Makita BHX2501 manual

Få vist brugermanualen for Makita BHX2501 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Løvblæser
  • Model/navn: BHX2501
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Fransk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 103
104
Dansk
Mange tak, for at De har besluttet Dem for at købe et Makita-
blæseapparat. Vi glæder os over at kunne tilbyde Dem vores Makita-
blæseapparat, som er et resultat af et langvarigt udviklingsprogram og
mange års erfaringer og kendskaber.
Blæseapparat-model BHX2501 kombinerer fordelene ved at være på
nyeste tekniske niveau med et ergonomisk design. Den har en lav
vægt, er nemme at håndtere, kompakte og byder på professionelt
udstyr til et stort antal af anvendelsesområder.
Denne driftsvejledning skal læses grundigt igennem før første
idrifttagning og sikkerhedsforskrifterne skal absolut følges! Dette vil
hjælpe Dem til at opnå de bedst mulige resultater med Makita
blæserapparatet.
Indholdsfortegnelse
Side
SYMBOLER ..................................................................................... 104
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER..................................................... 105
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ................................... 108
SPECIFIKATIONER ......................................................................... 108
DELENES NAVNE ........................................................................... 109
MONTERINGSVEJLEDNING .......................................................... 110
FØR BETJENING AF APPARATET ................................................. 111
DRIFT .............................................................................................. 113
TOMGANGSINDSTILLING.............................................................. 114
BETJENINGER................................................................................ 115
INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE......................................... 116
OPBEVARING.................................................................................. 118
FEJLSØGNING................................................................................ 120
SYMBOLER
Det er meget vigtigt at forstå de nedenfor viste symboler, når man læser nærværende driftsvejledning.
ADVARSEL/FARE Brændstof (benzin)
Læs, forstå og følg
sikkerhedsinstruktionerne.
Start af motor
Forbudt Nødstop
Rygning forbudt Førstehjælp
Ingen åben ild Genbrug
Bær beskyttelseshandsker TÆNDES/START
Mennesker og dyr skal holdes væk fra
arbejdsområdet! SLUKKES/STOP
Brug øjen- og høreværn!
Amputation af finger eller af hånd, rotorblad
Hold tilskuere væk CE-mærkning
Side: 104
105
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Almindelige henvisninger
• Til sikring af sikker håndtering skal brugeren under alle
omstændigheder læse denne driftsvejledning helt igennem, for at gøre
sig fortrolig med håndteringen af blæseapparatet (1). Utilstrækkeligt
informerede brugere kan udsætte sig selv og andre personer for fare
som følge af usagkyndig brug.
• Blæseapparatet må kun stilles til rådighed for brugere, der allerede har
erfaringer med blæseapparater.
• Herved udleveres nærværende driftsvejledning.
• Den første bruger af et blæseapparat bør lade sig instruere af en
sælger.
• Børn og unge under 18 år må ikke betjene blæseapparatet. Unge over
16 år er undtaget fra dette forbud, når de til brug for deres uddannelse
er under opsyn af en fagkyndig person.
• Arbejder med blæseapparater kræver stor opmærksomhed.
• Der må kun arbejdes i en god kropslig konstitution.
• Alle arbejder skal gennemføres roligt og med omtanke. Brugeren er
ansvarlig overfor tredjemand.
• Der må aldrig arbejdes under påvirkning af spiritus eller narkotika (2).
• Der må aldrig arbejdes i træt tilstand.
• Driftsvejledningen skal opbevares omhyggeligt med henblik på senere
brug.
Personligt beskyttelsesudstyr
• Beklædningen skal være hensigtsmæssig, dvs. tætsiddende, men må
ikke være til hinder under arbejdet. Bær ikke smykker, beklædning eller
langt hår, der kan komme ind i luftindtaget.
• For at undgå skader i hovedet, øjnene, hænderne eller fødderne samt
høreskader ved arbejde, skal der bruges det udstyr og de midler til
kropsbeskyttelse under anvendelse af blæseapparatet, som er
beskrevet nedenfor.
I særdeleshed skal man være opmærksom på
følgende:
• Beklædningen skal være stabil og tætsiddende, men må ikke
indskrænke bevægelsesfriheden. Undgå løstsiddende jakker, løse eller
flagrende bukser, tørklæder, langt hår eller andet, som kan blive trukket
ind i luftindtaget. Som benbeskyttelse skal man altid bære lange
bukser eller overall. Der må ikke arbejdes med korte bukser (4).
• For at undgå høreskader skal man bruge egnede værnemidler imod
støj (høreværn, kapsler). Personer, der plejer at anvende apparatet
oftere eller regelmæssigt, bør have undersøgt deres hørelse med
regelmæssige mellemrum (3).
• Arbejdshandsker skal bæres hele tiden ved arbejde med
blæseapparater. Et godt fodfæste er meget vigtigt. Brug stabilt fodtøj
med en grov sål (4).
• En forsvarlig øjenbeskyttelse er absolut nødvendig. Skønt luftafgangen
er vendt bort fra brugeren, er der risiko for modstød eller tilbageslag
ved anvendelse af blæseapparatet (3).
• Anvend blæseapparatet aldrig uden at bære beskyttelsesbriller eller
forsvarligt siddende sikkerhedsbriller, der giver tilstrækkelig beskyttelse
både i siderne og opadtil, i overensstemmelse med ANSI Z 87.1 (eller
en standard, der har gyldighed i Deres land).
Start af blæseapparat
• Det skal sikres, at ingen børn eller andre personer opholder sig inden
for arbejdsområdet på 15 meter (5). Vær også opmærksom på dyr.
Anvend aldrig blæseapparatet i byområder.
