Kensington Orbit manual

Få vist brugermanualen for Kensington Orbit below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Kensington
  • Product: Mus
  • Model/navn: Orbit
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Ungarer, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk, Slovakisk

Indholdsfortegnelse

Side: 194
Orbit 7
Orbit
Dansk
1 Sikkerhedsanvisninger 77
2 Sådan kommer du i gang 78
2.1 Sådan anvendes brugervejledningen 78
2.2 Installation af basestationen 78
2.3 Installation af telefonen 79
2.4 Vægmontering 80
2.5 Knapper/Indikatorer 81
2.6 Symboler 82
2.7 Displayknapper 82
2.8 Navigering i menuen 82
2.9 Menuoversigt 83
3 Brug af telefonen 83
3.1 Tænd/sluk for telefonen 83
3.2 Ændring af menusproget 83
3.3 Indstilling af dato og tid 84
3.4 Indstilling af tidsformat 84
3.5 Udførelse af et almindeligt telefonopkald 84
3.6 Modtagelse af et telefonopkald 85
3.7 Tilstanden Håndfri 85
3.8 Justering af lydstyrke for øretelefon/håndfri 85
3.9 Mute-funktion (Lyd fra) 86
3.10 Lokalisering af telefonen (funktion til telefonsøgning) 86
3.11 Tastaturlås 86
3.12 Brug af det alfanumeriske tastatur 86
4 Telefonbog 87
4.1 Sådan åbnes og søges der i telefonbogen 87
4.2 Sådan tilføjes en kontakt 87
4.3 Sådan ringes der op til en kontakt 87
4.4 Vis detaljer 87
4.5 Slet en kontakt 88
4.6 Slet alle poster 88
4.7 Rediger kontakt 88
4.8 Kopiering af en kontakt eller alle kontakter i telefonbogen til en anden telefon 88
4.9 Hukommelsesstatus 89
4.10 Ændring af ringetone 89
5 Nummerviser 89
5.1 Ventende opkald 90
6 Opkaldslister 90
6.1 Nye opkald-alarm 90
6.2 Sådan vises nye ubesvarede opkald 90
6.3 Visning og opkald fra opkaldslisten 90
6.4 Kopiering af et opkaldslistenummer til telefonbogen 90
6.5 Send en SMS til et opkaldslistenummer 91
6.6 Slet en kontakt 91
6.7 Slet alle poster 91
Side: 195
8 Orbit
Orbit
7 Tilpasning af telefonen 91
7.1 Ringetone og lydstyrke 91
7.2 Telefonnavn 92
7.3 Tastaturlyde 92
7.4 Baggrundsbillede 93
7.5 Menufarve 93
7.6 Indstilling af kontrasten 93
7.7 Indstilling af timeout for lys 93
7.8 Indstilling af pauseskærm 93
7.9 Autotalk 94
7.10 PABX-adgangskode 94
7.11 Lydstyrke for indgående 94
7.12 Brug af alarmfunktionen 94
8 Baseindstillinger 95
8.1 Ringetone 95
8.2 Ringetonestyrke 95
8.3 Opkaldsmodus 96
8.4 Genkald (Flash-tid) 96
8.5 System-PIN 96
8.6 Ringeprioritet 96
8.7 Første ring til/fra 97
9 Standardindstilling 97
10 Notesbog 97
11 SMS 98
11.1 Sådan skrives en SMS 99
11.2 Afsendelse af en SMS 99
11.3 Læsning og visning af listen over modtagne beskeder (Indbakke) 99
11.4 Læsning og afsendelse af den gemte besked (mappen Kladde) 100
11.5 Brug af udbakken 101
11.6 Skabelonbeskeder 101
11.7 Sletning af beskeder 101
11.8 SMS-indstillinger 102
11.9 Brugerområder 103
12 Ekstra håndsæt og basestationer 105
12.1 Tilføjelse af en ny telefon 105
12.2 Fjernelse af en telefon 105
12.3 Vælg en basestation 105
12.4 Brug af samtaleanlægsfunktionen 106
13 Fejlsøgning 107
14 Tekniske data Tekniske specifikationer 107
15 Topcom reklamationsret 108
15.1 Reklamationsret 108
15.2 Håndtering af fejlbehæftede enheder 108
15.3 Undtagelser fra reklamationsretten 108
16 Anordningens bortskaffelse (miljøhensyn) 109
17 Rensning 109
Side: 264
Dansk
77
Sikkerhedsanvisninger
Dansk
1 Sikkerhedsanvisninger
De følgende sikkerhedsråd skal altid følges, før elektrisk udstyr benyttes.
Nedenstående oplysninger vedrørende sikkerhed og korrekt brug skal læses
omhyggeligt. Sørg for at sætte dig ind i alle udstyrets funktioner. Gem denne vejledning,
så den kan gives videre til en tredjepart, hvis det bliver nødvendigt.
Elektrisk sikkerhed og beskyttelse:
• Betjen ikke udstyret, hvis elstikket, ledningen eller selve udstyret er beskadiget.
• Hvis udstyret tabes, skal det kontrolleres af en elektriker, før det tages i brug igen.
• Der forekommer farlige spændingsniveauer i udstyret. Åbn aldrig afskærmningen og
før ikke genstande gennem ventilationshullerne.
• Lad ikke væsker trænge ind i udstyret. I en nødsituation skal stikket trækkes ud af
kontakten.
• Hvis der opstår en fejl, mens udstyret bruges, eller før du begynder at rengøre det,
skal stikket også trækkes ud af stikkontakten.
• Berør ikke opladeren eller stikkets kontakter med skarpe genstande eller
metalgenstande.
• Udfør ikke selv nogen ændringer eller reparationer på udstyret. Reparation af udstyret
eller strømkablet må kun udføres af et professionelt servicecenter. Forkert udført
reparation kan medføre betydelig fare for brugeren.
• Børn undervurderer ofte farerne ved brug af elektrisk udstyr. Derfor må du aldrig
efterlade børn i nærheden af elektrisk udstyr uden overvågning.
• Udstyret må ikke bruges i et fugtigt rum (f.eks. badeværelse) eller i rum, hvor der er
meget støv.
• Udstyr, som er tilsluttet elektricitetsnettet under tordenvejr, kan blive beskadiget af
lynnedslag. Derfor skal du trække stikket ud af stikkontakten under tordenvejr.
• For helt at afbryde udstyret fra elektricitetsforsyningen, skal stikket tages ud af
stikkontakten. Når du gør det, skal du altid trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Beskyt strømkablet mod varme overflader og andre mulige årsager til skade, og lad
det ikke komme i klemme.
• Kontroller regelmæssigt strømkablet for skader.
• Rul strømkablet helt ud før brug.
• Sørg for, at strømkablet ikke ligger, så der er risiko for at snuble over det.
• Driften af nogle former for medicinsk udstyr kan blive forstyrret.
• telefonen kan forårsage en ubehagelig summende lyd i høreapparater.
Brandsikkerhed:
• Varme, som ophobes inde i udstyret, kan føre til defekt og/eller brand i udstyret. Udsæt
derfor ikke dette udstyr for ekstreme temperaturer som f.eks.:
1. direkte sollys eller varme fra varmeapparat
2. ventilationshullerne må ikke tildækkes
Eksplosionsfare:
• Kast aldrig batterier i åben ild.
Side: 265
78
Sådan kommer du i gang
Forgiftningsfare:
• Batterier må ikke være tilgængelige for små børn.
Bemærk:
• Brug kun det medfølgende opladerstik. Brug ikke andre opladere, da dette kan
beskadige battericellerne.
• Elektricitetsforsyningens stikkontakt skal være i nærheden, og der skal være adgang
til den.
