Makita 5103R manual

Få vist brugermanualen for Makita 5103R below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Sav
  • Model/navn: 5103R
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Polsk, Tjekkisk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Ukrainsk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 1
2
1
2
3
4
f0
1 2
3 4
5 6
7 8
Side: 43
44
DANSK (Oprindelige anvisninger)
Illustrationsoversigt
1 En typisk illustration af korrekt
håndstøtte, støtte af arbejds-
stykket og føring af ledningen
(hvis en sådan anvendes).
2 Understøt plader eller paneler
tæt ved savestedet for at
undgå tilbagespring.
3 Understøt ikke plader eller
paneler langt fra savestedet.
4 Håndtag
5 Fastgørelseskrue
6 Grundplade
7 Topguide
8 Grundplade
9 60° vinkelsnit
10 45° vinkelsnit
11 30° vinkelsnit
12 Lige snit
13 Klinge
14 Knopper til indstilling
15 Sekskantbolt
(til justering af spaltekniv)
16 Skæredybde
17 Låseknap
18 Afbryderknap
19 Sekskantsbolt
20 Skaftlås
21 Sekskantbolt
22 Ydre flange
23 Savblad
24 Indre flange
25 Støvsuger
26 Slidgrænse
27 Skruetrækker
28 Kulholderdæksel
SPECIFIKATIONER
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til at lave lige skæringer i
længden og bredden og geringsskæringer med vinkler i
træ med maskinen i tæt berøring med arbejdsstykket.
Netsspænding
Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er
angivet på typeskiltet. Maskinen arbejder på enkeltfaset
vekselspænding og er dobbeltisoleret iht. de europæiske
normer og må derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtil-
slutning.
GEA010-1
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
sikkerhedsinstruktioner. Hvis nedenstående advarsler
og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
reference.
GEB029-1
SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til pro-
duktet (opnået gennem gentagen anvendelse) forhin-
dre nøje overholdelse af sikkerhedsreglerne for
rundsaven. Hvis dette el-værktøj anvendes på en
måde, som ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig eller
på en forkert måde, kan resultatet blive alvorlige
kvæstelser.
Fare:
1. Hold hænderne på god afstand af klingen. Hold
den anden hånd på hjælpehåndtaget eller motor-
huset. Hvis De holder saven med begge hænder,
kan klingen ikke komme til at skære i dem.
2. Ræk ikke ned under arbejdsstykket. Beskyttel-
sesskærmen kan ikke beskytte Dem mod klingen
neden under arbejdsstykket. Forsøg ikke at fjerne
afskåret materiale, mens klingen roterer.
FORSIGTIG: Klingen fortsætter med at rotere, efter
at der er slukket for maskinen. Vent indtil klingen er
standset, inden De fjerner afskåret materiale.
3. Juster skæredybden til tykkelsen af arbejdsstyk-
ket. Mindre end en hel tand i klingetænderne bør
være synlig under arbejdsstykket.
4. Hold aldrig det arbejdsstykke, som skæres, i
hænderne eller over benet. Fastgør arbejdsstyk-
ket til en stabil overflade. Det er vigtigt at under-
støtte arbejdsstykket ordentligt for at minimere faren
for kropskontakt, klingebinding og tab af herredøm-
met over maskinen. (Fig. 1)
5. Hold maskinen i dens isolerede grebflader, når
De udfører et stykke arbejde, hvor maskinen kan
komme i berøring med skjulte ledninger eller
dens egen ledning. Kontakt med en “strømførende”
ledning vil bevirke, at synlige metaldele på maskinen
også bliver “strømførende”, hvorved operatøren kan
få stød.
6. Ved kløvning skal der altid anvendes et paralle-
lanslag eller et lige kantanslag. Dette vil forbedre
nøjagtigheden og nedsætte risikoen for at klingen
binder.
Model 5603R 5703R 5705R 5903R 5103R 5143R
Klingediameter 165 mm 190 mm 190 mm 235 mm 270 mm 355 mm
Maksimal
skæredybde
90° 54 mm 66 mm 66 mm 85 mm 100 mm 130 mm
45° 38 mm 46 mm 46 mm 64 mm 73 mm 90 mm
Omdrejninger (min-1) 5 000 4 800 4 800 4 500 3 800 2 700
Længde 330 mm 356 mm 356 mm 400 mm 442 mm 607 mm
Vægt 4,9 kg 5,7 kg 5,7 kg 7,2 kg 9,4 kg 14,0 kg
Sikkerhedsklasse /II /II /II /II /II /II
Side: 44
45
7. Anvend altid klinger af korrekt størrelse og form
(diamant eller rund) i dornhuller. Klinger, som ikke
passer til savens monteringsdele vil køre excentrisk,
hvilken vil medføre tab af herredømmet over maski-
nen.
