Konig HC-BM51 manual

Få vist brugermanualen for Konig HC-BM51 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Konig
  • Product: Babyalarm
  • Model/navn: HC-BM51
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 70
71
8
9
11
10
POWER DC
12
14
16
15 17
13
SIKKERHEDSVEJLEDNINGER
Observer venligst de følgende forholdsregler for at undgå brand, personskade og produktskade:
Læs vejledninger:
Alle sikkerheds- og betjeningsvejledninger skal læses før 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem
betjenes.
Gem vejledninger:
Sikkerheds- og betjeningsvejledningerne skal gemmes for fremtidig reference.
Følg vejledningerne:
Alle betjeningsvejledninger skal følges.
Vand og fugt:
Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt fra væsker
og ting fyldt med vand, som vaser, må ikke placeres på enheden. Produktet må ikke bruges nær ved vand, for
eksempel nær ved et badekar, vaskebalje, køkkenvask, i en våd kælder, nær ved en swimming pool, o.s.v.
Side: 71
72
Ventilation:
Det 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem må ikke placeres på en seng, sofa, tæppe, eller
lignende overflader som kan blokere ventilationsåbningerne, eller placeres i en lukket installation, såsom en
bogreol eller skab som kan forhindre tilstrømning af luft gennem ventilationsåbningerne.
Varme:
Det 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem skal placeres væk fra varmekilder såsom radiatorer,
varmespjæld, komfurer, eller andre apparater som afgiver varme. Ingen nøgne flammekilder, såsom tændte
stearinlys, må placeres på apparatet.
Strømkilde:
Det 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem må kun tilsluttes til en strømforsyning af typen
beskrevet i denne betjeningsvejledning:
Kamera og skærm: AC/DC adaptere: 6V 800mA (midterste positiv)
Rengøring:
Brug en tør klud til at holde den 2,4GHz digital trådløse baby overvågningssystem fri for støv. Brug ikke vand!
Perioder uden brug:
Tag altid vekselstrømsadapterne ud af stikkontakterne ved længere perioder uden brug.
Indtrængen af ting og væske:
Man skal være forsigtig for at undgå at ting og væske ikke trænger ind i kabinettet gennem åbningerne.
Skade der kræver service:
Det 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem skal serviceres af kvalificeret servicepersonale når:
a.	 Ting er faldet eller væske er spildt ind i produkterne; eller
b.	 Enhederne er blevet udsat for regn; eller
c.	 Enhederne ikke fungerer normalt eller vises tegn på ændret ydeevne; eller
d.	 Enhederne er blevet tabt eller kabinettet er beskadiget.
Forsigtig:
a.	 Dette produkt kan ikke erstatte ansvarlig voksen overvågning af et barn. Du bør personligt kontrollere dit
barns aktivitet med jævne mellemrum.
b.	 Brug aldrig dette 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem til en grad hvor dit liv eller helbred,
andres liv eller helbred, eller integriteten af ejendom, afhænger af dens funktion! Fabrikanten påtager
sig ikke ansvar eller erstatningskrav for død og skade for personer eller for tab og skade på ejendom, på
grund af funktionsfejl eller misbrug af produktet.
ERKLÆRING OM REGULERING
Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse ved installation i hjemmet.
Udstyret danner, bruger og kan udsende radiofrekvens energi og kan hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med vejledningerne forårsage skadelig forstyrrelse af radiokommunikation. Imidlertid er der
ingen garanti for at forstyrrelse vil opstå for en specifik installation. Hvis dette udstyr ikke forårsager skadelig
forstyrrelse for radio- eller fjernsynsmodtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret,
brugeren anbefales at forsøge at rette forstyrrelsen ved at bruge en af de følgende forholdsregler:
•	 Drej eller omplacer modtagerantennen.
•	 Øge adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
•	 Tilslut udstyret til en udgang på et kredsløb som er forskelligt fra det som modtageren er tilsluttet til.
•	 Forhør forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.
Betjening sammen med ikke-godkendt eller ubeskyttede kabler, vil højst sandsynligt skabe forstyrrelse
af radio- eller TV-modtagelsen. Brugeren advares om at ændringer og ombygninger af udstyret, uden
godkendelse fra fabrikanten, kan ugylddiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr.
INSTALLATION
INSTALLATION AF AC/DC ADAPTOR:
1.	 Sæt vekselstrømsadapterens stik ind i jævnstrømsstikket på enheden.
2.	 Sæt vekselstrømsadapteren ind i en normal stikkontakt på væggen.
3.	 Tænd for enheden med afbryderen.
4.	 Strømindikatoren tænder.
Advarsel: 
Brug kun vekselstrømsadaptere som leveres med pakken. Forkert brug af adapteren kan forårsage
funktionsfejl på enhederne. Forhør din forhandler hvis du har spørgsmål.
Side: 72
73
BRUGE BATTERIERNE:
1.	 Skærmenheden bruger et Li-ion genopladeligt batteri til drift. Hvis der bruges batterier som ikke er
godkendte, må lysnetadapteren IKKE tilsluttes til nogle af enhederne.
2.	 ET Li-ion genopladelige batteri leveres med pakken. Brug det genopladelige batteri til at betjene
skærmenheden væk fra den fjerne placering. Tilslut skærmenheden til adapteren igen eller placer den på
opladningsbasen når det er muligt at opretholde den bærbare fremvisningsfunktion.
3.	 Hvis du har brug for et ekstra Li-ion genopladelig batteri til kameraenheden, bedes du venligst forhøre din
autoriserede lokale leverandør.
BETJENING AF KAMERA
Strøm til/fra
Brug glideafbryderen i bunden af kameraenheden til at tænde og slukke for enheden.
Stemmeaktiveret kamera (CAMERA/AUTO kontakt)
For at aktivere: Skift til AUTO ved at skubbe CAMERA/AUTO kontakten på kameraenhedens base.
Når lydstyrkeniveauet for enhedens omgivende område når det forudindstillede niveau, vil kameraenehden
sende det opfangede billede til skærmenheden.
Når det omgivende lydniveau er under det forudindstillede niveau, slukkes transmissionen automatisk og LCD
på skærmenheden slukkes også.
For at deaktivere: Skift til CAMERA ved at skubbe CAMERA/AUTO kontakten på kameraenhedens base.
Kameraenheden vil sende CAMERA signal løbende.
Regnbue natlampe
Sæt til TIl eller FRA ved at skubbe OFF/AUTO/ON kontakten på kameraenhedens base. Natlampen vil være
tændt vedvarende i forskellige farver i toppen af kameraenheden.
Stemmeaktiveret (AUTO) natlampe:
Sæt OFF/AUTO/ON kontakten til AUTO.
Når lydniveauet i enhedens omgivende område når det forudindstillede niveau, tændes natlampen. Når det
omgivende lydniveau er under det forudindstillede niveau, er natlampen slukket.
Automatisk infrarødt nattesyn
Kameraenhedens infrarøde nattesyn tillader kameraet at tage billeder i mørket. Funktionen vil blive tændt
automatisk, når lysniveauet der omgiver kameraet er lavt.
Kun sorte og hvide billeder vil blive vist på skæmen og kun ting placeret inden for 6ft/2m kan ses.
BETJENING AF SKÆRM
Strøm ON/LCD OFF/OFF
Brug ON/LCD OFF/OFF kontakten på siden af enheden til at tænde for enheden, ligesom til at LCD display til/
fra.
Kanalvalg
Alle skærm- og kameraenheder vil være indstillet til kanal “1” af fabrikanten. Systemet tillader at bruge 4
kameraer med samme skærm. Se parringsprocedurer for at bruge ekstra kameraer.
Volumenkontrol
Tryk på (+) og (-) knappen placeret på VENSTRE side af frontpanelet for at øge og sænke skærmens
volumen.
LCD lysstyrke kontrol
Tryk på (+) og (-) knappen placeret på HØJRE side af frontpanelet for at øge og sænke lysstyrken for LCD
skærmen.
NULSTIL KNAP
Tryk på NULSTIL knappen placeret på bagsiden af skærmenheden for at nulstille den til dens originale
fabriksindstilling.
PARRING
ADVARSEL!!
Dette produkt er allerede parret under fremstillingen og brugere behøver IKKE at udføre nogen
parringsprocedure under normale forhold. Følg disse trin for at parre skærmenheden med kameraenheden,
men kun hvis det er ABSOLUT NØDVENDIGT:
Side: 73
74
1.	 Tryk og hold(+) knappen til lysstyrkekontrollen nede og tænd for skærmenheden samtidigt. LCD viser:
	