• Brug kun genopladelige batterier af samme type. Anbring batterierne med korrekt
polaritet i batterirummet (polariteten er markeret inde i telefonen). Brug aldrig
almindelige, uopladelige batterier!
2 Sådan kommer du i gang
2.1 Sådan anvendes brugervejledningen
I denne brugervejledning er følgende metode anvendt for at gøre anvisningerne klarere:
Knap, der skal trykkes på. Denne knap kan være en programtast. Når programtasten er
et symbol, vises den i venstre kolonne. Når programtasten er tekst, vises venstre eller
højre programtast i venstre kolonne, og teksten vises i højre kolonne mellem
anførselstegnene.
2.2 Installation af basestationen
Gør følgende for at tilslutte telefonen:
1 Tilslut den ene ende af adapteren i stikket og den anden i adapterstikket i bunden af
basestationen.
2 Tilslut den ene ende af telefonledningen i telefonstikket i væggen og den anden ende
i bunden af basestationen.
3 Tilslut telefon- og vekselstrømsledningen i basestationen som vist på billede 2A.
Da denne telefon ikke kan bruges i tilfælde af strømsvigt, bør der bruges en
netstrømuafhængig telefon til nødopkald, f.eks. en mobiltelefon.
Tekst......."display".
Tekst, som vises i telefonens display
Side: 266
Dansk
79
Sådan kommer du i gang
- 2A Basestationen set bagfra -
A. Telefonstik i væggen
B. Strømledning
C. Telefonledning
2.3 Installation af telefonen
- 2B telefonen set bagfra -
A. Dæksel
B. Genopladelige batterier
1 Åbn batterirummet som vist på billede 2B.
2 Isæt batterierne i henhold til den viste polaritet (+ og -).
3 Luk batterirummet.
4 Lad telefonen stå i basestationen i 20 timer.
Før du bruger telefonen første gang, skal du sikre dig, at batteriet er blevet
opladet i 20 timer. Hvis du ikke sørger for dette, vil telefonen ikke fungere
optimalt.
A
C
B
+
-
+
-
A
B
Side: 267
80
Sådan kommer du i gang
2.4 Vægmontering
Du kan hænge basestationen på væggen ved at dreje holderen inde i basestationen som
vist nedenfor:
Brug skabelonen på bagsiden af vejledningen for at bore huller i væggen ved siden af
hinanden med 5 centimeters afstand.
- 2C Vægmontering -
3. Slip når i position
Vægmontering
2. Drej 180° med uret
1. Løft holder
Bordinstallation
- 2D Vægmontering -
Rawlplug i væg Skrue
Væg 5 cm
Side: 269
82
Sådan kommer du i gang
2.6 Symboler
2.7 Displayknapper
Displayknapperne (programtaster) findes lige under displayet. Disse to knappers
funktioner afhænger af betjeningstilstanden. Den gældende funktion vises som ikon eller
tekst direkte over de to displayknapper.
2.8 Navigering i menuen
Orbit har et menusystem, der er nemt at bruge. Hver menu fører til en liste over
menupunkter. Menuoversigten vises i det følgende afsnit.
Sådan afsluttes eller springes et niveau tilbage i menuen
Tastaturlås
Telefon inden for rækkevidde
(Blinker, hvis du er uden for
Alarmindstilling Håndfri
Telefons ringetone er slået fra Batteri fuldt
Der er SMS-beskeder Batteriniveau medium
Du har ubesvarede opkald Batteriniveau lavt
Du har ny telefonbesked Batteri er næsten tomt
1 Når telefonen er tændt og i standby, skal du trykke på venstre
programmenutast (Tast 11 - Billede 2E) "Menu" for at åbne
hovedmenuen.
2 Rul til det ønskede menupunkt.
3 Tryk på programmenutasten for at få vist flere funktioner eller for at
bekræfte den viste indstilling.
Hvis du vil gå til det foregående niveau i menuen, skal du trykke på
programmenutasten "Tilbage".
Hvis du vil annullere eller vende tilbage til standby på et tidspunkt, skal
du trykke på Læg på-knappen.
Side: 270
Dansk
83
Brug af telefonen
2.9 Menuoversigt
3 Brug af telefonen
3.1 Tænd/sluk for telefonen
3.2 Ændring af menusproget
Menu Undermenupunkter
SMS
Skriv meddelelse
Indbakke
Udkast
Udbakke
Skabeloner
Slet meddelelser
SMS-indstilling
Opkaldslister
Ubesvarede opkald
Modtagne opkald
Udførte opkald
Slet opkald
Notesbog
Tilføj begivenhed (når der ingen
begivenheder er)
Ur & Alarm
Dato & Tid
Alarm
Tidsformat
Indstillinger
Indstil telefon
Indstil base
Registrering
Registrer tlf.
Vælg base
Afregistrer
1 Tryk på og hold Tænd/sluk-knappen nede for at slukke telefonen.
2 Tryk på Tænd/sluk-knappen, eller placer telefonen i basestationen
for at tænde telefonen igen.
1 Gå til menuen.
2 Vælg "Indstillinger", og bekræft.
3 Vælg "Indstil telefon", og bekræft.
4 Vælg "Sprog", og bekræft.
5 Vælg et sprog, og bekræft.
Skærmen viser "Gemt".
6 Tryk på Læg på-knappen for at vende tilbage til standby.
Pilene eller viser, at der er flere funktioner til rådighed i menuen.
Side: 271
84
Brug af telefonen
3.3 Indstilling af dato og tid
3.4 Indstilling af tidsformat
3.5 Udførelse af et almindeligt telefonopkald
Direkte opkald
Forudindtastning
Med funktionen til forudindtastning kan du indtaste og ændre et nummer, før du foretager
opkaldet.
- Datoen og klokkeslættet er gemt i basestationen og sendes til alle
telefoner, så du kun skal indstille datoen/klokkeslættet en gang, når du
anvender mere end en telefon.
- Datoen/klokkeslættet kan indstilles ud fra opkalds-id-oplysninger
(nummervisning) eller manuelt som beskrevet nedenfor.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Ur & Alarm", og bekræft.
3 Vælg "Dato & Tid", og bekræft.
4 Indtast år, måned, dag, tid og minutter, og vælg "Gem" for at
bekræfte.
5 Tryk på "Tilbage" for at gå til den forrige menu.
Tidsformatet kan indstilles forskelligt for hver telefon.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Ur & Alarm", og bekræft.
3 Vælg "Tidsformat", og bekræft.
4 Vælg "12 timer" eller "24 timer", og bekræft.
5 Tryk på "Tilbage" for at gå til den forrige menu.
1 Tryk på Løft rør-knappen for at ringe op.
2 Indtast telefonnummeret.
3 Tryk på Læg på-knappen for at afslutte samtalen, eller placer
telefonen i basestationen.
1 Indtast et nummer på op til 32 cifre.
Tryk på, og hold Pause-knappen nede for at holde en pause. Skærmen
viser et "P".
2 Tryk på programmenutasten "Ryd" for at rette.
3 Tryk på Løft rør-knappen for at ringe op, eller vælg "Funktioner".
4 Hvis du vælger "Funktioner", skal du rulle ned og vælge:
"Gem": for at gemme nummeret i telefonbogen eller
"Send meddelelse": for at sende en meddelelse.
Side: 272
Dansk
85
Brug af telefonen
Genopkald til et nummer fra listen over udførte opkald
Du kan genkalde op til 20 af de sidst kaldte numre. Hvis du har gemt et navn i
telefonbogen sammen med nummeret, vises navnet i stedet.