• Før arbejdet påbegyndes, kontrolleres blæseapparatet for driftssikker
tilstand:
Prøv gashåndtaget for sikkerhed og let bevægelighed. Kontrollér
gashåndtagets blokering for forsvarlig funktion. Rene og tørre hænder
og betjeningsgreb, funktion af start/stop-kontakt. Grebet skal altid være
frit for olie og brændstof.
360°
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
15 meter
Side: 105
106
Blæseapparatet må kun startes som beskrevet i driftsvejledningen.
Andre startteknikker er ikke tilladt (6).
• Anvend blæseapparat og værktøjer kun til de anførte
anvendelsesområder.
• Blæseapparatet må først startes efter fuldstændig samling. Principielt
må apparatet kun benyttes i komplet monteret stand!
• Apparatet skal straks slukkes ved mærkbare forandringer i apparatets
adfærd.
• Når der arbejdes med blæseapparatet skal man altid holde fast
betjeningsgrebet med tommelfingeren og med pegefingeren, således
at apparatet kan føres kontrolleret. Hold hånden i denne position for
hele tiden at have kontrol med maskine. Det skal sikres, at
betjeningsgrebet (og grebet til suge/-ekstra-apparatet) er rent og tørt
og ikke beskadiget.
Man skal løbende være opmærksom på sikkert fodfæste.
• Blæseapparatet skal håndteres, således at indånding af
udstødningsgasser er udelukket. Der må ikke arbejdes i lukkede rum
(fare for kvælning og forgiftning). Kulilte er en lugtfri gas. Sørg altid for
tilstrækkelig udluftning på arbejdsområdet.
• I arbejdspauser og før blæseapparatet forlades, skal det slukkes og
stilles til side, således at ingen udsættes for fare. Læg apparatet på et
sikkert sted, for at undgå fare for andre personer, antændelse af
antændelige stoffer eller skader på apparatet.
• Blæseapparatet må ikke stilles i det tørre græs eller ved siden af let
antændelige genstande.
• Udstyr og henvisninger til drift, der indgår i blæseapparatets
leveringsomfang, skal benyttes hhv. følges.
• Blæseapparat må ikke drives med defekt lyddæmper.
• Under transport skal motoren være slukket (7).
• Ved transport i en person- eller lastbil skal man være opmærksom på,
at apparatet er placeret, således at det er udelukket, at der kan løbe
brændstof ud.
• Under transport skal brændstoftanken være fuldstændig tømt.
Påfyldning af brændstof
• Ved optankning af blæseapparatet skal motoren være slukket (7).
Rygning og åben ild (8) er ikke tilladt.
• Hudkontakt med mineralolieprodukter bør undgås. Brændstofdampe
må ikke indåndes. Bær beskyttelseshandsker under optankning.
Beskyttelsesbeklædning skal skiftes og rengøres regelmæssigt.
• Vær opmærksom på, at hverken brændstof eller olie kan løbe ud i
jorden (miljøbeskyttelse). Hvis der spildes brændstof, skal
blæseapparatet straks rengøres.
• Brændstof må ikke komme i berøring med beklædning. Hvis dette er
sket, skal beklædningen straks skiftes (fare for forbrænding).
• Låseskruen til brændstoftanken skal regelmæssigt kontrolleres for
tæthed.
• Låseskruen skal låses godt. Til start skal blæseapparatet flyttes
(mindst 3 meters afstand fra stedet for optankning) (9).
• Optankning må ikke ske i lukkede rum. Brændstofdampe samler sig
ved jorden (eksplosionsfare).
• Brændstoffer må kun transporteres og opbevares i godkendte og
mærkede dunke. Brændstoffer må ikke gøres tilgængeligt for børn.
• Ved varm eller løbende motor må blæseapparatet ikke tankes op.
(6)
(7)
(8)
(9)
3 meter
• Arbejdspause
• Transport
• Påfyldning af
brændstof
• Vedligeholdelse
• Udskiftning af værktøj
Side: 106
107
Arbejdsteknik
• Der må kun arbejdes ved gode syns- og lysforhold. I den kolde årstid
skal man være specielt opmærksom på glat eller vådt føre, is og sne
(fare for at skride).
Man skal altid bære skridsikkert fodtøj.
• Arbejd aldrig på ustabile flader eller stejlt terræn.
• Blæseapparatet må aldrig rettes mod andre personer! Den
udstrømmende luft står under højt tryk og kan indeholde
snavspartikler, der kan medføre skader på øjnene.
• Der må aldrig føres fremmedlegemer ind i sugeåbningen i
ventilatorhuset. Dette vil medføre beskadigelser på ventilatorhjulet og
udgør en stor fare for brugeren og andre personer. Afbrækkede dele vil
udstødes med høj hastighed og kan medføre alvorlige fysiske skader.
• Vær opmærksom på vindretningen! Der må ikke arbejdes mod vinden.
• For at undgå snubling ved arbejde med blæseapparatet må man ikke
gå baglæns.
• Før rengøring og vedligeholdelse af apparatet, skal motoren være
slukket.
Vedligeholdelsesanvisninger
• Tænk på miljøet! Blæseapparatet skal drives med et lavt niveau af støj
og udstødningsgas. Her skal man være opmærksom på korrekt
indstilling af karburator.
• Blæseapparatet skal rengøres regelmæssigt og det skal kontrolleres,
at alle skruer og møtrikker sidder fast.
• Blæseapparatet må ikke vedligeholdes eller opbevares i nærheden af
åben ild, gnister osv. (11)!
• Blæseapparatet må kun opbevares med tom tank i låste og godt
ventilerede rum.
Vær opmærksom på de af brancheforeningen og af forsikringsselskab
fastsatte bestemmelser om forebyggelse af uheld. Under ingen
omstændigheder må der foretages konstruktionsmæssige ændringer
på/i blæseapparat! Dette vil gå ud over Deres sikkerhed!
Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres i det omfang,
der er beskrevet i nærværende driftsvejledning. Alle yderligere arbejder
udføres af autoriserede forhandlere.
Der må kun anvendes originale Makita reservedele og tilbehør.
Hvis der ikke anvendes originale Makita reservedele og tilbehør, skal der
regnes med øget fare for ulykker. Ved ulykker eller skader med
reservedele og tilbehør, der ikke er godkendt af Makita, bortfalder
ethvert ansvar.
Førstehjælp
Under hensyntagen til eventuelt forekommende ulykker bør der altid
være en førstehjælpskasse på arbejdspladsen. Fyld straks kassen op
igen hvis der bruges noget fra den.
Hvis De tilkalder hjælp, skal De give følgende oplysninger:
• hvor det skete
• hvad der skete
• hvor mange tilskadekomne
• hvilken form for skader
• Deres navn
Emballage
Deres MAKITA blæseapparat leveres i en papkasse til beskyttelse mod
transportskader. Kartonnage er et råstof og således egnet til genbrug
eller den kan tilføres råstofkredsløbet (nyttiggørelse af returpapir) igen.
(10)
(11)
(12)
Side: 107
108
Kun for europæiske lande
EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarligproducent at
følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Benzindrevet blæseapparat
Modelnummer/ type: BHX2501
Specifikationer: se tabellen “SPECIFIKATIONER”
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
2001/14/EF, 2006/42/EF
Og er produceret i overensstemmelse med følgendestandarder
eller standardiserede dokumenter:
EN15503
Den tekniske dokumentation findes hos voresautoriserede
repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Den konformitetsvurderingsprocedure, der kræves af Direktiv
2000/14/EF, blev udført i henhold til appendiks V.
Målt lydeffektniveau: 102 dB
Garanteret lydeffektniveau: 106 dB
14. 06. 2010
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
SPECIFIKATIONER
BEMÆRK:
1. Anvend kun olietyper og tændrør,der er anbefalet af MAKITA.
2. Specifikationen kan ændres uden forudgående meddelelse.
Model BHX2501
Vægt (uden rør) (kg) 4,5
Dimensioner (uden rør L × B × H) (mm) 350 × 231 × 368
Maksimalt motoromdrejningstal (min-1
) 7.800
Tomgangshastighed (min-1
) 3.500
Slagvolumen (mL) 24,5
Brændstof Normalbenzin
Brændstoftankkapacitet (L) 0,52
Motorolie
SAE 10W-30 olie af API-klassificering, klasse SF eller højere
(4-takts motorolie).
Motorolievolumen (L) 0,08
Karburator (membrankarburator) WALBRO WYL
Tændsystem Tændspole
Tændrør NGK CMR6A
Elektrodeafstand (mm) 0,7 – 0,8
Vibration Pr. EN15503
ahv eq (m/s2) 9,3
Usikkerhed K (m/s2
) 0,5
Gennemsnitligt lydtryksniveau til
EN15503
LPA eq dB(A) 90,8
Usikkerhed K dB(A) 1,4
Gennemsnitligt lydeffektniveau til
EN15503
LWA eq dB(A) 103,7
Usikkerhed K dB(A) 1,4
Side: 108
109
DELENES NAVNE
DELENES NAVNE DELENES NAVNE DELENES NAVNE DELENES NAVNE
1. Stop-kontakt 8. Brændstoftank 15. Tændrørshætte 22. Sugerør
2. Hovedhåndtag 9. Brændstoftankdæksel 16. Tændrør 23. Pilsymbol
3. Triggerhåndtag 10. Lyddæmper 17. Oliedæksel 24. Støvtaske
4. Startindsprøjtningspumpe 11. Hjælpehåndtag 18. Ventilatorrør
5. Luftfilterdæksel 12. Startlåseknap 19. Ventilatordyse A
6. Chokerhåndtag 13. Skrue 20. Ventilatordyse B
7. Starthåndtag 14. Beskyttelsesanordning 21. Manifold
Ekstra
tilbehør
Byggesæt til afstøvning
(Ekstra tilbehør)
Side: 109
110
MONTERINGSVEJLEDNING
FORSIGTIG! Inden der udføres arbejder på blæseapparatet, skal
motoren altid slukkes og tændrørsstikket trækkes af
tændrøret.
Bær altid beskyttelseshandsker!
FORSIGTIG! Start først blæseapparatet, når det er fuldstændigt
samlet.
1. MONTERING AF BLÆSERØRENE
1) Sæt rillerne i blæserrøret ud for tapperne på
blæserapparatets hus og skyd røret på huset.
2) Drej blæserrøret med uret for at låse det på plads.
3) Klemmen lægges rundt om åbningen i blæserrøret.
Fastgør forsvarligt med bolt og møtrik .
2. MONTERING AF SUGETILBEHØR
1) Montering af sugerør
(1) Skruen løsnes og beskyttelsesanordningen åbnes.
Det er farligt at drive blæseapparatet med løsnet skrue .
Brugerens finger eller beklædning kan komme ind i ventilatorhjulet.
Forsigtig: Motoren starter ikke, medmindre beskyttelseanordningen
er helt lukket.
(2) Tegnet på sugerøret centreres mod tegnet “ ” på
blæseapparatet. Før så sugerøret ind i blæseapparatet.
(3) For at låse sugerøret, drejes sugerøret, indtil tegnet er i
overensstemmelse med tegnet “ ” på blæseapparatet.
(4) Vakuumrøret skal fastgøres forsvarligt på blæserøret med
skruen og holderen .
Forsigtig: Den ovenfor under (4) beskrevne fastgørelse må ikke udføres,
hvis blæseapparatet anvendes i et land, hvor CE-mærket ikke
finder anvendelse.
Forsigtig: Skruen må ikke spændes for hårdt.
Forsigtig: Motoren starter ikke, medmindre sugerøret er monteret
ordentligt.
