Makita 9523NB manual

Få vist brugermanualen for Makita 9523NB below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Vinkelsliber
  • Model/navn: 9523NB
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 2
3
9
Symbols
The following show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.
Symboles
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l’outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la significa-
tion avant d’utiliser l’outil.
Symbole
Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer
Bedeutung vertraut.
Simboli
Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l’utensile.
Symbolen
Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen
begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.
Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado
antes de usarla.
Símbolos
O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu significado antes
da utilização.
Symboler
Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes
betydning, før maskinen anvendes.
Symboler
Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innebörd innan
maskinen används.
Symbolene
Følgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen tas i
bruk.
Symbolit
Alla on esitetty koneessa käytetyt symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.
Σύµβολα
Τα ακλουθα δείχνουν τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται για το µηχάνηµα. Βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε
τη σηµασία τους πριν απ τη χρήση.
12 13
Side: 3
4
❏ Read instruction manual.
❏ Lire le mode d’emploi.
❏ Bitte Betriebsanleitung lesen.
❏ Leggete il manuale di istruzioni.
❏ Lees de gebruiksaanwijzing.
❏ Lea el manual de instrucciones.
❏ Leia o manual de instruções.
❏ Læs brugsanvisningen.
❏ Läs bruksanvisningen.
❏ Les bruksanvisingen.
❏ Katso käyttöohjeita.
❏ ∆ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης.
❏ DOUBLE INSULATION
❏ DOUBLE ISOLATION
❏ DOPPELT SCHUTZISOLIERT
❏ DOPPIO ISOLAMENTO
❏ DUBBELE ISOLATIE
❏ DOBLE AISLAMIENTO
❏ DUPLO ISOLAMENTO
❏ DOBBELT ISOLERET
❏ DUBBEL ISOLERING
❏ DOBBEL ISOLERING
❏ KAKSINKERTAINEN ERISTYS
❏ ∆ΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ
❏ Wear safety glasses.
❏ Porter des lunettes de protection.
❏ Schutzbrille tragen.
❏ Indossare occhiali di protezione.
❏ Draag een veiligheidsbril.
❏ Póngase gafas de seguridad.
❏ Utilize óculos de segurança.
❏ Bær sikkerhedsbriller.
❏ Bär skyddsglasögon.
❏ Bruk vernebriller.
❏ Käytä suojalaseja.
❏ Φορέστε γυαλιά ασφαλείας.
Side: 18
19
DANSK
Illustrationsoversigt
1 Beskyttelsesskærm
2 Lejeunderpart
3 Skrue
4 Låsemøtrik
5 Forkrøppet slibeskive
6 Indvendig flange
7 Spindel
8 Nøgle til låsemøtrik
9 Spindellås
10 Afbryderkontakt
11 Slidmarkering
12 Kulholderdæksel
13 Skruetrækker
SPECIFIKATIONER
Model 9523NB 9524NB 9525NB
Slibeskivediameter .......................................................100 mm 115 mm 125 mm
Omdrejninger (min-1
) ....................................................11 000 11 000 10 000
Længde ........................................................................256 mm 256 mm 256 mm
Vægt .............................................................................1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Bemærk: Data kan variere fra land til land.
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til skæring, afslibning og
slibning af metal- og stenmaterialer uden anvendelse af
vand.
Strømforsyning
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med
samme spænding som angivet på typeskiltet, og kan kun
anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I henhold til
de europæiske retningslinier er den dobbeltisoleret og
kan derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.
Sikkerhedsbestemmelser
Af sikkerhedsgrunde bør De sætte Dem ind i de medføl-
gende Sikkerhedsforskrifter.
YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER FOR
MASKINEN
1. Anvend altid øjen- og øreværn. Andet personligt
beskyttelsesudstyr, som støvmaske, handsker,
hjelm og forklæde, bør anvendes, når det skøn-
nes nødvendigt. Er De i tvivl om nødvendighe-
den, bør De altid anvende beskyttelsesudstyret.
2. Sørg altid for at maskinen er slukket og netstik-
ket trukket ud af stikkontakten, før der foretages
noget arbejde på maskinen.
3. Afskærmninger skal altid være på plads.
4. Der må kun anvendes slibeskiver af korrekt stør-
relse og skiver, hvis maksimale omdrejningstal
svarer mindst til det på maskinens typeskilt
angivne “No Load Speed” omdrejningstal. Når
der anvendes forkrøppede slibeskiver, må der
kun anvendes glasfiberforstærkede slibeskiver.
5. Kontrollér slibeskiven omhyggeligt for revner og
beskadigelse før brugen. Udskift omgående en
slibeskive med revner eller beskadigelse.
6. Overhold altid fabrikantens instruktioner for kor-
rekt montering og anvendelse af skiver. Behandl
og opbevar skiver med forsigtighed.
7. Anvend ikke en separate bøsning eller adapter til
at tilpasse slibeskiver med store centerhuller til
maskinen.
