Makita 447LX manual

Få vist brugermanualen for Makita 447LX below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Støvsuger
  • Model/navn: 447LX
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 62
61
MAKITA 447 L
dansk
1 Vigtige
sikkerhedshenvisninger
2 Beskrivelse
3 Før idrifttagning
4 Betjening / Drift
5 Anvendelsesområder og
arbejdsmetoder
6 Efter arbejdet
7 Service
8 Udbedring af fejl
9 Øvrigt
Indhold
..........................................................................................62
2.1 Anvendelsesformål.............................................................65
2.2 Betjeningselementer...........................................................65
3.1 Sammenbygning af sugeren ..............................................65
4.1 Tilslutninger........................................................................66
4.1.1 Tilslut sugeslangen.............................................................66
4.1.2 Elektrisk tilslutning..............................................................66
4.1.3 Tilslutning af elektrisk udstyr ..............................................66
4.2 Tænd sugeren....................................................................66
4.2.1 Kontaktstilling "I".................................................................66
4.2.2 Kontaktstilling "auto"...........................................................66
4.2.3 Sugekraftregulering............................................................67
4.3 Afrensning af filterelementet...............................................67
5.1 Arbejdsteknikker.................................................................67
5.1.1 Sugning af tørstoffer...........................................................68
5.1.2 Opsugning af væske ..........................................................68
6.1 Slukning af sugeren samt opbevaring. ...............................68
7.1 Serviceplan ........................................................................69
7.2 Servicearbejde ...................................................................69
7.2.1 Tøm beholderen .................................................................69
7.2.2 Skift af affaldspose.............................................................69
7.2.3 Skift af filterelement ...........................................................70
..........................................................................................69
9.1 Klargøring af maskinen til genbrug.....................................71
9.2 Garanti................................................................................72
9.3 Test og tilladelser................................................................72
9.4 Tekniske data .....................................................................72
9.5 Tilbehør ..............................................................................72
Side: 63
62
MAKITA 447 L
dansk
1 Vigtige sikkerhedshenvisninger
Mærkning af henvisninger Før De tager su-
geren i drift, skal
De læse driftsvej-
ledningen igen-
nem og opbevare
den tilgængeligt.
Dette symbol
k e n d e t e g n e r
sikkerhedshen-
visninger, som
ved manglende
overholdelse kan
medføre farer for apparatet og
dets funktion.
Dette symbol
kendetegner sik-
kerhedshenvis-
ninger, som ved
manglende over-
holdelse kan medføre farer for
personer.
Dette symbol
gør opmærksom
på gode råd el-
ler henvisninger, som nemmer
arbejdet og som sørger for en
sikker drift.
For Deres egen sikkerhed Apparatet må kun benyttes af
personer, som er blevet uddan-
net i brugen og som udtrykkeligt
har fået til opgave at arbejde
med maskinen.
Til trods for den nemme brug af
apparatet er det ikke egnet til at
blive brugt af børn.
Brugen af apparatet er underlagt
de gældende nationale bestem-
melser. Udover driftsvejlednin-
gen og de gældende regler for
uheldsforebyggelse i brugerlan-
det skal der også tages hensyn
til de anerkendte fagtekniske
regler for korrekt sikkerheds-
mæssigt og fagligt arbejde.
Enhver i sikkerhedsmæssig
henseende betænkelig arbejds-
måde skal undlades.
Anvendelsesområde og hen-
sigtsmæssig brug
Apparaterne, som er beskrevet
i denne brugsvejledning, er eg-
nede
- til erhvervsmæssig og kom-
merciel brug, f. eks. på hotel-
ler, skoler, sygehuse, fabrik-
ker, forretninger, kontorer og
udlejningslokaler
- til udskillelse af støv med en
ekspositionsgrænseværdi
større end 1 mg/m³ (støv-
klasse L).
Følgende materialer må ikke su-
ges op:
- varme materialer (glødende
cigaretter, varm aske osv.)
- brændbare, eksplosive, ag-
gressive væsker ( f. eks. ben-
zin, opløsningsmidler, syrer,
lud osv.)
