Makita BDF456 manual

Få vist brugermanualen for Makita BDF456 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: BDF456
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 38
39
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne og batteripakken kan variere fra land til land.
• Vægt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse ENE034-1
Værktøjet er beregnet til at bore og skrue skruer i træ,
metal og plastik.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
AKKU BORE-SKRUEMASKINE
GEB088-1
1. Benyt de ekstra håndtag, der eventuelt leveres
med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.
2. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor skæretilbehøret kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Hvis det skærende
tilbehør kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan udsatte metaldele på maskinen blive
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
3. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor befæstelseselementet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger. Hvis
befæstelseselementer kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan udsatte metaldele på
maskinen blive strømførende, hvorved operatøren
muligvis kan få elektrisk stød.
4. Sørg altid for at have et solidt fodfæste.
Sørg for, at der ikke er nogen under dig, når du
benytter maskinen på højtliggende steder.
5. Hold godt fast i maskinen.
6. Hold hænderne på afstand af roterende dele.
7. Gå ikke fra maskinen, mens den kører. Lad kun
maskinen køre, mens du holder den i hænderne.
8. Berør ikke boret eller arbejdsemnet umiddelbart
efter brugen. De kan være meget varme og kan
forårsage forbrændinger af huden.
9. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for, at undgå indånding af støv
og kontakt med huden. Følg
materialeleverandørens sikkerhedsdata.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
1. Rød indikator
2. Knap
3. Batteripakke
4. Stjernemærke
5. Kontaktgreb
6. Lampe
7. Skiftekontakthåndtag
8. Hastighedshåndtag
9. Justeringsring
10. Gradinddelinger
11. Pil
12. Muffe
13. Rille
14. Krog
15. Skrue
16. Spidsholder
17. Spids
18. Slidgrænse
19. Bagdæksel
20. Forsænket del
21. Fjeder
22. Arm
23. Kulbørstedæksel
24. Hul
25. Kulbørstedæksel
Model BDF446 BDF456
Kapaciteter
Stål 13 mm 13 mm
Træ 38 mm 38 mm
Træskrue 6 mm x 75 mm 10 x 89 mm
Maskinskrue M6 M6
Hastighed uden
belastning (min-1
)
Høj (2) 0 - 1.500 0 - 1.500
Lav (1) 0 - 400 0 - 400
Længde i alt 192 mm 192 mm
Nettovægt 1,7 kg
1,5 kg (med batteri BL1815)
1,7 kg (med batteri BL1830)
Nominel spænding 14,4 V DC 18 V DC
Side: 39
40
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ENC007-7
FOR BATTERIPAKKEN
1. Før brugen af batteripakken skal du læse alle
instruktioner og advarsler på (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.
2. Skil ikke batteripakken ad.
3. Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal du
straks ophøre med brugen. Brug kan medføre
risiko for overophedning, risiko for forbrændinger
eller endog eksplosion.
4. Hvis du får elektrolyt i øjnene, skal du med det
samme rense øjnene med rent vand og søge læge.
Dette kan medføre tab af synet.
5. Kortslut ikke batteripakken:
(1) Undgå at røre ved terminalerne med ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripakken i en
beholder med andre metalgenstande som
f.eks. søm, mønter osv.
(3) Udsæt ikke batteripakken for vand eller regn.
Hvis batteriet kortsluttes, kan det medføre
voldsom strøm, overophedning, mulige
forbrændinger og endog nedbrud.
6. Undgå at opbevare værktøjet og batteripakken på
steder, hvor temperaturen kan komme op på eller
overstige 50°C.
7. Sæt ikke ild til batteripakken, selvom den er
alvorligt beskadiget eller helt udtjent.
Batteripakken kan eksplodere ved brand.
8. Undgå at tabe eller slå på batteriet.
9. Undlad brug af et beskadiget batteri.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Tips til, hvordan du forlænger batteriets
levetid
1. Oplad batteripakken, før den bliver helt afladet.
Ophør med at bruge værktøjet, og udskift
batteripakken, hvis strømmen til værktøjet aftager.
2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.
3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur på 10°C -
40°C. Lad batteripakken køle ned før den oplades,
hvis den er varm.
4. Oplad batteripakken en gang hver sjette måned,
hvis du ikke bruger det i lang tid.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De justerer værktøjet
eller kontrollerer dets funktion.
Montering eller afmontering af
batteripakken (Fig. 1)
• Sluk altid for maskinen inden montering eller
afmontering af batteripakken.
• Afmonter batteripakken ved at holde ned på knappen
foran på batteripakken og skubbe den af maskinen.
• Ved montering af batteripakken justeres tungen på
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes på plads. Sæt den altid hele vejen ind, indtil
den låses på plads med et lille klik. Hvis den røde
indikator øverst på knappen er synlig, er batteripakken
ikke låst helt fast. Sæt den helt ind, indtil den røde
indikator ikke er synlig. Ellers kan den falde ud af
maskinen og skade dig eller andre personer i
nærheden.
• Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
Batteribeskyttelsessystem (batteripakke
med et stjernemærke) (Fig. 2)
Batteripakken med et stjernemærke er udstyret med et
beskyttelsessystem, der automatisk slår strømmen fra for
at forlænge levetiden.
Værktøjet stopper under anvendelsen, når værktøjet og/
eller batteripakken udsættes for følgende situation. Dette
skyldes aktiveringen af beskyttelsessystemet og er ikke et
tegn på fejl ved værktøjet.
• Når maskinen er overbelastet:
I dette tilfælde skal du slippe afbryderkontakten,
afmontere batteriet og fjerne årsagen til
overbelastningen og derefter trykke ind på
afbryderkontakten igen for at genstarte.
• Når battericeller bliver varme:
Motoren forbliver stoppet, selvom kontaktgrebet
betjenes. I dette tilfælde skal du stoppe brugen af
værktøjet og afkøle eller oplade batteripakken, efter
den er taget ud af værktøjet.
• Når den resterende batterikapacitet bliver lav:
Motoren forbliver stoppet, selvom kontaktgrebet
betjenes. I dette tilfælde skal du tage batteripakken
ud af værktøjet og oplade den.
Betjening af kontakt (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Før batteripakken sættes i værktøjet, skal De altid
kontrollere, at kontaktgrebet reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-stillingen, når De slipper det.
For at starte værktøjet skal De blot trykke på
kontaktgrebet. Værktøjets hastighed forøges ved at trykke
hårdere på kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at
stoppe.
Tænding af lampen (Fig. 4)
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.
Træk i kontaktgrebet for at tænde lampen. Lampen
forbliver tændt, så længe der trækkes i kontaktgrebet.
Lampen slukkes 10-15 sekunder efter, at grebet slippes.
Side: 40
41
BEMÆRK:
• Benyt en tør klud til at tørre snavs af lampens linse.
Pas på ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.
Betjening af skiftekontakten (Fig. 5)
FORSIGTIG:
• Kontroller altid rotationsretningen før anvendelsen.
• Betjen ikke skiftekontakten, før værktøjet er helt
stoppet. Hvis rotationsretningen ændres, når værktøjet
ikke er helt stoppet, kan det beskadige værktøjet.
• Sæt altid skiftekontakthåndtaget i neutral stilling, når
værktøjet ikke anvendes.
Værktøjet har en skiftekontakt til at ændre
rotationsretningen. Tryk skiftekontakten mod A-siden for
rotation med uret eller mod B-siden for rotation mod uret.
Når skiftekontakthåndtaget er i neutral stilling, kan
kontaktgrebet ikke trækkes ud.
Ændring af hastigheden (Fig. 6)
FORSIGTIG:
• Sæt altid hastighedshåndtaget helt ud i den rette
stilling. Hvis værktøjet betjenes med
hastighedshåndtaget indstillet halvvejs mellem “1” og
“2”, kan det beskadige værktøjet.
• Betjen ikke hastighedshåndtaget, mens værktøjet
kører. Dette kan beskadige værktøjet.
Hvis De vil ændre hastigheden, skal De først slukke for
værktøjet og derefter trække hastighedshåndtaget mod
siden “2” for høj hastighed eller mod siden “1” for lav
hastighed. Kontroller før anvendelsen, at
hastighedshåndtaget er i den korrekte stilling. Brug den
rette hastighed til jobbet.
Justering af stramningsmomentet (Fig. 7)
Stramningsmomentet kan indstilles til 17 trin ved at dreje
på justeringsringen, så dens gradinddelinger er justeret
med pilen på værktøjet. Stramningsmomentet er mindst,
når tallet 1 er justeret med pilen, og højst, når -mærket
er justeret med pilen.
Koblingen slipper ved de forskellige stramningsmomenter,
når det er indstillet til tallene 1 til 16. Koblingen er designet
til ikke at slippe ved -indstillingen.
Før den faktiske anvendelse skal De sætte en prøveskrue
i arbejdsemnet eller i et stykke lignende materiale for at
finde ud af, hvilket moment der kræves til en bestemt
anvendelse.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De udfører nogen form
for arbejde på værktøjet.
Montering eller afmontering af
drevspidsen eller borespidsen (Fig. 8)
Drej muffen mod uret for at åbne patronkæberne. Sæt
spidsen i patronen, til den ikke kan komme længere ind.
Drej muffen med uret for at stramme patronen.
Drej muffen mod uret for at tage spidsen ud.
Krog (Fig. 9)
Krogen er nyttig til midlertidig ophængning af værktøjet.
Den kan monteres i begge sider af værktøjet.
For at montere krogen indsættes den i en rille i værktøjet
på en af siderne, hvorefter den fastgøres med en skrue.
Den afmonteres ved at løsne skruen og tage den ud.
Montering af spidsholderen (fås som
tilbehør) (Fig. 10)
Indsæt spidsholderen i fremspringet på værktøjets fod i
højre eller venstre side, og fastgør den med en skrue.
Opbevar drevspidserne i spidsholderne, når de ikke
anvendes.
Der kan opbevares spidser på 45 mm.
