Makita 4351T manual

Få vist brugermanualen for Makita 4351T below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Sav
  • Model/navn: 4351T
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 33
34
DANSK
Illustrationsoversigt
1 Savemådevælger
2 Afbryderarm
3 Hastighedsvælger
4 Værktøjsåbner
5 Klingeholder
6 Stiksavklinge
7 Fremspring
8 Sål
9 Unbrakonøgle
10 Snitlinie
11 Bolt
12 Geringsmål
13 Skråsnitsrille
14 Gearhus
15 V-rille
16 Starthul
17 Støvstuds
18 Slange til støvsuger
19 Parallelanslag
20 Anlægskinne
21 Kuglegreb
22 Centrérspids
23 Målestang
24 Skrue
25 Føringsanslagssæt
26 Føringsskinne
27 Fodplade
28 Antisplint-anordning
SPECIFIKATIONER
Model 4351T 4351CT 4351FCT
Slaglængde .................................................................. 26 mm 26 mm 26 mm
Maksimal snitkapcitet
Træ ............................................................................ 135 mm 135 mm 135 mm
Stål ............................................................................ 10 mm 10 mm 10 mm
Aluminium................................................................... 20 mm 20 mm 20 mm
Slag per minut (min–1
)................................................... 2 800 800 – 2 800 800 – 2 800
Længde ........................................................................ 271 mm 271 mm 271 mm
Vægt ............................................................................. 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg
Sikkerhedsklasse .......................................................... /II /II /II
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Tekniske data kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til savning i træ, plast- og
metalmaterialer. Takket være det omfattende udvalg i til-
behør og savklinger, kan maskinen anvendes til mange
formål og er velegnet til at save buer og cirkler.
Netsspænding
Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er
angivet på typeskiltet. Maskinen arbejder på enkeltfaset
vekselspænding og er dobbeltisoleret iht. de europæiske
normer og må derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtil-
slutning.
Sikkerhedsforskrifter
For Deres egen sikkerheds skyld bør De sætte Dem ind i
sikkerhedsforskrifterne.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
LAD IKKE bekvemmelighed og kendskab til produk-
tet (opnået gennem gentagen anvendelse) forhindre
Dem i nøje at overholde sikkerhedsforskrifterne for
dekupørsaven. Hvis dette el-værktøj anvendes på en
måde, som ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig eller
på en forkert måde, kan resultatet blive alvorlige
kvæstelser.
1. Hold altid el-værktøj i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor den skærende maskine
kan komme i berøring med skjulte ledninger eller
dens egen ledning. Hvis skæreværktøjet kommer i
berøring med en strømførende (“live”) ledning, kan
el-værktøjets udsatte metaldele blive strømførende
og give operatøren stød.
2. Anvend skruetvinger eller en anden praktisk
måde at fastholde og støtte arbejdsstykket på en
stabil flade. Hvis De holder arbejdsstykket fast med
hånden eller holder det mod kroppen, vil det blive
ustabilt, hvilket kan føre til, at De mister kontrollen
over det.
3. Anvend altid sikkerhedsbriller eller beskyttelses-
briller. Almindelige briller og solbriller er IKKE
sikkerhedsbriller.
4. Undgå at save i søm og skruer. Tjek emnet for
søm og skruer og fjern sådanne, før arbejdet
påbegyndes.
5. Skær ikke i overdimentionerede emner.
6. Tjek for tilstrækkelig frigang under emnet, så
klingen ikke rammer gulv, arbejdsbænk eller lig-
nende.
7. Hold maskinen fast med begge hænder.
8. Vær sikker på at klingen ikke er i kontakt med
emnet, når maskinen tændes.
9. Hold hænderne borte fra bevægelige dele.
10. Sluk altid værktøjet når det ikke benyttes. Brug
kun værktøjet som håndværktøj.
11. Sluk altid værktøjet og vent til klingen er helt
stoppet, før De fjerner klingen fra emnet.
12. Undlad at røre klingen eller emnet umiddelbart
efter brugen. Klinge og emne kan være meget
varme og forårsage forbrændinger.
13. Anvend ikke maskinen unødvendigt uden belast-
ning.
14. Visse materialer indeholder kemikalier, som kan
være giftige. Vær påpasselig med ikke at ind-
ånde støv eller få disse materialer på huden.
Følg sikkerhedsforskrifterne fra fabrikanten af
materialet.