- brændbare, eksplosive støv-
typer (f. eks. magnesium-,
aluminiumstøv osv).
Ved afstøvning skal der sørges
for tilstrækkelig luftudveksling
i lokalet, når apparatets brugte
luft ledes tilbage til lokalet (tag i
denne sammenhæng hensyn til
de gældende nationale bestem-
melser).
Apparatets operatører skal in-
den arbejdet oplyses om
- brugen af apparatet
- farer, som udgår fra de stof
Side: 64
63
MAKITA 447 L
dansk
fer, der skal suges op
- den sikre bortskafning af op-
suget materiale
Sikkerhedsforholdsregler og
sikkerhedsbestemmelser ved
brug
Før idriftsættelse
Nettilslutningsledningen skal
kontrolleres jævnligt med hen-
syn til beskadigelser som f. eks.
revnedannelse eller ældning.
Når tilslutningsledningen er
beskadiget, skal denne udskif-
tes af Makita-Service eller en
autoriseret elektriker, inden ap-
paratet atter tages i brug, for på
denne måde at undgå farer for
brugeren.
Tilslutningsledningen må kun
erstattes af den i driftsvejlednin-
gen oplyste type.
Tilslutningsledningen må ikke
beskadiges (f. eks. ved at køre
hen over den eller ved at den
kommer i klemme på anden
måde).
Tilslutningsledningen må kun
trækkes ud af stikkontakten ved
at trække i selve stikket (træk og
rusk aldrig i ledningen).
Apparatet skal kontrolleres med
hensyn til fejlfri tilstand. Stik og
forbindelser på tilslutningsled-
ninger skal altid være i mindst
stænkbeskyttet udgave.
Der må aldrig suges med et be-
skadiget filterelement.
Opsugning af væsker
Ved skumdannelse eller udslip
af væske skal arbejdet straks
standses og smudsbeholderen
tømmes omgående.
Den indbyggede påfyldnings-
niveauslange til begræsning af
vandniveauet skal renses jævn-
ligt og kontrolleres for skader.
Henvisninger vedrørende hånd-
terning af væsker og (sunds-
hedsfarligt) støv finder De i ka-
pitel 5.
Elektrisk anlæg
Kontrollér apparatets nominelle
spænding, inden stikket tilslut-
tes. Kontrollér, at den på type-
skiltet oplyste spænding svarer
til den lokale forsyningsspæn-
ding.
Ved anvendelse af en forlæn-
gerledning skal denne være
som anbefalet af fabrikanten el-
ler en bedre udgave - se afsnit
9.4 „Tekniske data“.
Det anbefales at sugeren sikres
med et HFI-relæ. Dette afbry-
der spændingsforsyningen, hvis
fejlstrømmen bliver højere end
30 mA i mere end 30 ms eller
det indeholder en massekontrol-
strømkreds.
Anvendes en forlængerledning
skal ledningernes tværsnit være
på mindst:
lednings-
længde m
tværsnit
<16 A <25 A
op til 20 m ø1.5mm² ø2.5mm²
20 til 50 m ø2.5mm² ø4.0mm²
lAnordningafspændingsførende
dele (stikkontakter, stik og for-
bindelser) og udlægning af for-
længerledningen skal foretages
således, at beskyttelsesklassen
opretholdes.
Der må aldrig sprøjtes vand på
sugerens overdel: fare for perso-
ner, kortslutningsfare.
Der skal tages hensyn til den
seneste udgave af IEC-bestem-
melserne.
Side: 65
64
MAKITA 447 L
dansk Stikkontakten på apparatet må
kun benyttes til de i driftsvejled-
ningen angivne formål.
Før ekstraudstyr tilsluttes til stik-
kontakten:
1. sluk for sugeren
2. sluk for det apparat, som skal
tilsluttes.
GIV AGT!
Ved ekstra apparater, som er til-
sluttet til stikkontakten på dette
apparat, skal der tages hensyn
til ekstraudstyrets driftsvejled-
ning og de deri beskrevne sik-
kerhedshenvisninger.
Service, rensning og
reparation
Gennemfør kun servicearbejde,
som er beskrevet i driftsvejled-
ningen.
