Makita 5903R manual

Få vist brugermanualen for Makita 5903R below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Sav
  • Model/navn: 5903R
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 3
Symbols
The following show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.
Symboles
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l’outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la
signification avant d’utiliser l’outil.
Symbole
Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit
ihrer Bedeutung vertraut.
Symboli
Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l’utensile.
Symbolen
Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze
symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.
Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su
significado antes de usarla.
Símbolos
O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu
significado antes da utilização.
Symboler
Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået
symbolernes betydning, før maskinen anvendes.
Symboler
Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innebörd
innan maskinen används.
Symbolene
Følgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen
tas i bruk.
Symbolit
Alla on esitetty koneessa käytetyt symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.
™‡Ì‚ÔÏ·
∆· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË.
Semboller
Aşağ¶dakiler makinan¶z i≥in kullan¶lan sembolleri göstermektedir. Kullanmadan önce manalar¶n¶ anlad¶ğ¶n¶zdan emin
olunuz.
[ Read instruction manual.
[ Lire le mode d’emploi.
[ Bitte Bedienungsanleitung lesen.
[ Leggete il manuale di istruzioni.
[ Lees de gebruiksaanwijzing.
[ Lea el manual de instrucciones.
[ Leia o manual de instruções.
[ Læs brugsanvisningen.
[ Läs bruksanvisningen.
[ Les bruksanvisingen.
[ Katso käyttöohjeita.
[ ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.
[ El kitab¶n¶ okuyun.
[ DOUBLE INSULATION
[ DOUBLE ISOLATION
[ DOPPELT SCHUTZISOLIERT
[ DOPPIO ISOLAMENTO
[ DUBBELE ISOLATIE
[ DOBLE AISLAMIENTO
[ DUPLO ISOLAMENTO
[ DOBBELT ISOLERET
[ DUBBEL ISOLERING
[ DOBBEL ISOLERING
[ KAKSINKERTAINEN ERISTYS
[ ¢π¶§∏ ª√¡ø™∏
[ ˘I
~FT YALITIMLI
4
5603R (illust) (’100. 8. 29)
Side: 36
DANSK Illustrationsoversigt
1 Unbrakonøgle
2 Spindellås
3 Spænd
4 Løsn
5 Savblad
6 Ydre flange
7 Indre flange
8 Ydre flange
9 Sekskantbolt
0 Savblad
q Indstilling af
savbladsfremspring
w Sekskantbolt
(til justering af spaltekniven)
e Skæredybde
r Løsn
t Håndtag
y Fløjmøtrik
u 45° geringssavning
i Lige snit
o Grundplade
p 45° vinkelsnit
a Lige snit
s Topguide
d Grundplade
f Låseknap
g Afbryderknap
h Støvsuger
j Slidmarkering
k Børsteholderhætte
l Skruetrækker
SPECIFIKATIONER
Model 5603R 5705R 5903R
Savbladsdiameter ................................................................ 165 mm 190 mm 235 mm
Maksimal skæredybde
ved 90° .............................................................................. 54 mm 66 mm 85 mm
ved 45° .............................................................................. 38 mm 46 mm 64 mm
Omdrejning (min-1
) ............................................................... 5 000 4 800 4 500
Længde ................................................................................ 330 mm 356 mm 400 mm
Vægt ..................................................................................... 4,2 kg 5,2 kg 7,6 kg
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Bemærk: Data kan variere fra land til land.
Strømforsyning
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med
samme spænding, som angivet på typeskiltet, og kan
kun anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I
henhold til de europæiske retningslinier er den dob-
beltisoleret og kan derfor også tilsluttes netstik uden
jordforbindelse.
For Model 5705R, offentlige lavspændingsnet på
mellem 220 V og 250 V
Tænd og sluk af elektriske apparater medfører spæn-
dingssvingninger. Anvendelse af denne maskine
under uheldige lysnetforsyningsforhold kan have
negativ indflydelse på driften af andet udstyr. Ved en
netimpedans svarende til eller mindre end 0,36 ohm,
kan det antages, at der ikke vil være negative påvirk-
ninger.