ADVARSEL!
Grib fat i sugerøret på monteringsområdet, når røret skal fastgøres/
løsnes.
2) Montering af manifold og af støvpose:
(1) Åbn låseanordningen på støvposen.
(2) Før manifolden ind i støvposen og før denne ud gennem
åbningen.
(3) Monter manifolden på blæseapparatet.
(4) Klemmen lægges rundt om åbningen i manifolden og
fastgøres forsvarligt med bolten og med møtrikken .
Forsigtig: Den ovenfor under (4) beskrevne fastgørelse må ikke udføres,
hvis blæseapparatet anvendes i et land, hvor CE-mærket ikke
finder anvendelse.
Beskyttelsesanordningen/sugerøret skal altid monteres forsvarligt, før
apparatet tages i drift. Anvendelse uden beskyttelsesanordning/sugerør
er farligt. Brugerens fingre eller beklædningsstykker kan blive fanget af
ventilatorhjulet. Dette kan resultere i alvorlige fysiske skader.
Undgå at fjerne skruen (1) eller at demontere sugerøret. Forskrifterne
kræver en sikkerhedsafstand på mindst 900 mm mellem ventilatorhjul og
den øverste ende af røret.
ADVARSEL!
Inden blæsefunktionen tages i drift, bør De forvisse Dem
om, at skruen er spændt fast. Spænd skruen til, hvis den
har løsnet sig.
ADVARSEL!
Undgå at opsuge store træspåner, metal, glas, sten,
væsker, brændende cigaretter, fyrværkeri eller lignende.
Side: 110
111
FØR BETJENING AF APPARATET
1. Motorolie kontrolleres og påfyldes alt efter behov
(1) Udfør den følgende procedure, når motoren er kold.
Sørg for at motoren står på en flad, vandret flade, som vist på Fig. 1.
• Inspektion: Fjern oliedækslet. Tør olieniveauindikatoren af. Sæt oliedækslet (Fig. 2) tilbage på plads og fjern det. Bekræft at olien er
mellem den nedre og øvre grænsemarkering på olieindikatoren.
• Genopfyldning: Hvis olien er under den nedre grænse, skal der fyldes olie på gennem den samme åbning, hvorfra oliedækslet blev
fjernet. Se Fig. 4 angående, hvilken vej motoren skal vende, når der fyldes olie på.
(2) Det kan være nødvendigt at fylde olie på efter omkring hver 10 timers brug (for hver 10 påfyldninger).
(3) Hvis olien skifter farve eller er blevet blandet med snavs, skal olien skiftes ud. (Angående interval og udskiftningsmetode henvises til
side 116)
Olietype: SAE 10W-30 olie af API-klassificering, klasse SF eller højere (4-takts motorolie).
Oliemængde: Ca. 0,08 l
Kontrol af motoroliestand
BEMÆRK
• Hvis motoren ikke er placeret som vist på Fig. 1 på en vandret flade, kan angivelsen af olieniveauet blive unøjagtig.
• Hvis olie fyldes på ud over grænsen, kan olien blive forurenet eller kan bryde i brand og udvikle hvid røg.
Udskiftning af olie “Oliemåler”
• Støv eller snavs rundt omkring oliepåfyldningsstudsen skal fjernes fuldstændigt, inden oliestandsmåleren trækkes ud.
• Vær opmærksom på, at oliemålepinden ikke kommer i berøring med sand eller jord. Snavs eller sand i olien kan påvirke oliekredsløbet og
forårsage defekter som følge af alt for tidligt slid på mekaniske dele.
• For at undgå forurening af oliemålepinden, kan den sættes i motorkappen.
Efter påfyldning af olie
• Tør spildt olie af med en klud.
Fig. 1 Fig. 2
Minimum
Maksimum
Fig. 3
Maksimum
Minimum
Olieniveauindikator
Fig. 4 Fig. 5
Vinkel
Fig. 6
Vinkel
Side: 111
112
2. Brændstoftilførsel
BRÆNDSTOFOPBEVARING
Anvend ikke benzin, der er ældre end 4 uger, selv om det er blevet opbevaret i en specialdunk på et køligt og skygget sted.
Vær opmærksom på, at benzin kan nedbrydes i løbet af en dag, hvis dunken ikke er låst, eller hvis der ikke anvendes en specialdunk til
opbevaring.
BRÆNDSTOFTYPE
Motoren drives med en 4-takts motor. Sørg for at anvende automobil-benzin (almindelig benzin eller førsteklasses benzin).
Under genopfyldning skal man stoppe motoren og bekræfte, at motoren køler ned.
GENOPFYLDNINGSMETODE
• Løs tankdækslet en smule for at lette trykket i tanken.
• Tag tankdækslet af og genopfyld, og slip luft ud ved at vippe brændstoftanken således, at påfyldningsåbningen vender opad.
(Fyld IKKE brændstof op til toppen af tanken).
• Efter genopfyldning skal tankdækslet strammes godt til.
• Hvis der er nogen defekter eller beskadigelse af tankdækslet, skal det skiftes ud.
• Tankdækslet slides ned i tidens løb. Skift det ud hvert andet eller tredie år.
• Fyld IKKE brændstof i olieåbningen.
ADVARSEL
• Når apparatet genopfyldes, skal man huske at overholde de følgende anvisninger for at forhindre antændelse og brand.
- Optankning må ikke ske i nærheden af steder med åben ild. Åben ild og cigaretter skal holdes på afstand af oliepåfyldningen.
- Stop motoren og lad motoren køle af inden genopfyldning.
- Åbn brændstoftankdækslet langsomt. Under internt tryk kan der sive brændstof ud.
- Pas på, at brændstoffet ikke løber over. Hvis brændstoffet løber over, skal det tørres omhyggeligt op.
