Makita BCS550RFX manual

Få vist brugermanualen for Makita BCS550RFX below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Sav
  • Model/navn: BCS550RFX
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Dansk, Portugisisk

Indholdsfortegnelse

Side: 43
44
DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Specifikationerne og batteripakken kan variere fra land til land.
• Vægt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet brug ENE066-1
Værktøjet er kun tilsigtet til brug til skæring i blødt stål og
aluminium med de relevante savklingen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
LEDNINGSFRI METALSAV GEB058-1
FARE:
1. Hold hænderne på afstand af skæreområdet og
klingen. Hold den anden hånd på det ekstra
håndtag eller på motorhuset. Hvis begge hænder
holder på værktøjet, kan de ikke blive skåret af
klingen.
2. Ræk ikke ind under arbejdsemnet.
Klingebeskytteren kan ikke beskytte Dem mod klingen
under arbejdsemnet.
3. Juster skæredybden efter arbejdsemnets tykkelse.
Der skal være mindre end en hel tand af
klingetænderne synlig under arbejdsemnet.
4. Hold ikke det arbejdsemne, der skæres i, i
hænderne eller hen over benet. Fastgør
arbejdsemnet til en stabil platform. Det er vigtigt at
støtte arbejdsemnet korrekt for at minimere risiko for
udsættelse af kroppen, binding af klingen eller tab af
kontrol.
5. Hold maskinen i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor skæreværktøjet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Ved kontakt med
strømførende ledninger bliver udsatte metaldele på
maskinen også strømførende, hvorved brugeren kan
få elektrisk stød.
6. Ved flæksavning skal der altid benyttes et
parallelanslag eller en lige kantstøtte. Derved bliver
snittet mere nøjagtigt, og risikoen for, at klingen
binder, reduceres.
7. Brug altid klinger med den korrekte størrelse og
form (kantede eller runde) af akselhuller. Klinger,
der ikke modsvarer værktøjets monteringsdele, roterer
skævt, og De kan miste kontrollen.
8. Brug aldrig beskadigede eller forkerte
spændeskiver eller bolte til klingen.
Spændeskiverne og boltene til værktøjet er specielt
udviklet til saven med henblik på optimal ydelse og
driftsikkerhed.
9. Årsager til tilbageslag og forebyggelse af dette:
- Tilbageslag er en pludselig reaktion på en
fastklemt, låst eller forkert justeret klinge, som kan
medføre, at et ukontrolleret værktøj løftes opad og
ud af arbejdsemnet i retning mod operatøren.
- Når klingen kommer i klemme eller sidder fast, fordi
snitfladen lukkes sammen, stopper klingen, og
motorreaktionen støder apparatet hurtigt tilbage
mod operatøren.
- Hvis klingen bliver vredet eller sidder skævt i
snittet, kan tænderne bag på klingen skære sig ned
i arbejdsemnets øverste overflade, så klingen løftes
1. Rød del
2. Knap
3. Batteripakke
4. Håndtag
5. A-position
6. Skærelinje
7. Basis
8. Kontaktgreb
9. Låsehåndtag
10. Lampe
11. Skaftlås
12. Unbrakonøgle
13. Sekskantskrue
14. Udvendig flange
15. Savklinge
16. Indvendig flange
17. Kopskive
18. Forreste greb
19. Bageste håndtag
20. Indstillingsrille
21. Tilspændingsskrue
22. Parallelanslag (styrepind)
23. Slidgrænse
24. Kulholderdæksel
25. Skruetrækker
Model BCS550
Klingediameter 136 mm
Maks. skæredybde 51 mm
Hastighed uden belastning (min-1) 3.600
Længde i alt 348 mm
Nettovægt 2,6 kg
Nominel spænding 18 V DC
Side: 44
45
ud af snitfladen og springer tilbage mod
operatøren.
Tilbageslag skyldes forkert brug af værktøjet og/eller
forkerte betjeningsprocedurer eller betingelser og kan
undgås ved at træffe de nødvendige
forsigtighedsregler som beskrevet nedenfor.
• Hold godt fast i værktøjet med begge hænder,
og placer armene, så de kan modstå
tilbageslag. Placer kroppen på siden af klingen,
ikke på linje med klingen. Tilbageslag kan få
værktøjet til at springe tilbage, men
tilbageslagskræfterne kan kontrolleres af
operatøren, hvis de korrekte forholdsregler tages.
