Makita BDF451 manual

Få vist brugermanualen for Makita BDF451 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: BDF451
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Fransk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 38
39
DANSK
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående varsel.
• Specifikationerne kan variere fra land til land.
• Vægt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Beregnet brug ENE034-1
Værktøjet er beregnet til at bore og skrue skruer i træ,
metal og plastik.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
AKKU-BOREMASKINE GEB051-2
1. Benyt de ekstra håndtag, der eventuelt leveres
med værktøjet. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.
2. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor skæretilbehøret kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Hvis det skærende
tilbehør kommer i kontakt med en strømførende
ledning, kan udsatte metaldele på maskinen blive
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
3. Sørg altid for at have et solidt fodfæste. Sørg for,
at der ikke er nogen under dig, når du benytter
værktøjet på højtliggende steder.
4. Hold godt fast i værktøjet.
5. Hold hænderne på afstand af roterende dele.
6. Gå ikke fra værktøjet, mens det kører. Lad kun
værktøjet køre, mens du holder det i hænderne.
7. Berør ikke boret eller arbejdsemnet umiddelbart
efter brugen. De kan være meget varme og kan
forårsage forbrændinger af huden.
8. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Sørg for, at forhindre indånding af
støv og kontakt med huden. Følg
materialeleverandørens sikkerhedsdata.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ENC007-4
FOR BATTERIPAKKEN
1. Før brugen af batteripakken skal De læse alle
instruktioner og advarsler på (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.
2. Skil ikke batteripakken ad.
1. Rød del
2. Knap
3. Batteripakke
4. Kontaktgreb
5. Lampe
6. Skiftekontakthåndtag
7. Hastighedshåndtag
8. Håndtag til skift af
funktionstilstand
9. Justeringsring
10. Gradinddelinger
11. Pil
12. Stålbånd
13. Håndtagsbase
14. Sidehåndtag
15. Fremspring
16. Rille
17. Muffe
18. Spidsholder
19. Spids
20. Skrue
21. Krog
22. Slidgrænse
23. Bagdæksel
24. Skruer
25. Arm
26. Fjeder
27. Forsænket del
28. Kulbørstedæksel
29. Hul
30. Kulbørstedæksel
Model BDF441 BDF451
Kapaciteter
Stål 13 mm 13 mm
Træ 50 mm 65 mm
Træskrue 6 mm x 75 mm 10 mm x 89 mm
Maskinskrue 6 mm
Hastighed uden belastning
(min-1
)
Høj (3) 0 – 1.700
Middel (2) 0 – 600
Lav (1) 0 – 300
Længde i alt 238 mm
Nettovægt 2,3 kg 2,4 kg
Nominel spænding 14,4 V DC 18 V DC
Side: 39
40
3. Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal De
straks ophøre med brugen. Brug kan medføre
risiko for overophedning, mulige forbrændinger
eller endog eksplosion.
4. Hvis De får elektrolyt i øjnene, skal De med det
samme rense øjnene med rent vand og søge læge.
Dette kan medføre tab af synet.
5. Kortslut ikke batteripakken:
(1) Undgå at berøre terminalerne med ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripakken i en beholder
med andre metalgenstande som f.eks. søm,
mønter osv.
(3) Udsæt ikke batteripakken for vand eller regn.
Hvis batteriet kortsluttes, kan det medføre
voldsom strøm, overophedning, mulige
forbrændinger og endog nedbrud.
6. Undgå at opbevare værktøjet og batteripakken på
steder, hvor temperaturen kan komme op på eller
overstige 50°C (122°F).
7. Sæt ikke ild til batteripakken, selvom den er
alvorligt beskadiget eller helt udtjent.
Batteripakken kan eksplodere ved brand.
8. Undgå at tabe eller slå på batteriet.
9. Brug ikke et batteri, der har været tabt eller udsat
for stød.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Tip til, hvordan De forlænger batteriets
levetid
1. Udskift batteripakken, før den bliver helt afladet.
Ophør med at bruge værktøjet, og udskift
batteripakken, hvis strømmen til værktøjet aftager.