8. Anvend aldrig beskadigede eller forkerte spæn-
deskiver og bolte. Klingens spændeskiver og bolte
er specielt fremstillede til Deres sav og til optimal
ydelse og sikker anvendelse.
9. Årsager til tilbageslag og hvordan operatøren
kan forhindre det:
– tilbageslag er en pludselig reaktion på en fast-
klemt, bundet eller fejlrettet savklinge, som bevir-
ker, at en ukontrolleret sav løftes op og ud af
arbejdsstykket i retning mod operatøren,
– når klingen er fastklemt eller bundet stramt ved at
savsnittet lukkes, vil klingen gå i stå og motorre-
aktionen vil drive enheden hurtigt tilbage i retning
mod operatøren,
– hvis klingen bøjes eller feljrettes i skæresnittet,
kan tænderne på bagkanten af klingen grave sig
ind i træets overflade, hvorved klingen kan smutte
ud af savsnittet og springe tilbage i retning mod
operatøren.
Tilbageslag er et resultat af forkert anvendelse af
saven/eller forkert fremgangsmåde for anvendelse
eller tilstande og kan undgås ved at man tager de
rigtige forholdsregler som vist herunder.
• Oprethold et fast greb med begge hænder på
saven og hold armene således, at tilbageslags-
kraften modvirkes. Stil Dem på begge sider af
klingen, men ikke på linje med den. Tilbageslag
kan bevirke, at saven springer bagud, men tilbage-
slagskraften kan kontrolleres af operatøren, hvis
han tager de rigtige forholdsregler.
• Hvis bladet binder eller hvis skæringen af en
eller anden årsag afbrydes, skal afbryderkon-
takten slippes og saven skal holdes stationær i
materialet, indtil klingen er helt standset. For-
søg aldrig at fjerne saven fra arbejdsstykket
eller trække saven bagud, mens klingen er i
bevægelse, da dette kan medføre tilbageslag.
Undersøg situationen og træf afhjælpningsforan-
staltninger til at eliminere årsagen til at klingen bin-
der.
• Når saven genstartes i arbejdsstykket, skal
den centreres midt i savsnittet og det skal kon-
trolleres, at savtændene ikke er i kontakt med
materialet. Hvis savklingen binder, er der risiko
for, at den bevæger sig opad eller slår tilbage fra
arbejdsstykket, når saven startes igen.
• Anvend store støtteplader til at minimere risi-
koen for fastklemning af klingen og tilbage-
slag. Store plader har tendens til at synke under
deres egen vægt. Støtter skal anbringes under
pladerne på begge sider, i nærheden af skærelin-
jen og kanten af pladen.
Mindskning af risikoen for fastklemning af klingen og
tilbageslag. Når skæringen kræver, at saven hviler
på arbejdsstykket, bør saven hvile på den største
del, og den mindste del skal skæres af. (Fig. 2 og 3)
• Anvend ikke sløve og beskadigede klinger.
Uskærpede eller forkert montererede klinger frem-
bringer et snævert savsnit, som medfører at klin-
gen binder og der opstår tilbageslag. Hold altid
klingen skarp og ren. Gummi og træbeg, som er
størknet på klingen, gør saven langsommere og
øger risikoen for tilbageslag. Hold altid klingen ren
ved først at tage den af maskinen og derefter ren-
gøre den med en gummi- og begfjerner, varmt
vand eller petroleum. Benzin må aldrig anvendes.
• Låsegrebene til klingedybde og skråsnitindstil-
ling skal være stramme og sikre, inden skærin-
gen påbegyndes. Hvis klingeindstillingen ændrer
sig under skæringen, kan der opstå binding og til-
bageslag.
• Vær særlig forsigtig, når De udfører en
“stikskæring” ind i en væg eller andre skjulte
områder. Bladet, som stikker frem, kan skære i
genstande, som kan medføre tilbageslag. Hvis der
skal foretages stikskæring, skal det nederste
beskyttelsesdæksel først trækkes tilbage ved
hjælp af tilbagetrækningshåndtaget.
