslutning af batteriet kan være årsag til en
kraftig øgning af strømmen, overophedning,
mulige forbrændinger og endog maskinstop.
6. Opbevar ikke maskinen og batteripatronen på et
sted, hvor temperaturen kan nå eller overstige
50°C.
7. Lad være med at brænde batteriet, selv ikke i til-
fælde, hvor det har lidt alvorlig skade eller er
fuldstændig udtjent. Batteripatronen kan eksplo-
dere, hvis man forsøger at brænde den.
8. Lad være med at brænde batteriet eller udsætte
det for stød.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
Tips til opnåelse af maksimal batterilevetid
1. Oplad altid batteripatronen, inden den er helt
afladet.
Stop altid maskinen og oplad batteripatronen,
hvis det bemærkes, at maskineffekten er
dalende.
2. Genoplad aldrig en fuldt opladet batteripatron.
Overopladning vil afkorte batteriets levetid.
3. Oplad batteripatronen ved stuetemperatur ved
10°C – 40°C. Lad altid en varm batteripatron få
tid til at køle af, inden den oplades.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres justering eller kontrol af funkti-
oner på maskinen.
Isætning og udtagning af akku (Fig. 1)
• Sluk altid for maskinen, før akkuen sættes i eller tages
ud.
• Akkuen fjernes ved at man trækker den ud af maski-
nen, mens man skyder knappen foran på akkuen i stil-
ling.
• Isæt akkuen ved at rette dens tunge ind efter rillen i
huset. Skyd derefter akkuen helt ind, til den låser på
plads med et lille klik. Hvis den røde del på oversiden af
knappen er synlig, er akkuen ikke låst korrekt. Skyd
akkuen helt ind, indtil den røde del ikke er synlig. Hvis
akkuen ikke sættes i på denne måde, kan den ved et
uheld falde ud af maskinen, og eventuelt forvolde per-
sonskade på Dem selv eller andre.
• Brug aldrig magt, når akkuen sættes i. Hvis ikke
akkuen glider i uden besvær, er det fordi, at den vender
forkert.
Valg af savemåde (Fig. 2)
Denne maskine kan save med penduludsving eller en lineær bevægelse (op og ned). Savemåden med penduludsving
støder klingen fremad samtidig med slaget og forøger savehastigheden betydeligt.
For at skifte savemåde drejes savemådevælgeren blot hen på positionen for den ønskede savemåde. Se tabellen her-
under for at vælge den ønskede savemåde.
Position Klingebevægelse Anvendelse
0 Lineær
Savning i alm. stål, rustfrit stål og plastic.
Rent snit i træ og krydsfiner.
I Med lille penduludsving Savning i alm. stål, aluminium og hårdt træ.
II Med medium penduludsving
Savning i træ og krydsfiner.
Hurtigsavning i aluminium og alm. stål.
III Med kraftigt penduludsving Hurtigsavning i træ og krydsfiner.
Side: 41
42
Afbryderkontakt (Fig. 3 og 4)
FORSIGTIG:
• Før maskinen sættes til netstikket, skal De altid kontrol-
lere, at afbryderkontakten fungerer korrekt og returne-
rer til “OFF” positionen, når den slippes.
• Når maskinen ikke anvendes, skal låseknappen trykkes
ned fra A-siden for at låse afbryderkontakten i OFF-
positionen.
Maskinen er udstyret med en låseknap, som forhindrer
utilsigtet indtrykning af afbryderkontakten.
For at starte maskinen, trykkes låseknappen ned fra B-
siden, og afbryderkontakten trykkes ind.
Maskinens hastighed øges ved at man øger trykket på
afbryderkontakten. Slip afbryderkontakten for at stoppe.
Efter brugen skal låseknappen altid trykkes ind fra A-
siden.
Belysningslamper
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte på lyskilden.
Lampen tændes ved at man trykker på afbryderen. Slip
afbryderen for at slukke.
BEMÆRK:
• Anvend en tør klud til at tørre smuds af lampens linse.
Undgå at ridse lampens linse, da det vil gøre belysnin-
gen svagere.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres noget arbejde på maskinen.
Montering og afmontering af savklinge
FORSIGTIG:
• Sørg for altid at fjerne spåner eller andre fremmedlege-
mer, der måtte klæbe til klingen og/eller klingeholderen.
Forsømmelse af dette kan resultere i utilstrækkelig til-
spænding af klingen, hvilket kan medføre alvorlig tilska-
dekomst.
• Rør ikke ved klingen eller emnet umiddelbart efter
anvendelse. De kan begge være meget varme og forår-
sage hudforbrænding ved berøring.