2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.
3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur på 10°C –
40°C (50°F – 104°F). Lad batteripakken køle ned,
før den oplades, hvis den er varm.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De justerer værktøjet
eller kontrollerer dets funktion.
Montering eller afmontering af
batteripakken (Fig. 1)
• Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller
afmonterer batteripakken.
• Ved afmontering af batteripakken trækkes den ud af
værktøjet, mens der trykkes på knappen på siden af
pakken.
• Ved montering af batteripakken justeres tungen på
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes på plads. Sæt den altid hele vejen ind, indtil
den låses på plads med et lille klik. Hvis den røde del
øverst på knappen er synlig, er batteripakken ikke låst
helt fast. Sæt den helt ind, indtil den røde del ikke er
synlig. Ellers kan den falde ud af værktøjet og skade
Dem eller andre personer i nærheden.
• Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
Betjening af kontakt (Fig. 2)
FORSIGTIG:
• Før batteripakken sættes i værktøjet, skal De altid
kontrollere, at kontaktgrebet reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-stillingen, når De slipper det.
For at starte værktøjet skal De blot trykke på kontakten.
Værktøjets hastighed forøges ved at trykke hårdere på
kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at stoppe.
Tænding af lampen (Fig. 3)
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.
Træk i kontaktgrebet for at tænde lampen. Lampen
forbliver tændt, så længe der trækkes i kontaktgrebet.
Lampen slukkes 10-15 sekunder efter, at grebet slippes.
BEMÆRK:
• Benyt en tør klud til at tørre snavs af lampens linse.
Pas på ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.
Betjening af skiftekontakten (Fig. 4)
Værktøjet har en skiftekontakt til at ændre
rotationsretningen. Tryk skiftekontakten mod A-siden for
rotation med uret eller mod B-siden for rotation mod uret.
Når skiftekontakthåndtaget er i neutral stilling, kan
kontaktgrebet ikke trækkes ud.
FORSIGTIG:
• Kontroller altid rotationsretningen før anvendelsen.
• Betjen ikke skiftekontakten, før værktøjet er helt
stoppet. Hvis rotationsretningen ændres, når værktøjet
ikke er helt stoppet, kan det beskadige værktøjet.
• Sæt altid skiftekontakthåndtaget i neutral stilling, når
værktøjet ikke anvendes.
Ændring af hastigheden (Fig. 5)
Værktøjet har et hastighedshåndtag med tre gear. Hvis
De vil ændre hastigheden, skal De først slukke for
værktøjet og derefter sætte hastighedshåndtaget i
stillingen “1” for lav hastighed, stillingen “2” for middel
hastighed eller stillingen “3” for høj hastighed. Kontroller
før anvendelsen, at hastighedshåndtaget er i den korrekte
stilling. Brug den rette hastighed til jobbet.
BEMÆRK:
• Når hastighedshåndtaget flyttes fra “1” til “3” eller fra
“3” til “1”, kan det være vanskeligt at flytte håndtaget. I
så fald kan De tænde for værktøjet og lade det køre et
øjeblik i stillingen “2” og derefter stoppe værktøjet og
flytte håndtaget til den ønskede stilling.
FORSIGTIG:
• Sæt altid hastighedshåndtaget helt ud i den rette
stilling. Hvis værktøjet betjenes med
hastighedshåndtaget indstillet halvvejs mellem
stillingerne “1”, “2” og “3”, kan det beskadige værktøjet.
• Betjen ikke hastighedshåndtaget, mens værktøjet
kører. Dette kan beskadige værktøjet.
Valg af funktionstilstand (Fig. 6)
Værktøjet har et håndtag til skift af funktionstilstand. Til
boring skal håndtaget til funktionsskift drejes mod venstre
(symbolet ). Til skruning skal håndtaget til funktionsskift
drejes mod højre (symbolet ).