• Hold ALTID fast i maskinen med begge hæn-
der. Anbring ALDRIG Deres hånd eller fingre
bag saven. Hvis der opstår tilbageslag, kan saven
nemt springe bagud over Deres hånd, hvorved der
kan ske alvorlig personskade. (Fig. 4)
• Pres aldrig saven. Hvis De gør det, kan der
opstå uensartede skæringer, tab af præcision,
og muligt tilbageslag. Tryk saven fremad med en
hastighed, så klingen skærer uden at hastigheden
sænkes.
10. Kontroller, at den nederste beskyttelsesskærm
lukker korrekt inden hver brug. Anvend ikke
saven, hvis den nederste beskyttelsesskærm
ikke bevæger sig frit og lukker med det samme.
Den nederste beskyttelsesskærm må aldrig fast-
spændes eller fastbindes i den åbne stilling. Hvis
saven ved et uheld tabes, kan den nederste beskyt-
telsesskærm blive bøjet. Hæv den nederste beskyt-
telsesskærm med tilbagetrækningshåndtaget og
kontroller, at den bevæger sig frit og ikke kommer i
berøring med klingen eller andre dele i alle vinkler
og skæredybder. For at kontrollere den nederste
beskyttelsesskærm, skal man åbne den med hån-
den og derefter slippe den og bekræfte lukningen af
skærmen. Kontroller ligeledes, at tilbagetræknings-
håndtaget ikke kommer i berøring med maskinhuset.
At efterlade klingen synlig kan være MEGET FAR-
LIGT og føre til alvorlig personskade.
11. Kontroller funktionen af den nederste skærmfje-
der. Hvis skærmen og fjederen ikke fungerer kor-
rekt, skal de serviceres inden brugen. Den
nederste beskyttelsesskærm kan fungere trægt på
grund af beskadigede dele, gummiaflejringer eller
ansamling af affaldsstoffer.
12. Den nederste beskyttelsesskærm bør kun træk-
kes tilbage manuelt i tilfælde af specielle skærin-
ger som for eksempel “stikskæringer” eller
“miterskæringer”. Hæv den nederste beskyttel-
sesskærm ved hjælp af tilbagetrækningshåndta-
get, og så snart klingen gå ind i materialet, bør
den nederste beskyttelsesskærm automatisk
træde i kraft.
Side: 45
46
13. Sørg altid for, at den nederste beskyttelses-
skærm dækker klingen, inden saven anbringes
på bænk eller gulv. En ubeskyttet, roterende klinge
vil bevirke, at saven bevæger sig bagud og skærer i
alt, hvad der er i dens bane. Vær opmærksom på
den tid, det tager for klingen at stoppe, efter at afbry-
derkontakten er sluppet. Inden De lægger maskinen
fra Dem efter at have fuldført en skæring, skal De
være sikker på, at den nederste beskyttelsesskærm
er lukket og at klingen er standset fuldstændigt.
14. Anvend den rigtige spaltekniv til den klinge, som
anvendes. For at spaltekniven skal kunne arbejde,
skal den være tykkere end selve klingen, men tyn-
dere end klingens tandsæt.
15. Indstil spaltekniven som beskrevet i denne
brugsanvisning. Fejlagtig afstand, placering og ind-
stilling kan bevirke, at spaltekniven ikke kan forhin-
dre tilbageslag.
16. Anvend altid spaltekniven, undtagen ved udfø-
relse af “stikskæring”. Spaltekniven skal skiftes ud
med en ny efter “stikskæring”. Spaltekniven frem-
bringer interferens under “stikskæring” og kan forår-
sage tilbageslag.
17. For at spaltekniven skal kunne arbejde, skal den
være inde i arbejdsstykket. Spaltekniven kan ikke
forhindre tilbageslag under korte skæringer.
18. Anvend ikke saven, hvis spaltekniven er bøjet.
Selv en let interferens kan nedsætte beskyttelses-
skærmens lukkehastighed.
19. Vær ekstra forsigtig, hvis De skærer i fugtigt træ,
trykbehandlet tømmer eller træ, som har knaster.
Indstil skærehastigheden, så De opnår en jævn
fremføring af maskinen uden at klingehastigheden
formindskes.