• Når klingen binder, eller når et snit afbrydes af
andre årsager, skal De slippe kontaktgrebet og
holde værktøjet stille, indtil klingen står helt
stille. Forsøg aldrig at tage værktøjet ud af
arbejdsemnet eller at trække værktøjet
baglæns, mens klingen bevæger sig, da dette
kan medføre TILBAGESLAG. Se efter og tag
modforholdsregler imod årsager til, at klingen
binder.
• Når værktøjet startes igen i arbejdsemnet, skal
De centrere klingen i snitfladen og sikre Dem, at
tænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis klingen
binder, kan den bevæge sig opad eller slå tilbage
fra arbejdsemnet, når værktøjet startes igen.
• Understøt store paneler for at reducere risikoen
for, at klingen klemmes fast og forårsager
tilbageslag. Store paneler har tendens til at bøjes
under deres egen vægt.
Der skal placeres støtter under panelet i begge
sider, i nærheden af skæringslinjen og nær
panelets kanter.
• Undgå at bruge uskarpe eller beskadigede
klinger. Uskarpe eller forkert monterede klinger
giver smalle skæresnit, der forårsager ekstra
friktion, fastklemning af klingen og tilbageslag.
• Låsehåndtagene til klingedybde og
skråsnitsvinkel skal sidde stramt og sikkert, før
De starter. Hvis klingen flytter sig under skæringen,
kan klingen binde og forårsage tilbageslag.
• Vær ekstra forsigtig, når du foretager
“dybdesnit” i eksisterende vægge eller andre
steder, hvor du ikke kender indholdet i
underlaget. Den fremskudte klinge kan skære i
genstande, der kan forårsage tilbageslag. Hvis du
vil foretage dybdesnit, skal du trække den nederste
klingebeskytter tilbage ved hjælp af
tilbagetrækningshåndtaget.
10. Kontroller, at den nederste klingebeskytter er
lukket, hver gang saven skal bruges. Anvend ikke
værktøjet, hvis den nederste klingebeskytter ikke
bevæger sig frit og lukkes med det samme.
Fastlås eller bind aldrig den nederste
klingebeskytter i den åbne stilling. Hvis De taber
værktøjet, kan den nederste klingebeskytter blive
bøjet. Løft den nederste klingebeskytter med
tilbagetrækningshåndtaget, og sørg for, at den
bevæger sig frit og ikke berører klingen eller andre
dele, uanset skæringsvinkel og -dybde.
For at kontrollere den nederste klingebeskytter skal
De åbne klingebeskytteren manuelt og derefter frigive
beskytteren og kontrollere, at den lukkes. Kontroller
også, at tilbagetrækningshåndtaget ikke berører
værktøjshuset. At lade klingen være blottet er MEGET
FARLIGT og kan medføre alvorlig personskade.
11. Kontroller funktionen og beskaffenheden af
fjederen på den nederste klingebeskytter. Hvis
klingebeskytteren og fjederen ikke fungerer
korrekt, skal de repareres, før saven anvendes.
Den nederste klingebeskytter kan fungere dårligt på
grund af beskadigede dele, fastsiddende gummi eller
ophobning af snavs.
12. Den nederste klingebeskytter skal kun trækkes
tilbage manuelt i forbindelse med særlige snit
såsom “dybdesnit” og “kombinerede snit.” Løft
den nederste klingebeskytter ved hjælp af
tilbagetrækningshåndtaget, og slip den nederste
klingebeskytter, så snart klingen sidder i
materialet. Til al anden skæring skal den nederste
klingebeskytter fungere automatisk.
13. Se altid efter, om den nederste klingebeskytter
dækker klingen, før værktøjet stilles på
arbejdsbænken eller gulvet. En ubeskyttet drejende
klinge vil få værktøjet til at bevæge sig baglæns, mens
den skærer i alt, hvad den kommer i kontakt med. Vær
opmærksom på den tid, det tager for klingen at
stoppe, efter at kontakten slippes.
14. Stop ikke klingerne ved at trykke på siden af
klingen.