BETJENING
FORSIGTIG:
• Sæt altid batteripakken helt ind, indtil den låses på
plads. Hvis den røde del øverst på knappen er synlig,
er batteripakken ikke låst helt fast. Sæt den helt ind,
indtil den røde del ikke er synlig. Ellers kan den falde
ud af værktøjet og skade Dem eller andre personer i
nærheden.
Hold godt fast i værktøjet med den ene hånd på
håndtaget og den anden på bunden af batteripakke for at
styre drejningen.
Betjening som skruetrækker (Fig. 11)
FORSIGTIG:
• Indstil justeringsringen til det rigtige stramningsmoment
til formålet.
Placer drevspidsen i skruehovedet, og tryk med
værktøjet. Start værktøjet langsomt, og forøg gradvist
hastigheden. Slip kontaktgrebet, så snart koblingen slår
fra.
FORSIGTIG:
• Sørg for, at drevspidsen sættes lige ned i
skruehovedet. I modsat fald kan skruen og/eller
spidsen blive beskadiget.
BEMÆRK:
• Ved skruning af træskruer skal De forbore styrehuller
for at gøre det lettere at sætte skruerne i og for at
forhindre, at arbejdsemnet flækker. Se diagrammet.
Nominel diameter af
træskrue (mm)
Anbefalet størrelse af
styrehul (mm)
3,1 2,0 - 2,2
3,5 2,2 - 2,5
3,8 2,5 - 2,8
4,5 2,9 - 3,2
4,8 3,1 - 3,4
5,1 3,3 - 3,6
5,5 3,7 - 3,9
5,8 4,0 - 4,2
6,1 4,2 - 4,4
Side: 41
42
Anvendelse til boring
Drej først justeringsringen, så pilen peger mod -mærket.
Benyt derefter følgende fremgangsmåde.
Boring i træ
Ved boring i træ opnås de bedste resultater med træbor,
som er udstyret med en styreskrue. Styreskruen gør det
lettere at bore ved at trække spidsen ind i arbejdsemnet.
Boring i metal
Lav en fordybning med en kørner og en hammer på det
sted, hvor der skal bores, for at forhindre, at spidsen
glider, når De starter på et hul. Placer spidsen i
fordybningen, og begynd at bore.
Anvend skæreolie ved boring i metaller. Undtagelser fra
denne regel er jern og messing, der skal bores tørre.
FORSIGTIG:
• Boringen går ikke hurtigere, hvis De trykker hårdt på
værktøjet. Det ekstra tryk vil blot beskadige bitten, så
værktøjets ydelse forringes, og dets levetid forkortes.
• Værktøjet og spidsen er under påvirkning af stærke
kræfter på det tidspunkt, hvor spidsen bryder igennem.
Hold godt fast i værktøjet, og vær opmærksom, når
bitten begynder at bryde igennem arbejdsemnet.
• Hvis bitten sidder fast, kan den tages ud ved blot at
indstille skiftekontakten til baglæns rotation for at bakke
den ud. Vær imidlertid opmærksom på, at værktøjet
kan bakke ud pludseligt, hvis De ikke holder godt fast i
det.
• Fastgør altid små arbejdsemner i en skruestik eller
lignende udstyr til fastgørelse.
• Hvis værktøjet betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal De lade værktøjet hvile i 15 minutter, før
De fortsætter med et nyt batteri.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De forsøger at udføre
inspektion eller vedligeholdelse.
• Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medføre misfarvning,
deformation eller revner.
Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 12)
Udskift dem, når de er nedslidt til slidgrænsen. Hold
kulbørsterne rene og frie til at glide i holderne.
Begge kulbørster skal udskiftes samtidig. Brug altid
identiske kulbørster.
Brug en skruetrækker til at fjerne de to skruer, og fjern
derefter bagdækslet. (Fig. 13)
Løft armen på fjederen, og placer den i den forsænkede
del af huset med en kærvskruetrækker med et tyndt skaft
eller lignende. (Fig. 14)
Brug en pincet til at fjerne kulbørstedækslerne fra
kulbørsterne. Tag de udslidte kulbørster ud, montér de
nye, og montér kulholderdækslerne i omvendt rækkefølge
af ovenstående. (Fig. 15)
Sørg for, at kulbørstedækslerne sidder godt fast i hullerne
på børsteholderne. (Fig. 16)
Montér bagdækslet igen, og stram de to skruer godt.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du
har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende
tilbehøret.
• Borespidser
• Skruespidser
• Spidsholder
• Krog
• Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita
• Automatisk opladeradapter
• Plastikbæretaske
BEMÆRK:
• Visse dele på listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehør. De kan
variere fra land til land.
Støj ENG905-1
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 71 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Støjniveauet under arbejdet kan være større end
80 dB (A).
Bær høreværn.
Vibration ENG900-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
Side: 42
43
Kun for lande i Europa ENH101-14
EF-overensstemmelseserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Akku bore-skruemaskine
Modelnummer/ type: BDF446, BDF456
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
2006/42/EF
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
28. 10. 2010
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BDF456.

Stil et spørgsmål om Makita BDF456

Har du et spørgsmål om Makita BDF456 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BDF456. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BDF456 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.