3.6 Modtagelse af et telefonopkald
Når der modtages et eksternt opkald, viser skærmen "Eksternt opkald". Sådan besvares
opkaldet:
3.7 Tilstanden Håndfri
Håndfri giver dig mulighed for at tale med opkalderen uden at holde telefonen. Det giver
også andre i lokalet mulighed for at lytte til begge parter i samtalen.
3.8 Justering af lydstyrke for øretelefon/håndfri
5 Tryk på Læg på-knappen for at afslutte samtalen, eller placer
telefonen i basestationen.
1 Tryk på Genopkald-knappen.
2 Vælg et nummer. Hvis nummeret findes i telefonbogen, vises
navnet.
3 Tryk på Løft rør-knappen for at ringe op, eller vælg "Funktioner".
4 Hvis du vælger "Funktioner", skal du rulle ned og vælge:
"Vis detaljer": Sådan vises detaljerne:
"Gem nummer": for at gemme nummeret i telefonbogen eller
"Send meddelelse": for at sende en meddelelse eller
"Slet opkald": for at fjerne nummeret fra opkaldslisten.
5 Bekræft dit valg.
6 Tryk på Læg på-knappen for at vende tilbage til standby.
1 Tryk på Løft rør-knappen.
ELLER
Løft telefonen fra basestationen, hvis "Autosvar" er aktiveret.
(Se "7.9 Autotalk")
Opkaldets varighed vises efter 15 sekunder.
2 Tryk på Læg på-knappen for at afslutte samtalen, eller placer
telefonen i basestationen.
Ringetonen under indgående opkald kan slås fra ved at vælge "Stilhed".
1 Hvis du vil skifte til håndfri under et opkald, skal du trykke på Håndfri-
knappen under opkaldet.
1 Tryk op eller ned for at vælge lydstyrke 1-8 under et almindeligt eller
håndfrit opkald.
Du kan ikke indstille lydstyrken særskilt for øretelefon/håndfri.
Side: 273
86
Brug af telefonen
3.9 Mute-funktion (Lyd fra)
Under en samtale kan du slukke for mikrofonen, så personen i den anden ende af linjen
ikke kan høre dig.
3.10 Lokalisering af telefonen (funktion til telefonsøgning)
3.11 Tastaturlås
Du kan låse tastaturet for at forhindre utilsigtede opkald, når du bærer rundt på telefonen.
3.12 Brug af det alfanumeriske tastatur
Du kan også indtaste alfanumeriske tegn med din telefon. Dette er nyttigt, hvis du vil
indtaste et navn i telefonbogen, give telefonen et navn, ...
Hvis du vil vælge et bogstav, skal du trykke på den tilsvarende knap så mange gange
som nødvendigt.
Hvis du f.eks. vil skrive et 'A', skal du trykke én gang på '2'. For at skrive et 'B' skal du
trykke to gange på '2' osv.
For at skrive 'A' og 'B' efter hinanden skal du trykke én gang på '2', vente, indtil markøren
flytter sig til det næste tegn, og derefter trykke to gange på '2'.
Når navne indtastes, er det første tegn med stort bogstav og derefter skiftes der til lille
bogstav. Du kan ændre stort/lille bogstav manuelt som beskrevet nedenfor.
1 Tryk på programmenutasten "Mute" under en samtale for at
deaktivere mikrofonen.
"Mute slået til" vises i displayet.
2 Vælg "Fra" for at aktivere mikrofonen igen.
1 Tryk på knappen til telefonsøgning på basestationen.
Alle telefoner, der er registreret på basestationen, vil ringe i 30
sekunder.
2 Tryk på "Stop" eller en vilkårlig knap på telefonen for at afbryde
søgningen.
3 Tryk på, og hold Tastaturlås-knappen nede (knap 6 – billede 2E),
indtil "Tastatur Låst" og ikonet Tastaturlås vises på displayet.
4 Hvis du vil låse op igen, skal du vælge "Lås op" efterfulgt af
knappen for Tastatur låst #.
Tryk på '0' for at indsætte et mellemrum.
Tryk på #-knappen for at skifte mellem små og store bogstaver eller
tal.
Tryk på programmenutasten "Ryd" for at rette.
Side: 274
Dansk
87
Telefonbog
4 Telefonbog
Hver telefon har plads til op til 250 navne og numre. Navne kan være på op til 12 tegn og
numre op til 24 cifre. Du kan også vælge forskellige ringetoner for hver kontakt.
4.1 Sådan åbnes og søges der i telefonbogen
Der er to metoder til at få adgang til navnelisten i telefonbogen:
4.2 Sådan tilføjes en kontakt
4.3 Sådan ringes der op til en kontakt
4.4 Vis detaljer
1 Tryk på højre programmenutast "Navne", og vælg "Søg".
ELLER
2 Tryk på knappen Ned/Telefonbog.
3 Rul til det ønskede navn, eller indtast de første tegn i navnet.
Hvis telefonbogen er tom, vises "Telefonbog tom" på displayet.
1 Tryk på højre programmenutast "Navne".
2 Vælg "Tilføj kontakt".
3 Brug tastaturet til at indtaste navnet, og vælg derefter "OK".
4 Brug tastaturet til at indtaste nummeret, og vælg derefter "Gem".
5 Vælg den ønskede ringemelodi, og tryk på "Vælg".
Vælg "Standardmelodi", hvis du ikke ønsker en anden ringemelodi
for denne kontakt.
6 Vend tilbage til standby.
1 Tryk på knappen Ned/Telefonbog.
2 Vælg det ønskede navn, eller brug tastaturet til at indtaste det første
bogstav i navnet.
3 Tryk på Løft rør-knappen for at ringe op.
4 Vend tilbage til standby.
1 Tryk på knappen Ned/Telefonbog.
2 Vælg det ønskede navn, eller brug tastaturet til at indtaste det første
bogstav i navnet.
3 Vælg "Funktioner".
4 Vælg "Vis detaljer":
Navnet, nummeret og ringemelodien, som du har tilknyttet kontakten,
vises i displayet.
5 Tryk på "Opkald" for at ringe til nummeret, eller "Tilbage" for at gå
tilbage.
6 Vend tilbage til standby.
Side: 275
88
Telefonbog
4.5 Slet en kontakt
4.6 Slet alle poster
4.7 Rediger kontakt
4.8 Kopiering af en kontakt eller alle kontakter i telefonbogen til en
anden telefon
Kopiering af en kontakt til en anden telefon
1 Tryk på knappen Ned/Telefonbog.
2 Vælg det ønskede navn, eller brug tastaturet til at indtaste det første
bogstav i navnet.
3 Vælg "Funktioner".
4 Vælg "Slet kontakt", og bekræft.
1 Tryk på den højre programmenutast "Navne".
2 Vælg "Slet telefonbog", og bekræft.
1 Tryk på knappen Ned/Telefonbog.
2 Vælg det ønskede navn, eller brug tastaturet til at indtaste det første
bogstav i navnet.
3 Vælg "Funktioner".
4 Vælg "Rediger kontakt", og bekræft.
5 Tryk på programmenutasten "Ryd" for at slette, og brug tastaturet
til at ændre navnet.
6 Vælg "OK".
7 Rediger nummeret, og vælg "Gem".
8 Vælg den ønskede ringemelodi, og tryk på "Vælg".
9 Vend tilbage til standby.
- Kopieringen kan afbrydes, når der modtages et opkald.
- Når en anden telefon ikke er tilgængelig (uden for rækkevidde), eller
hukommelsen er fuld, viser displayet "Kopiering ej fuldført".
- Når kun en telefon er registreret, vises "Ikke tilgængelig" i to sekunder.
1 Tryk på knappen Ned/Telefonbog.
2 Vælg det ønskede navn, eller brug tastaturet til at indtaste det første
bogstav i navnet.