20. Undgå søm, når De skærer. Se efter om der er
søm i tømmeret og fjern i bekræftende fald alle
søm, inden skæringen påbegyndes.
21. Anbring den bredeste del af savbasen på den del
af arbejdsstykket, som er solidt understøttet,
ikke på den del, som vil falde af, når skæringen
er fuldført. Eksempelvis viser Fig. 5 den RIG-
TIGE måde at skære enden af et bræt af på, og
Fig. 6 viser den FORKERTE måde. Hvis arbejds-
stykket er kort eller lille, skal det spændes fast.
FORSØG IKKE AT HOLDE KORTE ARBEJDS-
STYKKER FAST MED HÅNDEN! (Fig. 5 og 6)
22. Forsøg aldrig at save med rundsaven holdt på
hovedet i en skruetvinge. Dette er yderst farligt
og kan føre til alvorlige ulykker. (Fig. 7)
23. Noget materiale indeholder visse kemikalier,
som kan være giftige. Vær påpasselig med ikke
at indånde støv, og undgå hudkontakt. Følg
fabrikantens sikkerhedsdata.
24. Stop ikke klingerne ved hjælp af lateralt tryk på
savklingen.
25. Anvend altid de i denne brugsvejledning anbefa-
lede klinger. Anvend ikke slibeskiver.
26. Bær altid støvmaske og høreværn, når De anven-
der maskinen.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ADVARSEL:
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud, før der udføres justeringer eller funktioner
kontrolleres på denne maskine.
Justering af skæredybde (Fig. 8)
FORSIGTIG:
• Spænd altid håndtaget forsvarligt til efter justering af
skæredybden.
Løs håndtaget på dybdeguiden og bevæg grundpladen
op eller ned. Ved den onskede skæredybde gøres grund-
pladen fast ved at spænde armen til.
Renere og sikrere skæringer kan opnås, hvis man indstil-
ler skæredybden således, at ikke flere end en enkelt sav-
tand stikker ud under arbejdsstykket. Anvendelse af en
rigtig skæredybde bidrager til at reducere risikoen for far-
lige TILBAGESLAG, som kan medføre kvæstelser.
Geringssnit (Fig. 9)
For model 5603R, 5703R, 5705R, 5903R, 5103R
Løsn fastspændingsskruerne fortil og bagtil, og hæld
maskinen til den ønskede vinkel ved geringssnit (0° –
45°). Spænd fastspændingsskruerne godt til fortil og
bagtil, når indstillingen er udført.
For model 5143R
Løsn fastspændingsskruerne fortil, og hæld maskinen til
den ønskede vinkel ved geringssnit (0° – 60°). Spænd
fastspændingsskruerne godt til fortil, når indstillingen er
udført.
Snitlinjer
For model 5603R, 5703R, 5705R, 5903R, 5103R
(Fig. 10 og 11)
Ved lige snit rettes A-positionen på forkanten af grund-
pladen ind efter snitlinjen. Ved 45° geringssnit rettes B-
positionen ind efter den.
For model 5143R (Fig. 12)
Ret snitlinjen ind efter 0° hakket for en lige snitlinje på
30° hakket for 30° vinkelsnit eller 45° hakket for 45° vin-
kelsnit eller 60° hakket for 60° vinkelsnit.
Justering af spaltekniven (Fig. 13)
Anvend topnøglen til at løsne sekskantbolten til justering
af spaltekniven, og hæv dernæst beskyttelseskappen.
Flyt spaltekniven op eller ned over de to knopper til ind-
stilling, som illustreret, således at der bliver passende
afstand mellem spaltekniven og savbladet.
FORSIGTIG:
• Kontroller, at spaltekniven er justeret således at:
Afstanden mellem spaltekniven og savbladets tænder
ikke overstiger 5 mm. Savbladets tænder ikke kommer
mere end 5 mm nedenfor spalteknivens nederste kant.
Afbryderkontakt (Fig. 14)
FORSIGTIG:
• Før maskinen sættes til stikkontakten, bør De altid kon-
trollere, at afbryderknappen fungerer korrekt og retune-
rer til “OFF”-positionen, når den slippes.
Til forhindring af utilsigtet indtrykning af afbryderknap-
pen, er maskinen udstyret med aflåseknap. For at starte
maskinen, skal man trykke aflåseknappen ind og trykke
på afbryderknappen. Slip afbryderknappen for at stoppe.