- Optankning må kun ske udendørs.
• Håndtér brændstoffet med forsigtighed.
- Brændstof, der klæber til huden, eller kommer i kontakt med øjnene kan medføre allergier eller irritation. Konsulter øjeblikkeligt en
medicinsk specialist, hvis en unormal, fysisk tilstand opdages.
• Fyld IKKE olie i brændstoftanken.
Opbevaring
• Stil apparatet og dunken på et køligt sted uden direkte sollys.
• Opbevar aldrig brændstof i en bil.
Angående brændstof
• Anvend aldrig bensin iblandet motorolie. Motorolie, der er tilsat benzinen, vil forårsage alt for mange kulstof-aflejringer. Dette kan resultere i
mekaniske problemer.
• Brug af benzin af mindre kvalitet kan vanskeliggøre startproceduren.
Side: 112
113
DRIFT
1. Start
1) Når motoren er kold eller efter genopfyldning
(1) Stil apparatet på en plan flade.
(2) Sæt stop-kontakten på position “ I ”. (Fig. 1)
(3) Betjen brændstofpumpen gentagne gange, indtil benzinen
bliver synlig i pumpen. (Fig. 2)
• I almindelighed kræver dette 7 til 10 pumpebevægelser.
• Ved alt for meget pumpning vil overskydende benzin føres
tilbage til benzintanken.
(4) Løft chokerhåndtaget til den lukkede stilling (Fig. 3).
(5) Hold hovedhåndtaget med venstre hånd for at forhindre at
motoren bevæger sig.
(6) Træk i startgrebet langsomt ud. indtil der kan mærkes
modstand (kompressionspunkt). Før så startgrebet tilbage og
træk denne gang hurtigt og kraftigt i det. (Fig. 4)
• Træk aldrig rebet ud til fuld længde.
• Slip ikke straks startgrebet efter at have trukket i
startsnoren, men hold håndtaget i hånden, indtil det er
vendt tilbage til udgangspositionen.
(7) Åbn chokerhåndtaget, når motoren starter (Fig. 5).
• Flyt chokeren trinvist og vær herved opmærksom på
motorens adfærd. Forvis Dem om, at chokeren er
fuldstændigt åbnet, når motoren er varm og kører rundt.
• Hvis chokeren i koldt vejr eller ved koldstart efter
igangsætning af motor pludselig åbnes fuldstændigt, kan
det ske, at motoren går i stå.
(8) Giv motoren 2-3 minutters tid til opvarmning.
(9) Opvarmning er fuldført, når der er hurtig motor-acceleration fra
lav til fuld gasregulering.
ADVARSEL
• Forsøg aldrig at starte på et sted, hvor brændstoftilførsel har fundet sted.
- Det kan medføre antændelse eller brand. Når motoren startes, skal der holdes en afstand på mindst 3 m.
• Udstødsgas fra motoren er giftig. Start kun apparatet på et godt ventileret sted. Der må ikke startes i lukkede rum, i tunneler el. lign.
- Indånding af højere koncentrationer af motorens udstødningsgas vil medføre kulilteforgiftning.
• Ved usædvanlige lyde, lugte eller vibrationer efter start, skal motoren straks slukkes og årsagen afhjælpes i det omfang, som er beskrevet i
denne driftsvejledning.
- Anvendelse af et beskadiget apparat kan føre til ulykker.
• Forvis Dem om, at motoren er slukket, når stop-kontakten indstilles i position O.
Fig. 1
Stop-kontakt
Fig. 2
Lukket
Fig. 4
Fig. 5
Åbnet
Fig. 3
Brændstofpumpe
Side: 113
114
2) Varmstart
(1) Stil apparatet på en plan flade.
(2) Betjen brændstofpumpen nogle gange.
(3) Forvis Dem om, at chokerhåndtaget er åbnet.
(4) Hold hovedhåndtaget med venstre hånd for at forhindre at motoren bevæger sig.
(5) Træk starthhåndtaget langsomt ud indtil der kan mærkes modstand. Før så startgrebet tilbage og træk denne gang hurtigt og kraftigt i
det.
(6) Hvis motoren ikke starter, betjen gashåndtaget med 1/3 og start på ny.
2. Slukning
Slip afbryderen for at reducere motorhastigheden og placer
stopkontakten på “O”-positionen.
(Kobl gashåndtagets lås fra hvis den låser afbryderen i den fuldt åbne
position.)
TOMGANGSINDSTILLING
Kontrol af tomgangshastighed
Tomgangshastigheden bør omtrent være på 3500 rpm (min–1).
• Anvend en stjerneskruetrækker for at, foretage indstillinger på
karburatoren, om nødvendigt.
• Drej justerskruen til højre, og motorhastigheden vil øges. Drej
justerskruen til venstre, og motorhastigheden vil mindskes.
BEMÆRK
• Motoren kan lide skade, hvis chokerhåndtaget flyttes yderligere forbi positionen “CLOSE” (lukket).
• Hvis motoren gasser op og stopper, skal denne arm sættes tilbage til “OPEN” stillingen og starterhåndtaget skal trækkes flere gange for at
motoren kan startes igen.
• Hvis operatøren bliver ved med at trække i chokerhåndtaget flere gange, kan det være svært at starte motoren på grund af, at brændstoffet
flyder over.
• I tilfælde af, at brændstoffet flyder over, skal tændrøret fjernes og håndtaget skal trækkes hurtigt flere gange for at udtømme overskydende
brændstof. Tør tændrørselektroden af.
• Hvis drosselventilen ikke returnerer til en position i kontakt med tomgangsjusteringsskruen, selv hvis starthåndtaget er sat til den lave
hastighed, skal man korrigere kontrolkablets indgrebstilstand for at sikre, at ventilen går tilbage på korrekt vis.