Stikkontakten, der anvendes til denne maskine, skal
være beskyttet med en sikring eller en beskyttelses-
afbryder med træg udløsning.
Sikkerhedsbestemmelser
Af sikkerhedsgrunde bør De sætte Dem ind i de
medfølgende Sikkerhedsforskrifter.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSBESTEMMELSER
1. Benyt høreværn.
2. Sørg for at beskyttelseskapper er på plads og
i funktionsdygtig stand.
Den nedre beskyttelseskappe må aldrig kiles
eller bindes fast. Kontrollér før hver brug, at
den nedre beskyttelseskappe virker. Anvend
ikke maskinen, hvis den nedre beskyttelses-
kappe ikke lukker over savbladet med det
samme.
VIGTIGT: Hvis saven tabes, kan den nedre
beskyttelseskappe blive bøjet, hvilket kan for-
årsage, at den ikke kan returnere fuldstændigt.
3. Benyt aldrig deforme eller revnede savblade.
4. Benyt aldrig savblade, der er fremstillet af
HS-stål.
5. Stop aldrig savbladet ved hjælp af tryk på
savbladet fra siden.
6. Hold savblade rene og skarpe.
Skarpe savblade reducerer risikoen for at bla-
det klemmes fast eller springer tilbage.
7. FARE: Hold hænderne væk fra skæreområdet.
Hold hænderne væk fra savblade. Ræk ikke
ind under emnet, mens savbladet roterer. For-
søg ikke at fjerne afsavet materiale, mens
savbladet roterer.
VIGTIGT: Savblade roterer et stykke tid efter, at
motorkraften er afbrudt.
8. Understøt store plader. (Fig. A og B)
Store plader skal understøttes som vist i Fig. A
for at minimere risikoen for at savbladet klem-
mes fast eller springer tilbage.
Når savningen kræver, at saven hviler på
emnet, skal saven hvile på det største stykke,
mens det mindste saves af.
5603R-y2k (Dan) (’100. 10. 11)
37
Side: 37
Understøt plader eller paneler tæt ved save-
stedet for at undgå tilbagespring.
Fig. A
Understøt ikke plader eller paneler langt fra save-
stedet.
Fig. B
9. Brug parallelanslag.
Brug altid et parallelanslag eller anslag med
lige kant, når der saves.
10. Tag forholdsregler mod tilbagespring.
(Fig. A og C)
Saven springer tilbage, når saven pludselig
kører fast og drives tilbage mod brugeren. Slip
afbryderkontakten øjeblikkeligt, hvis savbla-
det binder, eller saven kører fast. Hold sav-
blade skarpe. Understøt store plader som vist
i Fig. A. Anvend parallelanslag eller anslag
med lige kant, når der saves. Brug ikke magt.
Vær altid vågen og på vagt. Fjern aldrig save
fra et emne, mens savbladet stadig kører.
Placér ALDRIG hænderne eller fingrene bag
saven. Hvis saven springer tilbage, kan den
nemt hoppe baglæns hen over hånden og
forvolde alvorlig personskade.
Fig. C
11. Nedre beskyttelseskappen. Hæv den nedre
beskyttelseskappe med håndtaget.
12. Indstillinger. Før der saves skal det kontrolle-
res, at dybdeindstilling og geringsindstilling
er korrekt.
13. Brug kun de korrekte savblade ved montering.
Benyt ikke savblade med en forkert størrelse
huller. Benyt aldrig defekte eller forkerte
spændeskiver eller bolte til savbladet.
14. Undgå at skære i søm. Kontrollér om der
sidder søm i tømret. Fjern eventuelle søm, før
der saves.
15. Når saven anvendes, skal netledningen holdes
væk fra savestedet. Placér netledningen, så
den ikke kommer i klemme på emnet under
savningen.
Anvend saven med passende håndstøtte, pas-
sende understøtning af emnet, og netlednin-
gen ført væk fra arbejdsområdet.
ADVARSEL:
Det er vigtigt, at emnet understøttes på korrekt
vis, og at saven holdes med fast hånd for at
sikre, at De ikke mister kontrollen over den,
hvilket kan forvolde alvorlig personskade.
