Makita BHP446 manual

Få vist brugermanualen for Makita BHP446 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: BHP446
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 45
46
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne og batteripakken kan variere fra land til land.
• Vægt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet brug ENE039-1
Maskinen er beregnet til slagboring i mursten, beton og
sten samt til boring uden slag i træ, metal, keramik og
plastik.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
LEDNINGSFRI
SLAGBOREMASKINE GEB056-4
1. Brug høreværn under slagboring. Udsættelse for
støj kan medføre høreskader.
2. Benyt de ekstra håndtag, der eventuelt leveres
med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.
3. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor skæretilbehøret kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Hvis det skærende
tilbehør kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan udsatte metaldele på maskinen blive
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
4. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor befæstelseselementet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger. Hvis
befæstelseselementer kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan udsatte metaldele på
maskinen blive strømførende, hvorved operatøren
muligvis kan få elektrisk stød.
5. Sørg altid for at have et solidt fodfæste.
Sørg for, at der ikke er nogen under dig, når du
benytter maskinen på højtliggende steder.
6. Hold godt fast i maskinen.
7. Hold hænderne på afstand af roterende dele.
8. Gå ikke fra maskinen, mens den kører. Lad kun
maskinen køre, mens du holder den i hænderne.
1. Rød indikator
2. Knap
3. Batteripakke
4. Stjernemærke
5. Afbryderkontakt
6. Lampe
7. Skiftekontakthåndtag
8. Hastighedshåndtag
9. Ring til skift af funktionstilstand
10. Justeringsring
11. Gradinddeling
12. Pil
13. Muffe
14. Rille
15. Krog
16. Skrue
17. Bitsholder
18. Bit
19. Udblæsningskolbe
20. Slidgrænse
21. Bagdæksel
22. Forsænket del
23. Fjeder
24. Arm
25. Kulbørstedæksel
26. Hul
Model BHP446 BHP456
Kapaciteter
Beton 13 mm 13 mm
Stål 13 mm 13 mm
Træ 38 mm 38 mm
Træskrue 6 mm x 75 mm 10 mm x 89 mm
Maskinskrue M6 M6
Hastighed uden
belastning (min-1
)
Høj (2) 0 - 1.500 0 - 1.500
Lav (1) 0 - 400 0 - 400
Slag pr. minut
Høj (2) 0 - 22.500 0 - 22.500
Lav (1) 0 - 6.000 0 - 6.000
Længde i alt 206 mm 206 mm
Nettovægt 1,7 kg
1,6 kg (med batteri BL1815)
1,8 kg (med batteri BL1830)
Nominel spænding 14,4 V DC 18 V DC
Side: 46
47
9. Berør ikke bitten eller arbejdsemnet umiddelbart
efter brugen. De kan være meget varme og kan
forårsage forbrændinger af huden.
10. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for, at undgå indånding af støv
og kontakt med huden. Følg
materialeleverandørens sikkerhedsdata.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ENC007-7
FOR BATTERIPAKKEN
1. Før brugen af batteripakken skal du læse alle
instruktioner og advarsler på (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.
2. Skil ikke batteripakken ad.
3. Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal du
straks ophøre med brugen. Brug kan medføre
risiko for overophedning, risiko for forbrændinger
eller endog eksplosion.
4. Hvis du får elektrolyt i øjnene, skal du med det
samme rense øjnene med rent vand og søge læge.
Dette kan medføre tab af synet.
5. Kortslut ikke batteripakken:
(1) Undgå at røre ved terminalerne med ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripakken i en
beholder med andre metalgenstande som
f.eks. søm, mønter osv.
(3) Udsæt ikke batteripakken for vand eller regn.
Hvis batteriet kortsluttes, kan det medføre
voldsom strøm, overophedning, mulige
forbrændinger og endog nedbrud.
6. Undgå at opbevare værktøjet og batteripakken på
steder, hvor temperaturen kan komme op på eller
overstige 50°C.
7. Sæt ikke ild til batteripakken, selvom den er
alvorligt beskadiget eller helt udtjent.
Batteripakken kan eksplodere ved brand.
8. Undgå at tabe eller slå på batteriet.
9. Undlad brug af et beskadiget batteri.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Tips til, hvordan du forlænger batteriets
levetid
1. Oplad batteripakken, før den bliver helt afladet.
Ophør med at bruge værktøjet, og udskift
batteripakken, hvis strømmen til værktøjet aftager.
2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.
3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur på 10°C -
40°C. Lad batteripakken køle ned før den oplades,
hvis den er varm.