FARE
Karburatoren er indstillet på fabrikken. Indstil venligst ikke andet end tomgang. Hvis justering alligevel er nødvendig, bedes De rette
henvendelse til den nærmeste autoriserede kundeservice.
Stop-kontakt
Justeringsskrue
Karburator
Side: 114
115
BETJENINGER
1. Blæsefunktion
• Hold godt fast i apparatet under arbejdet.
• Ret rørenden mod de objekter, der skal fejes, og tryk på afbryderen.
• Tryk triggerhåndtaget helt ind, hold startlåseknappen nede og slip
triggerhåndtaget for at låse triggerhåndtaget ved fuld gas.
• Træk igen i afbryderen for at koble gaslåsen fra.
• Den lave del af brændstoftanken fungerer som hjælpehåndtag, som
muliggør anvendelse med begge hænder. I dette tilfælde skal man
holde hjælpehåndtaget med højre hånd.
2. Sugefunktionen
• Hæng bæreselen til støvposen over skulderen og indstil den til Deres kropsstørrelse.
• Forvis Dem om, at støvtasken ikke er fordrejet og betjen gashåndtaget.
• Når støvposen er fuld, skal den tages af maskinen, og fastgøringsanordningen skal åbnes for at
støvposen kan tømmes.
ADVARSEL
• Der må ikke opsuges væsker (f.eks. benzin), brændende cigaretter eller lignende med dette apparat.
- Der kan opstå brand.
• Der må ikke opsuges for store fremmedlegemer, som for eksempel store træsplinter, metal, glas, sten osv.
- Der er fare for beskadigelse af apparatet.
• Overopfyldning af støvposen kan bevirke, at den flyder over mod motorsiden. Tøm støvposen, inden den bliver helt fuld.
- Der kan opstå brand.
BEMÆRK
Hvis denne maskine anvendes med beskyttelsesanordningen vendt opad eller hovedhåndtaget nedad, kan olien blive forurenet eller lække.
Side: 115
116
INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE
1. Olieskift
Olietyper af ringe kvalitet vil medføre en væsentlig forkortelse af apparatets levetid. Forvis Dem om alder og kvalitet af den anvendte olie.
Olieskiftinterval: Efter de første 20 driftstimer efterfulgt af hver 50 driftstimer.
Olietype: SAE 10W-30 olie af API-klassificering, klasse SF eller højere (4-takts motorolie)
Ved olieskift skal man gå frem som følger:
(1) Forvis Dem om, at dækslet på benzintanken er låst godt fast.
(2) Tag oliehætten af.
• Hold oliemåleren fri for støv og snavs.
(3) Vip maskinen i den rækkefølge, som vises på Fig. 1.
• Tøm olien ud i en beholder.
(4) Placer maskinen som vist på Fig. 2 og genopfyld olie til hylden
inden i olierøret.
(5) Sæt oliemålepinden i igen og skru den fuldstændigt fast.
Utilstrækkelig låsning af oliemålepinden kan have til følge, at
olien løber over.
FARE
• Før der udføres vedligeholdelsesarbejde, skal der slukkes for motoren og den skal afkøles. Fjern tændrøret og tændrørshætten.
- Hvis inspektion eller vedligeholdelse forsøges udført umiddelbart efter, at motoren er stoppet eller med tændrørshætten siddende på, kan
operatøren brænde sig eller en ulykke kan ske pga. uforsigtig opstart.
• Inden apparatet tages i drift, forvis Dem om, at alle dele er monteret forsvarligt.
FARE
• Generelt vil motorens hoveddel og motorolien stadig være varme, lige efter at motoren er stoppet. Ved udskiftning af olie, skal man bekræfte
at motorens hoveddel og motorolien er tilstrækkeligt nedkølet. I modsat fald kan der være risiko for skoldning. Lad motorolien få tilstrækkelig
tid, efter at motoren er stoppet, til at løbe tilbage til olietanken, så en nøjagtig udlæsning af olieniveauindikatoren kan sikres.
• Overfyldning af motoren med motorolie kan forårsage skader på apparatet.
Henvisninger vedr. olie
• Bortskaffelse af spildolie er omfattet af lovbestemmelser, der absolut skal overholdes. Affaldsolie må aldrig smides væk som almindeligt affald
og olie må under ingen omstændigheder hældes i kloakken eller ud på jorden. Ved uklarheder og spørgsmål vedrørende bortskaffelse af
spildolie, bedes De rette henvendelse til nærmeste kundeservice.
• Vær opmærksom på, at olie også kan ældes, hvis den ikke bruges. Kontrollér ubrugt olie og skift den med regelmæssige mellemrum (hver 6.
måned).
Fig. 1
Fig. 2
Vinkel
Side: 116
117
2. Rengøring af luftrenser
Hyppighed af rengøring og eftersyn: Hver dag (for hver 10
driftstimer)
(1) Fjern holdeskruen til luftrenserens kabinet.
(2) Træk den nederste del af luftfilterdæksel udad og loft dækslet
af.
(3) Luk chokeren fuldstændigt og forvis Dem om, at karburatoren
er fri for støv og snavs.
(4) Hvis elementet (svamp) er vædet med olie, skal det udpresses
kraftigt.
(5) Ved stærk forurening:
• Fjern elementet (svamp), nedsænk det i varmt vand eller et
mildt rengøringsmiddel, som er fortyndet med vand, og lad
tørre helt.
• Rens elementet (filt) med benzin, og lad det tørre
fuldstændigt.
(6) Inden elementerne isættes påny, skal disse være tørre
fuldstændigt. Fugtige elementer kan vanskeliggøre
startproceduren.
(7) Tør resterende olie rundt om luftfilterdækslet og pladen af med
en ren klud
(8) Sæt straks efter rengøring luftfilterdækslet på igen og fastgør
det med holdeskruen (først sættes den øverste del på, så indpasses den nederste del).