3 Vælg "Funktioner".
4 Vælg "Kopier kontakt".
5 Vælg "Til telefon".
De tilgængelige telefoner (alle de telefoner, der er registreret på
basestationen) vises.
6 Vælg den ønskede telefon, og bekræft.
Side: 276
Dansk
89
Nummerviser
Kopiering af alle telefonbogskontakter til en anden telefon
4.9 Hukommelsesstatus
4.10 Ændring af ringetone
5 Nummerviser
Når du modtager et opkald fra din faste telefonlinje, vises opkalderens telefonnummer på
telefonens display. Du kan også se opkalderens navn, hvis det transmitteres af
netværket. Hvis navnet er programmeret ind i telefonbogen, vises navnet i telefonbogen!
"Vent venligst..." vises på displayet.
"Kopier telefonbog?" vises på displayet på destinationstelefonen.
7 På destinationstelefonen trykkes på venstre menuknap for at
bekræfte eller højre menuknap for at annullere overførslen.
8 Vend tilbage til standby.
1 Tryk på den højre programmenutast "Navne".
2 Vælg "Kopier telefonbog".
3 Vælg "Til telefon".
De tilgængelige telefoner (alle de telefoner, der er registreret på
basestationen) vises.
4 Vælg den ønskede telefon, og bekræft.
"Vent venligst..." vises på displayet.
"Kopier telefonbog?" vises på displayet på destinationstelefonen.
5 Tryk på venstre menuknap for at bekræfte eller højre menuknap på
destinationstelefonen for at annullere overførslen.
6 Vend tilbage til standby.
1 Tryk på den højre programmenutast "Navne".
2 Vælg "Kopier telefonbog".
3 Vælg "Hukommelsesstatus".
Antallet af kontakter i telefonbogen vises + antallet af ledige poster.
4 Vend tilbage til standby.
1 Tryk på knappen Ned/Telefonbog.
2 Vælg det ønskede navn, eller brug tastaturet til at indtaste det første
bogstav i navnet.
3 Vælg "Funktioner".
4 Vælg "Ringetone".
5 Vælg den ønskede ringemelodi, og tryk på "Vælg".
6 Vend tilbage til standby.
Denne tjeneste fungerer kun, hvis du har abonnement på Opkalds-id/
Nummervisning. Kontakt venligst dit teleselskab.
Side: 277
90
Opkaldslister
5.1 Ventende opkald
Under et opkald høres en biplyd (banke på-tone), når et nyt opkald modtages (i
øretelefonen). Nummeret (eller navnet) vises på displayet. Hvis intet nummer/navn er
tilgængeligt, vises "Ventende opkald".
6 Opkaldslister
Hver telefon kan lagre 30 opkald på opkaldslisten (modtaget og ubesvaret), som kan
gennemses senere.
De sidste 20 udførte opkald gemmes også på opkaldslisten. Når hukommelsen er fuld,
erstatter nye opkald automatisk de ældste opkald i hukommelsen.
6.1 Nye opkald-alarm
6.2 Sådan vises nye ubesvarede opkald
6.3 Visning og opkald fra opkaldslisten
6.4 Kopiering af et opkaldslistenummer til telefonbogen
Denne tjeneste fungerer kun, hvis du har abonnement på Opkalds-id/
Ventende opkald.
0123456789
Ubesvarede opkald angives med teksten "Du har xx nye ubesvarede
opkald" eller af et ikon på den ledige skærm.
Nye ubesvarede opkald vises på listen med en blå prik efter
telefonnummeret eller opkalderens navn.
1 Tryk på venstre programmenutast "Vis". Kun ubesvarede opkald
vises på opkaldslisten Ubesvarede.
ELLER
2 Tryk på højre programmenutast "Tilbage" for at få vist på et senere
tidspunkt.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Opkaldslister".
3 Vælg "Ubesvarede opkald, modtagne opkald eller udførte opkald".
4 Rul gennem listen, og vælg "Funktioner".
5 Vælg "Vis detaljer" for at få vist opkalderens nummer, dato og
klokkeslæt.
6 Vælg "Opkald" for at ringe til nummeret.
7 Tryk på "Tilbage" for at gå til den forrige menu.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Opkaldslister".
3 Vælg "Ubesvarede opkald, modtagne opkald eller udførte opkald".
4 Rul gennem listen, og vælg "Funktioner".
5 Vælg "Gem nummer".
Side: 278
Dansk
91
Tilpasning af telefonen
6.5 Send en SMS til et opkaldslistenummer
6.6 Slet en kontakt
6.7 Slet alle poster
7 Tilpasning af telefonen
7.1 Ringetone og lydstyrke
Ringetone
Du kan vælge mellem 10 forskellige ringemelodier til interne og eksterne opkald.
6 Indtast navnet, og tryk på "Gem" for at bekræfte.
7 Vælg ringetonen, og tryk på "Vælg".
8 Tryk på "Tilbage" for at gå til den forrige menu.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Opkaldslister".
3 Vælg "Ubesvarede opkald, modtagne opkald eller udførte opkald".
4 Rul gennem listen, og vælg "Funktioner".
5 Vælg "Send meddelelse".
6 Skriv din meddelelse, og tryk på "Funktioner".
7 Vælg "Send" (du kan gemme, indsætte et symbol, en smiley eller
skabelon).
8 Nummeret er forudindtastet på skærmen. Tryk på "Send" for at
sende meddelelsen.
9 Tryk på "Tilbage" for at gå til den forrige menu.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Opkaldslister".
3 Vælg "Ubesvarede opkald, modtagne opkald eller udførte opkald".
4 Rul gennem listen, og vælg "Funktioner".
5 Vælg "Slet opkald".
6 Tryk på "Tilbage" for at gå til den forrige menu.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Opkaldslister".
3 Vælg "Slet opkald".
4 Rul gennem listen, og vælg "Ubesvarede opkald", "Modtagne
opkald", "Udførte opkald" eller "Alle opkald".
5 Vælg "Ja" for at bekræfte eller "Nej" for at annullere.
6 Tryk på "Tilbage" for at gå til den forrige menu.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
Side: 279
92
Tilpasning af telefonen
Ringestyrke
Du kan vælge imellem fem niveauer for ringelydstyrke på telefonen, eller du kan slå
ringetonen fra.
7.2 Telefonnavn
Du kan ændre det navn, der vises på telefonen under standby (maks. 10 tegn).
7.3 Tastaturlyde
4 Vælg "Ringetone".
5 Vælg "Eksternt opkald" for eksterne opkald, eller vælg "Interne
opkald" for interne opkald, og bekræft.
6 Vælg den ønskede melodi, og bekræft.
Når du ruller hen til en melodi, afspilles den.
7 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "Ringetonestyrke", og bekræft.
Den aktuelle indstilling vises.
5 Tryk på Op-knappen for at øge lydstyrken.
6 Tryk på Ned-knappen for at reducere lydstyrken.
7 Vælg "Gem" for at bekræfte.
8 Vend tilbage til standby.
Når du ændrer ringetonestyrken til "Fra", viser den ledige skærm ikonet for
deaktiveret ringetone .
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "Telefonnavn".
5 Indtast det ønskede navn.
6 Tryk på programmenutasten "Ryd" for at rette.
7 Vælg "Gem" for at bekræfte.
8 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "Tastaturlyd".
5 Vælg "Til" eller "Fra".
6 Vend tilbage til standby.
Side: 280
Dansk
93
Tilpasning af telefonen
7.4 Baggrundsbillede
Du kan vælge imellem 3 forskellige baggrundsbilleder, som vises i baggrunden under
standby.
7.5 Menufarve
7.6 Indstilling af kontrasten
7.7 Indstilling af timeout for lys
7.8 Indstilling af pauseskærm
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "Baggrundsbillede".