Fig. D viser en typisk måde at holde saven på.
Typisk korrekt håndstøtte, understøtning af
emnet og placering af netledning.
Fig. D
38
5603R-y2k (Dan) (’100. 10. 11)
Side: 38
16. Placér den bredeste del af savens grundplade
på den del af emnet, der er solidt understøttet,
ikke på den del, der vil falde af, når savning
foretages. Eksempelvis viser Fig. E den RIG-
TIGE måde at skære enden af et bræt, og Fig. F
viser den FORKERTE måde. Hvis emnet er
kort eller lille, skal det spændes fast.
FORSØG ALDRIG AT HOLDE KORTE EMNER I
HÅNDEN! (Fig. F)
Fig. E
Fig. F
17. Forsøg aldrig at save med rundsaven vendt på
hovedet eller fastspændt i en spændeskrue.
Dette er ekstremt farligt, og kan give anledning
til alvortige ulykker. (Fig. G)
Fig. G
18. Før maskinen sættes ned efter udførelse af en
savning, skal det kontrolleres, at den nedre
beskyttelseskappe (teleskoperende) er lukket,
og at savbladet står helt stille.
19. Kontrollér fabrikantdata
• Sørg for at diameteren, tykkelsen og andre
karakteristika ved savklingen passer til maski-
nen.
• Sørg for at savklingen passer til maskinens
spindelhastighed.
20. Benyt aldrig nogen former for slibeskiver.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ANVENDELSE
Afmontering eller montering af savblad
Følgende savblade kan bruges til denne maskine.
Model Max. diameter Min. diameter Savbladsbredde Skærebredde
5603R 165 mm 150 mm mindre end 1,7 mm mere end 1,9 mm
5705R 190 mm 170 mm mindre end 1,7 mm mere end 1,9 mm
5903R 235 mm 210 mm mindre end 1,9 mm mere end 2,1 mm
5603R-y2k (Dan) (’100. 10. 11)
39
Side: 39
Bredden på spaltekniven er 1,8 mm for modellerne
5603R og 5705R eller 2,0 mm for modellerne til
5903R.
VIGTIGT:
• Benyt ikke savblade, der ikke svarer til de her
angivne specifikationer.
• Benyt ikke savblade hvis skive er tykkere eller hvis
savespor er smallere end tykkelsen af spaltekniven.
For at fjerne savbladet trykkes spindellåsen helt ned
for at forhindre rotation af akslen, hvorefter unbrako-
nøglen bruges til at løsne sekskantbolten. (Fig. 1)
Fjern nu den ydre flange. Hæv beskyttelseskappen så
meget som muligt og fjern savbladet. (Fig. 2)
Montér savbladet ved at gå frem i modsat rækkefølge
af afmonteringsproceduren. Montér den indre flange,
savbladet, ydre flange og sekskantbolten i nævnte
rækkefølge. Husk at spænde sekskantbolten forsvar-
ligt til, mens spindlelåsen holdes helt nede.
(Fig. 1 og 3)
VIGTIGT:
• Kontrollér, at savbladets tænder peger fremad i
samme retning som maskinens rotationsretning
(pilen på savbladet skal pege i samme retning som
pilen på maskinen).
• Tryk aldrig spindlelåsen ned, mens saven kører.
• Anvend kun Makita topnøglen ved afmontering og
montering af savbladet.
Justering af spaltekniv (Fig. 4)
Brug topnøglen til at løsne sekskantbolten til justering
af spaltekniven og hæv derefter beskyttelseskappen.
Flyt spaltekniven op eller ned over de to fremspring til
indstilling, som vist i figuren således at den korrekte
frigang mellem spaltekniven og savbladet opnås.
VIGTIGT:
Kontrollér, at spaltekniven er justeret:
Så afstanden mellem spaltekniven og savbladets
tænder ikke overskrider 5 mm.
Så savbladets tænder ikke kommer mere end 5 mm
nedenfor spalteknivens nederste kant.