15. Anvend altid en korrekt støvmaske/respirator,
som passer til det materiale og den arbejdsme-
tode, De anvender.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
Side: 34
35
ADVARSEL:
MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre
til, at De kommer alvorligt til skade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket er trukket ud, før der udføres justering eller eftersyn af maskinens
funktioner.
Valg af savemåde (Fig. 1)
Denne maskine kan save med penduludsving eller en lineær bevægelse (op og ned). Savemåden med penduludsving
støder klingen fremad samtidig med slaget og forøger savehastigheden betydeligt.
For at skifte savemåde drejes savemådevælgeren blot hen på positionen for den ønskede savemåde.
Se tabellen herunder for at vælge den rigtige skæremåde.
Afbryderkontakt (Fig. 2)
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at der er slukket på maskinen, før net-
stikket sættes i en stikkontakt.
Start maskinen ved skyde afbryderarmen til “I” positio-
nen. Sluk maskinen ved at skubbe afbryderarmen til “O”
positionen.
Hastighedsvælger (Fig. 3)
For 4351CT, 4351FCT
Maskinhastigheden kan justeres til mellem 800 og 2 800
slag per minut ved at der drejes på hastighedsvælgeren.
Der opnås højere hastighed, når knappen drejes i retning
mod 5; lavere hastighed opnås ved at dreje den i retning
af 1.
Se tabellen herunder for at finde den korrekt hastighed til
det emne, der skal saves. Den passende hastighed kan
dog svinge alt efter emnets type eller tykkelse. Generelt
vil højere hastighed gøre det muligt at save emner hurti-
gere, men savklingens levetid vil bliver kortere.
FORSIGTIG:
• Hastighedsvælgeren kan kun drejes så langt som til 5
og tilbage til 1. Tving den ikke forbi 5 eller 1, da hastig-
hedsvælgerfunktionen ellers kan gå i stykker.
Maskiner forsynet med elektronisk funktion er nemme at
anvende, takket være følgende egenskaber.
Konstant hastighedskontrol
Elektronisk hastighedskontrol for at opnå konstant
hastighed. Gør det muligt at opnå en bedre finish, da
rotationshastigheden holdes konstant, selv i belastet til-
stand.
Blød opstart
Sikker og blød start, da startchok forebygges.
Tænding af lamperne
Kun for 4351FCT
FORSIGTIG:
• Se ikke direkte på lyskilden.
Lampen tændes ved at man trykker på afbryderen. Slip
afbryderen for at slukke.
BEMÆRK:
• Anvend en tør klud til at tørre smuds af lampens linse.
Undgå at ridse lampens linse, da det vil gøre belysnin-
gen svagere.
SAMLING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for at maskinen er slukket, og netstikket er
trukket ud, før der udføres noget arbejde på maskinen.
Montering og afmontering af savklinge
(Fig. 4, 5 og 6)
FORSIGTIG:
• Sørg for altid at fjerne spåner eller andre fremmedlege-
mer, der måtte klæbe til klingen og/eller klingeholderen.
Forsømmelse af dette kan resultere i utilstrækkelig til-
spænding af klingen, hvilket kan medføre alvorlig tilska-
dekomst.
• Rør ikke ved klingen eller emnet umiddelbart efter
anvendelse. De kan begge være meget varme og forår-
sage hudforbrænding ved berøring.
• Stram klingen sikkert til. Forsømmelse af dette kan lede
til alvorlig tilskadekomst.
Position Klingebevægelse Anvendelse
0 Lineær
Savning i alm. stål, rustfrit stål og plastic.
Rent snit i træ og krydsfiner.
I Med lille penduludsving Savning i alm. stål, aluminium og hårdt træ.
II Med medium penduludsving
Savning i træ og krydsfiner.
Hurtigsavning i aluminium og alm. stål.
III Med kraftigt penduludsving Hurtigsavning i træ og krydsfiner.
Emne der skal saves
Tal på
hastighedsvælgeren
Træ 4 – 5
Smedestål 3 – 5
Rustfrit stål 3 – 4
Aluminium 3 – 5
Plastic 1 – 4
Side: 35
36
• Når De fjerner savklingen, skal De være forsigtig, så
De ikke skærer fingrene på toppen af klingen eller på
spåner fra emnet.