15. FARE:
Undgå at fjerne afskåret materiale, så længe
klingen bevæger sig.
FORSIGTIG: Klingerne bevæger sig et stykke tid
efter, at der slukkes.
16. Sæt den brede del af værktøjets basis mod den del
af arbejdsemnet, der er understøttet solidt, ikke
mod den del, der falder af, når snittet er færdigt.
17. Forsøg aldrig at lave et snit med værktøjet
fastspændt med bunden i vejret i en skruestik.
Dette er ekstremt farligt og kan medføre alvorlige
uheld.
18. Bær sikkerhedsbriller og høreværn under
betjening.
19. Brug altid de klinger, der anbefales i denne
brugsanvisning. Brug ikke slibeskiver.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medføre alvorlig personskade.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ENC007-4
FOR BATTERIPAKKEN
1. Før brugen af batteripakken skal De læse alle
instruktioner og advarsler på (1) batteriopladeren,
Side: 45
46
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.
2. Skil ikke batteripakken ad.
3. Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal De
straks ophøre med brugen. Brug kan medføre
risiko for overophedning, mulige forbrændinger
eller endog eksplosion.
4. Hvis De får elektrolyt i øjnene, skal De med det
samme rense øjnene med rent vand og søge læge.
Dette kan medføre tab af synet.
5. Kortslut ikke batteripakken:
(1) Undgå at berøre terminalerne med ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripakken i en beholder
med andre metalgenstande som f.eks. søm,
mønter osv.
(3) Udsæt ikke batteripakken for vand eller regn.
Hvis batteriet kortsluttes, kan det medføre
voldsom strøm, overophedning, mulige
forbrændinger og endog nedbrud.
6. Undgå at opbevare værktøjet og batteripakken på
steder, hvor temperaturen kan komme op på eller
overstige 50°C (122°F).
7. Sæt ikke ild til batteripakken, selvom den er
alvorligt beskadiget eller helt udtjent.
Batteripakken kan eksplodere ved brand.
8. Undgå at tabe eller slå på batteriet.
9. Brug ikke et batteri, der har været tabt eller udsat
for stød.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
Tip til, hvordan De forlænger batteriets
levetid
1. Udskift batteripakken, før den bliver helt afladet.
Ophør med at bruge værktøjet, og udskift
batteripakken, hvis strømmen til værktøjet aftager.
2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.
3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur på 10°C –
40°C (50°F – 104°F). Lad batteripakken køle ned,
før den oplades, hvis den er varm.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De justerer værktøjet
eller kontrollerer dets funktion.
Montering eller afmontering af
batteripakken (Fig. 1)
• Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller
afmonterer batteripakken.
• Ved afmontering af batteripakken trækkes den ud af
værktøjet, mens der trykkes på knappen på siden af
pakken.
• Ved montering af batteripakken justeres tungen på
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes på plads. Sæt den altid hele vejen ind, indtil
den låses på plads med et lille klik. Hvis den røde del
øverst på knappen er synlig, er batteripakken ikke låst
helt fast. Sæt den helt ind, indtil den røde del ikke er
synlig. Ellers kan den falde ud af værktøjet og skade
Dem eller andre personer i nærheden.
• Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
Indstilling af skæredybde (Fig. 2)
FORSIGTIG:
• Skru låsearmen godt fast, når skæredybden er
indstillet.
Løsn låsearmen på siden af de bageste håndtag, og flyt
basis op eller ned. Fastgør basis ved at stramme
låsearmen ved den ønskede skæredybde.
De opnår renere og sikrere snit ved at indstille
skæredybden, så der ikke stikker mere end én klingetand
ud under arbejdsemnet. Anvendelse af den korrekte
skæredybde hjælper med at reducere risikoen for farlige
TILBAGESLAG, som kan forårsage personskade.
Indstilling (Fig. 3)
Under skæring skal A-positionen foran på basen justeres i
forhold til skærelinjen på arbejdsemnet.
Betjening af kontakt (Fig. 4)
FORSIGTIG:
• ghFør batteripakken sættes i værktøjet, skal De altid
kontrollere, at kontaktgrebet reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-stillingen, når De slipper det.
• Træk ikke hårdt i kontaktgrebet uden at trykke på
låsehåndtaget. Dette kan ødelægge kontakten.