Justering af skæredybden (Fig. 5)
Løs håndtaget på dybdeguiden og bevæg grundpla-
den op eller ned. Ved den onskede skæredybde
gøres grundpladen fast ved at spænde håndtaget til.
VIGTIGT:
• Anvend en lille skæredybde ved savning i tynde
emner for at opnå en renere og mere sikker sav-
ning.
• Spænd altid håndtaget forsvarligt til efter justering
af skæredybden.
Justering til geringssnit (Fig. 6)
• Løsn fløjmøtrikkerne for og bag og hæld maskinen
i den ønskede vinkel for geringssnit (0 – 45°). Efter
justeringen strammes møtrikkerne forsvarligt til
igen.
Snitlinier (5603R, 5705R) (Fig. 7)
Ved lige snit rettes den højre not på forsiden af
grundpladen ind efter snitlinien på emnet.
Ved 45° geringssnit rettes den venstre not ind efter
snitlinien.
Topguide (5903R) (Fig. 8)
Ret snitlinien ind med enten 0° noten for lige snit eller
45° noten for 45° vinkelsnit.
Afbryderkontakt (Fig. 9)
VIGTIGT:
• Før maskinen sættes i stikkontakten, bør De altid
kontrollere, at afbryderknappen fungerer korrekt og
returnerer til ‘‘OFF’’ positionen, når den slippes.
Maskinen er forsynet med en låseknap for at forhin-
dre, at afbryderkontakten ved et uheld aktiveres. For
at starte maskinen holdes låseknappen inde, mens
der trykkes på afbryderkontakten. Slip afbryderkon-
takten for at stoppe maskinen.
ANVENDELSE (Fig. 10)
Hold maskinen med begge hænder. Placér maski-
nens grundplade på emnet, der skal saves, uden at
savbladet er i kontakt med emnet. Tænd derefter for
maskinen og vent, indtil savbladet opnår fuld hastig-
hed. Sænk maskinhuset og før maskinen fremad
henover emnets overflade, idet maskinen bevæges
med jævn hastighed og holdes i plan med emnet,
indtil savningen er gennemført. For at opnå rene snit
skal snitlinien holdes lige, og maskinen skal føres
fremad med jævn hastighed.
VIGTIGT:
• Spaltekniven bør altid anvendes. En undtagelse er
arbejde, hvor der laves dyksnit midt i emnet.
• Stop ikke savbladet ved tryk på skiven fra siden.
Føringslineal (Fig. 11)
Førringslinealen gør det muligt at opnå særligt præ-
cise lige snit. Skyd føringslinealen tæt op mod siden
på emnet, og hold den på plads med skruen på
forsiden af grundpladen. Føringslinealen gør det også
nemt at lave gentagne savninger med samme
bredde.
Påsætning af sugestudsen (Fig. 12 og 13)
(for tilslutning til en støvsuger)
Når savning skal foregå på en ren og støvfri måde,
tilsluttes en støvsuger til maskinen. Anbring sugestud-
sen på maskinen med skruen. Tilslut derefter en
støvsugerslange til sugestudsen.
40
5603R-y2k (Dan) (’100. 10. 11)
Side: 40
VEDLIGEHOLDELSE
OBS:
Sørg altid for at maskinen er slukket og at akkuen er
taget ud, før der gennemføres noget arbejde på selve
maskinen.
Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 14 og 15)
Kullene skal udskiftes, når de er slidt ned til slidgræn-
sen. Begge kulbørster bør udskiftes parvis og samti-
digt.
For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelig-
hed, må istandsættelse, vedligehold eller justering
kun udføres af et autoriseret Makita service center.
5603R-y2k (Dan) (’100. 10. 11)
41
Side: 66
ENGLISH
Noise And Vibration Of Model 5903R
The typical A-weighted noise levels are
sound pressure level: 95 dB (A)
sound power level: 108 dB (A)
– Wear ear protection. –
The typical weighted root mean square acceleration value
is not more than 2.5 m/s2
.
FRANÇAISE
Bruit et vibrations du modèle 5903R
Les niveaux de bruit pondérés A types sont:
niveau de pression sonore: 95 dB (A)
niveau de puissance du son: 108 dB (A)
– Porter des protecteurs anti-bruit. –
L’accélération pondérée ne dépasse pas 2,5 m/s2
.