Åbn værktøjsåbneren til den position, som vises på illu-
strationen, for at montere klingen. (Fig. 4)
Mens denne tilstand opretholdes, sættes klingen så langt
ind i klingeholderen, at de to fremspring ikke kan ses.
(Fig. 5)
Sæt værktøjsåbneren tilbage i dens oprindelige stilling.
Efter montering af savklingen skal det altid kontrolleres,
at savklingen sidder sikkert fast, hvilket gøres ved, at
man forsøger at trække klingen ud.
FORSIGTIG:
• Åbn ikke værktøjsholderen for meget, da det kan med-
føre beskadigelse af maskinen.
Åbn værktøjsåbneren til den position, som vises på illu-
strationen, for at fjerne klingen. Træk klingen ud mod
sålen. (Fig. 6)
BEMÆRK:
• Smør styrevalsen med mellemrum.
Opbevaring af unbrakonøglen (Fig. 7)
Når unbrakonøglen ikke er i brug, kan den bekvemt
opbevares her.
BETJENING
FORSIGTIG:
• Hold godt fast i værktøjet med den ene hånd på omskif-
terhåndtaget og den anden hånd på frontgrebet., når
De anvender værktøjet.
• Hold altid maskinens sål plant med emnet. Hvis sålen
ikke ligger plant med emnet, er der stor risiko for at klin-
gen brækker, hvilket kan medfører alvorlig tilskade-
komst.
Tænd for maskinen og vent til klingen er kommet op på
fuld hastighed. Lad derefter sålen hvile plant mod emnet
og før maskinen forsigtigt fremad langs den opmærkede
snitlinie. Flyt maskinen meget langsomt, når der saves
buer. (Fig. 8)
Geringssnit
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud af stikkontakten, før maskinens sål skrå-
stilles.
Med maskinens sål kippet på skrå, kan man lave skråsnit
i enhver vinkel mellem 0° og 45° (venstre eller højre).
(Fig. 9)
Løsn bolten på undersiden af sålen med unbrakonøglen.
Flyt sålen, så bolten bliver placeret i centrum af den
krydsformede skråsnitsrille i sålen. (Fig. 10)
Kip maskinens sål, indtil den ønskede geringsvinkel er
opnået. V-rillen på gearhuset angiver geringsvinklen.
Stram derefter bolten fast til for at holde sålen på plads.
(Fig. 11)
Skæring mod kant (Fig. 12)
Løsn bolten på undersiden af maskinens sål med unbra-
konøglen, og skub sålen helt bagud. Stram derefter bol-
ten til for at fastgøre maskinens sål.
Udskæringer
Udskæringer kan laves ved hjælp af metode A eller B.
A) Boring af et starthul:
Ved indvendige udskæringer, uden et indførende sav-
spor fra en kant, startes med at der bores et starthul
med en diameter på 12 mm eller mere. Før savklingen
ned i dette hul for at starte savningen. (Fig. 13)
B) Dyksnit:
Det er ikke nødvendigt at bore et starthul, eller lave et
indførende savspor fra en kant, hvis følgende udføres
omhyggeligt:
1. Vip maskinen op, så den hviler på forkanten af
sålen, med klingespidsen placeret lige over emnets
overflade. (Fig. 14)
2. Læg tryk på maskinen, så forkanten af sålen ikke
forskubber sig, når maskinen tændes, og sænk så
forsigtigt den bagerste del af maskinen.
3. I takt med at klingen trænger igennem emnet, sæn-
kes maskinens sål langsomt ned på emnets over-
flade.
4. Fuldfør derefter savningen på normal vis.
Afglatning af kanter (Fig. 15)
For at trimme kanter eller foretage dimensionelle justerin-
ger køres klingen let hen langs kanten ad savsporet.
Savning af metal
Anvend altid et passende kølemiddel (skæreolie), når der
saves metal. Anvendes der ikke et kølemiddel, medfører
det unødvendigt slid på savklingen. I stedet for at
anvende et kølemiddel kan undersiden af emnet smøres.
Støvafsugning
Det anbefales at bruge støvstudsen (ekstraudstyr) for at
undgå støvforurening under savning.
Montér støvstudsen på maskinen ved at sætte krogen på
studsen ind i hullet i sålen. (Fig. 16 og 17)
Støvstudsen kan monteres på enten venstre eller højre
side af sålen.
Tilslut derefter en Makita støvsuger til støvstudsen.