8. Anvend kun de anbefalede flanger til denne
maskine.
9. Undgå omhyggeligt at beskadige spindlen, flan-
gen (især montagearealet) eller flangemøtrikken.
Beskadigelse af disse dele kan resultere i brud
på slibeskiven.
10. Ved anvendelse af maskiner, der er beregnet til
montering af slibeskiver med gevindforsynet
hul, skal det altid sikres, at gevindet i skiven er
langt nok i forhold til spindellængden.
11. Før maskinen anvendes på et emne, bør maski-
nen testkøres på højeste ubelastede hastighed i
mindst 30 sekunder i en sikker position. Stop
øjeblikkeligt, hvis der forekommer vibrationer
eller slør, der kan skyldes ukorrekt montering
eller mangelfuld afbalancering af slibeskiven.
Efterse maskinen for at klarlægge årsagen.
12. Kontrollér at emnet er korrekt understøttet.
13. Hold altid godt fast på maskinen med begge
hænder.
14. Hold altid hænderne væk fra roterende dele.
15. Sørg for at skiven ikke er i kontakt med emnet,
før der tændes for maskinen.
16. Til slibning anvendes den side af slibeskiven,
der er angivet som værende slibesiden.
17. Anvend ikke skæreskiver til afslibning af sider.
18. Vær opmærksom på gnistregn. Hold maskinen
således, at gnistregnen flyver væk fra Dem selv,
andre personer og brandbare materialer eller
genstande.
19. Forsigtig! Skiven fortsætter med at rotere, efter
at der slukket for maskinen.
20. Berør ikke emnet umiddelbart efter brug. Det kan
være ekstremt varmt og forårsage forbrændin-
ger ved berøring.
21. Placér maskinen, så netledningen altid er ført
bagud og væk fra maskinen under arbejdet.
22. Hvis arbejdsstedet er ekstremt varmt eller fug-
tigt, eller slemt tilsnavset med ledende støv, bør
der anvendes en kortslutningsafbryder (30 mA)
for at garantere sikkerheden under arbejdet.
23. Anvend aldrig maskinen på materialer, der inde-
holder asbest.
24. Benyt ikke vand eller slibesmøremiddel.
25. Sørg for at ventilationsåbningerne holdes rene,
når der arbejdes under støvede forhold. Hvis det
skulle blive nødvendigt at fjerne ophobet støv,
skal maskinen først afbrydes fra lysnettet (benyt
ikke-metalliske genstande til rengøringen) og
påpasselighed skal udvises, så indvendige dele
ikke beskadiges.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
Side: 19
20
ANVENDELSE
Montering af skærm (Fig. 1 og 2)
Vigtigt:
Sørg altid for at maskinen er slukket, og at netledningen
er trukket ud af stikkontakten, før montering eller afmon-
tering af beskyttelsesskærmen.
Montér skærmen ved at rette den konvekse del af skær-
men ind efter den konkave del af lejeunderparten. Drej
derefter skærmen 180° med uret (i tilfælde af 9523NB)
eller mod uret (i tilfælde af 9524NB og 9525NB). Husk at
stramme skruerne godt til.
Sidegreb (hjælpehåndtag) (Fig. 3)
For 9524NB og 9525NB
For sikkerhedens skyld bør sidegrebet altid anvendes.
Sidegrebet kan monteres på begge sider af maskinen.
Montering og afmontering af slibeskiven
(Fig. 4 og 5)
Vigtigt:
Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og netledningen
taget ud af stikkontakten, før De monterer eller afmonte-
rer slibeskiven.
Montér den indvendige flange på spindlen. Anbring slibe-
skiven over den indvendige flange, og skru flangemøtrik-
ken på spindlen.
Tryk på spindellåsen for at forhindre spindlen i at dreje,
og benyt derefter nøglen til låsemøtrikken til at spænde
låsemøtrikken stramt til.
ADVARSEL:
Aktiver kun spindellåsen, når spindlen ikke roterer.
Tænd og sluk (Fig. 6)
FORSIGTIG:
Før maskinen sættes til netstikket, skal De altid kontrol-
lere, at afbryderen fungerer korrekt og returnerer til
“OFF” positionen, når den bagerste del af afbryderen
trykkes ned.
Start maskinen ved at trykke bagerste del af afbryderen
ned og skyde denne fremad. Tryk derefter forreste del af
afbryderen ned for at låse den.
Sluk for maskinen ved at trykke den bagerste del af
afbryderen ned.
Anvendelse (Fig. 7)
Hold kanten af slibeskiven i en vinkel på cirka 15° til 30°
til emnets overflade. Ved tilslibning af en ny skive må
maskinen ikke bevæges i B retning, da den ellers vil
skære i emnet. Når slibeskivens kant er blevet afrundet,
kan slibeskiven bevæges i såvel A som B retning.