3. Tændrøret kontrolleres
(1) Åbning/lukning af tændrørshætten
Når dækslet åbnes, anbringer man fingrene på
hovedhåndtaget og stikdækselfremspringet, (Fig. 1). Tryk
fremspringet op og skyd dækslet i retningen “OPEN” (åben)
(Fig. 2).
Når dækslet lukkes, skal man skyde dækslet i retningen
“CLOSE” (lukket), så klikket under fremspringet på
tændrørsdækslet kommer over motordækslet. Tryk til sidst
fremspringet ind.
(2) Tændrøret skrues ud.
Brug den inkluderede kombinøgle for at skrue tændrøret af
eller i (Fig. 3).
(3) Tændrøret kontrolleres
Afstanden mellem to elektroder på tændrøret er 0,7 to
0,8 mm (Fig. 4). Indstil den rigtige afstand, hvis den er for
stor eller for lille.
Rengør tændrøret grundigt eller skift det ud, hvis der er
aflejringer af kul på det eller det er forurenet.
(4) Udskiftning af tændrør
Anvend NGK-CMR6A ved udskiftning.
ADVARSEL: BRÆNDBARE MATERIALER ER
STRENGT FORBUDT
FARE
• Ved stærk støvpåvirkning skal luftfilteret rengøres flere gange om dagen.
• Hvis anvendelsen fortsætter uden at det tilbageværende element er renset for olie, kan olie i luftrenseren løbe ud, hvorved olieforurening kan
opstå.
Plade
Element
(svamp)
Luftfilterdæksel
Ventilationsdel
Element
(filt)
Holdeskrue
Grib fat her og træk filten ud.
Fig. 1
Fig. 3
Negativ (–) elektrode
Fig. 2
Fig. 4
Elektrodeafstand
0,7 - 0,8 mm
Side: 117
118
4. Rengøring af brændstoffilter
• Et tilstoppet brændstoffilter kan gøre det svært at starte og det kan øge
riskikoen for nedsat motoreffekt.
• Afprøv brændstoffilteret regelmæssigt på følgende måde:
(1) Tag brændstoftankdæksel af. Tøm tanken og forvis Dem om,
at ingen fremmedlegemer er kommet ind i tanken hhv. tilbage i
tanken.
(2) Træk brændstoffilteret ud med en trådkrog gennem
oliepåfyldningsåbningen.
(3) Hvis brændstoffilterets overflade er snavset, rengøres den
med benzin. Den benzin, der anvendes til rengøring, skal
bortskaffes i overensstemmelse med den metode, der er
specificeret af hver enkelt lokal myndighed.
Et ekstremt forurenet filter skal skiftes ud.
(4) Fyld ny benzin på tanken og lås brændstoftankdækslet
omhyggeligt. Reserve-brændstoffiltre kan købes på et
autoriseret servicecenter.
5. Inspektion af bolte, møtrikker og skruer
• Stram alle løse skruer og møtrikker igen.
• Afprøv motoren for olie- og benzinlækager.
• Udskift defekte dele, for at sikre en sikker drift.
6. Rengøring af dele
• Hold motoren ren ved at tørre af med en klud.
• Hold altid køleribberne i motoren fri for støv og snavs. Tilstoppede køleribber medfører overophedning af motoren.
7. Udskiftning af pakninger
Udskift pakninger og tætninger, hvis motoren er skilt ad.
Alle indstillings- og vedligeholdelsesarbejder, der ikke beskrives i nærværende driftsvejledning, skal udføres af kvalificeret servicepersonale.
OPBEVARING
Tanken tømmes og karburatoren køres tom for benzin på følgende
måde:
(1) Tag brændstoftankdækslet af og tøm brændstoffet
fuldstændigt.
Tøm brændstoftanken fuldstændig hvis der er nogen
fremmedlegemer tilbage i den.
(2) Træk brændstoffilteret ud gennem tankdækselåbningen med
en trådkrog eller spidstang.
(3) Tryk på brændstofpumpen, indtil der ikke længere kan ses
benzin. Tøm bagefter tanken på ny.
(4) Tryk brændstoffilteret ned i tanken og skru tankdækslet fast
igen.
(5) Start motoren og lad den løbe, indtil den står stille.
(6) Tag tændrøret af, og fyld flere dråber motorolie på gennem
tændrørshullet.
(7) Træk i startgrebet, således at motorolien kan sprede sig i
cylinderen. Sæt tændrøret i igen.
(8) Hold maskinen med håndtaget opad.
(9) Opbevar det udtømte brændstof i en speciel beholder på et
velventileret sted i skyggen.
ADVARSEL
• Hvis der løber brændstof ud, skal motoren straks slukkes og afkøles.
- Forsømmelse af dette kan medføre forbrændinger og brand.
FARE
• Hvis maskinen opstaldes i et længere tidsrum, skal alt brændstof tømmes ud af brændstoftanken og karburatoren, og den skal anbringes på
et tørt og rent sted.
Slangeklem
Benzinfilter
Brændstoftankdæksel
Side: 118
119
Fejldetektering
*1 Ved fabriksnyt apparat: Første olieskift efter 20 driftstimer.
*2 Til årsservice (eller efter 200 driftstimer), henvendelse til en autoriseret kundeservice.
*3 Lad motoren løbe efter tømning af benzintanken, indtil den resterende benzin i karburatoren er forbrugt.
Fejl System Tilstand Årsag
Motor starter ikke eller
kun med vanskeligheder
Tændsystem Tændgnist til stede Fejl i brændstoftilførsel eller i kompression, mekanisk defekt.
Ingen tændgnist Stop-kontakt i STOP-stilling; ledningsføringsfejl eller
kortslutning, tændrør eller tændrørsstik defekt, fejlbehæftet
tændingsmodul.