4. Oplad batteripakken en gang hver sjette måned,
hvis du ikke bruger det i lang tid.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før du justerer maskinen
eller kontrollerer dens funktion.
Isætning eller udtagning af batteripakken
(Fig. 1)
• Sluk altid for maskinen inden montering eller
afmontering af batteripakken.
• Afmonter batteripakken ved at holde ned på knappen
foran på batteripakken og skubbe den af maskinen.
• Ved montering af batteripakken justeres tungen på
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes på plads. Sæt den altid hele vejen ind, indtil
den låses på plads med et lille klik. Hvis den røde
indikator øverst på knappen er synlig, er batteripakken
ikke låst helt fast. Sæt den helt ind, indtil den røde
indikator ikke er synlig. Ellers kan den falde ud af
maskinen og skade dig eller andre personer i
nærheden.
• Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
Batteribeskyttelsessystem (batteripakke
med et stjernemærke) (Fig. 2)
Batteripakker med et stjernemærke er udstyret med et
beskyttelsessystem, der automatisk slår strømmen fra for
at forlænge levetiden.
Maskinen stopper muligvis under anvendelsen, når
maskinen og/eller batteripakken udsættes for følgende
situation. Dette skyldes aktiveringen af
beskyttelsessystemet og er ikke et tegn på fejl ved
maskinen.
• Når maskinen er overbelastet:
I dette tilfælde skal du slippe afbryderkontakten,
afmontere batteriet og fjerne årsagen til
overbelastningen og derefter trykke ind på
afbryderkontakten igen for at genstarte.
• Når battericeller bliver varme:
Hvis afbryderkontakten betjenes, forbliver motoren
standset. På dette tidspunkt skal du stoppe
anvendelsen af maskinen og lade batteripakken køle
af eller oplade den, efter du har taget den ud af
maskinen.
• Når den resterende batterikapacitet bliver lav:
Hvis afbryderkontakten betjenes, forbliver motoren
standset. På dette tidspunkt skal du tage
batteripakken ud af maskinen og oplade den.
Side: 47
48
Betjening af afbryderkontakt (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Før batteripakken sættes i maskinen, skal du altid
kontrollere, at afbryderkontakten reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-stillingen, når du slipper den.
For at starte maskinen skal du blot trykke på
afbryderkontakten. Maskinens hastighed forøges ved at
trykke hårdere på afbryderkontakten. Slip
afbryderkontakten for at stoppe.
Tænding af lampen (Fig. 4)
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.
Træk i afbryderkontakten for at tænde lampen. Lampen
forbliver tændt, så længe der trækkes i afbryderkontakten.
Lampen slukkes 10-15 sekunder efter, at
afbryderkontakten slippes.
BEMÆRK:
• Benyt en tør klud til at tørre snavs af lampens linse.
Pas på ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.
Betjening af skiftekontakten (Fig. 5)
FORSIGTIG:
• Kontroller altid rotationsretningen før anvendelsen.
• Betjen ikke skiftekontakten, før maskinen er helt
stoppet. Hvis rotationsretningen ændres, inden
maskinen er helt stoppet, kan det beskadige maskinen.
• Sæt altid skiftekontakthåndtaget i neutral stilling, når
maskinen ikke anvendes.
Maskinen har en skiftekontakt til ændring af
rotationsretningen. Tryk skiftekontakthåndtaget mod A-
siden for rotation med uret eller mod B-siden for rotation
mod uret.
Når skiftekontakthåndtaget er i neutral stilling, kan
afbryderkontakten ikke trækkes ind.
Ændring af hastigheden (Fig. 6)
FORSIGTIG:
• Sæt altid hastighedshåndtaget helt ud i den rette
stilling. Hvis maskinen betjenes med
hastighedshåndtaget indstillet halvvejs mellem “1” og
“2”, kan det beskadige maskinen.
• Betjen ikke hastighedshåndtaget, mens maskinen
kører. Dette kan beskadige maskinen.
Hvis du vil ændre hastigheden, skal du først slukke for
maskinen og derefter trække hastighedshåndtaget mod
siden “2” for høj hastighed eller mod siden “1” for lav
hastighed. Kontroller før anvendelsen, at
hastighedshåndtaget er i den korrekte stilling. Brug den
rette hastighed til jobbet.
Valg af funktionstilstand (Fig. 7)
Maskinen har en ring til skift af funktionstilstand. Brug
ringen til at vælge den af de tre tilstande, der passer til dit
arbejde.
