Makita BDF343 manual

Få vist brugermanualen for Makita BDF343 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: BDF343
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 31
31
DANSK
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Bemærk: Specifikationerne kan variere fra land til land.
Symboler END004-2
Følgende viser de symboler, der benyttes til udstyret. Vær
sikker på, at De forstår deres betydning, før De bruger
værktøjet.
............. Læs brugsanvisningen.
Tilsigtet anvendelse ENE034-1
Værktøjet er beregnet til at bore og skrue skruer i træ,
metal og plastik.
SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER GEB002-2
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at De ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for boret. Hvis maskinen
anvendes på usikker eller forkert vis, kan De komme
alvorligt til skade.
1. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når De
udfører arbejde, hvor skæreværktøjet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger eller værktøjets
egen ledning. Ved kontakt med strømførende
ledninger bliver udsatte metaldele på værktøjet
strømførende, hvorved operatøren kan få elektrisk
stød.
2. Sørg altid for at have et solidt fodfæste. Sørg for,
at der ikke er nogen under Dem, når De benytter
værktøjet på højtliggende steder.
3. Hold godt fast i værktøjet.
4. Hold hænderne på afstand af roterende dele.
5. Gå ikke fra værktøjet, mens det kører. Lad kun
værktøjet køre, mens De holder det i hænderne.
6. Rør ikke boret eller arbejdsemnet umiddelbart
efter brugen. De kan være meget varme og kan
forårsage forbrændinger af huden.
7. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Undgå at indånde støv eller at få det
på huden. Følg sikkerhedsinstruktionerne fra
leverandøren af materialerne.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ENC007-2
FOR BATTERIPAKKEN
1. Før brugen af batteripakken skal De læse alle
instruktioner og advarsler på (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.
2. Skil ikke batteripakken ad.
3. Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal De
straks ophøre med brugen. Brug kan medføre
risiko for overophedning, mulige forbrændinger
eller endog eksplosion.
4. Hvis De får elektrolyt i øjnene, skal De med det
samme rense øjnene med rent vand og søge læge.
Dette kan medføre tab af synet.
5. Kortslut ikke batteripakken:
(1) Undgå at røre ved terminalerne med ledende
materiale.
1. Rød del
2. Knap
3. Batteripakke
4. Kontaktgreb
5. Skiftekontakthåndtag
6. Hastighedshåndtag
7. Justeringsring
8. Gradinddeling
9. Pil
10. Muffe
Model BDF343 BDF453
Kapaciteter
Stål 10 mm 13 mm
Træ 25 mm 36 mm
Træskrue 5,1 mm x 63 mm 6 mm x 75 mm
Maskinskrue 6 mm
Hastighed uden
belastning (min-1
)
Høj (2) 0 - 1.300
Lav (1) 0 - 400
Længde i alt 192 mm 214 mm
Nettovægt 1,3 kg (BL1415)/1,5 kg (BL1430) 1,6 kg (BL1815)/1,8 kg (BL1830)
Nominel spænding 14,4 V DC 18 V DC
Side: 32
32
(2) Undgå at opbevare batteripakken i en beholder
med andre metalgenstande som f.eks. søm,
mønter osv.
(3) Udsæt ikke batteripakken for vand eller regn.
Hvis batteriet kortsluttes, kan det medføre
voldsom strøm, overophedning, mulige
forbrændinger og endog nedbrud.
6. Undgå at opbevare værktøjet og batteripakken på
steder, hvor temperaturen kan komme op på eller
overstige 50 °C.
7. Sæt ikke ild til batteripakken, selvom den er
alvorligt beskadiget eller helt udtjent.
Batteripakken kan eksplodere ved brand.
8. Undgå at tabe eller slå på batteriet.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Tip til, hvordan De forlænger batteriets levetid
1. Udskift batteripakken, før den bliver helt afladet.
Ophør med at bruge værktøjet, og oplad
batteripakken, hvis strømmen til værktøjet aftager.
2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.
3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur på 10-40
°C. Lad batteripakken køle ned, før den oplades,
hvis den er varm.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De justerer værktøjet
eller kontrollerer dets funktion.