5 Vælg det billede, du vil have og bekræft.
Mens du ruller, skal du trykke på "Vis" for at få vist billedet.
6 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "Menufarve".
5 Vælg "Blå", "Orange" eller "Pink", og bekræft.
6 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "Displaykontrast".
5 Vælg den ønskede kontrast (lav, mellem eller høj).
6 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "Timeout for lys".
5 Vælg den ønskede timeout (15, 30 eller 45 sekunder).
6 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "Pauseskærm".
5 Vælg "Ur" eller "Ingen" pauseskærm, og bekræft.
6 Vend tilbage til standby.
Side: 281
94
Tilpasning af telefonen
7.9 Autotalk
Når der kommer et indgående opkald, og telefonen er i basestationen, tager telefonen
automatisk linjen, når den løftes fra basestationen. Denne funktion kan slås til eller fra.
7.10 PABX-adgangskode
Det er muligt at bruge din telefon med et forvalgsnummer. Når du ringer fra opkaldslisten
eller telefonbogen, anvendes dette forvalgsnummer automatisk foran resten af
nummeret.
7.11 Lydstyrke for indgående
På denne måde angives standardlydstyrke for telefonens øretelefon.
7.12 Brug af alarmfunktionen
Du kan have forskellige alarmindstillinger for hver telefon, der er registreret på din
basestation. Alarmen ringer kun på den pågældende telefon, og ikke på basestationen
eller på en anden telefon. Når der er indstillet en alarm, vises ikonet øverst på
displayet.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "Autotalk".
5 Vælg "Til" eller "Fra".
6 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "PABX-adgangskode".
5 Vælg "Indstil kode".
6 Indtast forvalgsnummeret, f.eks. '0' (kun et ciffer), og vælg "Gem".
ELLER
7 Vælg "Til" eller "Fra".
8 Vend tilbage til standby.
Når du ringer til et nummer manuelt, kaldes dette forvalgsnummer ikke
automatisk, men skal indtastes manuelt.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil telefon".
4 Vælg "Lydstyrke for indgående".
5 Vælg den ønskede lydstyrke (1 – 8), og bekræft.
6 Vend tilbage til standby.
Side: 282
Dansk
95
Baseindstillinger
Indstilling af alarmen
8 Baseindstillinger
8.1 Ringetone
Du kan vælge mellem fem forskellige ringemelodier.
8.2 Ringetonestyrke
Du kan vælge imellem fem ringetonestyrkeniveauer på telefonen.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Ur & Alarm".
3 Vælg "Alarm".
4 Vælg "Til".
5 Vælg "En gang", "Lyder dagligt" eller "Man-fre" og bekræft.
Hvis du har valgt "En gang", "Lyder dagligt" eller "Man-fre", viser
displayet:
Indtast tid:
00:00
6 Hvis du vil deaktivere alarmen, skal du vælge "Fra" og bekræfte.
7 Tryk på "Tilbage" for at gå til den forrige menu.
Hvis alarmen er indstillet til dagligt eller mandag til fredag, forbliver ikonet
på skærmen.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil base".
4 Vælg "Ringetone".
5 Vælg den ønskede melodi, og bekræft.
Når du ruller gennem melodierne, afspilles et eksempel.
6 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil base".
4 Vælg "Ringetonestyrke".
Den aktuelle indstilling vises.
5 Tryk på Op-knappen for at øge lydstyrken.
6 Tryk på Ned-knappen for at reducere lydstyrken.
7 Tryk på "Vælg" for at bekræfte.
8 Vend tilbage til standby.
Side: 283
96
Baseindstillinger
8.3 Opkaldsmodus
Der findes to opkaldsmoduser:
• DTMF/tone-opkald (mest almindelig)
• Pulseringsopkald (til ældre installationer)
Sådan skiftes opkaldsmodus:
8.4 Genkald (Flash-tid)
Tryk på Flash-knappen "R" (knap 8 – billede 2E) for at bruge bestemte tjenester på din
eksterne linje, såsom "ventende opkald" (hvis dit telefonselskab udbyder denne tjeneste),
eller for at viderestille opkald, hvis du bruger et omstillingsanlæg (PABX). Flash-knappen
"R" giver en kort afbrydelse af linjen. Du kan indstille flash-tiden til 100 ms eller 250 ms.
8.5 System-PIN
System-PIN bruges til registrering og afregistrering af håndsæt og andre valgfrie
indstillinger. Standardindstillingen for system-PIN-koden er 0000.
8.6 Ringeprioritet
Hvis du har registreret mere end en telefon, kan du vælge, hvilken telefon der skal ringe
først, før de andre begynder at ringe. Du kan også angive antallet af ringninger (2, 4 eller
6), hvorefter de andre telefoner begynder at ringe.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil base".
4 Vælg "Opkaldsmodus".
5 Vælg "Tone" eller "Pulsering".
6 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil base".
4 Vælg "Opkaldsmodus".
5 Vælg "Flash-tid 1" for kort flash-tid (100 msek.) eller "Flash-tid 2" for
lang flash-tid (250 msek.).
6 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil base".
4 Vælg "System-PIN".
5 Indtast den gamle PIN (0000 som standard), og vælg "Gem".
6 Indtast den nye PIN, vælg "OK", og gentag dette.
7 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
Side: 284
Dansk
97
Standardindstilling
8.7 Første ring til/fra
Hvis du har Vis nummer-tjeneste, ringer telefonen ikke, før opkalderens oplysninger er
modtaget. Du kan indstille dine telefoner til at ringe uden at vente på opkalderens
oplysninger ved at slå den første ringning til:
9 Standardindstilling
Du kan gendanne telefonens oprindelige standardindstillinger. Det påvirker ikke
telefonbogen, opkaldslisten, brugerdata eller registrering af telefoner.
10 Notesbog
Du kan indstille fem begivenheder (aftaler eller påmindelser), som du kan give et navn og
en dato- eller tidsalarm. Begivenheden kan vises som en tekstmeddelelse med eller uden
alarm. Begivenhederne gemmes i telefonen, så hver telefon kan indeholde sine egne
begivenheder. Når påmindelse er slået til, vises begivenhedens navn sammen med
alarmikonet i et minut.
3 Vælg "Indstil base".
4 Vælg "Ringeprioritet".
5 Vælg "Alle telefoner" eller "Vælg telefon".
Hvis "Vælg telefon" er markeret:
6 Vælg den telefon, der skal ringe først.
7 Indstil ringeforsinkelsen til 2, 4 eller 6 ringninger, og bekræft.
8 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil base".
4 Vælg "Første ring".
5 Vælg "Til" eller "Fra", og bekræft.
6 Vend tilbage til standby.
Når du slår første ring til, høres standardringetonen først. Når opkalderens
oplysninger vises, skifter telefonen til den valgte ringetone.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Indstillinger".
3 Vælg "Indstil base".
4 Vælg "Nulstil alt".
5 Vælg "Ja" for at bekræfte eller "Nej" for at annullere.
6 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Notesbog" og bekræft.
3 Vælg en af de fem aftaler, og vælg "Funktioner".
Sådan tilføjes en aftale:
4 Vælg "Tilføj post".
Side: 285
98
SMS
Opkalderens oplysninger gemmes altid (uanset om opkaldet er besvaret) i opkaldslisten.
Når listen er fuld, og der modtages et nyt opkald, fjernes det ældste opkald.
11 SMS
Du kan sende og modtage SMS-beskeder med din telefon. I dette afsnit beskrives brugen
af SMS-funktionen.
Telefonen gemmer beskeder, der er modtaget i Indbakke. Du kan gemme op til 50 SMS-
beskeder på tværs af alle telefoners udbakker, kladde-bakker og indbakker.