Før rensning og servicering af
apparatet skal man principielt
trække stikket ud af stikkontak-
ten.
Til servicering og rensning skal
apparatet behandles således,
at der ikke opstår nogen fare for
servicepersonalet og andre per-
soner.
I serviceområdet skal der
- anvendes filtreret tvangsven-
tilation
- bæres beskyttelsestøj
- serviceområdet skal renses
således, at der ikke kan kom-
me nogen farlige stoffer ud i
miljøet.
Inden apparatet fjernes fra det
område, som er belastet med
farlige stoffer
- skal apparatets ydre suges
af og renses eller apparatet
skal pakkes godt ind
- undgå herved en fordeling af
aflejret farligt støv
I forbindelse med service- og
reparationsarbejde skal alle for-
urende dele, som ikke kunne
renses på tilfredstillende måde
- pakkes ind i tætte poser
- bortskaffes i henhold til de
gældende bestemmelser
Mindst en gang om året skal der
gennemføres et støvteknisk ef-
tersyn enten af Makita Service
eller tilsvarende uddannede per-
soner for at kontrollere filteret for
skader og for at kontrollere ap-
paratets lufttæthed og kontrol-
mekanismernes funktion.
Tilbehør og reservedele Anvend kun de børster, som er
blevet leveret sammen med ap-
paratet eller som er beskrevet
i driftsvejledningen. Brugen af
andre børster kan have negativ
indflydelse på sikkerheden.
Anvend kun originalt Makita-til-
behør og reservedele (se kapitel
5.9). Brugen af andre dele kan
have negativ indflydelse på sik-
kerheden.
Stikkontakt til ekstraudstyr
Side: 66
65
MAKITA 447 L
dansk
2 Beskrivelse
2.1 Anvendelsesformål Den i denne vejledning be-
skrevne industristøvsuger, er
ifølge bestemmelserne egnet
til opsugning af tørt støv og
1
smuds, ikke til opsugning af
brandbart materiale eller væ-
sker.
2.2 Betjeningselementer Billeder kan ses på udtræks-
sider forrest i denne driftsvej-
ledning.
1 Håndtag
2 Tilbehørsbeholder
3 Tænd/sluk-kontakt med
sugekraftregulering
4 Låseklammer
5 Smudsbeholder
6 Håndtag for beholder-
tømning
7 Indgangsfitting
8 Stikdåse
9 Kabelkrog
3 Før idrifttagning
3.1 Sammenbygning af
sugeren
1. Netstikket må ikke være
tilsluttet.
2. Låseklemmerne (1) åbnes
og overdelen tages af.
3. Tag tilbehørsdelene op af
snavsbeholderen og fjern
emballagen.
4. Monter affaldsposen (se ka-
pitel 7.2.2) som vist i vejled-
ningen.
VIGTIG!
Affaldsposemuffen skal tryk-
kes hårdt ind over studsen.
5. Sugerens overdel sættes
på (herved må affaldsposen
ikke beskadiges!) og lå-
seklemmerne lukkes.
HENVISNING!
Vær opmærksom på at låse-
klammerne sidder korrekt.
Side: 67
66
MAKITA 447 L
dansk
4 Betjening / Drift
4.1 Tilslutninger
4.1.1 Tilslut sugeslangen
1. Tilslut sugeslangen.
4.1.2 Elektrisk tilslutning Før stikket tilsluttes sugeren,
skal netspændingen kontrol-
leres. Vær sikker på at spæn-
dingen stemmer overens med
den angivne spænding på
typeskiltet.
4.1.3 Tilslutning af elektrisk
udstyr
I henhold til bestemmelserne
må kun støvteknisk testet ud-
styr tilsluttes.
Maksimal effektforbrug for
tilsluttet udstyr: se afsnit 9.4
"Tekniske data".
1. Vær opmærksom på at
udstyret er slukket.
2. El-udstyret tilsluttes stik-
dåsen på betjeningspanelet.
1. Vær opmærksom på at
sugeren er slukket.
2. Stikket på tilslutnings-
ledningen stikkes i en efter
forskrifterne installeret stik-
dåse.