• Stram klingen sikkert til. Forsømmelse af dette kan lede
til alvorlig tilskadekomst.
• Når De fjerner savklingen, skal De være forsigtig, så
De ikke skærer fingrene på toppen af klingen eller på
spåner fra emnet.
For at montere klingen, skal De åbne værktøjsåbneren til
den position, der er vist på illustrationen. (Fig. 5)
Mens denne tilstand opretholdes, sættes klingen så langt
ind i klingeholderen, at de to fremspring ikke kan ses.
(Fig. 6)
Sæt værktøjsåbneren tilbage i dens oprindelige stilling.
Efter montering af savklingen skal det altid kontrolleres,
at savklingen sidder sikkert fast, hvilket gøres ved, at
man forsøger at trække klingen ud.
FORSIGTIG:
• Åbn ikke værktøjsholderen for meget, da det kan med-
føre beskadigelse af maskinen.
For at fjerne klingen, skal De åbne værktøjsåbneren til
den position, der er vist på illustrationen. (Fig. 7) Træk
klingen ud mod sålen.
BEMÆRK:
• Smør styrevalsen med mellemrum.
Opbevaring af unbrakonøglen (Fig. 8)
Når unbrakonøglen ikke anvendes, skal den opbevares
som vist på illustrationen, så den ikke bortkommer.
Fodplade (Fig. 9)
Anvend fodpladen, når der saves finer, plastmaterialer og
lignende. Fodpladen beskytter sarte og modtagelige
overflader mod ridser og skrammer. Anbring fodpladen
på maskinens sål nedenfra.
Antisplint-anordning (Fig. 10)
For at opnå savninger uden flossede kanter kan
antisplint-anordningen anvendes. For at montere
antisplint-anordningen flyttes maskinens sål helt fremad,
hvorefter anordningen sættes på sålen nedenfra. Når De
anvender fodpladen, skal antisplint-anordningen monte-
res oven på fodpladen.
FORSIGTIG:
• Antiflosse-anordning kan ikke anvendes ved gerings-
snit.
Støvafsugning
Det anbefales at bruge støvstudsen (ekstraudstyr) for at
undgå støvforurening under savning. (Fig. 11)
Montér støvstudsen på maskinen ved at sætte krogen på
studsen ind i hullet i sålen.
Støvstudsen kan monteres på enten venstre eller højre
side af sålen. (Fig. 12)
Tilslut derefter en Makita støvsuger til støvstudsen.
(Fig. 13)
BETJENING
FORSIGTIG:
• Hold altid maskinens sål plant med emnet. Hvis sålen
ikke ligger plant med emnet, er der stor risiko for at klin-
gen brækker, hvilket kan medfører alvorlig tilskade-
komst. (Fig. 14)
Tænd for maskinen, uden at klingen kommer i kontakt,
og vent indtil klingen er kommet op på fuld hastighed.
Lad derefter sålen hvile plant mod emnet og før maski-
nen forsigtigt fremad langs den opmærkede snitlinie.
BEMÆRK:
• Hvis maskinen anvendes uafbrudt, indtil akkuen er afla-
det, skal maskinen have lov til at hvile i 15 minutter,
inden arbejdet fortsættes med en ny akku.
Flyt maskinen meget langsomt, når der saves buer.
Geringssnit (Fig. 15)
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at der er slukket for maskinen, og at
akkuen er fjernet, inden sålen kippes.
Med maskinens sål kippet på skrå, kan man lave skråsnit
i enhver vinkel mellem 0° og 45° (venstre eller højre).
Løsn bolten på undersiden af sålen med unbrakonøglen.
Flyt sålen, så bolten bliver placeret i centrum af den
krydsformede skråsnitsrille i sålen. (Fig. 16)
Kip maskinens sål, indtil den ønskede geringsvinkel er
opnået. V-rillen på gearhusst angiver geringsvinklen.
Stram derefter bolten fast til for at holde sålen på plads.
(Fig. 17)
Side: 42
43
Skæring mod kant
Løsn bolten på bagsiden af sålen med unbraconøglen og
skyd sålen hele vejen tilbage. Stram derefter bolten til for
at fastgøre maskinens sål. (Fig. 18)
Udskæringer
Udskæringer kan laves ved hjælp af metode A eller B.
A) Boring af et starthul (Fig. 19):
Ved indvendige udskæringer, uden et indførende sav-
spor fra en kant, startes med at der bores et starthul
med en diameter på 12 mm eller mere. Før savklin-
gen ned i dette hul for at starte savningen.