ADVARSEL:
• Det er under ingen omstændigheder nødvendigt at
tvinge og forcere maskinen. Maskinens egenvægt
udgør tilstrækkeligt tryk. Forceret håndtering og et for
hårdt tryk kan føre til brud på slibeskiven med fare for
personskade.
• Fortsat brug af en slidt slibeskive kan medføre, at ski-
ven springer og derved forårsager alvorlig person-
skade. En forkrøppet slibeskive må ikke anvendes,
efter at den er slidt ned til en diameter på 75 mm for
Model 9523NB eller en diameter på 90 mm for model-
lerne 9524NB og 9525NB.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket trukket
ud af stikkontakten, før der foretages noget arbejde på
maskinen.
Udskiftning af kulbørster (Fig. 8 og 9)
Når kullene trænger til at blive udskiftet, afbryder de
automatisk maskinen. Når dette forekommer, udskiftes
begge kul på samme tid. Anvend kun identiske kul.
For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed,
bør reparation, vedligeholdelse og justering kun udføres
af et autoriseret Makita Service Center.
Side: 32
33
Noise and Vibration of Model 9523NB
The typical A-weighted sound pressure level is 83 dB (A).
The noise level under working may exceed 85 dB (A).
– Wear ear protection. –
The typical weighted root mean square acceleration
value is not more than 2.5 m/s2
.
Bruit et vibrations du modèle 9523NB
Le niveau de pression sonore pondéré A type est de
83 dB (A).
Le niveau de bruit en fonctionnement peut dépasser
85 dB (A).
– Porter des protecteurs anti-bruit. –
L’accélération pondérée ne dépasse pas 2,5 m/s2
.
Geräusch- und Vibrationsentwicklung des
Modells 9523NB
Der typische A-bewertete Schalldruckpegel beträgt
83 dB (A).
Der Lärmpegel kann während des Betriebs 85 dB (A)
überschreiten.
– Gehörschutz tragen. –
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt
nicht mehr als 2,5 m/s2
.
Rumore e vibrazione del modello 9523NB
Il livello di pressione sonora pesata secondo la curva A è
di 83 dB (A).
Il livello di rumore durante il lavoro potrebbe superare gli
85 dB (A).
– Indossare i paraorecchi. –
Il valore quadratico medio di accellerazione non supera i
2,5 m/s2
.
Geluidsniveau en trilling van het model 9523NB
Het typische A-gewogen geluidsdrukniveau is 83 dB (A).
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) over-
schrijden.
– Draag oorbeschermers. –
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is
niet meer dan 2,5 m/s2
.
Ruido y vibración del modelo 9523NB
El nivel de presión sonora ponderada A es de 83 dB (A).
El nivel de ruido en condiciones de trabajo puede que
sobrepase los 85 dB (A).
– Póngase protectores en los oídos. –
El valor ponderado de la aceleración no sobrepasa los
2,5 m/s2
.
Ruído e vibração do modelo 9523NB
O nível normal de pressão sonora A é 83 dB (A).
O nível de ruído durante o trabalho pode exceder
85 dB (A).
– Utilize protectores para os ouvidos –
O valor médio da aceleração é inferior a 2,5 m/s2
.
Lyd og vibration fra model 9523NB
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau er 83 dB (A).
Støjniveauet under arbejde kan overstige 85 dB (A).
– Bær høreværn. –
Den vægtede effektive accelerationsværdi overstiger ikke
2,5 m/s2
.
Buller och vibration hos modell 9523NB
Den typiska-A-vägda ljudtrycksnivån är 83 dB (A).
Bullernivån under pågående arbete kan överstiga
85 dB (A).
– Använd hörselskydd –
Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration översti-
ger inte 2,5 m/s2
.
Støy og vibrasjon fra modell 9523NB
Det vanlige A-belastede lydtrykksnivå er 83 dB (A).
Under bruk kan støynivået overskride 85 dB (A).
– Benytt hørselvern. –
Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon over-
skrider ikke 2,5 m/s2
.
Mallin 9523NB melutaso ja tärinä
Tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on 83 dB (A).
Melutaso työpaikalla saattaa ylittää 85 dB (A).
– Käytä kuulosuojaimia. –
Tyypillinen kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo ei ylitä
2,5 m/s2
.
Θρυβος και κραδασµς του µοντέλου 9523NB
Η τυπική Α-µετρούµενη ηχητική πίεση είναι
83 dB (A).
Η ένταση ήχου υπο συνθήκες εργασίας µπορεί να
µπερβεί τα 85 dB (A).
– Φοράτε ωτοασπίδες. –
Η τυπική αξία της µετρούµενης ρίζας του µέσου
τετραγώνου της επιτάχυνσης δεν ξεπερνά τα
2,5 m/s2
.
ENGLISH
FRANÇAISE
DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DANSK
SVENSKA
NORSK
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita 9523NB.

Stil et spørgsmål om Makita 9523NB

Har du et spørgsmål om Makita 9523NB men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita 9523NB. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita 9523NB så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.