For kun at vælge rotation drejes ringen, så pilen på
maskinen peger mod -mærket på ringen.
For rotation med slag drejes ringen, så pilen peger mod
-mærket på ringen.
For rotation med kobling drejes ringen, så pilen peger
mod -mærket på ringen.
FORSIGTIG:
• Indstil altid ringen korrekt til mærket for den ønskede
tilstand. Hvis maskinen betjenes med ringen placeret
midt mellem tilstandsmærkerne, kan maskinen blive
beskadiget.
Justering af stramningsmomentet (Fig. 7)
Stramningsmomentet kan indstilles til 16 trin ved at dreje
på justeringsringen, så gradinddelingerne er justeret med
pilen på maskinen. Stramningsmomentet er mindst, når
tallet 1 er justeret med pilen, og højst, når tallet 16 er
justeret med pilen.
Før den faktiske anvendelse skal du sætte en prøveskrue
i arbejdsemnet eller i et stykke lignende materiale for at
bestemme, hvilket moment der kræves til en bestemt
anvendelse.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før du udfører nogen form for
arbejde på maskinen.
Montering eller afmontering af
skruebitten eller boret (Fig. 8)
Drej muffen mod uret for at åbne patronkæberne. Sæt
bitten i patronen, til den ikke kan komme længere ind.
Drej muffen med uret for at stramme patronen.
Drej muffen mod uret for at tage bitten ud.
Montering af krogen (Fig. 9)
Krogen er nyttig til midlertidig ophængning af maskinen.
Den kan monteres på begge sider af maskinen.
For at montere krogen indsættes den i en rille i maskinen
på en af siderne, hvorefter den fastgøres med en skrue.
Den afmonteres ved at løsne skruen og tage den ud.
Montering af bitsholderen (fås som
tilbehør) (Fig. 10)
Indsæt bitsholderen i fremspringet på maskinens fod i
højre eller venstre side, og fastgør den med en skrue.
Opbevar skruebittene i bitsholderne, når de ikke
anvendes. Der kan opbevares bits på 45 mm.
BETJENING
FORSIGTIG:
• Sæt altid batteripakken helt ind, indtil den låses på
plads. Hvis den røde del øverst på knappen er synlig,
er batteripakken ikke låst helt fast. Sæt den helt ind,
indtil den røde del ikke er synlig. Ellers kan den falde
ud af maskinen og skade dig eller andre personer i
nærheden.
Hold godt fast i maskinen med den ene hånd på
håndtaget og den anden på bunden af batteripakken for at
styre drejningen.
Side: 48
49
Betjening ved slagboring
FORSIGTIG:
• Maskinen og bitten udsættes for en voldsom og
pludselig kraft på det tidspunkt, hvor bitten bryder
igennem, når hullet tilstoppes med spåner og partikler,
eller når bitten rammer armeringsjern i beton.
Drej først ringen til skift af funktionstilstand, så pilen på
maskinen peger mod -mærket. Justeringsringen kan
indstilles til alle stramningsmomenter til denne funktion.
Sørg for at bruge en wolframkarbid-forstærket bit.
Placer bitten på det sted, hvor hullet skal bores, og træk i
afbryderkontakten. Brug ikke kræfter på maskinen. Et let
tryk giver det bedste resultat. Hold maskinen på
positionen, og undgå, at den glider væk fra hullet.
Anvend ikke mere tryk, når hullet bliver tilstoppet med
spåner eller partikler. Lad i stedet maskinen køre i
tomgang, og tag bitten delvist ud af hullet. Når du
gentager denne fremgangsmåde flere gange, tømmes
hullet, og du kan fortsætte med at bore.
Udblæsningskolbe (fås som tilbehør)
(Fig. 11)
Når hullet er boret, kan du bruge udblæsningskolben til at
fjerne støv fra hullet.
Betjening som skruetrækker (Fig. 12)
Drej først ringen til skift af funktionstilstand, så pilen på
maskinen peger mod -mærket. Indstil justeringsringen til
det rigtige stramningsmoment til formålet. Benyt derefter
følgende fremgangsmåde.
Placer skruebitten i skruehovedet, og tryk med maskinen.
Start maskinen langsomt, og forøg gradvist hastigheden.
Slip afbryderkontakten, så snart koblingen slår fra.
FORSIGTIG:
• Sørg for, at skruebitten sættes lige ned i skruehovedet.
I modsat fald kan skruen og/eller bitten blive
beskadiget.
