Konig HC-BM11 manual

Få vist brugermanualen for Konig HC-BM11 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Konig
  • Product: Babyalarm
  • Model/navn: HC-BM11
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 73
74
DANSK
BILLEDE AF FORÆLDERENHEDEN
	
1.	 Antenne
2.	 System tænd/sluk kontakt
3.	 6V DC stik
4.	 Opladningsbase
5.	 Afbryder
6.	 Volumenkontrol
7.	 Melodi valgknap
8.	 Strøm til/fra indikator
9.	 Lydniveau LED bjælke
10.	 LCD Display
11.	 Højttaler
12.	 Opladningsbase strøm til/fra indikator
13.	 PTT knap
14.	 Batteridæksel
15.	 Opladningsbase 6V DC stik
Side: 74
75
BILLEDE AF BABYENHEDEN
	
1.	 Antenne
2.	 Valg af høj/lav transmission
3.	 6V DC stik
4.	 Volumenkontrol
5.	 Strøm til/fra knap
6.	 Strøm til/fra indikator
7.	 Højttaler
8.	 Natlampe
9.	 Natlampe kontrol
10.	 Batteridæksel
11.	 Parringsknap
SIKKERHEDSVEJLEDNINGER
Observer venligst de følgende forholdsregler for at undgå brand, personskade og produktskade:
Læs vejledninger:
Alle sikkerheds- og betjeningsvejledninger skal læses før 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem
betjenes.
Gem vejledninger:
Sikkerheds- og betjeningsvejledningerne skal gemmes for fremtidig reference.
Følg vejledningerne:
Alle betjeningsvejledninger skal følges.
Vand og fugt:
Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt fra væsker
og ting fyldt med vand, som vaser, må ikke placeres på enheden. Produktet må ikke bruges nær ved vand, for
eksempel nær ved et badekar, vaskebalje, køkkenvask, i en våd kælder, nær ved en swimming pool, o.s.v.
Ventilation:
Det 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem må ikke placeres på en seng, sofa, tæppe, eller
lignende overflader som kan blokere ventilationsåbningerne, eller placeres i en lukket installation, såsom en
bogreol eller skab som kan forhindre tilstrømning af luft gennem ventilationsåbningerne.
Varme:
Det 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem skal placeres væk fra varmekilder såsom radiatorer,
varmespjæld, komfurer, eller andre apparater som afgiver varme. Ingen nøgne flammekilder, såsom tændte
stearinlys, må placeres på apparatet.
Side: 75
76
Strømkilde:
Det 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem må kun tilsluttes til en strømforsyning af typen
beskrevet i denne betjeningsvejledning:
Baby- og forælderenheder: AC/DC adaptere: 6V 400mA (midterste positiv)
Rengøring:
Brug en tør klud til at holde den 2,4GHz digital trådløse baby overvågningssystem fri for støv. Brug ikke vand!
Perioder uden brug:
Tag altid vekselstrømsadapterne ud af stikkontakterne ved længere perioder uden brug.
Forsigtig:
a.	 Dette produkt kan ikke erstatte ansvarlig voksen overvågning af et barn. Du bør personligt kontrollere dit
barns aktivitet med jævne mellemrum.
b.	 Brug aldrig dette 2,4GHz digitale trådløse baby overvågningssystem til en grad hvor dit liv eller helbred,
andres liv eller helbred, eller integriteten af ejendom, afhænger af dens funktion! Fabrikanten påtager
sig ikke ansvar eller erstatningskrav for død og skade for personer eller for tab og skade på ejendom, på
grund af funktionsfejl eller misbrug af produktet.
ERKLÆRING OM REGULERING
Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse ved installation i hjemmet.
Udstyret danner, bruger og kan udsende radiofrekvens energi og kan hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med vejledningerne forårsage skadelig forstyrrelse af radiokommunikation. Imidlertid er der
ingen garanti for at forstyrrelse vil opstå for en specifik installation. Hvis dette udstyr ikke forårsager skadelig
forstyrrelse for radio- eller fjernsynsmodtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret,
brugeren anbefales at forsøge at rette forstyrrelsen ved at bruge en af de følgende forholdsregler:
•	 Drej eller omplacer modtagerantennen.
•	 Øge adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
•	 Tilslut udstyret til en udgang på et kredsløb som er forskelligt fra det som modtageren er tilsluttet til.
•	 Forhør forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.
Betjening sammen med ikke-godkendt eller ubeskyttede kabler, vil højst sandsynligt skabe forstyrrelse
af radio- eller TV-modtagelsen. Brugeren advares om at ændringer og ombygninger af udstyret, uden
godkendelse fra fabrikanten, kan ugylddiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr.
INSTALLATION
INSTALLATION AF AC/DC ADAPTER:
