Makita BHR162 manual

Få vist brugermanualen for Makita BHR162 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: BHR162
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 39
40
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne og batteripakken kan variere fra land til land.
• Vægt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet brug ENE042-1
Dette værktøj er beregnet til slagboring og boring i
mursten, beton og sten.
Det er også velegnet til boring uden slag i træ, metal,
keramik og plastik.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
BRUG AF KABELFRI
BOREHAMMER GEB046-2
1. Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høreskader.
2. Benyt de ekstra håndtag, der eventuelt leveres
med værktøjet. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.
3. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor skæretilbehøret kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Hvis det skærende
tilbehør kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan udsatte metaldele på maskinen blive
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
4. Bær hård hovedbeklædning (sikkerhedshjelm),
beskyttelsesbriller og/eller ansigtsmaske.
Almindelige briller eller solbriller er IKKE
beskyttelsesbriller. Det anbefales desuden kraftigt
at bære støvmaske og kraftigt polstrede handsker.
5. Kontroller, at bitten sidder godt fast før brug.
6. Værktøjet er designet til at forårsage vibration ved
normal brug. Skruer kan nemt løsne sig og
medføre et nedbrud eller en ulykke. Kontroller før
brug, at skruerne sidder stramt.
7. Under kolde forhold, eller når værktøjet ikke har
været anvendt i længere tid, skal du lade værktøjet
varme op et stykke tid ved at lade det køre i
tomgang. Derved løsnes smøremidlet. Uden
korrekt opvarmning kan betjening af hammeren
være vanskelig.
8. Sørg altid for at have et solidt fodfæste.
Sørg for, at der ikke er nogen under dig, når du
benytter værktøjet på højtliggende steder.
9. Hold godt fast i værktøjet med begge hænder.
10. Hold hænderne på afstand af bevægelige dele.
11. Gå ikke fra maskinen, mens den kører. Lad kun
maskinen køre, mens du holder den i hænderne.
1. Rød del
2. Knap
3. Batteripakke
4. Kontaktgreb
5. Lampe
6. Skiftekontakthåndtag
7. Låseknap
8. Rotation med slag
9. Funktionsknap
10. Kun rotation
11. Håndtagsbase
12. Sidehåndtag
13. Løsn
14. Stram
15. Tænder
16. Fremspring
17. Værktøjsskaftet
18. Smørelse til bit
19. Bit
20. Værktøjsholder
21. Dybdemåler
22. Støvopsamler
23. Udblæsningskolbe
24. Borepatronadapter
25. Nøgleløs borepatron
26. Muffe
27. Ring
28. Slidgrænse
29. Holderdæksel
30. Forsænket del
31. Kulholderdæksel
32. Skruetrækker
Model BHR162
Kapaciteter
Beton 16 mm
Stål 13 mm
Træ 24 mm
Hastighed uden belastning (min-1
) 0-1.500
Slag pr. minut 0 - 5.000
Længde i alt 296 mm
Nettovægt 2,4 kg
Nominel spænding 14,4 V DC
Side: 40
41
12. Ret ikke værktøjet mod personer i nærheden,
mens det kører. Bitten kan flyve ud og forårsage
alvorlig personskade.
13. Berør ikke bitten eller dele i nærheden af bitten
umiddelbart efter brugen. De kan være meget
varme og kan forårsage forbrændinger af huden.
14. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for, at undgå indånding af støv
og kontakt med huden. Følg
materialeleverandørens sikkerhedsdata.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ENC007-5
FOR BATTERIPAKKEN
1. Før brugen af batteripakken skal du læse alle
instruktioner og advarsler på (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.
2. Skil ikke batteripakken ad.
3. Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal du
straks ophøre med brugen. Brug kan medføre
risiko for overophedning, risiko for forbrændinger
eller endog eksplosion.
4. Hvis du får elektrolyt i øjnene, skal du med det
samme rense øjnene med rent vand og søge læge.
Dette kan medføre tab af synet.