Et låsehåndtag forhindrer, at kontaktgrebet trækkes op
ved et uheld. Værktøjet startes ved at trykke
låsehåndtaget ind og trække i kontaktgrebet.
Slip kontaktgrebet for at stoppe.
ADVARSEL:
• Af hensyn til Deres sikkerhed er værktøjet forsynet
med et låsehåndtag, der forhindrer, at værktøjet starter
ved et uheld. Brug ALDRIG værktøjet, hvis det kører,
når De trækker i kontaktgrebet uden at trykke på
låsehåndtaget. Indlever værktøjet til et MAKITA-
servicecenter til reparation, FØR det benyttes igen.
• De må ALDRIG fastgøre låsehåndtaget med tape eller
omgå dets funktion.
Tænding af lampen (Fig. 5)
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.
Hvis kun lyset skal tændes, skal der trækkes i
kontaktgrebet uden at trykke på låsehåndtaget. Hvis lyset
skal tændes og værktøjet startes, skal De trykke på
låsehåndtaget og trække kontaktgrebet, mens der trykkes
på låsehåndtaget.
BEMÆRK:
• Benyt en vatpind til at tørre snavs af lampens linse.
Pas på ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.
• Brug ikke benzin, fortynder eller lignende til at rengøre
lampens linse. Sådanne stoffer beskadiger linsen.
Side: 46
47
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De udfører nogen form
for arbejde på værktøjet.
Aftagning eller montering af klinge
(Fig. 6)
FORSIGTIG:
• Sørg for, at klingen er monteret, så tænderne peger
opad foran på værktøjet.
• Anvend kun den medfølgende Makita-skruenøgle til at
montere eller afmontere klingen.
For at afmontere klingen skal De trykke på skaftlåsen, så
klingen ikke kan dreje, og anvende skruenøglen til at
løsne sekskantmøtrikken i urets retning. Fjern derefter
sekskantmøtrikken, den udvendige flange og klingen.
Følg fremgangsmåden til afmontering i omvendt
rækkefølge for at montere klingen. SØRG FOR AT
SPÆNDE SEKSKANTMØTRIKKEN FAST TIL MOD
URET. (Fig. 7)
Ved skift af klinger skal De sørge for også at fjerne
opsamlede spåner og partikler fra den øverste og
nederste klingebeskytter. De skal dog stadig kontrollere
den nederste klingebeskytters funktion, hver gang
værktøjet skal anvendes.
Opbevaring af unbrakonøgle (Fig. 8)
Opbevar unbrakonøglen som vist i figuren, når den ikke
anvendes, for at forhindre, at den bliver væk.
BETJENING
FORSIGTIG:
• Sæt altid batteripakken helt ind, indtil den låses på
plads. Hvis den røde del øverst på knappen er synlig,
er batteripakken ikke låst helt fast. Sæt den helt ind,
indtil den røde del ikke er synlig. Ellers kan den falde
ud af værktøjet og skade Dem eller andre personer i
nærheden.
• Sørg for at flytte værktøjet lige fremad uden at bruge
magt. Hvis værktøjet tvinges eller vrides, kan det
medføre overophedning af motoren og farligt
tilbageslag, som kan føre til alvorlig personskade.
• Hvis værktøjet betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal De lade værktøjet hvile i 15 minutter, før
De fortsætter med et nyt batteri.
• Drej aldrig værktøjet eller tving det i snitfladen. Dette
kan medføre overbelastning af motoren og/eller et
farligt tilbageslag, hvilket kan forårsage, at operatøren
lider alvorlig personskade.
• Bær øjenbeskyttelse eller sikkerhedsbriller før brug.
(Fig. 9)
Hold godt fast i værktøjet. Værktøjet har både et greb
foran og et håndtag bagpå. Hold værktøjet med begge
hænder. Hvis begge hænder holder på værktøjet, kan de
ikke blive skåret af klingen. Placer basen på det
arbejdsemne, der skal skæres i, uden at klingen berører
arbejdsemnet. Tænd derefter for værktøjet, og vent, indtil
klingen når fuld hastighed. Flyt værktøjet fremad hen over
arbejdsemnet, idet værktøjet holdes fladt og flyttes jævnt
frem, indtil skæringen er færdig.