(Fig. 18)
FORSIGTIG:
• Hvis De forsøger at afmontere støvstudsen med magt,
kan krogen på støvstudsen blive slidt ned og derved
kan den utilsigtet gå løs under anvendelse.
Parallelanslagssæt (ekstraudstyr)
FORSIGTIG:
• Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket
er trukket ud af stikkontakten, før der monteres eller
afmonteres ekstraudstyr.
1) Lige snit (Fig. 19 og 20)
Når der gentagne gange skal saves bredder på
160 mm eller mindre, vil anvendelse af parallelan-
slag sikre en hurtig, ren og lige savning. Installér
parallelanslaget ved at sætte det ind i det rektangu-
lære hul på siden af sålen, med anlægsskinnen
nedad. Skyd parallelanslaget til den ønskede skære-
viddeposition, og stram dernæst bolten til for at
holde det på plads.
Side: 36
37
2) Cirkelsnit (Fig. 21 og 22)
Når der saves cirkler eller buer med en radius på
170 mm eller mindre, installeres parallelanslaget
som følger:
Sæt parallelanslaget ind i det rektangulære hul på
siden af sålen, med anlægsskinnen opad. Før cen-
trérspidsen ind gennem et af de to huller i anlægs-
skinnen. Fastgør centrérspids ved at skrue
kuglegrebet på den.
Skyd nu parallelanslaget til den ønskede saveradius,
og stram bolten for at holde anslaget på plads. Flyt
derefter maskinens sål hele vejen frem.
BEMÆRK:
• Anvend altid klingerne Nr. B-17, B-18, B-26 eller
B-27, når der saves cirkler eller buer.
Føringsanslagssæt (ekstraudstyr)
Når der skal laves parallelle savninger med ens bredde,
eller saves lige, vil anvendelse af føringsskinnen og
føringsanslaget sikre udførelse af hurtige og lige savnin-
ger. (Fig. 23)
For at montere føringsanslaget føres målestangen så
langt ind i det firkantede hul på sålen, som den vil gå.
Fastgør bolten forsvarligt med unbrakonøglen. (Fig. 24)
Montér føringsanslaget på føringsskinnens skinne. Før
målestangen ind i det firkantede hul på føringsanslaget.
Anbring sålen mod siden på føringsskinnen, og stram
bolten forsvarligt til. (Fig. 25)
FORSIGTIG:
• Anvend altid klinger Nr. B-8, B-13, B-16, B-17 eller 58,
når føringsskinnen og føringsanslaget benyttes.
Fodplade (Fig. 26)
Anvend fodpladen, når der saves finer, plastmaterialer og
lignende. Fodpladen beskytter sarte og modtagelige
overflader mod ridser og skrammer. Anbring fodpladen
på maskinens sål nedenfra.
Antisplint-anordning (Fig. 27)
For at opnå savninger uden flossede kanter kan
antisplint-anordningen anvendes. For at montere
antisplint-anordningen flyttes maskinens sål helt fremad,
hvorefter anordningen sættes på sålen nedenfra. Når De
anvender fodpladen, skal antisplint-anordningen monte-
res oven på fodpladen.
FORSIGTIG:
• Antiflosse-anordning kan ikke anvendes ved gerings-
snit.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at maskinen er slukket og taget ud af for-
bindelse, før der foretages inspektion eller vedligehol-
delse.
For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE-
LIGHED, må istandsættelse, eftersyn af kulbørster og
udskiftning af dele samt alle andre veligholdelsesarbej-
der og justeringer kun udføres af et autoriseret Makita-
servicecenter, og der må kun anvendes udskiftningsdele
fra Makita.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette udstyr og tilbehør bør anvendes sammen med
Deres Makita maskine, sådan som det er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet udstyr
eller tilbehør kan udgøre en risiko for personskade. Til-
behøret bør kun anvendes til det, det er beregnet til.
Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale
Makita service center.
• Stiksavsklinge
• Unbrakonøgle 4
• Parallelanslagssæt (støtteføringssæt)
• Føringsanslagssæt
• Føringsskinnesæt
• Antiflosse-anordning
• Støvstuds
• Fodplade
• Slange (Til støvsuger)

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita 4351T.

Stil et spørgsmål om Makita 4351T

Har du et spørgsmål om Makita 4351T men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita 4351T. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita 4351T så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.