1.	 Sæt vekselstrømsadapterens stik ind i jævnstrømsstikket på enheden.
2.	 Sæt vekselstrømsadapteren ind i en normal stikkontakt på væggen.
3.	 Tænd for enheden med afbryderen.
4.	 Strømindikatoren tænder.
Advarsel: 
Brug kun vekselstrømsadaptere som leveres med pakken. Forkert brug af adapteren kan forårsage
funktionsfejl på enhederne. Forhør din forhandler hvis du har spørgsmål.
BRUGE BATTERIERNE:
1.	 Forælderenheden bruger 3 x AAA størrelse genopladelig batteripakke til drift.
2.	 EN 3 x AAA størrelse genopladelig batteripakke leveres med pakken. Brug det genopladelige batteri til
at betjene forælderenheden væk fra den fjerne placering. Tilslut patientenheden til adapteren eller placer
den på opladningsbasen hvorend det er muligt at opretholde den bærbare betjeningsfunktion.
3.	 Hvis du har brug for en ekstra genopladelig batteripakke til forælderenheden, bedes du venligst kontakte
din autoriserede lokal produktleverandør.
OPLADE BATTERIERNE:
1.	 Når batterierne er flade, bliver LED-lamperne på både forælder-og babyenhederne orange.
2.	 Bemærk venligst at forælderenheden har en genopladningsfunktion, mens at babyenheden IKKE KAN
GENOPLADES. Sæt forælderenheden i opladningsbasen for at oplade batterierne. Batterisymbolet på
LCD-displayet blinker indtil det er fuldt opladet. LED-lampen på opladningsbasen forbliver grøn, hvilket
angiver kun strøm. Lignende, forbliver LED-lampen på forælderenheden grøn under opladning.
Side: 76
77
BETJENING AF BABYENHED
Strøm til/fra
Brug afbryderen på toppen af babyenheden til at tænde og slukke for enheden. Strøm til/fra indikatoren (LED)
vil blive tændt/slukket henholdsvis.
Høj-lav transmission
Vælg høj eller lav transmission ved at bruge HI / LO kontakten på siden af babyenheden.
Høj transmission giver maksimal kommunikationsrækkevidde med forælderenheden.
Lav transmission giver cirka 100 meter kommunikationsrækkevidde med forælderenheden.
Volumenkontrol
Tryk på (+) og (-) knappen placeret på toppen af babyenheden for at øge og sænke babyenhedens lydstyrke.
Stemmeaktiveret (VOX) funktion
Når lydstyrkeniveauet for enhedens omgivende område når det forudindstillede niveau, vil babyenheden
sende den opfangede lyd til forælderenheden.
Når det omgivende lydniveau er under det forudindstillede niveau, slukkes transmissionen automatisk og
højttaleren på forælderenheden slukkes også.
Natlampe
Tænd eller sluk ved at skubbe OFF/AUTO/ON kontakten på siden af babyenheden. Natlampen vil blive tændt
vedvarende på babyenhedens base.
Brug Stemmeaktiveret natlampe (AUTO) ved at skubbe OFF/AUTO/ON kontakten til AUTO.
Når lydniveauet i enhedens omgivende område når det forudindstillede niveau, tændes natlampen. Når det
omgivende lydniveau er under det forudindstillede niveau, er natlampen slukket.
BETJENING AF FORÆLDERENHED
Strøm til/fra
Brug afbryderen på toppen af forælderenheden til at tænde og slukke for enheden. Strøm til/fra indikatoren
(LED) og LCD tændes/slukkes henholdsvis.
Volumenkontrol
Tryk på (+) og (-) knappen placeret på toppen af forælderenheden for at øge og sænke forælderenhedens
lydstyrke. Den tilsvarende volumen vil blive vist på LCD volumenniveau display. De 4 x LED-lampers lydbjælke
over LCD displayet vil også lyse op for at angive styrken for lydniveauet.
Melodier (vuggesange) Valg og transmission
Tryk på melodi valgknappen på toppen af forælderenheden for at vælge melodien som skal sendes til
babyenheden. LCD vil vise L1 til L3 for at angive dit valg.
Den melodi du valgte vil blive sendt til babyenheden.
PTT (tryk for at tale)
For at tale til babyenheden, tryk og hold knappen PTT, på siden af forælderenheden, nede og tal ind i
mikrofonen på forælderenheden.
Alarm for uden for rækkevidde
Når forælderenheden ikke kan modtage et transmissionssignal fra babyenheden, udløses alarmen for uden for
rækkevidde (vedvarende bip-lyd), og ‘NO SIGNAL’ vises også på LCD displayet.
Babyværelse temperatur angives på forælderenhed
Babyenheden kan påvise temperaturen i babyens værelse og sende signalet til forælderenheden.
Temperaturaflæsningen er angivet på LCD displayet på forælderenheden. Vælg °C eller °F på valgkontakten
placeret under den genopladelige batteripakke på forælderenheden.
Side: 77
78
LCD DISPLAY
LCD-displayet på forælderenheden viser:
1)	 Temperatur i babyens værelse.
	 Vælg °C eller °F visning på valgkontakten placeret under den genopladelige batteripakke på
forælderenheden.
	