De opnår rene snit ved at holde skærelinjen lige og flytte
værktøjet med jævn hastighed. Forsøg ikke at dreje eller
tvinge værktøjet tilbage til skæringslinjen, hvis snittet ikke
følger den ønskede skæringslinje. Hvis De gør dette, kan
klingen komme i klemme, hvilket kan medføre farligt
tilbageslag med risiko for alvorlig personskade. Slip
kontakten, vent, til klingen er stoppet, og tag derefter
værktøjet ud. Juster værktøjet med den nye skæringslinje,
og start skæringen igen. Søg ikke at stille Dem, så De
bliver udsat for spåner og partikler, der udstødes fra
værktøjet. Bær øjenbeskyttelse for at undgå
personskade.
Kontrolrillerne i basen gør det nemt at kontrollere
afstanden mellem klingens forreste kant og arbejdsemnet,
når klingen er indstilling maksimal skæredybde. (Fig. 10)
FORSIGTIG:
• Brug ikke en deformeret eller revnet klinge. Udskift den
med en ny.
• Stabl ikke materialer oven på hinanden, når der skal
skæres i dem.
• Skær ikke i hærdet stål, træ, plastik, beton, rustfrit stål,
tegl osv. Skær kun i blødt stål og aluminium.
• Berør ikke klingen, arbejdsemnet eller spånerne med
din bare hånd lige efter skæring. De kan være meget
varme og kan forårsage forbrændinger af huden.
• Brug altid de rigtige klinger til opgaven. Brug af
forkerte klinger kan forårsag et dårligt skæreresultat
og/eller udgøre en risiko for personskade.
Parallelanslag (styrepind) (tilbehør)
(Fig. 11)
Med det praktiske parallelanslag kan De udføre ekstremt
præcise lige skæringer. Skub parallelanslaget mod siden
af arbejdsemnet, og fastgør det med skruen forrest på
værktøjets basis. Det gør det også muligt at foretage flere
skæringer med ens bredde.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De forsøger at udføre
inspektion eller vedligeholdelse.
Undersøgelse af klinge
• Efterse altid klingen omhyggeligt for revner eller
beskadigelse både før og efter brug. Udskift
øjeblikkeligt revnede eller beskadigede klinger.
• Fortsat brug af en sløv klinge kan forårsage et farligt
tilbageslag og/eller overbelastning af motoren.
Monter en ny klinge, så snart den gamle ikke længere
skærer effektivt.
• Klinger til metalskæreværktøj kan ikke gøres
skarpe igen.
Udskiftning af kulbørster (Fig. 12)
Tag regelmæssigt kulbørsterne af, og efterse dem.
Udskift dem, når de er nedslidt til slidgrænsen. Hold
kulbørsterne rene og frie til at glide i holderne.
Begge kulbørster skal udskiftes samtidig. Brug altid
identiske kulbørster.
Brug en skruetrækker til at fjerne kulholderdækslerne.
Tag de udslidte kulbørster ud, monter de nye, og fastgør
kulholderdækslerne. (Fig. 13)
Side: 47
48
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
• Karbidforstærkede spidser
• Parallelanslag (styrepind)
• Tommelskrue M5 x 20
• Slagfjeder 6
• Unbrakonøgle 5
• Sikkerhedsbriller
• Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita
Støj ENG102-3
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (LpA): 101 dB (A)
Lydkraftniveau (LWA): 112 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration ENG235-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:
Arbejdstilstand: skæring af stålrør
Vibrationsemission (ah): 3,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.
• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i
tomgang ud over triggertiden).
Kun for lande i Europa ENH101-13
EC-erklæring vedrørende overholdelse af standarder
Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig
producent at følgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse: Ledningsfrit metalskæreværktøj
Modelnummer/ type: BCS550
er en produktionsserie og
Overholder følgende europæiske direktiver:
98/37/EC indtil den 28. december 2009 og derefter
2006/42/EC fra den 29. december 2009
Og er produceret i overensstemmelse med følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
30. januar 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BCS550RFX.

Stil et spørgsmål om Makita BCS550RFX

Har du et spørgsmål om Makita BCS550RFX men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BCS550RFX. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BCS550RFX så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.