5. Kortslut ikke batteripakken:
(1) Undgå at røre ved terminalerne med ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripakken i en
beholder med andre metalgenstande som
f.eks. søm, mønter osv.
(3) Udsæt ikke batteripakken for vand eller regn.
Hvis batteriet kortsluttes, kan det medføre
voldsom strøm, overophedning, mulige
forbrændinger og endog nedbrud.
6. Undgå at opbevare værktøjet og batteripakken på
steder, hvor temperaturen kan komme op på eller
overstige 50°C.
7. Sæt ikke ild til batteripakken, selvom den er
alvorligt beskadiget eller helt udtjent.
Batteripakken kan eksplodere ved brand.
8. Undgå at tabe eller slå på batteriet.
9. Undlad brug af et beskadiget batteri.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Tips til, hvordan du forlænger batteriets
levetid
1. Oplad batteripakken, før den bliver helt afladet.
Ophør med at bruge maskinen, og udskift
batteripakken, hvis strømmen til maskinen
aftager.
2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.
3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur på 10°C -
40°C.
Lad batteripakken køle ned før den oplades, hvis
den er varm.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De justerer værktøjet
eller kontrollerer dets funktion.
Montering eller afmontering af
batteripakken (Fig. 1)
• Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller
afmonterer batteripakken.
• Ved afmontering af batteripakken trækkes den ud af
værktøjet, mens der trykkes på knappen foran på
pakken.
• Ved montering af batteripakken justeres tungen på
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes på plads. Sæt den altid hele vejen ind, indtil
den låses på plads med et lille klik. Hvis den røde del
øverst på knappen er synlig, er batteripakken ikke låst
helt fast. Sæt den helt ind, indtil den røde del ikke er
synlig. Ellers kan den falde ud af værktøjet og skade
Dem eller andre personer i nærheden.
• Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
Betjening af kontakt (Fig. 2)
FORSIGTIG:
• Før batteripakken sættes i værktøjet, skal De altid
kontrollere, at kontaktgrebet reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-stillingen, når De slipper det.
For at starte værktøjet skal De blot trykke på
kontaktgrebet. Værktøjets hastighed forøges ved at trykke
hårdere på kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at
stoppe.
Tænding af lampen (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.
Træk i kontaktgrebet for at tænde lampen. Lampen
forbliver tændt, så længe der trækkes i kontaktgrebet.
Lyset slukkes automatisk 10 – 15 sekunder efter, at
kontaktgrebet slippes.
BEMÆRK:
• Benyt en tør klud til at tørre snavs af lampens linse.
Pas på ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.
• Anvend ikke fortynder eller benzin til at rengøre
lampen. Denne type opløsningsmidler kan beskadige
den.
Side: 41
42
Betjening af skiftekontakten (Fig. 4)
Værktøjet har en skiftekontakt til at ændre
rotationsretningen. Tryk skiftekontakten mod A-siden for
rotation med uret eller mod B-siden for rotation mod uret.
Når skiftekontakthåndtaget er i neutral stilling, kan
kontaktgrebet ikke trækkes ud.
FORSIGTIG:
• Kontroller altid rotationsretningen før anvendelsen.
• Betjen ikke skiftekontakten, før værktøjet er helt
stoppet. Hvis rotationsretningen ændres, når værktøjet
ikke er helt stoppet, kan det beskadige værktøjet.
• Sæt altid skiftekontakthåndtaget i neutral stilling, når
værktøjet ikke anvendes.
Valg af funktionstilstand
Rotation med slag (Fig. 5)
Ved boring i beton, murværk osv. skal låseknappen
trykkes ned, og funktionsknappen drejes til -symbolet.
Brug en bit med wolframkarbidforstærkning.
Kun rotation (Fig. 6)
Ved boring i træ, metal eller plastikmaterialer skal
låseknappen trykkes ned og funktionsknappen drejes til
-symbolet. Brug en snegleborsbit eller en træbit.
FORSIGTIG:
• Drej ikke funktionsknappen, mens værktøjet kører.