Beskeder, der er klar til at blive sendt til SMS-serveren, ligger i Udbakke.
5 Indtast et navn for begivenheden (maks. 24 tegn), og bekræft.
6 Indtast datoen og klokkeslættet, og bekræft.
7 Vælg "Lydløs", hvis du vil have en visuel angivelse, eller "Alarm",
hvis du vil have både en visuel og akustisk advarsel.
8 Hvis du har indstillet "Alarm", bliver du spurgt, om du vil aktivere den
"En gang" eller "Årligt" (for fødselsdage).
9 Hvis du har indstillet den til "En gang", kan du vælge "Ved
begivenhedens tid" eller "30 min. før".
Sådan redigeres aftalen:
10 Vælg "Rediger begivenhed", og bekræft.
11 Rediger begivenhedens navn, og vælg "Gem".
12 Angiv dato og klokkeslæt for begivenheden, og vælg "Gem".
13 Vælg "Lydløs" eller "Alarm", og bekræft.
Sådan slettes aftalen:
14 Vælg "Slet begivenhed", og bekræft.
15 Vælg "Ja" for at bekræfte eller "Nej" for gå tilbage.
16 Vend tilbage til standby.
Sådan slettes alle begivenheder:
17 Vælg "Slet alle begivenheder", og bekræft.
18 Vælg "Ja" for at bekræfte eller "Nej" for gå tilbage.
Sådan vises detaljerne:
19 Vælg "Vis detaljer", og bekræft.
20 Vælg "Ja" for at bekræfte eller "Nej" for gå tilbage.
Sådan sendes oplysningerne som en tekstmeddelelse:
21 Vælg "Send som tekstmeddelelse", og bekræft.
22 Begivenheden vises som en tekstmeddelelse, som du kan redigere.
23 Vælg "Funktioner".
24 Vælg "Send".
25 Indtast telefonnummeret, eller vælg "Søg".
26 Vælg "Gem" for at sende begivenheden som en SMS.
27 Vend tilbage til standby.
Denne tjeneste fungerer kun, hvis du har abonnement på Vis nummer/SMS.
Side: 286
Dansk
99
SMS
Beskeder, der er gemt, placeres i bakken Kladde.
11.1 Sådan skrives en SMS
Metoden er den samme som den, du bruger til at indtaste et navn i telefonbogen (“4
Telefonbog” ). Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på '0', og hvis du vil skifte
fra store til små bogstaver, skal du trykke på '#'. Det resterende antal tegn pr. besked
vises øverst til højre på skærmen.
11.2 Afsendelse af en SMS
11.3 Læsning og visning af listen over modtagne beskeder (Indbakke)
Displayet på telefonen angiver, om du har modtaget nye beskeder. Ikonet vises
sammen med "Du har X nye meddelelser".
Når der er en ny besked:
Før du sender og modtager SMS-beskeder, skal du indstille
telefonnummeret til dit netværks SMS-center til udgående og indgående
beskeder (se “ Numre på SMS-servicecentre” ).
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Skriv besked".
4 Begynd at skrive beskeden.
5 Vælg "Funktioner".
Sådan gemmes beskeden i mappen Kladde, så du kan sende den
senere:
6 Vælg "Gem meddelelse".
Sådan tilføjes en smiley:
7 Vælg "Indsæt smiley".
8 Vælg et af smiley-symbolerne, og vælg "Indsæt".
Sådan indsættes en af skabelonteksterne:
9 Vælg "Brug skabelon".
10 Vælg en af skabelonteksterne, og vælg "Indsæt".
Sådan tilføjes et symbol:
11 Vælg "Indsæt symbol".
12 Vælg et af symbolerne, og vælg "Indsæt".
Sådan sendes beskeden:
13 Vælg "Send".
14 Indtast telefonnummeret, og vælg "Send".
I stedet for at indtaste et tal med det numeriske tastatur kan du vælge et tal
fra telefonbogen ved at trykke på venstre programtast "Søg".
1 Tryk på venstre programtast "Læs".
Listen i Indbakke vises på displayet. Dette er en kombination af nye og
læste beskeder. Nye beskeder er markeret med et blåt prikikon .
Side: 287
100
SMS
Sådan læses indbakken via menuen:
11.4 Læsning og afsendelse af den gemte besked (mappen Kladde)
Hvis du gemmer en besked for at færdiggøre eller sende den senere, gemmes den i
bakken Kladde. Du kan skrive en besked og gemme den i bakken Udkast for at sende
den senere. Der kan kun gemmes en besked i hver brugers kladdebakke.
Sådan redigeres eller sendes tekster i kladdemappen:
Du har nu samme muligheder som ved læsning af indbakken.
2 Rul gennem listen, og vælg "Læs" for at læse beskeden.
3 Vælg "Funktioner".
Sådan slettes beskeden:
4 Vælg "Slet", og bekræft med "Ja". Tryk på "Nej" for at annullere.
Sådan besvares beskeden:
5 Vælg "Svar".
6 Skriv din besked, og vælg "Funktioner". På samme måde som når
du skriver en ny besked, kan du vælge at sende, gemme eller bruge
en skabelon osv.
7 Vælg "Send".
Sådan videresendes beskeden til at andet nummer:
8 Vælg "Videresend".
9 Rediger beskeden om nødvendigt, og vælg "Funktioner". På
samme måde som når du skriver en ny besked, kan du vælge at
sende, gemme eller bruge en skabelon osv.
10 Vælg "Send".
Sådan ringes der op til nummeret:
11 Vælg "Brug nummer", og bekræft. Nummeret ringes op automatisk.
Sådan gemmes nummeret i telefonbogen:
12 Vælg "Gem nummer".
13 Rediger navnet, og vælg "Gem".
14 Rediger telefonnummeret om nødvendigt, og vælg "Gem".
Sådan vises beskedens oplysninger:
15 Vælg "Beskeddetaljer".
16 Afsenderens nummer vises. Tryk på "Ring", hvis du vil ringe til
nummeret.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Indbakke".
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Kladder".
4 Vælg "Rediger" for at redigere beskedens indhold.
5 Vælg "Funktioner".
Side: 288
Dansk
101
SMS
11.5 Brug af udbakken
Udbakken indeholder alle beskeder, der er klar til at blive sendt eller ikke er blevet sendt
på grund af fejl. Der er plads til op til fem beskeder i udbakken. Hvis der sendes mere end
fem beskeder, slettes den ældste afsendte besked.
Sådan læses udbakken:
11.6 Skabelonbeskeder
Du kan oprette dine egne skabelonbeskeder, som du kan bruge, når du skriver en
besked. Telefonen kan rumme op til tre skabeloner á maks. 32 tegn. Som standard er
skabelonerne tomme.
Sådan redigeres dine egne beskeder:
11.7 Sletning af beskeder
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Udbakke".
4 Vælg beskeden, og vælg "Læs".
5 Vælg "Funktioner".
Sådan videresendes beskeden til at andet nummer:
6 Vælg "Videresend".
7 Rediger beskeden om nødvendigt, og vælg "Funktioner". På
samme måde som når du skriver en ny besked, kan du vælge at
sende, gemme eller bruge en skabelon osv.
8 Vælg "Send".
Sådan slettes beskeden:
9 Vælg "Slet", og bekræft med "Ja". Tryk på "Nej" for at annullere.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Skabeloner".
