Makita BHP444 manual

Få vist brugermanualen for Makita BHP444 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: BHP444
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 44
45
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne kan variere fra land til land.
• Vægt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet brug ENE039-1
Værktøjet er beregnet til slagboring i mursten, beton og
sten samt til boring uden slag i træ, metal, keramik og
plastik.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER GEB003-4
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for slagboret. Hvis maskinen
anvendes på usikker eller forkert vis, kan du komme
alvorligt til skade.
1. Brug høreværn når du udfører slagboring.
Udsættelse for støj kan medføre høreskader.
2. Benyt de ekstra håndtag, der eventuelt leveres
med værktøjet. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.
3. Hold maskinen på de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor det skærende tilbehør kan
komme i kontakt med skjulte ledninger eller
maskinens egen ledning. Hvis det skærende
tilbehør kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan udsatte metaldele på maskinen blive
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
4. Sørg altid for at have et solidt fodfæste.
Sørg for, at der ikke er nogen under dig, når du
benytter værktøjet på højtliggende steder.
5. Hold godt fast i værktøjet med begge hænder.
6. Hold hænderne på afstand af roterende dele.
7. Gå ikke fra værktøjet, mens det kører. Lad kun
værktøjet køre, mens du holder det i hænderne.
1. Rød del
2. Knap
3. Batteripakke
4. Kontaktgreb
5. Lampe
6. Skiftekontakthåndtag
7. Hastighedshåndtag
8. Håndtag til skift af
funktionstilstand
9. Justeringsring
10. Gradinddeling
11. Pil
12. Stålbånd
13. Håndtagsbase
14. Sidehåndtag
15. Fremspring
16. Rille
17. Muffe
18. Spidsholder
19. Spids
20. Dybdemåler
21. Tilspændingsskrue
22. Krog
23. Skrue
24. Udblæsningskolbe
25. Slidgrænse
26. Bagdæksel
27. Skruer
28. Arm
29. Fjeder
30. Forsænket del
31. Kulbørstedæksel
32. Hul
Model BHP444 BHP454
Kapaciteter
Beton 14 mm 16 mm
Stål 13 mm 13 mm
Træ 50 mm 65 mm
Træskrue 6 mm x 75 mm 10 mm x 89 mm
Maskinskrue 6 mm
Hastighed uden belastning (min-1)
Høj (2) 0 – 1.700
Lav (1) 0 – 400
Slag pr. minut (min-1
)
Høj (2) 0 – 25.500
Lav (1) 0 – 6.000
Længde i alt 243 mm
Nettovægt 2,3 kg 2,4 kg
Nominel spænding 14,4 V DC 18 V DC
Side: 45
46
8. Berør ikke bitten eller arbejdsemnet umiddelbart
efter brugen. De kan være meget varme og kan
forårsage forbrændinger af huden.
9. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for, at forhindre indånding af
støv og kontakt med huden. Følg
materialeforhandlerens sikkerhedsdata.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ENC007-4
FOR BATTERIPAKKEN
1. Før brugen af batteripakken skal De læse alle
instruktioner og advarsler på (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.
2. Skil ikke batteripakken ad.
3. Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal De
straks ophøre med brugen. Brug kan medføre
risiko for overophedning, mulige forbrændinger
eller endog eksplosion.
4. Hvis De får elektrolyt i øjnene, skal De med det
samme rense øjnene med rent vand og søge læge.
Dette kan medføre tab af synet.
5. Kortslut ikke batteripakken:
(1) Undgå at røre ved terminalerne med ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripakken i en beholder
med andre metalgenstande som f.eks. søm,
mønter osv.
(3) Udsæt ikke batteripakken for vand eller regn.
Hvis batteriet kortsluttes, kan det medføre
voldsom strøm, overophedning, mulige
forbrændinger og endog nedbrud.
6. Undgå at opbevare værktøjet og batteripakken på
steder, hvor temperaturen kan komme op på eller
overstige 50 °C.
7. Sæt ikke ild til batteripakken, selvom den er
alvorligt beskadiget eller helt udtjent.
Batteripakken kan eksplodere ved brand.
8. Undgå at tabe eller slå på batteriet.
9. Brug ikke et batteri, der har været tabt eller slået
på.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Tip til, hvordan De forlænger batteriets
levetid
1. Udskift batteripakken, før den bliver helt afladet.
Ophør med at bruge værktøjet, og udskift
batteripakken, hvis strømmen til værktøjet aftager.
2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.