PAIR ID
1.	 Pair ID for Cam1 …
2.	 Tryk på den skjulte parringsknap gennem det lille hul på kameraenhedens base (1). Strøm LED på
kameraenheden begynder at blinke.
3.	 Parringen vil automatisk blive udført for kameraenheden (1). Skærmen viser:
	
PAIR ID
1.	 Pair ID for Cam1 …
	 Cam1 OK!
4.	 Gentag trin 2 og 3 for kameraer (2); (3) og (4).
5.	 Sluk og tænd for skærmenheden for at vende tilbagetil normal betjening.
PROBLEMLØSNING
Problem Mulig årsag – ting at gøre/kontrollere
Ingen modtagelse på skærmenheden •	 Enheden er ikke tændt.
•	 AC/DC adapteren er ikke tilsluttet.
•	 Kameraet sender muligvis ikke. (Strøm er ikke sat til eller den
er i stemmeaktiveringstilstand)
•	 Forkert kanal. (Fabrikanten har forudindstillet systemet til kanal
“1”)
Der vises kun sorte og hvide billeder •	 Kameraet er sat til “Infrarød nattesyn” tilstand.
Ingen fremvisning på kameraenheden •	 Enheden er ikke tændt.
•	 AC/DC adapteren er ikke tilsluttet.
•	 Kontroller om stemmeaktiveringstilstanden er skiftet til auto
tilstand.
Sikkerhedsforholdsregler:
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt, f.eks. når der kræves
service, KUN åbnes af en autoriseret tekniker. Frakobl produktet stikkontakten og
andet udstyr, hvis der opstår et problem. Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af forkert
brug af dette produkt.
Generelt:
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive
ejere og anses herved som sådan.
Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBN IKKE
FORSIGTIG:
Side: 74
75
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige indsamlingssystemer
for disse produkter.
NORSK
BILDE AV MONITORENHET
1.	 Volumjusteringsknapper
2.	 PÅ/LCD AV/AV-knapp
3.	 6V DC-plugg
4.	 LCD-display
5.	 Lysstyrkejusteringsknapper
6.	 NULLSTILLINGS-knapp
7.	 Kanalvalgknapp (forhåndsinnstilt til “1”)
	
1
4
6
7
5
2
3
	
Ladepunkter
Lade-LED

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Konig HC-BM51.

Stil et spørgsmål om Konig HC-BM51

Har du et spørgsmål om Konig HC-BM51 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Konig HC-BM51. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Konig HC-BM51 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.