4 Vælg skabelonbeskeden, og vælg "Funktioner".
Sådan redigeres beskeden:
5 Vælg "Rediger" for at redigere, og vælg "Gem" for at gemme.
Sådan slettes beskeden:
6 Vælg "Slet", og bekræft.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Slet meddelelser".
4 Vælg "Indbakke", "Kladde", "Udbakke" eller "Alle meddelelser".
5 Vælg "Ja" for at bekræfte eller "Nej" for at annullere.
Side: 289
102
SMS
11.8 SMS-indstillinger
Numre på SMS-servicecentre
For at sende og modtage SMS-beskeder skal du have telefonnummeret på dit netværks
SMS-center. Disse numre er forudindlæst i telefonen. Hvis du kommer til at slette
afsendelses- og modtagelsesnumrene på SMS-servicecentrene, skal de genindtastes,
før SMS-tjenesten virker.
Orbit kan gemme numrene på to SMS-servicecentre, et til indgående og et til udgående
beskeder. SMS-servicenummeret for udgående beskeder ringes op af telefonen, hver gang
du sender en SMS.
Sådan angives numrene på SMS-servicecentre
Hvis der modtages et opkald fra et nummer, som svarer til et af disse SMS-centernumre,
ved telefonen, at der er tale om et opkald fra SMS-centeret, og opkaldet besvares
automatisk, så beskederne kan modtages.
Alarmtone for besked
Når du modtager en tekstbesked, høres alarmtonen for besked. Disse biplyde kan slås til
eller fra:
Angivelse af beskedstørrelse
En standardtekstbesked omfatter maksimalt 160 tegn. Du kan indstille en besked til at
omfatte op til 612 tegn, og beskeden vil blive sendt som fire beskeder på hver 160 tegn:
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Tekstindstillinger".
4 Vælg "Servicecentre".
5 Vælg "Modtagercenter" eller "Sendcentre".
6 Vælg "Center 1".
7 Indtast nummeret for centret, og tryk på "Gem".
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Tekstindstillinger".
4 Vælg "Meddelelsesalarm".
5 Vælg "Ja" eller "Nej".
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Tekstindstillinger".
4 Vælg "Meddelelsesstørrelse".
5 Vælg "160 tegn" eller "612 tegn".
Side: 290
Dansk
103
SMS
11.9 Brugerområder
Hvis du har mere end en SMS-terminalenhed på samme telefonlinje, skal du oprette
forskellige brugerområder. Hver bruger kan have sin egen indbakke og udbakke, som
åbnes ved hjælp af en PIN-kode. Når hver bruger får sin egen underadresse, kan
brugeren kun modtage sine egne private beskeder.
For at modtage personlige SMS-beskeder skal du give dine kontaktpersoner dit
underadressenummer, så de kan føje det til dit standardtelefonnummer (se nedenfor).
Hvis der ikke tilføjes en underadresse til dit telefonnummer, eller der angives "0",
modtager alle enheder beskeden.
Du kan ændre underadressenummeret, men kun til tallene 0 – 9:
Tilføjelse af en brugerpostkasse
Åbning og læsning af indholdet i din egen postkasse
Så snart der er oprettet en postkasse, og du åbner "SMS"-menuen, vises de anvendte
postkasser. Du kan åbne postkassen "Generel bruger" uden PIN-kode, mens de andre
er beskyttede af PIN-koder.
Når der er en ny besked:
Kontaktpersonerne skal føje din underadresse til dit telefonnummer, når de
sender dig en personlig SMS.
F.eks.: Hvis din personlige underadresse er "1", og dit telefonnummer er
123456789, skal de sende deres SMS-beskeder til: 1234567891! Det er
dette nummer, du skal huske at oplyse til dine kontaktpersoner.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Tekstindstillinger".
4 Vælg "Brugere".
5 Vælg en af brugerne, og vælg "Funktioner".
6 Vælg "Rediger".
7 Indtast brugernavnet (maks. 8 tegn), og tryk på "Gem".
8 Brug den viste underadresse, eller angiv din egen underadresse (0
– 9).
9 Tryk på "Gem".
10 Indtast den firecifrede PIN-kode til postkassen, og tryk på "Gem".
11 Indtast PIN-koden igen, og tryk på "Gem".
1 Tryk på venstre programtast "Læs".
Postkasserne vises. Postkasser med nye beskeder er markeret med
blå prikker .
2 Rul gennem listen, og vælg den ønskede postkasse.
3 Indtast PIN-koden for postkassen, og tryk på OK.
4 Vælg den ønskede besked, og tryk på "Læs".
Side: 291
104
SMS
Redigering af en brugerpostkasse
Sletning af en brugerpostkasse
Indstilling af underadresse for fælles postkasse
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Rul til den ønskede postkasse, og tryk på "Vælg".
4 Indtast den firecifrede PIN-kode, og tryk på OK.
5 Vælg "Tekstindstillinger".
6 Vælg "Brugere".
7 Rul til den postkasse, du vil redigere, og tryk på "Funktioner".
8 Vælg "Rediger".
9 Indtast den firecifrede PIN-kode, og tryk på OK.
10 Rediger navnet, og tryk på "Gem".
11 Indtast den nye underadresse, og tryk på "Gem".
12 Indtast den nye firecifrede PIN-kode, og tryk på "Gem".
13 Indtast PIN-koden igen, og tryk på "Gem".
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Rul til den postkasse, du vil redigere, og tryk på "Vælg".
4 Indtast den firecifrede PIN-kode, og tryk på OK.
5 Vælg "Tekstindstillinger".
6 Vælg "Brugere".
7 Rul til den postkasse, du vil redigere, og tryk på "Funktioner".
8 Vælg "Slet".
9 Vælg "Ja" for at bekræfte eller "Nej" for at annullere.
10 Indtast den firecifrede PIN-kode, og tryk på OK.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "SMS".
3 Vælg "Tekstindstillinger".
4 Vælg "Postkassenummer".
5 Indtast den nye underadresse, og tryk på "Gem".
Hvis du angiver et nummer, der allerede er i brug, høres en biplyd. Angiv et
andet nummer for at undgå det.
Side: 292
Dansk
105
Ekstra håndsæt og basestationer
12 Ekstra håndsæt og basestationer
Der kan knyttes op til 5 telefoner til hver base. Hver telefon kan registrere op til fire
basestationer, og brugeren kan vælge den ønskede basestation.
12.1 Tilføjelse af en ny telefon
Sådan indstilles basestationen til registreringsmodus:
På telefonen:
12.2 Fjernelse af en telefon
Denne fremgangsmåde skal udføres på en anden telefon end den, du vil fjerne.
12.3 Vælg en basestation
Du kan skifte basestation for dine telefoner. Telefonen skal først registreres hver for sig
med hver sin basestation.
Kun nødvendigt, når du har afregistreret en telefon, eller når du har købt en
ny.
1 Tryk på basestationens telefonsøgningstast i tre sekunder.
I disse 60 sekunder er basestationen klar til registrering.
1 Hvis telefonen er ny, vises "Registrer". Tryk på "Menu", og vælg
"Registrering".
ELLER
2 Åbn menuen.
3 Vælg "Registrering".
4 Vælg "Registrer telefon".
5 Vælg det nummer på basestationen, der skal tilknyttes telefonen (1
– 4), og bekræft.
6 Indtast systemets PIN-kode (0000 som standard), og bekræft.
7 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Registrering".
3 Vælg "Afregistrer".
4 Indtast systemets PIN-kode (0000 som standard), og bekræft.
5 Rul til den telefon, der skal fjernes, og bekræft.
6 Vælg "Ja" for at bekræfte eller "Nej" for at annullere.
7 Vend tilbage til standby.
1 Åbn menuen.
2 Vælg "Registrering".
3 Vælg "Vælg base".
4 Rul til den basestation, du vil bruge, og bekræft. Den anvendte
basestation er markeret med "I brug".