Dette vil beskadige værktøjet.
• For at undgå hurtigt slid på mekanismen til
funktionsskift skal De sikre Dem, at funktionsknappen
altid er sikkert placeret i en af funktionspositionerne.
Skridkoblingen
Skridkoblingen vil udløses, når et vist momentniveau nås.
Motoren vil koble fra drivakslen. Når dette sker, holder
bitten op med at dreje rundt.
FORSIGTIG:
• Så snart skridkoblingen udløses, skal værktøjet
slukkes med det samme. Dette vil hjælpe med til at
forhindre, at værktøjet nedslides for tidligt.
• Det er ikke muligt at anvende hulsave med dette
værktøj. Disse har tendens til at sætte sig fast. Dette vil
medføre, at skridkoblingen udløses for tit.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De udfører nogen form
for arbejde på værktøjet.
Sidehåndtag (ekstra håndtag) (Fig. 7)
FORSIGTIG:
• Anvend altid sidehåndtaget af hensyn til
betjeningssikkerheden.
Indsæt sidehåndtaget, så tænderne på håndtaget passer
ind mellem fremspringene på værktøjscylinderen. Stram
derefter håndtaget ved at dreje til ønskede position med
uret. Den kan svinges 360°, så den kan fastgøres i en
hvilken som helst position.
Smørelse til bit
Indsmør halsen på boret med en lille smule fedtstof (cirka
0,5-1 g). Denne smøring af patronen sikrer en jævn
betjening og længere holdbarhed.
Montering eller afmontering af bitten
Rengør værktøjsskaftet, og smør fedtstof på det, før bitten
monteres. (Fig. 8)
Sæt bitten i værktøjet. Drej bitten, og tryk den ind, indtil
den går i indgreb. (Fig. 9)
Hvis bitten ikke kan trykkes ind, skal den tages ud. Træk
patrondækslet ned et antal gange. Sæt derefter bitten i
igen. Drej bitten, og tryk den ind, indtil den går i indgreb.
Efter montering skal De altid sikre Dem, at bitten sidder
godt fast, ved at forsøge at trække den ud.
For at udtage bitten skal patrondækslet trækkes helt ned,
hvorefter bitten fjernes. (Fig. 10)
Dybdemåler (Fig. 11)
Dybdeanslaget kan bruges til at bore huller, som har
samme dybde. Løsn sidehåndtaget, og isæt
dybdemåleren i hullet i sidehåndtaget. Juster
dybdemåleren, så den har den ønskede dybde, og stram
sidehåndtaget til.
BEMÆRK:
• Dybdemåleren kan ikke bruges i den position, hvor
dybdemåleren rammer gearhuset.
Støvopsamler (Fig. 12)
Brug støvopsamleren til at undgå, at støv falder ned over
værktøjet og på Dem selv, når der bores over hovedet.
Fastgør støvopsamleren til bitten, sådan som det er vist i
figuren. Størrelsen på bittene, som støvopsamleren kan
monteres på, er som følger.
BETJENING
Betjening med slagboring (Fig. 13)
Indstil funktionsknappen til -symbolet.
Placer bitten på det sted, hvor hullet skal bores, og træk i
kontaktgrebet.
Brug ikke magt på værktøjet. Et let tryk giver det bedste
resultat. Hold værktøjet på positionen, og undgå, at det
glider væk fra hullet.
Anvend ikke mere tryk, når hullet bliver tilstoppet med
spåner eller partikler. Lad i stedet værktøjet køre i
tomgang, og tag bitten delvist ud af hullet. Når De
gentager denne fremgangsmåde flere gange, tømmes
hullet, og De kan fortsætte med at bore.
FORSIGTIG:
• Værktøjet og bitten udsættes for en voldsom og
pludselig kraft på det tidspunkt, hvor bitten bryder
igennem, når hullet tilstoppes med spåner og partikler,
eller når værktøjet rammer armeringsjern i beton.