Side: 40
41
BEMÆRK:
• Når håndtaget til funktionsskift flyttes fra “ ” til “ ”, kan
det være vanskeligt at flytte håndtaget. I så fald kan De
tænde for værktøjet og lade det køre et øjeblik i
stillingen “Skrue” og derefter stoppe værktøjet og flytte
håndtaget til den ønskede stilling.
FORSIGTIG:
• Skub altid håndtaget til skift af funktionstilstand helt
over i den ønskede stilling. Hvis værktøjet betjenes
med håndtaget placeret midt mellem
tilstandssymbolerne, kan værktøjet blive beskadiget.
• Betjen ikke tilstandshåndtaget, mens værktøjet kører.
Dette kan beskadige værktøjet.
Justering af stramningsmomentet (Fig. 7)
Stramningsmomentet kan indstilles til 16 trin ved at dreje
på justeringsringen, så dens gradinddelinger er justeret
med pilen på værktøjet.
Skub først håndtaget til skift af funktionstilstand mod
symbolet .
Stramningsmomentet er mindst, når tallet 1 er justeret
med pilen, og størst, når mærket er justeret med pilen.
Koblingen slipper ved de forskellige stramningsmomenter,
når det er indstillet til tallene 1 til 16. Før den faktiske
anvendelse skal De sætte en prøveskrue i arbejdsemnet
eller i en stykke lignende materiale for at bestemme,
hvilket moment der kræves til en bestemt anvendelse.
BEMÆRK:
• Justeringsringen låses ikke, når pilen er placeret midt
imellem gradinddelingerne.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De udfører nogen form
for arbejde på værktøjet.
Montering af sidehåndtag (ekstra
håndtag) (Fig. 8)
Anvend altid sidehåndtaget af hensyn til
betjeningssikkerheden.
Indsæt sidehåndtaget, så fremspringene på
håndtagsbasen passer ind mellem rillerne på
værktøjscylinderen. Stram derefter håndtaget ved at dreje
det med uret.
Montering eller afmontering af
drevspidsen eller borespidsen (Fig. 9)
Drej muffen mod uret for at åbne patronkæberne. Sæt
spidsen i patronen, til den ikke kan komme længere ind.
Drej muffen med uret for at stramme patronen. Drej
muffen mod uret for at tage spidsen ud.
Montering af spidsholderen (Fig. 10)
Indsæt spidsholderen i fremspringet på værktøjets fod i
højre eller venstre side, og fastgør den med en skrue.
Opbevar drevspidserne i spidsholderne, når de ikke
anvendes. Der kan opbevares spidser på 45 mm.
Krog (Fig. 11)
Krogen er nyttig til midlertidig ophængning af værktøjet.
Den kan monteres i begge sider af værktøjet.
For at montere krogen indsættes den i en rille i værktøjet
på en af siderne, hvorefter den fastgøres med en skrue.
Den afmonteres ved at løsne skruen og tage den ud.
BETJENING
Anvendelse som skruetrækker (Fig. 12)
Skub først håndtaget til skift af funktionstilstand mod
symbolet , og vælg stramningsmomentet.
Placer drevspidsen i skruehovedet, og tryk med
værktøjet. Start værktøjet langsomt, og forøg gradvist
hastigheden. Slip kontaktgrebet, så snart koblingen slår
fra.
BEMÆRK:
• Sørg for, at drevspidsen sættes lige ned i
skruehovedet. I modsat fald kan skruen og/eller
spidsen blive beskadiget.
• Ved skruning af træskruer skal De forbore styrehuller
for at gøre det lettere at sætte skruerne i og for at
forhindre, at arbejdsemnet flækker. Se diagrammet.
BEMÆRK:
• Hvis værktøjet betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal De lade værktøjet hvile i 15 minutter, før
De fortsætter med et nyt batteri.
Anvendelse til boring
Skub først håndtaget til skift af funktionstilstand mod
symbolet .