B) Dyksnit (FIg. 20):
Det er ikke nødvendigt at bore et starthul, eller lave
et indførende savspor fra en kant, hvis følgende
udføres omhyggeligt:
1. Vip maskinen op, så den hviler på forkanten af
sålen, med klingespidsen placeret lige over
emnets overflade.
2. Læg tryk på maskinen, så forkanten af sålen ikke
forskubber sig, når maskinen tændes, og sænk
så forsigtigt den bagerste del af maskinen.
3. I takt med at klingen trænger igennem emnet,
sænkes maskinens sål langsomt ned på emnets
overflade.
4. Fuldfør derefter savningen på normal vis.
Afglatning af kanter (Fig. 21)
For at trimme kanter eller foretage dimensionelle justerin-
ger køres klingen let hen langs kanten ad savsporet.
Savning af metal
Anvend altid et passende kølemiddel (skæreolie), når der
saves metal. Anvendes der ikke et kølemiddel, medfører
det unødvendigt slid på savklingen. I stedet for at
anvende et kølemiddel kan undersiden af emnet smøres.
Parallelanslagssæt (ekstraudstyr)
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at der er slukket for maskinen, og at
akkuen er fjernet, inden tilbehørsdesle monteres eller
afmonteres.
1. Lige snit (Fig. 22 og 23)
Når der gentagne gange skal saves bredder på
160 mm eller mindre, vil anvendelse af parallelan-
slag sikre en hurtig, ren og lige savning. Installér
parallelanslaget ved at sætte det ind i det rektangu-
lære hul på siden af sålen, med anlægsskinnen
nedad. Skyd parallelanslaget til den ønskede skære-
viddeposition, og stram dernæst bolten til for at
holde det på plads.
2. Cirkelsnit (Fig. 24 og 25)
Når der saves cirkler eller buer med en radius på
170 mm eller mindre, installeres parallelanslaget
som følger:
Sæt parallelanslaget ind i det rektangulære hul på
siden af sålen, med anlægsskinnen opad. Før cen-
trérspidsen ind gennem et af de to huller i anlægs-
skinnen. Fastgør centrérspids ved at skrue
kuglegrebet på den. Skyd nu parallelanslaget til den
ønskede saveradius, og stram bolten for at holde
anslaget på plads. Flyt derefter maskinens sål hele
vejen frem.
BEMÆRK:
• Anvend altid klingerne Nr. B-17, B-18, B-26 eller
B-27, når der saves cirkler eller buer.
Føringsanslagssæt (ekstraudstyr) (Fig. 26)
Når der skal laves parallelle savninger med ens bredde,
eller saves lige, vil anvendelse af føringsskinnen og
føringsanslaget sikre udførelse af hurtige og lige savnin-
ger.
For at montere føringsanslaget føres målestangen så
langt ind i det firkantede hul på sålen, som den vil gå.
Fastgør bolten forsvarligt med unbrakonøglen. (Fig. 27)
Montér føringsanslaget på føringsskinnens skinne. Før
målestangen ind i det firkantede hul på føringsanslaget.
Anbring sålen mod siden på føringsskinnen, og stram
bolten forsvarligt til. (Fig. 28)
FORSIGTIG:
• Anvend altid klinger Nr. B-8, B-13, B-16, B-17 eller 58,
når føringsskinnen og føringsanslaget benyttes.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er
taget ud, før der udføres eftersyn eller vedligeholdelse
på maskinen.
Udskiftning af kul (Fig. 29 og 30)
Udtag og efterse kullene med regelmæssige mellemrum.
Udskift kullene, når de er slidt ned til slidmarkeringen.
Hold kullene rene og i stand til frit at glide ind i holderne.
Begge kul skal udskiftes parvist samtidigt Anvend kun
identiske kulbørster.
Benyt en skruetrækker til at afmontere kulholderdæks-
lerne. Tag de slidte kul ud, isæt de nye og fastgør derefter
kulholderdækslerne.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun
udføres af et Makita Service Center med anvendelse af
original Makita udskiftningsdele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til
brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør
eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for person-
skade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det
beskrevne formål.
Hvis De har behov for yderligere detaljer om dette tilbe-
hør, bedes De kontakte Deres lokale Makita Service
Center.
• Stiksavklinge
• Unbrakonøgle 4
• Parallelanslagssæt (Føringslinealsæt)
• Føringsanslagssæt
• Føringsskinnesæt
• Antisplint-anordning
• Fodplade
• Støvstuds
• Forskellige typer af originale Makita-akkuer og opla-
dere

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BJV180.

Stil et spørgsmål om Makita BJV180

Har du et spørgsmål om Makita BJV180 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BJV180. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BJV180 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.