2)	 Lydstyrke for forælderenheden.
	 5-lydstyrkeniveauer
	
3)	 Batterikapacitet for forælderenheden
	
4)	 Forbindelse mellen forælder- og babyenheder.
	
5)	 Uden for rækkevidde indikator.
	
Side: 78
79
PARRING
ADVARSEL!!
Dette produkt er allerede parret under fremstillingen og brugere behøver IKKE at udføre nogen
parringsprocedure under normale forhold. Følg disse trin for at parre forælderenheden med babyenheden
igen, men kun hvis det er ABSOLUT NØDVENDIGT:
1.	 Tænd for både forælder- og babyenheden.
2.	 Tryk på knappen CODE (11) placeret på bagsiden af babyenheden, LED-lampen bliver orange og
blinker, og tryk derefter på knappen CODE placeret i det nederste højre hjørne inden i forælderenhedens
batteriaflukke i 3 sekunder. LED-lampen på forælderenheden bliver også orange og blinker. De to
enheder parres nu automatisk. Når parringen er udført, bliver LED-lamperne grønne igen.
PROBLEMLØSNING
Problem Mulig årsag – ting at gøre/kontrollere
Ingen modtagelse
eller transmission på
forælderenheden.
•	 Enheden er ikke tændt.
•	 AC/DC adapteren er ikke tilsluttet.
•	 Den genopladelige batteripakke er ikke installeret korrekt.
•	 Batteristrømn er lav. Genoplad batteriet med AC/DC adapteren eller
sæt det tilbage i opladningsbasen.
•	 Babyenheden sender muligvis ikke.
Ingen modtagelse eller
transmission på babyenheden.
•	 Enheden er ikke tændt.
•	 AC/DC adapteren er ikke tilsluttet.
•	 Lydstyrken er sat til laveste niveau. Juster volumenkontakt.
Natlampen tænder ikke. •	 Natlampens kontakt er ikke indstillet korrekt.
•	 Sæt natlampe kontrollen til enten ON eller AUTO.
Sikkerhedsforholdsregler:
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt, f.eks. når der kræves
service, KUN åbnes af en autoriseret tekniker. Frakobl produktet stikkontakten og
andet udstyr, hvis der opstår et problem. Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Garanti:
Ingen garanti og ikke noget ansvar kan påtages for ændringer af produktet eller for skade på grund af forkert
brug af dette produkt.
Generelt:
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive
ejere og anses herved som sådan.
Gem brugervejledningen og emballagen til senere brug.
Bemærk:
Dette produkt er mærket med dette symbol. Det betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særlige indsamlingssystemer
for disse produkter.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBN IKKE
FORSIGTIG:

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Konig HC-BM11.

Stil et spørgsmål om Konig HC-BM11

Har du et spørgsmål om Konig HC-BM11 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Konig HC-BM11. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Konig HC-BM11 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.