3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur på 10-40
°C. Lad batteripakken køle ned, før den oplades,
hvis den er varm.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De justerer værktøjet
eller kontrollerer dets funktion.
Montering eller afmontering af
batteripakken (Fig. 1)
• Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller
afmonterer batteripakken.
• Ved afmontering af batteripakken trækkes den ud af
værktøjet, mens der trykkes på knappen foran på
pakken.
• Ved montering af batteripakken justeres tungen på
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes på plads. Sæt den altid hele vejen ind, indtil
den låses på plads med et lille klik. Hvis den røde del
øverst på knappen er synlig, er batteripakken ikke låst
helt fast. Sæt den helt ind, indtil den røde del ikke er
synlig. Ellers kan den falde ud af værktøjet og skade
Dem eller andre personer i nærheden.
• Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
Betjening af kontakt (Fig. 2)
FORSIGTIG:
• Før batteripakken sættes i værktøjet, skal De altid
kontrollere, at kontaktgrebet reagerer korrekt og vender
tilbage i “OFF”-stillingen, når De slipper det.
For at starte værktøjet skal De blot trykke på kontakten.
Værktøjets hastighed forøges ved at trykke hårdere på
kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at stoppe.
Tænding af lampen (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.
Træk i kontaktgrebet for at tænde lampen. Lampen
forbliver tændt, så længe der trækkes i kontaktgrebet.
Lampen slukkes 10-15 sekunder efter, at grebet slippes.
BEMÆRK:
• Benyt en tør klud til at tørre snavs af lampens linse.
Pas på ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.
Betjening af skiftekontakten (Fig. 4)
Værktøjet har en skiftekontakt til at ændre
rotationsretningen. Tryk skiftekontakten mod “A”-siden for
rotation med uret eller mod “B”-siden for rotation mod
uret.
Når skiftekontakthåndtaget er i neutral stilling, kan
kontaktgrebet ikke trækkes ind.
FORSIGTIG:
• Kontroller altid rotationsretningen før anvendelsen.
• Betjen ikke skiftekontakten, før værktøjet er helt
stoppet. Hvis rotationsretningen ændres, når værktøjet
ikke er helt stoppet, kan det beskadige værktøjet.
Side: 46
47
• Sæt altid skiftekontakthåndtaget i neutral stilling, når
værktøjet ikke betjenes.
Ændring af hastigheden (Fig. 5)
Hvis De vil ændre hastigheden, skal De først slukke for
værktøjet og derefter trække hastighedshåndtaget mod
siden “2” for høj hastighed eller mod siden “1” for lav
hastighed. Kontroller før anvendelsen, at
hastighedshåndtaget er i den korrekte stilling. Brug den
rette hastighed til jobbet.
FORSIGTIG:
• Sæt altid hastighedshåndtaget helt ud i den rette
stilling. Hvis værktøjet betjenes med
hastighedshåndtaget indstillet halvvejs mellem “1” og
“2”, kan det beskadige værktøjet.
• Betjen ikke hastighedshåndtaget, mens værktøjet
kører. Dette kan beskadige værktøjet.
Valg af funktionstilstand (Fig. 6)
Værktøjet har et håndtag til skift af funktionstilstand. Brug
håndtaget til at vælge den af de tre tilstande, der passer til
Deres arbejde.
Skub håndtaget, så det peger mod mærket på
værktøjet, hvis der kun ønskes rotation. Skub håndtaget,
så det peger mod mærket på værktøjet, hvis der
ønskes rotation med slag. Skub håndtaget, så det peger
mod mærket på værktøjet, hvis der ønskes rotation
med udkobling.
BEMÆRK:
• Når håndtaget til funktionsskift flyttes fra “ ” til “ ”,
kan det være vanskeligt at flytte håndtaget. I så fald
kan De tænde for værktøjet og lade det køre et øjeblik i
stillingen “ ” og derefter stoppe værktøjet og flytte
håndtaget til den ønskede stilling.
FORSIGTIG:
• Indstil altid håndtaget korrekt til mærket for den
ønskede tilstand. Hvis værktøjet betjenes med
håndtaget placeret midt mellem tilstandsmærkerne,
kan værktøjet blive beskadiget.
Justering af stramningsmomentet (Fig. 7)
Stramningsmomentet kan indstilles til 16 trin ved at dreje
på justeringsringen, så dens gradinddelinger er justeret
med pilen på værktøjet. Stramningsmomentet er mindst,
når tallet 1 er justeret med pilen, og højst, når tallet 16 er
justeret med pilen.