Boring i træ
Ved boring i træ opnås de bedste resultater med træbor,
som er udstyret med en styreskrue. Styreskruen gør det
lettere at bore ved at trække spidsen ind i arbejdsemnet.
Boring i metal
Lav en fordybning med en kørner og en hammer på det
sted, hvor der skal bores, for at forhindre, at spidsen
glider, når De starter på et hul. Placer spidsen i
fordybningen, og begynd at bore.
Anvend skæreolie ved boring i metaller. Undtagelser fra
denne regel er jern og messing, der skal bores tørre.
FORSIGTIG:
• Boringen går ikke hurtigere, hvis De trykker hårdt på
værktøjet. Det ekstra tryk vil blot beskadige spidsen, så
værktøjets ydelse forringes, og dets levetid forkortes.
• Værktøjet og spidsen er under påvirkning af stærke
kræfter på det tidspunkt, hvor spidsen bryder igennem.
Hold godt fast i værktøjet, og vær opmærksom, når
spidsen begynder at bryde igennem arbejdsemnet.
Nominel diameter af
træskrue (mm)
Anbefalet størrelse af
styrehul (mm)
3,1 2,0 - 2,2
3,5 2,2 - 2,5
3,8 2,5 - 2,8
4,5 2,9 - 3,2
4,8 3,1 - 3,4
5,1 3,3 - 3,6
5,5 3,7 - 3,9
5,8 4,0 - 4,2
6,1 4,2 - 4,4
Side: 41
42
• Hvis spidsen sidder fast, kan den tages ud ved blot at
indstille skiftekontakten til baglæns rotation for at bakke
den ud. Vær imidlertid opmærksom på, at værktøjet
kan bakke ud pludseligt, hvis De ikke holder godt fast i
det.
• Fastgør altid små arbejdsemner i en skruestik eller
lignende udstyr til fastgørelse.
• Hvis værktøjet betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal De lade værktøjet hvile i 15 minutter, før
De fortsætter med et nyt batteri.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De forsøger at udføre
inspektion eller vedligeholdelse.
Udskiftning af kulbørster
Udskift dem, når de er nedslidt til slidgrænsen. Hold
kulbørsterne rene og frie til at glide i holderne. Begge
kulbørsterne skal udskiftes samtidig. Brug altid identiske
kulbørster. (Fig. 13).
Brug en skruetrækker til at fjerne de to skruer, og fjern
derefter bagdækslet. (Fig. 14).
Løft armen på fjederen, og placer den i den forsænkede
del af huset med en kærvskruetrækker med et tyndt skaft
eller lignende. (Fig. 15).
Brug en pincet til at fjerne kulbørstedækslerne fra
kulbørsterne. Tag de udslidte kulbørster ud, montér de
nye, og montér kulholderdækslerne i omvendt rækkefølge
af ovenstående. (Fig. 16).
Sørg for, at kulbørstedækslerne sidder godt fast i hullerne
på børsteholderne. (Fig. 17).
Montér bagdækslet igen, og stram de to skruer godt.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
• Borespidser
• Skruespidser
• Krog
• Samling til håndtag
• Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita
• Gummimåttemontering
• Uldhætte
• Skumpoleringsmåtte
For Model BDF441
Støj ENG103-4
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 70 dB (A) eller mindre
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Støjniveauet under arbejdet kan være større end
80 dB (A).
Bær høreværn.
Vibration ENG202-3
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
For Model BDF451
Støj ENG104-2
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 72 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Støjniveauet under arbejdet kan være større end
80 dB (A).
Bær høreværn.
Vibration ENG202-3
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
EC-erklæring vedrørende overholdelse af standarder
ENH101-12
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse: Akku bore-skruemaskine
Modelnummer/ type: BDF441, BDF451
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
98/37/EC indtil den 28. december 2009 og derefter
2006/42/EC fra den 29. december 2009
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
30. januar 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BDF451.

Stil et spørgsmål om Makita BDF451

Har du et spørgsmål om Makita BDF451 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BDF451. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BDF451 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.