BEMÆRK:
• Ved skruning af træskruer skal du forbore styrehuller
for at gøre det lettere at sætte skruerne i og for at
forhindre, at arbejdsemnet flækker. Se diagrammet.
Betjening ved boring
Drej først justeringsringen, så pilen peger mod -mærket.
Benyt derefter følgende fremgangsmåde.
FORSIGTIG:
• Boringen går ikke hurtigere, hvis du trykker hårdt på
maskinen. Det ekstra tryk vil blot beskadige spidsen på
boret, så maskinens ydelse forringes, og dens levetid
forkortes.
• Maskinen og boret er under påvirkning af stærke
kræfter på det tidspunkt, hvor boret bryder igennem.
Hold godt fast i maskinen, og vær opmærksom, når
boret begynder at bryde igennem arbejdsemnet.
• Hvis boret sidder fast, kan det tages ud ved blot at
indstille skiftekontakten til baglæns rotation for at bakke
det ud. Vær imidlertid opmærksom på, at maskinen
kan bakke ud pludseligt, hvis du ikke holder godt fast i
den.
• Fastgør altid små arbejdsemner i en skruestik eller
med lignende udstyr til fastgørelse.
• Hvis maskinen betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal du lade maskinen hvile i 15 minutter, før
du fortsætter med et nyt batteri.
Boring i træ
Ved boring i træ opnås de bedste resultater med træbor,
som er udstyret med en styreskrue. Styreskruen gør det
lettere at bore ved at trække boret ind i arbejdsemnet.
Boring i metal
Lav en fordybning med en kørner og en hammer på det
sted, hvor der skal bores, for at forhindre, at boret glider,
når du starter på at bore et hul. Placer spidsen af boret i
fordybningen, og begynd at bore.
Anvend en skæreolie ved boring i metaller. Undtagelser
fra denne regel er jern og messing, der skal bores tørre.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før du forsøger at udføre
inspektion eller vedligeholdelse.
• Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medføre misfarvning,
deformation eller revner.
Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 13)
Udskift dem, når de er nedslidt til slidgrænsen. Hold
kulbørsterne rene og frie til at glide i holderne. Begge
kulbørster skal udskiftes samtidig. Brug altid identiske
kulbørster.
Brug en skruetrækker til at fjerne de to skruer og derefter
fjerne bagdækslet. (Fig. 14)
Løft armen på fjederen, og placer den i den forsænkede
del af huset med en kærvskruetrækker med et tyndt skaft
eller lignende. (Fig. 15)
Brug en pincet til at fjerne kulbørstedækslerne fra
kulbørsterne. Tag de udslidte kulbørster ud, montér de
nye, og montér kulbørstedækslerne i omvendt rækkefølge
af ovenstående. (Fig. 16)
Sørg for, at kulbørstedækslerne sidder godt fast i hullerne
på børsteholderne. (Fig. 17)
Montér bagdækslet igen, og stram de to skruer godt.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
Nominel diameter af
træskrue
(mm)
Anbefalet størrelse af
styrehul
(mm)
3,1 2,0 - 2,2
3,5 2,2 - 2,5
3,8 2,5 - 2,8
4,5 2,9 - 3,2
4,8 3,1 - 3,4
5,1 3,3 - 3,6
5,5 3,7 - 3,9
5,8 4,0 - 4,2
6,1 4,2 - 4,4
Side: 49
50
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du
har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende
tilbehøret.
• Bor
• Hammerbor med wolframkarbidforstærkning
• Stjernebit
• Bit med kærv
• Topbit
• Udblæsningskolbe
• Sikkerhedsbriller
• Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita
• Krog
• Bitsholder
BEMÆRK:
• Visse dele på listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehør. De kan
variere fra land til land.
Støj ENG905-1
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Model BHP446
Lydtryksniveau (LpA): 80 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Støjniveauet under arbejdet kan være større end
80 dB (A).
Model BHP456
Lydtryksniveau (LpA): 81 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 92 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG900-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Model BHP446
Arbejdstilstand: slagboring i beton
Vibrationsemission (ah,ID): 6,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Model BHP456
Arbejdstilstand: slagboring i beton
Vibrationsemission (ah,ID): 8,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
Kun for europæiske lande ENH101-15
EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Ledningsfri slagboremaskine
Modelnummer/ type: BHP446, BHP456
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
2006/42/EF
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
28. 10. 2010
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BHP446.

Stil et spørgsmål om Makita BHP446

Har du et spørgsmål om Makita BHP446 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BHP446. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BHP446 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.