Side: 46
47
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er afbrudt og taget ud af for-
bindelse, inden der udføres noget arbejde på maski-
nen.
Afmontering eller montering af savblad
(Fig. 15 og 16)
Det følgende savblad kan anvendes i denne maskine.
Bredden på spaltekniven er 1,8 mm for modellerne
5603R, 5703R og 5705R eller 2,0 mm for modellerne
5903R og 5103R eller 2,5 mm for model til 5143R.
FORSIGTIG:
• Anvend ikke savblade, der ikke modsvarer de her
angivne specifikationer.
• Anvend ikke savblade, hvis skive er tykkere eller hvis
savspor er smallere end tykkelsen på spaltekniven.
FORSIGTIG:
• Sørg for at montere savbladet med dets tænder ven-
dende opad på den forreste del af maskinen.
• Anvend kun Makita-nøglen til montering og afmontering
af savbladet.
• Tryk aldrig skaftlåsen ned, mens saven er i gang.
For at afmontere bladet, skal De trykke på aksellåsen, så
savbladet ikke kan rotere, og anvende nøglen til at løsne
sekskantbolten i retningen mod uret. Fjern derefter seks-
kantbolten, den ydre flange og savbladet.
For at montere savbladet, skal De følge proceduren for
afmontering i modsat rækkefølge. SØRG FOR AT
STRAMME SEKSKANTBOLTEN FAST I RETNINGEN
MED URET.
Når savbladet skiftes ud, skal man sørge for samtidigt at
fjerne savsmuld fra det øverste og nederste beskyttelses-
dæksel. Disse tiltag kan dog ikke erstatte nødvendighe-
den af at det nederste beskyttelsesdæksels
funktionsgang kontrolleres inden hver brug.
Tilslutning af en støvsuger (Fig. 17)
Når De ønsker at udføre savning, uden at det snavser så
meget, kan De tilslutte en Makita-støvsuger til maskinen.
Monter koblingen på maskinen ved hjælp af skruerne.
Slut derefter støvsugerens slange til koblingen som vist
på illustrationen.
Betjening (Fig. 18)
FORSIGTIG:
• Sørg for at føre maskinen forsigtigt frem i en lige linje.
Hvis maskinen tvinges eller drejes, vil resultatet blive
overophedning af motoren og farligt tilbageslag med
risiko for personskade.
Hold godt fast i maskinen. Maskinen er udstyret med
både et fronthåndtag og et baghåndtag. Anvend begge,
så det bedste greb om maskinen opnås. Hvis De holder i
maskinen med begge hænder, kan De ikke skære dem
på savbladet. Indstil grundpladen på arbejdsemnet til
skæring uden at savbladet kommer i kontakt. Tænd der-
efter for maskinen og vent indtil savbladet er kommet op
på fuld hastighed. Bevæg nu ganske enkelt maskinen
fremad og henover arbejdsemnets overflade, idet De hol-
der den fladt og fremfører den jævnt, indtil savningen er
fuldført. For at opnå rene snit, skal De holde savelinjen
lige og fremføringshastigheden jævn. Hvis snittet ikke føl-
ger Deres planlagte snitlinje på korrekt vis, må De ikke
forsøge at dreje eller tvinge maskinen tilbage til snitlinjen.
Dette kan låse bladet og føre til farlige tilbageslag og
eventuel personskade. Slip afbryderen og vent til savbla-
det er stoppet og træk derefter maskinen tilbage. Sæt
maskinen ud for en ny snitlinje og begynd at save igen.
Prøv at undgå en placering, som udsætter operatøren for
spåner og savsmuld, som frembringes af saven. Anvend
øjenbeskyttelse, så tilskadekomst undgås.
FORSIGTIG:
• Spaltekniven bør altid anvendes, undtagen når savnin-
gen begyndes midt i emnet.
Parallelanslag (styreskinne) (Fig. 19)
Det praktiske parallelanslag gør det muligt at udføre sær-
ligt nøjagtige lige snit. De behøver blot at trykke paralle-
lanslaget helt op mod siden af arbejdsemnet og fastgøre
det i stilling med skruen foran på grundpladen. Det mulig-
gør også gentagen savning med ens bredde.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud, før der udføres eftersyn eller vedligehol-
delse.