Før den faktiske anvendelse skal De sætte en prøveskrue
i arbejdsemnet eller i et stykke lignende materiale for at
bestemme, hvilket moment der kræves til en bestemt
anvendelse.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De udfører nogen form
for arbejde på værktøjet.
Montering af sidegreb (ekstra håndtag)
(Fig. 8)
Anvend altid sidehåndtaget af hensyn til
betjeningssikkerheden.
Indsæt sidehåndtaget, så fremspringene på
håndtagsbasen og stålbåndet passer ind mellem rillerne
på værktøjscylinderen. Stram derefter håndtaget ved at
dreje det med uret.
Montering eller afmontering af
drevspidsen eller borespidsen (Fig. 9)
Drej muffen mod uret for at åbne patronkæberne. Sæt
spidsen i patronen, til den ikke kan komme længere ind.
Drej muffen med uret for at stramme patronen.
Drej muffen mod uret for at tage spidsen ud.
Montering af spidsholderen (Fig. 10)
Indsæt spidsholderen i fremspringet på værktøjets fod i
højre eller venstre side, og fastgør den med en skrue.
Opbevar drevspidserne i spidsholderne, når de ikke
anvendes.
Der kan opbevares spidser på 45 mm.
Justerbar dybdemåler (Fig. 11)
Den justerbare dybdemåler gør det muligt at bore huller
med samme dybde. Løsn tilspændingsskruen, indstil
måleren til den ønskede position, og stram derefter
tilspændingsskruen.
Krog (Fig. 12)
Krogen er nyttig til midlertidig ophængning af værktøjet.
Den kan monteres i begge sider af værktøjet.
For at montere krogen indsættes den i en rille i værktøjet
på en af siderne, hvorefter den fastgøres med en skrue.
Den afmonteres ved at løsne skruen og tage den ud.
BETJENING
Betjening ved slagboring (Fig. 13)
FORSIGTIG:
• Værktøjet og spidsen udsættes for en voldsom og
pludselig kraft på det tidspunkt, hvor spidsen bryder
igennem, når hullet tilstoppes med spåner og partikler,
eller når værtktøjet rammer armeringsjern i beton.
Anvend altid sidehåndtaget (ekstra håndtag), og hold
godt fast i værktøjet i både sidehåndtaget og
kontakthåndtaget under betjening. Hvis De ikke gør
dette, kan De miste kontrollen med maskinen, hvilket
kan forårsage alvorlig personskade.
Skub først håndtaget til skift af funktionstilstand, så det
vender mod -mærket. Justeringsringen kan indstilles til
alle stramningsmomenter til denne funktion. Sørg for at
bruge en wolframkarbid-forstærket spids. Placer spidsen
på det sted, hvor hullet skal bores, og træk i
kontaktgrebet. Brug ikke magt på værktøjet. Et let tryk
giver det bedste resultat. Hold værktøjet på positionen, og
undgå, at det glider væk fra hullet. Anvend ikke mere tryk,
når hullet bliver tilstoppet med spåner eller partikler. Lad i
stedet værktøjet køre i tomgang, og tag spidsen delvist ud
af hullet. Når De gentager denne fremgangsmåde flere
gange, tømmes hullet, og De kan fortsætte med at bore.
Udblæsningskolbe (fås som tilbehør)
(Fig. 14)
Når hullet er boret, kan De bruge udblæsningskolben til at
fjerne støv fra hullet.
Side: 47
48
Anvendelse som skruetrækker
Skub først håndtaget til skift af funktionstilstand, så det
vender mod -mærket. Indstil justeringsringen til det
rigtige stramningsmoment til formålet. Benyt derefter
følgende fremgangsmåde.
Placer drevspidsen i skruehovedet, og tryk med
værktøjet. Start værktøjet langsomt, og forøg gradvist
hastigheden. Slip kontaktgrebet, så snart koblingen slår
fra.
BEMÆRK:
• Sørg for, at drevspidsen sættes lige ned i
skruehovedet. I modsat fald kan skruen og/eller
spidsen blive beskadiget.
• Ved skruning af træskruer skal De forbore styrehuller
for at gøre det lettere at sætte skruerne i og for at
forhindre, at arbejdsemnet flækker. Se diagrammet.
BEMÆRK:
• Hvis værktøjet betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal De lade værktøjet hvile i 15 minutter, før
De fortsætter med et nyt batteri.