Anvend altid sidehåndtaget (ekstra håndtag), og hold
godt fast i værktøjet i både sidehåndtaget og
kontakthåndtaget under betjening. Hvis De ikke gør
dette, kan De miste kontrollen med maskinen, hvilket
kan forårsage alvorlig personskade.
Værktøjsdiameter
Støvopsamleren 5 6-14,5 mm
Støvopsamleren 9 12-16 mm
Side: 42
43
BEMÆRK:
Excentricitet i bitrotationen kan forekomme, når værktøjet
betjenes uden belastning. Værktøjet centrerer sig selv
under betjening. Dette indvirker ikke på præcisionen
under boring.
Udblæsningskolbe (fås som tilbehør)
(Fig. 14)
Når hullet er boret, kan De bruge udblæsningskolben til at
fjerne støv fra hullet.
Boring i træ eller metal (Fig. 15 og 16)
Brug borepatronsættet, som fås som ekstraudstyr. Se
“Montering og afmontering af bitten” på forrige side, når
den skal monteres.
Indstil funktionsknappen således, at pilen peger på -
symbolet.
FORSIGTIG:
• Brug aldrig “rotation med slag”, når borepatronsættet er
monteret på værktøjet. Borepatronsættet kan blive
beskadiget. Derudover vil borepatronen blive frigjort,
når værktøjet skiftes.
• Boringen går ikke hurtigere, hvis De trykker hårdt på
værktøjet. Det ekstra tryk vil blot beskadige bitten, så
værktøjets ydelse forringes, og dets levetid forkortes.
• Værktøjet og bitten er under påvirkning af stærke
vridningskræfter på det tidspunkt, hvor bitten bryder
igennem. Hold godt fast i værktøjet, og vær
opmærksom, når bitten begynder at bryde igennem
arbejdsemnet.
• Hvis bitten sidder fast, kan den tages ud ved blot at
indstille skiftekontakten til baglæns rotation for at bakke
den ud. Vær imidlertid opmærksom på, at værktøjet
kan bakke ud pludseligt, hvis De ikke holder godt fast i
det.
• Fastgør altid små arbejdsemner i en skruestik eller
lignende udstyr til fastgørelse.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De forsøger at udføre
inspektion eller vedligeholdelse.
• Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medføre misfarvning,
deformation eller revner.
Udskiftning af kulbørster (Fig. 17)
Tag regelmæssigt kulbørsterne af, og efterse dem.
Udskift dem, når de er nedslidt til slidgrænsen. Hold
kulbørsterne rene og frie til at glide i holderne. Begge
kulbørsterne skal udskiftes samtidig. Brug altid identiske
kulbørster.
Fjern holderdækslerne ved at indsætte en skruetrækker
med kærvspids i den forsænkede del af værktøjet og løfte
den op. (Fig. 18)
Brug en skruetrækker til at fjerne kulholderdækslerne.
Tag de udslidte kulbørster ud, montér de nye, og fastgør
kulholderdækslerne. (Fig. 19)
Montér holderdækslerne på værktøjet igen.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
• SDS-Plus karbidforstærkede spidser
• Borepatronsæt
• Borepatron S13
• Patronadapter
• Patronnøgle S13
• Smørelse til bit
• Sidegreb
• Dybdemåler
• Udblæsningskolbe
• Støvopsamleren
• Sugesæt til støv, ekstraudstyr
• Sikkerhedsbriller
• Plastikbæretaske
• Nøgleløs borepatron
• Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita
Støj ENG905-1
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 85 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 96 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG900-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: hammerboring i beton
Vibrationsemission (ah,HD): 12,5 m/s2
Usikkerhed (K): 2,0 m/s2
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 3,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
Side: 43
44
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
Kun for europæiske lande ENH101-14
EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Kabelfri borehammer
Modelnummer/ type: BHR162
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
2006/42/EF
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
30.1.2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BHR162.

Stil et spørgsmål om Makita BHR162

Har du et spørgsmål om Makita BHR162 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BHR162. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BHR162 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.