Udskiftning af kul (Fig. 20 og 21)
Udtag og efterse kullene med regelmæssige mellemrum.
Udskift kullene, når de er slidt ned til slidmarkeringen.
Hold kullene rene og i stand til frit at glide ind i holderne.
Begge kul skal udskiftes parvist samtidigt Anvend kun
identiske kulbørster.
Benyt en skruetrækker til at afmontere kulholderdæks-
lerne. Tag de slidte kul ud, isæt de nye og fastgør derefter
kulholderdækslerne.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun
udføres af et Makita Service Center med anvendelse af
originale Makita udskiftningsdele.
Model
Max.
diameter
Min.
diameter
Savblads-
bredde
Skære-
bredde
5603R 165 mm 150 mm
1,6 mm
eller mindre
1,9 mm
eller mere
5703R 190 mm 170 mm
1,6 mm
eller mindre
1,9 mm
eller mere
5705R 190 mm 170 mm
1,6 mm
eller mindre
1,9 mm
eller mere
5903R 235 mm 210 mm
1,7 mm
eller mindre
2,1 mm
eller mere
5103R 270 mm 260 mm
1,8 mm
eller mindre
2,2 mm
eller mere
5143R 355 mm 350 mm
2,3 mm
eller mindre
2,7 mm
eller mere
Side: 47
48
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Det i denne manual specificerede tilbehør og anordnin-
ger anbefales til brug sammen med Deres Makita
maskine. Brug af andet tilbehør og andre anordninger
kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun til-
behør og anordninger til de beskrevne formål.
Hvis De behøver assistance eller yderligere detaljer om
dette tilbehør, bedes De kontakte Deres lokale Makita
servicecenter.
• Savblade
• Parallelanslag (styreskinne)
• Unbrakonøgle
• Kobling
ENG102-2
Kun for lande i Europa
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
For model 5603R
Lydtryksniveau (LpA): 93 dB (A)
Lydeffektniveau (LwA): 104 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
For model 5703R
Lydtryksniveau (LpA): 93 dB (A)
Lydeffektniveau (LwA): 104 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
For model 5705R
Lydtryksniveau (LpA): 94 dB (A)
Lydeffektniveau (LwA): 105 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
For model 5903R
Lydtryksniveau (LpA): 95 dB (A)
Lydeffektniveau (LwA): 106 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
For model 5103R
Lydtryksniveau (LpA): 97 dB (A)
Lydeffektniveau (LwA): 108 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
For model 5143R
Lydtryksniveau (LpA): 94 dB (A)
Lydeffektniveau (LwA): 105 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn.
Vibration
Vibrations totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
ENG214-2
For model 5603R
Arbejdsindstilling: skæring af spånplade
Vibrationsafgivelse (ah): 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG213-1
For model 5703R
Arbejdsindstilling: skæring af spånplade
Vibrationsafgivelse (ah): 3,5 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG214-2
For model 5705R
Arbejdsindstilling: skæring af spånplade
Vibrationsafgivelse (ah): 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG213-1
For model 5903R
Arbejdsindstilling: skæring af spånplade
Vibrationsafgivelse (ah): 3,0 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG214-2
For model 5103R
Arbejdsindstilling: skæring af spånplade
Vibrationsafgivelse (ah): 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG214-2
For model 5143R
Arbejdsindstilling: skæring af spånplade
Vibrationsafgivelse (ah): 2,5 m/s2
eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi er blevet målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også
anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan være forskellig fra den erklærede emissi-
onsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen
anvendes.
• Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurde-
ring af eksponering under de faktiske brugsforhold
(med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks.
de gange, hvor maskinen er slukket og når den kører i
tomgang i tilgift til afbrydertiden).
ENH101-12
EU-konformitetserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige
fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r):
Maskinens betegnelse: Rundsav
Model nr./Type:
5603R, 5703R, 5705R, 5903R, 5103R, 5143R
er af serieproduktion og
opfylder betingelserne i de følgende EU-direktiver:
98/37/EC indtil 28. december 2009 og derefter med
2006/42/EC fra 29. december 2009
og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation opbevares af vores autoris-
erede repræsentant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
30. januar 2009
Tomoyasu Kato
Direktør
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita 5103R.

Stil et spørgsmål om Makita 5103R

Har du et spørgsmål om Makita 5103R men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita 5103R. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita 5103R så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.