Brændstoftilførsel Benzintank fyldt Forkert choker-stilling, karburator defekt, sugehoved
forurenet, benzinledning knækket eller tilstoppet, forurenet
benzin.
Kompression Ingen kompression ved
træk af snoren
Toppakning defekt, krumtapakselpakninger beskadiget,
cylinder- eller stempelringe beskadiget, pakning til tændrør er
defekt eller passer ikke.
Mekaniske fejl Starter fungerer ikke Defekt tilbagetræksfjeder, defekte motordele.
Problemer ved varmstart Tank fyldt, tændgnist til
stede
Karburator forurenet (karburator skal rengøres).
Motor starter, men
standser straks igen
Brændstoftilførsel Tank fyldt Dårligt indstillet tomgang, sugehoved eller karburator
forurenet.
Benzintank-udluftning defekt, benzinrør afbrudt, kabel eller
STOP(O)-kontakt fejlbehæftet
Utilfredsstillende effekt Flere systemer kan være
samtidig ramt
Motorens adfærd i
tomgang
utilfredsstillende
Luftfilter forurenet, karburator forurenet, lydpotte tilstoppet,
cylinder-udblæsningsrør tilstoppet.
Driftstid
Artikel
Føridrift-
tagning
Efter
smøring
Daglig (10
t.)
30 t. 50 t. 200 t.
Driftsind
stilling
pause
Tilsvarende
side
Motorolie
kontrolleres/
rengøres
111
Udskiftes. *1
116
Fastgørelsesanordninger
(skruer, møtrikker)
kontrolleres 118
Benzintank
kontrolleres/
rengøres
–
Resterende
benzin forbruges
*3
118
Gashåndtag Funktionscheck –
Stop-kontakt Funktionscheck 114
Rotation med lav hastighed
kontrolleres/
indstilles
114
Luftrenser Rengøres. 117
Tændrørsstik kontrolleres 117
Køleluftkanal
kontrolleres/
rengøres
118
Benzinrør
kontrolleres 118
Udskiftes. *2
–
Benzinfilter
kontrolleres/
rengøres
118
Frigang mellem luftindtagog
luftafgangsventil
indstilles *2
–
Olietilførselsrør kontrolleres *2
–
Motoreftersyn *2
–
Karburator
Resterende
benzin forbruges
*3
118
Side: 119
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
www.makita.com
884857A853
IDE
FEJLSØGNING
Hvis apparatet ikke fungerer upåklageligt, søg først efter mulige fejl før De anmoder om reperation. Hvis der findes en fejl, foretages
foranstaltningerne, der er beskrevet i denne driftsvejledning. Der må ikke udføres vedligeholdelses- eller reparationsarbejder, der ikke udtrykkeligt
er beskrevet i nærværende driftsvejledning. Angående reparationer og periodiske serviceydelser bedes De rette henvendelse til Deres forhandler
eller til en autoriseret kundeservice i Deres nærhed.
Gå frem som følger, hvis motoren ikke vil starte ved varmstart:
Hvis De ikke finder noget, tryk gashåndtaget med omtrent 1/3 og prøv endnu engang at starte motoren.
Fejl Mulig årsag (funktionsfejl) Foranstaltninger til afhjælpning
Motor kan ikke sættes i gang.
Start-indsprøjtningspumpe blev ikke betjent. Tryk 7 til 10 gange.
Trukket i startsnoren med for lidt kraft. Kraftigt træk.
Ingen benzin i tank. Benzin påfyldes.
Benzinfilter tilstoppet. Rengøres.
Knækket benzinrør. Benzinrør bøjes lige eller udskiftes.
Forværret kvalitet af benzin.
Benzin af ringe kvalitet kan vanskeliggøre
startproceduren. Tank skal tømmes og ny
benzin påfyldes. (anbefalet brugsvarighed af
benzin: ca. 1 måned).
For meget benzintilførsel.
Stil gashåndtaget på mellemhøj til høj
hastighed og træk i startsnoren, indtil motoren
starter. Hvis motoren stadig ikke starter, tag
tændrøret ud og tør elektroderne af med en
klud, og installer dem som de oprindeligt var
installeret. Start derefter igen som angivet.
Tændrørsstik løsnet. Sæt fast på
Snavset tændrør. Rengøres.
Unormal elektrodeafstand. Afstand justeres.
Andre andre unormale tilstande på tændrøret. Udskiftes.
Karburator fungerer ikke korrekt. Kontrolleres og indleveres til reparation.
Der kan ikke trækkes i startsnoren. Kontrolleres og indleveres til reparation.
Drivsystem fungerer ikke korrekt. Kontrolleres og indleveres til reparation.
Motor standser straks igen efter start.
Motor kan ikke accelereres.
Motor utilstrækkeligt opvarmet. Udfør opvarmning
Chokerhåndtaget er sat til “CLOSE” (lukket),
selv om motoren er varmet op.
Indstil til “OPEN” (åben)
Benzinfilter tilstoppet. Rengøres.
Luftrenser tilstoppet eller forurenet. Rengøres.
Karburator fungerer ikke korrekt. Kontrolleres og indleveres til reparation.
Drivsystem fungerer ikke korrekt. Kontrolleres og indleveres til reparation.
Løsnet gasspjældstråd Sæt fast på
Drivsystem fungerer ikke korrekt. Kontrolleres og indleveres til reparation.
Motor lader sig ikke slukkes. Forbindelsesstik løsnet eller adskilt. Sæt fast på
Elektrisk system fungerer ikke korrekt. Kontrolleres og indleveres til reparation.
Kør motoren i tomgang og sæt
chokerhåndtaget til CLOSE (lukket)

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BHX2501.

Stil et spørgsmål om Makita BHX2501

Har du et spørgsmål om Makita BHX2501 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BHX2501. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BHX2501 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.