Montering eller afmontering af
batteripakken (Fig. 1)
• Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller
afmonterer batteripakken.
• Ved afmontering af batteripakken trækkes den ud af
værktøjet, mens der trykkes på knappen foran på
pakken.
• Ved montering af batteripakken justeres tungen på
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes på plads. Sæt den altid hele vejen ind, indtil
den låses på plads med et lille klik. Hvis den røde del
øverst på knappen er synlig, er batteripakken ikke låst
helt fast. Sæt den helt ind, indtil den røde del ikke er
synlig. Ellers kan den falde ud af værktøjet og skade
Dem eller andre personer i nærheden.
• Brug ikke magt ved indsætning af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
Betjening af kontakt (Fig. 2)
FORSIGTIG:
• Før batteripakken sættes i værktøjet, skal De altid
kontrollere, at kontaktgrebet reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-stillingen, når De slipper det.
For at starte værktøjet skal De blot trykke på
kontaktgrebet. Værktøjets hastighed forøges ved at trykke
hårdere på kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at
stoppe.
Betjening af skiftekontakten (Fig. 3)
Værktøjet har en skiftekontakt til at ændre
rotationsretningen. Tryk skiftekontakthåndtaget mod A-
siden for rotation med uret eller mod B-siden for rotation
mod uret.
Når skiftekontakthåndtaget er i neutral stilling, kan
kontaktgrebet ikke trækkes ind.
FORSIGTIG:
• Kontroller altid rotationsretningen før anvendelsen.
• Betjen ikke skiftekontakten, før værktøjet er helt
stoppet. Hvis rotationsretningen ændres, når værktøjet
ikke er helt stoppet, kan det beskadige værktøjet.
• Sæt altid skiftekontakthåndtaget i neutral stilling, når
værktøjet ikke anvendes.
Ændring af hastigheden (Fig. 4)
Hvis De vil ændre hastigheden, skal De først slukke for
værktøjet og derefter trække hastighedshåndtaget mod
siden “2” for høj hastighed eller mod siden “1” for lav
hastighed. Kontroller før anvendelsen, at
hastighedshåndtaget er i den korrekte stilling. Brug den
rette hastighed til jobbet.
FORSIGTIG:
• Sæt altid hastighedshåndtaget helt ud i den rette
stilling. Hvis værktøjet betjenes med
hastighedshåndtaget indstillet halvvejs mellem “1” og
“2”, kan det beskadige værktøjet.
• Betjen ikke hastighedshåndtaget, mens værktøjet
kører. Dette kan beskadige værktøjet.
Justering af stramningsmomentet (Fig. 5)
Stramningsmomentet kan indstilles til 17 trin ved at dreje
på justeringsringen, så dens gradinddelinger er justeret
med pilen på værktøjet. Stramningsmomentet er mindst,
når tallet 1 er justeret med pilen, og højst, når -mærket
er justeret med pilen.
Koblingen slipper ved de forskellige stramningsmomenter,
når det er indstillet til tallene 1 til 16. Koblingen er designet
til ikke at slippe ved -indstillingen.
Før den faktiske anvendelse skal De sætte en prøveskrue
i arbejdsemnet eller i et stykke lignende materiale for at
finde ud af, hvilket moment der kræves til en bestemt
anvendelse.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De udfører nogen form
for arbejde på værktøjet.
Montering eller afmontering af skruebit
eller bor (Fig. 6)
Drej muffen mod uret for at åbne patronkæberne. Sæt
bitten i patronen, til den ikke kan komme længere ind.
Drej muffen med uret for at stramme patronen.
Drej muffen mod uret for at tage bitten ud.
BETJENING
FORSIGTIG:
• Sæt altid batteripakken helt ind, indtil den låses på
plads. Hvis den røde del øverst på knappen er synlig,
Side: 33
33
er batteripakken ikke låst helt fast. Sæt den helt ind,
indtil den røde del ikke er synlig. Ellers kan den falde
ud af værktøjet og skade Dem eller andre personer i
nærheden.
Anvendelse som skruetrækker (Fig. 7)
FORSIGTIG:
• Indstil justeringsringen til det rigtige stramningsmoment
til formålet.