Betjening ved boring
FORSIGTIG:
• Boringen går ikke hurtigere, hvis De trykker hårdt på
værktøjet. Det ekstra tryk vil blot beskadige spidsen, så
værktøjets ydelse forringes, og dets levetid forkortes.
• Værktøjet og spidsen er under påvirkning af stærke
kræfter på det tidspunkt, hvor spidsen bryder igennem.
Hold godt fast i værktøjet, og vær forsigtig, når spidsen
begynder at bryde igennem arbejdsemnet.
• Hvis spidsen sidder fast, kan den tages ud ved blot at
indstille skiftekontakten til baglæns rotation for at bakke
den ud. Vær imidlertid opmærksom på, at værktøjet
kan bakke ud pludseligt, hvis De ikke holder godt fast i
det.
• Fastgør altid små arbejdsemner i en skruestik eller
lignende udstyr til fastgørelse.
• Hvis værktøjet betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal De lade værktøjet hvile i 15 minutter, før
De fortsætter med et nyt batteri.
Skub først håndtaget til skift af funktionstilstand, så det
vender mod -mærket. Justeringsringen kan indstilles til
alle stramningsmomenter til denne funktion. Benyt
derefter følgende fremgangsmåde.
Boring i træ
Ved boring i træ opnås de bedste resultater med træbor,
som er udstyret med en styreskrue. Styreskruen gør det
lettere at bore ved at trække spidsen ind i arbejdsemnet.
Boring i metal
Lav en fordybning med en kørner og en hammer på det
sted, hvor der skal bores, for at forhindre, at spidsen
glider, når De starter på et hul. Placer spidsen i
fordybningen, og begynd at bore. Anvend en skæreolie
ved boring i metaller. Undtagelser fra denne regel er jern
og messing, der skal bores tørre.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De forsøger at udføre
inspektion eller vedligeholdelse.
Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 15)
Udskift dem, når de er nedslidt til slidgrænsen. Hold
kulbørsterne rene og frie til at glide i holderne.
Begge kulbørsterne skal udskiftes samtidig. Brug altid
identiske kulbørster.
Brug en skruetrækker til at fjerne de to skruer og derefter
fjerne bagdækslet. (Fig. 16)
Løft armen på fjederen, og placer den i den forsænkede
del af huset med en kærvskruetrækker med et tyndt skaft
eller lignende. (Fig. 17)
Brug en pincet til at fjerne kulbørstedækslerne fra
kulbørsterne. Tag de udslidte kulbørster ud, montér de
nye, og montér kulbørstedækslerne i omvendt rækkefølge
af ovenstående. (Fig. 18)
Sørg for, at kulbørstedækslerne sidder godt fast i hullerne
på børsteholderne. (Fig. 19)
Montér bagdækslet igen, og stram de to skruer godt. For
at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
• Borespidser
• Slagborespidser
• Skruebits
• Udblæsningskolbe
• Sikkerhedsbriller
• Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita
• Samling til håndtag
• Dybdemåler
• Krog
• Gummimåttemontering
Nominel diameter af
træskrue (mm)
Anbefalet størrelse af
styrehul (mm)
3,1 2,0 – 2,2
3,5 2,2 – 2,5
3,8 2,5 – 2,8
4,5 2,9 – 3,2
4,8 3,1 – 3,4
5,1 3,3 – 3,6
5,5 3,6 – 3,9
5,8 4,0 – 4,2
6,1 4,2 – 4,4
Side: 48
49
• Uldhætte
• Skumpoleringsmåtte
For model BHP444 ENG102-2
Kun for lande i Europa
Støj
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 85 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 96 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG203-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-1:
Arbejdstilstand: slagboring i beton
Vibrationsemission (ah,ID): 9 m/s2
Usikkerhed (K): 2 m/s2
ENG302-2
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
For model BHP454
Kun for lande i Europa
Støj ENG102-2
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 86 dB (A)
Lydeffektniveau (LWA): 97 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG203-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-1:
Arbejdstilstand: slagboring i beton
Vibrationsemission (ah,ID): 7,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG302-2
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
EC-erklæring vedrørende overholdelse af standarder
ENH101-12
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse: Ledningsfri slagboremaskine
Modelnummer/ type: BHP444, BHP454
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
98/37/EC indtil den 28. december 2009 og derefter
2006/42/EC fra den 29. december 2009
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
30. januar 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BHP444.

Stil et spørgsmål om Makita BHP444

Har du et spørgsmål om Makita BHP444 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BHP444. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BHP444 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.