4.2 Tænd sugeren
4.2.1 Kontaktstilling "I"
1. Drej kontakten til stilling "I".
Sugemotoren starter.
4.2.2 Kontaktstilling "auto" ADVARSEL!
Før kontakten drejes til stillin-
gen "auto" vær opmærksom
på at det tilsluttede udstyr er
slukket.
1. Drej kontakten til stilling
"auto".
Sugemotoren starter ved
indkobling af det tilsluttede
udstyr.
2. Slukkes det tilsluttede
udstyr, køre sugeren videre
i kort tid, således at støvet i
slangen suges op i affalds-
posen.
Side: 68
67
MAKITA 447 L
dansk
4.3 Afrensning af
filterelementet
Filterelementet renses automa-
tisk i drift for at sikre en ved-
varende høj sugeeffekt. Ved
særdeles stærk forurening af
filterelementet anbefaler vi en
fuldstændig afrensning:
4.2.3 Sugekraftregulering På sugekraftreguleringen kan
omdrejningstallet og dermed
sugeevnen varieres. Dette
muliggør en præcis tilpasning
af sugeeffekten for forskellige
opgaver.
1. Sluk sugeren.
2. Dyse- eller sugeslangeåbnin-
gen lukkes med håndfladen.
3. Apparatets kontakt sættes i
position „I“ og sugeren køres
så i ca. 10 sekunder ved luk-
ket sugeslangeåbning.
5 Anvendelsesområder og
arbejdsmetoder
5.1 Arbejdsteknikker Supplerende tilbehør, suge-
dyser og sugeslanger kan, hvis
de er korrekt monteret, forbedre
rengøringen og dermed ned-
sætte rengøringshyppigheden.
Virkningsfuld rengøring nås ved
at følge nogle få retningslinier,
kombineret med Deres erfaring
for det specielle område.
Her finde De nogle grundlæg-
gende henvisninger.
auto
0
I
10 sec
.
auto
0
I
Side: 69
68
MAKITA 447 L
dansk

5.1.1 Sugning af tørstoffer FORSIGTIG!
Brandbare stoffer må ikke su-
ges op.
Før opsugning af tørre stoffer
skal der altid lægges en affalds-
pose i beholderen (artikel-nr. se
afsnit 9.5 "Tilbehør"). Det op-
sugede materiale kan derefter
fjernes let og hygiejnisk.
Efter opsugning af væsker er
filterelementet fugtigt. Et fugtigt
filterelement stopper hurtigt
til, hvis der derefter suges tørt
materiale op. Af den grund skal
filterelementet vaskes og tørres
eller udskiftes inden der suges
tørt materiale op.
5.1.2 Opsugning af væske FORSIGTIG!
Brandbare væsker må ikke
opsuges.
Før opsugning af væske skal
affaldsposen fjernes og funk-
tionen af påfyldningsniveau-
slange skal kontrolleres.
Anvendelse af et separat filter-
element eller filtersi anbefales.
Ved skumudvikling skal arbejdet
straks afbrydes og beholderen
skal tømmes.
For reduktion af skumudvikling
kan skumstopperen Makita
Foam Stop anvendes (artikel-nr.
se afsnit 9.5 "Tilbehør").
6 Efter arbejdet
6.1 Slukning af sugeren
samt opbevaring.
1. Sluk sugeren og tag net-
stikket ud af stikdåsen.
2. Rul ledningen op og hæng
den på håndtaget.
3. Tøm beholderen og gør
sugeren ren.
4. Efter opsugning af væske:
Stil sugeroverdelen for sig
selv så filterelementet kan
tørre.
5. Opbevar sugeren i et tørt
rum og beskyt den mod
uvedkommen brug.
Side: 70
69
MAKITA 447 L
dansk
7 Service
7.2 Servicearbejde
7.2.1 Tøm beholderen
Kun efter opsugning af ufar-
ligt støv.
7.2.2 Skift af affaldspose
Tøm beholderen når der suges
uden affaldspose:
1. Tag sugeroverdelen af be-
holderen.
2. Tag med den ene hånd fat
i håndtaget og med den
anden på undersiden af
beholderen og tøm indholdet
ud.