Placer skruebitten i skruehovedet, og tryk med værktøjet.
Start værktøjet langsomt, og forøg gradvist hastigheden.
Slip kontaktgrebet, så snart koblingen slår fra.
FORSIGTIG:
• Sørg for, at skruebitten sættes lige ned i skruehovedet.
I modsat fald kan skruen og/eller bitten blive
beskadiget.
BEMÆRK:
• Ved skruning af træskruer skal De forbore styrehuller
for at gøre det lettere at sætte skruerne i og for at
forhindre, at arbejdsemnet flækker. Se diagrammet.
Anvendelse til boring
Drej først justeringsringen, så pilen peger mod -
mærket. Benyt derefter følgende fremgangsmåde.
Boring i træ
Ved boring i træ opnås de bedste resultater med træbor,
som er udstyret med en styreskrue. Styreskruen gør det
lettere at bore ved at trække boret ind i arbejdsemnet.
Boring i metal
Lav en fordybning med en kørner og en hammer på det
sted, hvor der skal bores, for at forhindre, at boret glider,
når De starter på et hul. Placer borspidsen i fordybningen,
og begynd at bore. Anvend skæreolie ved boring i
metaller. Undtagelser fra denne regel er jern og messing,
der skal bores tørre.
FORSIGTIG:
• Boringen går ikke hurtigere, hvis De trykker hårdt på
værktøjet. Det ekstra tryk vil faktisk blot beskadige
boret, forringe værktøjets ydelse, og forkorte dets
levetid.
• Værktøjet og boret er under påvirkning af stærke
kræfter på det tidspunkt, hvor boret bryder igennem.
Hold godt fast i værktøjet, og vær opmærksom, når
boret begynder at bryde igennem arbejdsemnet.
• Hvis boret sidder fast, kan det tages ud ved blot at
indstille skiftekontakten til baglæns rotation for at bakke
det ud. Vær imidlertid opmærksom på, at værktøjet kan
bakke ud pludseligt, hvis De ikke holder godt fast i det.
• Fastgør altid små arbejdsemner i en skruestik eller
lignende udstyr til fastgørelse.
• Hvis værktøjet betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal De lade værktøjet hvile i 15 minutter, før
De fortsætter med et nyt batteri.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De forsøger at udføre
inspektion eller vedligeholdelse.
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
• Bor
• Skruebits
• Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita
• Automatisk opladeradapter
• Plastikbæretaske
Nominel diameter af
træskrue (mm)
Anbefalet størrelse af
styrehul (mm)
3,1 2,0 - 2,2
3,5 2,2 - 2,5
3,8 2,5 - 2,8
4,5 2,9 - 3,2
4,8 3,1 - 3,4
5,1 3,3 - 3,6
5,5 3,7 - 3,9
5,8 4,0 - 4,2
6,1 4,2 - 4,4
Side: 34
34
For model BDF343
Kun for lande i Europa
Støj ENG103-1
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745-2-1:
Lydtryksniveau (LpA): 70 dB (A) eller mindre
Støjniveauet under arbejdet kan være større end
85 dB (A).
Bær høreværn
Vibration ENG202-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-1:
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2
eller mindre
For model BDF453
Kun for lande i Europa
Støj ENG101-1
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745-2-1:
Lydtryksniveau (LpA): 72 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Støjniveauet under arbejdet kan være større end
85 dB (A).
Bær høreværn
Vibration ENG202-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-1:
Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (ah,D): 2,5 m/s2
eller mindre
EU-ERKLÆRING VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AF
STANDARDER ENH102-7
Model: BDF343, BDF453
Vi erklærer og tager det fulde ansvar for, at produktet
overholder følgende standarder i
standardiseringsdokumenterne EN60745, EN55014 i
overensstemmelse med Rådets direktiver 2004/108/EF,
98/37/EF.
CE 2007
Tomoyasu Kato
Direktør
Ansvarlig producent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BDF343.

Stil et spørgsmål om Makita BDF343

Har du et spørgsmål om Makita BDF343 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BDF343. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BDF343 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.