Side: 293
106
Ekstra håndsæt og basestationer
12.4 Brug af samtaleanlægsfunktionen
Sådan ringer du til en intern telefon
Viderestilling af et eksternt opkald til en anden telefon
Under et eksternt opkald:
Konferenceopkald
Du kan tale mellem to telefoner og en ekstern linje på samme tid.
Under et eksternt opkald:
Besvarelse af et eksternt opkald under intern kommunikation
Når du benytter samtaleanlægget sammen med en anden telefon, kan du stadig besvare
eksterne opkald. Sådan besvares et indkommende opkald:
1 Tryk på INT-knappen.
Skærmen viser "Internt opkald".
2 Indtast det interne nummer på det håndsæt, du vil ringe til (1 – 5).
3 Tryk på "OK" for at ringe.
4 Tryk på Læg på-knappen for at afslutte samtalen, eller placer
telefonen i basestationen.
1 Tryk på INT-knappen.
Din eksterne samtale placeres i kø.
Skærmen viser "Internt opkald".
2 Indtast det interne nummer på den telefon, du vil ringe til (1 – 5).
3 Tryk på "OK" for at ringe.
4 Når det interne opkald besvares, skal du trykke på Læg på-knappen
for at viderestille opkaldet.
ELLER
3 Hvis det interne opkald ikke besvares, skal du trykke på INT-
knappen for at hente den eksterne samtale eller skifte fra den ene
til den anden.
4 Tryk på Læg på-knappen for at afslutte samtalen, eller placer
telefonen i basestationen.
1 Tryk på INT-knappen.
Din eksterne samtale placeres i kø.
Skærmen viser "Internt opkald".
2 Indtast det interne nummer på den telefon, du vil ringe til (1 – 5).
3 Tryk på "OK" for at ringe.
4 Når det interne opkald besvares, skal du vælge "Inviter".
"Konferenceopkald" vises på skærmen.
5 Tryk på Læg på-knappen for at afslutte samtalen, eller placer
telefonen i basestationen.
1 Tryk på Læg på-knappen. Den interne kommunikation afbrydes nu.
2 Tryk på Løft rør-knappen. Du kommunikerer nu med den eksterne
opkalder.
Side: 294
Dansk
107
Fejlsøgning
13 Fejlsøgning
14 Tekniske data Tekniske specifikationer
Symptom Mulig årsag Løsning
Tomt display Batterierne er tomme Kontroller batteriernes placering
Genoplad batterierne
Telefon slukket Tænd telefonen
Ingen tone Telefonledning tilsluttet
forkert
Kontroller tilslutning af
telefonledningen
Linjen er optaget af en anden
telefon
Vent, indtil den anden telefon er
lagt på
Ikonet blinker Telefon uden for
dækningsområdet
Flyt telefonen tættere på
basestationen
Basestationen har ingen
strømforsyning
Kontroller strømforsyningen til
basestationen
Telefonen er ikke registreret
på basestationen
Registrer telefonen på
basestationen
Basestation eller telefon
ringer ikke
Ringetonen er slået fra eller
lydstyrken er for lav
Juster ringelydstyrken
Ikke muligt at viderestille
opkald på PABX
Flash-tiden er for kort eller for
lang
Skift flash-tid
Telefonen reagerer ikke på
tastetryk
Håndteringsfejl Tag batterierne ud, og sæt dem på
plads igen
Standard DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)
Frekvens 1880 – 1900 MHz
Antal kanaler 120 duplekskanaler
Modulation GFSK
Talekodning 32 kbit/s
Emissionsstrøm 10 mW (gennemsnitlig strøm pr. kanal)
Rækkevidde 300 m udendørs/maks. 50 m indendørs
Antal telefoner Op til 5
Strømforsyning til basestation 230 V/50 Hz/7,5 V jævnstrøm 300 mA
Batterier til telefonen: To genopladelige AAA-batterier, NiMh 1,2 V, 750 mA
Telefon, driftstid 110 timer i standby
Side: 295
108
Topcom reklamationsret
15 Topcom reklamationsret
15.1 Reklamationsret
Enheder fra Topcom er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist.
Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed. Der er ingen
reklamationsret på standard- eller genopladelige batterier (af typen AA/AAA).
Forbrugsdele eller defekter, som kun har ubetydelig indvirkning på brugen eller udstyrets
værdi, dækkes ikke.
Reklamationsretten skal dokumenteres ved at den originale regning eller kvittering
vedlægges, hvorpå købsdato samt enhedens type er anført.
15.2 Håndtering af fejlbehæftede enheder
Den defekte enhed sendes retur til et Topcom servicecenter vedhæftet gyldig
købskvittering og et udfyldt servicekort.
Hvis enheden får en defekt inden for reklamationsfristen, vil Topcom eller dennes officielt
udnævnte servicecenter, uden vederlag reparere enhver defekt, som måtte skyldes fejl i
materialer eller fremstilling. Topcom vil efter eget skøn indfri reklamationsrettens
forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte fejlbehæftede enheder eller reservedele
på disse. Ved udskiftning/ombytning kan farve og model variere fra den købte enhed.
Den oprindelige købsdato bestemmer reklamationsrettens begyndelse.
Reklamationsretten bliver ikke udvidet, hvis enheden udskiftes eller repareres af Topcom
eller dets udpegede servicecentre.
15.3 Undtagelser fra reklamationsretten
Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader,
der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af Topcom,
bortfalder reklamationsretten. Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der
skyldes ydre faktorer såsom lynnedslag, vand- og brandskader, samt skader der skyldes
transport. Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret,
fjernet eller er gjort ulæselige. Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er
blevet repareret, ændret eller modificeret af køber.
Telefon, taletid 11 timer
Normale brugsbetingelser +5 – +45 °C
Opkaldstype Pulsering/Tone
Flash-tid 100 eller 250 ms
Basesstations størrelse ca. 112 x 112 x 64 mm (L x B x H)
Telefons størrelse ca. 34 x 52,5 x 154 mm (L x B x H)
Basestations vægt med
adapter
Basestations vægt uden
adapter
ca. 319 g
ca. 135 g
Telefons vægt med batterier ca. 124 g
Side: 296
Dette apparat må kun bruges sammen med genopladelige batterier. Hvis du ønsker at
udskifte de originale batterier, der følger med apparatet, bedes du checke, om disse
batterier er genopladelige og passer til apparatet. Alkaline-batterier må under ingen
omstændigheder bruges i håndsættene.
Hvis du bruger alkaline batterier og sætter håndsættet i basen, vil de blive varme og kan
eksplodere. Al skade, der kan opstå på grund af dette, kan ikke dækkes af producenten,
og heraf følgende skader på apparatet er ej heller dækket af garantien. Alle omkostninger
til reparationer pålægges dig.
16 Anordningens bortskaffelse (miljøhensyn)
Ved slutningen af produktets livscyklus må du ikke smide produktet i det
normale husholdningsaffald, men skal bringe det til en genbrugsplads for
elektrisk og elektronisk udstyr. Det fremgår af symbolet på produktet,
brugervejledningen og/eller emballagen.
Nogle af produktmaterialerne kan genbruges, hvis de afleveres på en genbrugsplads.
Ved at sørge for, at nogle dele eller råmaterialer fra de brugte produkter genbruges, er
du med til at beskytte miljøet.
Vær venlig at kontakte kommunen, hvis du har brug for flere oplysninger om
indsamlingssteder i lokalområdet.
17 Rensning
Rens telefonen med en let fugtet eller en antistatisk klud. Brug aldrig rensemidler eller
ætsende opløsningsmidler.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Kensington Orbit.

Stil et spørgsmål om Kensington Orbit

Har du et spørgsmål om Kensington Orbit men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Kensington Orbit. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Kensington Orbit så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.