3. Sørg for at det opsugede
materiale bortskaffes på
lovlig vis.
4. Rengør beholderkanten før
overdelen sættes på igen.
Før sugeslangen monteres:
5. Rengør tilkoblings- og slan-
gemuffen.
1. Låseklemmerne åbnes og
sugerens overdel tages af
beholderen.
2. Affaldsposen lukkes med ka-
belbindere.
3. Affaldsposens muffe trækkes
forsigtigt af fra indgangsfittin-
gen.
4. Affaldsposens muffe lukkes
med skyderen.
5. Det opsugede materiale
bortskaffes i henhold til be-
stemmelserne.
6. Den ny filterpose lægges i
beholderen i henhold til den
vedlagte vejledning.
VIGTIGT!
Filterposemuffen skal trykkes
hårdt ind over studsen.
7.1 Serviceplan
Efter arbejdet Efter behov
7.2.1 Tøm beholderen Q
7.2.2 Skift affaldsposen Q
7.2.3 Skift filterelementet Q
7.2.4 Kontroller sugeslangen
og tilbehør for blokering,
evt. rengør delene
Q
I forbindelse med det følgende
arbejde skal man sørge for, at
der ikke hvirvles mere støv op
end absolut nødvendigt. Bær
P2-åndedrætsbeskyttelse.
Side: 71
70
MAKITA 447 L
dansk 7.2.3 Skift af filterelement 1. Låseklemmerne åbnes og
sugerens overdel tages af fra
smudsbeholderen. Sugerens
overdel lægges ned med fil-
terelementet visende opad,
herved må sugerens overdel
ikke stilles på afviseren (1)
og filterelementet må ikke
beskadiges.
2. Bøjlehåndtaget (2) åbnes og
bøjlen tages af.
3. Filterspændeskiven (3) tages
af.
4. Tag forsigtig filterelementet
af.
5. Filtertætningen (4) renses,
kontrolleres for skader og
udskiftes om nødvendigt.
6. Antistatik-klemmen (5) kon-
trolleres for beskadigelser.
Om nødvendigt skal den ud-
skiftes af Makita Service.
7. Kontrollér funktionen af sty-
respjældet (6) for filterafrens-
ningen: styrespjældet skal
kunne bevæge sig let frem
og tilbage.
8. Rens påfyldningsniveauslan-
gen (7).
9. Sæt et nyt filterelement på.
10.Sæt filterspændeskiven på.
Sørg for korrekt position.
11.Sæt bøjlen på og luk bøjle-
håndtaget.
12.Det brugte filterelement skal
bortskaffes i henhold til lo-
8 Udbedring af fejl
Fejl Årsag Udbedring
‡ Motoren køre ikke > Sikringen i tilslutningsdåsen
er udløst/sprunget.
> Overlastbeskyttelsen har
aktiveret.
• Genindkobling af sikring.
• Sluk sugeren, lad den køle
af i ca. 5 minutter, lader
sugeren sig ikke starte igen
skal Makita kundeservice
kontaktes.
‡ Motoren køre ikke i automa-
tikdrift
> El-udstyr defekt eller ikke
rigtig tilsluttet.
• Kontroller funktionen af el-
udstyret, evt. stikket.
I forbindelse med det følgende
arbejde skal man sørge for, at
der ikke hvirvles mere støv op
end absolut nødvendigt. Bær
P2-åndedrætsbeskyttelse.
4
auto
5
1
3
2
6
7
Side: 72
71
MAKITA 447 L
dansk
Fejl Årsag Udbedring
‡ Reduceret sugestyrke > Sugekraftreguleringen er
indstillet for lavt.
> Sugeslange/dyse stoppet.
> Pakningen/beholderkanten
mellem sugeroverdelen
og beholderen er beskidt/
defekt.
> Affaldsposen er fuld.
> Filterelementet er beskidt.
• Indstil sugekraften i henhold
til afsnit 4.2.3 "Sugekraftr-
egulering".
• Rengør sugeslange/dyse.
• Rengør/udskift pakningen.
• se afsnit 7.2.2 "Skift affalds-
posen".