DEUTSCH
Geräusch- und Vibrationsentwicklung
des Modells 5903R
Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel betragen:
Schalldruckpegel: 95 dB (A)
Schalleistungspegel: 108 dB (A)
– Gehörschutz tragen. –
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt
nicht mehr als 2,5 m/s2
.
ITALIANO
Rumore e vibrazione del modello 5903R
I livelli del rumore pesati secondo la curva A sono:
Livello pressione sonora: 95 dB (A)
Livello potenza sonora: 108 dB (A)
– Indossare i paraorecchi. –
Il valore quadratico medio di accellerazione non supera i
2,5 m/s2
.
NEDERLANDS
Geluidsniveau en trilling van het model
5903R
De typische A-gewogen geluidsniveau’s zijn
geluidsdrukniveau: 95 dB (A)
geluidsenergie-niveau: 108 dB (A)
– Draag oorbeschermers. –
De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is niet
meer dan 2,5 m/s2
.
ESPAÑOL
Ruido y vibración del modelo 5903R
Los niveles típicos de ruido ponderados A son
presión sonora: 95 dB (A)
nivel de potencia sonora: 108 dB (A)
– Póngase protectores en los oídos. –
El valor ponderado de la aceleración no sobrepasa los
2,5 m/s2
.
PORTUGUÊS
Ruído e Vibração do Modelo 5903R
Os níveis normais de ruído A são
nível de pressão de som: 95 dB (A)
nível do sum: 108 dB (A)
– Utilize protectores para os ouvidos –
O valor médio da aceleração é inferior a 2,5 m/s2
.
DANSK
Lyd og vibration fra model 5903R
De typiske A-vægtede lydniveauer er
lydtryksniveau: 95 dB (A)
lydeffektniveau: 108 dB (A)
– Bær høreværn. –
Den vægtede effektive accelerationsværdi overstiger ikke
2,5 m/s2
.
SVENSKA
Buller och vibration hos modell 5903R
De typiska A-vägda bullernivåerna är
ljudtrycksnivå: 95 dB (A)
ljudeffektnivå: 108 dB (A)
– Använd hörselskydd –
Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration överstiger
inte 2,5 m/s2
.
NORSK
Støy og vibrasjon fra modell 5903R
De vanlige A-belastede støynivå er
lydtrykksnivå: 95 dB (A)
lydstyrkenivå: 108 dB (A)
– Benytt hørselvern. –
Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon over-
skrider ikke 2,5 m/s2
.
SUOMI
Mallin melutaso ja tärinä 5903R
Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat
äänenpainetaso: 95 dB (A)
äänen tehotaso: 108 dB (A)
– Käytä kuulosuojaimia. –
Tyypillinen kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo ei ylitä
2,5 m/s2
.
∂§§∏¡π∫∞
£fiÚ˘‚Ô˜ Î·È ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ 5903R
√È Ù˘ÈΤ˜ A-ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ‹¯Ô˘ ›ӷÈ
›ÂÛË ‹¯Ô˘: 95 dB (A)
‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘: 108 dB (A)
– ºÔÚ¿Ù ˆÙÔ·Û›‰Â˜. –
∏ Ù˘È΋ ·Í›· Ù˘ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓ˘ Ú›˙·˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘
ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ù˘ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 2,5 m/s2
.
TÜRK˘E
Modelin Gürültü ve Titreşimi 5903R
Tipik A-ağ¶rl¶kl¶ gürültü seviyeleri şöyledir;
ses bas¶n≥ seviyesi: 95 dB (A)
ses gü≥ seviyesi: 108 dB (A)
– Kulak koruyucusu tak¶n. –
Tipik ağ¶rl¶kl¶ karekök ortalama ivme 2.5 m/s2
’den fazla değildir.
(’100. 10. 11)
67

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita 5903R.

Stil et spørgsmål om Makita 5903R

Har du et spørgsmål om Makita 5903R men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita 5903R. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita 5903R så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.