• se afsnit 4.3 "Afrensning af
filterelementet" evt. 7.2.3
"Skift filterelementet".
‡ Ingen sugestyrke ved væ-
skesugning
> Beholderen er fuld • Sluk sugeren, tøm behol-
deren.
‡ Spændingsvariationer > For høj impedans i spæn-
dingsforsyningen.
• Anvend kun egnet forlæn-
gerledning (se kapitel 9.4
"Teknikse data").
• Tilslut sugeren til en stik-
dåse der er nærmere
sikringerne. Der kan ikke for-
ventes spændingsvariation
over 7 %, når impedansen
på overgangspunktet er
d 0,15 :.
9 Øvrigt
9.1 Klargøring af maskinen
til genbrug
Det udtjente apparat skal gøres
ubrugelig med det samme.
1. Tag netstikket ud og klip led-
ningen over.
Elektriske apparater må ikke
bortskaffes sammen med almin-
deligt husholdningsaffald!
I henhold til det europæiske
direktiv 2002/96/EF vedrørende
elektriske og elektroniske ap-
parater skal gamle elektriske
apparater indsamles særskilt
og tilføres en miljøvenlig form for
genbrug.
I tilfælde af, at De har spørgs-
mål, bedes De henvende Dem
til kommunekontoret eller Deres
nærmeste forhandler.
Side: 73
72
MAKITA 447 L
dansk 9.2 Garanti Angående garanti gælder vores
generelle forretningsbetingelser.
Tag forbehold for ændringer i
tekniske fornyelser.
9.3 Test og tilladelser Sugerne er blevet afprøvet i
henhold til IEC/EN 60335-2-69
inklusive tillæg AA. Det er blevet
konstateret, at alle krav til appa-
rater i støvklassen L er opfyldt.
Der skal foretages regelmæssig
kontrol i henhold til de nationale
bestemmelser vedrørende fore-
byggelse af uheld (i Tyskland i
henhold til VBG 4 og DIN VDE
0701 part 1 og part 3 med jæv-
ne mellemrum og efter istand-
sættelse eller ændring).
Mindst en gang om året skal der
af fabrikanten eller en tilsvaren-
de uddannet person foretages
en støvteknisk kontrol, dvs. med
hensyn til beskadigelser af filte-
ret, apparatets tæthed og kon-
trolmekanismernes funktion.
9.4 Tekniske data
Betegnelse Artikel-Nr.
Affaldsposer (Forpakningsenhed 5 styk) W 302 001 311
Filterelement W 302 000 751
Foam STOP (6 x 1l) W 8469
Sugeslangen, antistatisk, ø27 mm x 3,5 m W 15325
9.5 Tilbehør
MAKITA 447 L
EU AU CH GB 110 V GB 230 V
Spænding Volt 230 240 230 110 230-240
Netfrekvens Hz 50/60
Effekt Watt (HP) 1200 1000
Tilslutningsværdi,
udstyrsstikdåsen
Watt (HP) 2400 1200 1100 1750 2000
Samlet effektforbrug/afsikring Watt (HP)/A 3600/16 2400/10 2300/10 2750/25 3000/13
Volumenstrøm (Luft) l/min (cfm) 3600 (127) 3100 (109)
Undertryk mbar/kPa (in) 230/23 (93)
Lydtryksniveau på 1 m
afstand, ISO 3744
dB(A) 60
Arbejdsstøj dB(A) 57
Netledning, længde m 7.5
Netledning, type H07RN-F 3G1,5 mm²
H07BQ-F
3G1,5 mm²
H07RN-F
3G1,5 mm²
Beskyttelsesklasse I
Beskyttelsesart
(stænkbeskyttet)
IP X4
Radiostøjdæmpningsgrad EN 55014-1
Beholdervolumen l (UKgal, USgal) 45 (9.9, 12)
Bredde mm (in) 476 (19)
Dybde mm (in) 506 (20)
Højde mm (in) 655 (26)
Vægt kg (lb) 16 (35)

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita 447LX.

Stil et spørgsmål om Makita 447LX

Har du et spørgsmål om Makita 447LX men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita 447LX. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita 447LX så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.