Kärcher FC 5 Premium manual

Få vist brugermanualen for Kärcher FC 5 Premium below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Kärcher
  • Product: Fejekoste
  • Model/navn: FC 5 Premium
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 61
– 5
Læs den originale driftsvejledning in-
den første brug, følg anvisningerne og
opbevar vejledningen til senere brug
eller til den næste ejer.
Gulvrenseren må kun anvendes til rengøring af hårde
gulve i private husholdninger og kun på vandfaste hårde
gulve.
Rens ingen belægninger, som f.eks. ubehandlede kork-
gulve, der er følsomme overfor vand (fugtighed kan
trænge ind og beskadige gulvet).
Maskinen er egnet til rengøring af PVC, linoleum, fliser,
sten, olie- og voksbehandlet parket, laminat samt alle
gulvbelægninger.
Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballa-
gen ud sammen med det almindelige hushold-
ningsaffald, men aflever den til genbrug.
Udtjente apparater indeholder værdifulde mate-
rialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Afle-
ver derfor udtjente apparater på en genbrugs-
station eller lignende.
Elektriske og elektroniske maskiner indeholder ofte be-
standdele, der ved forkert omgang eller forkert bortskaf-
felse kan udgøre en mulig fare for menneskers sundhed
og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse
bestanddele imidlertid nødvendige. Maskiner kendeteg-
net med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet.
Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:
www.kaercher.com/REACH
Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontrol-
ler ved udpakningen, om indholdet er komplet.
Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør
eller ved transportskader.
Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en
garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
Informationer om tilbehør og reservedele findes
www.kaercher.com
I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlag-
te garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet af-
hjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De øn-
sker at gøre garantien gældende, bedes De henvende
Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice
medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)
Indhold
Generelle henvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 5
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 6
Beskrivelse af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . DA 8
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 8
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 8
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 9
Pleje og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . DA 10
Hjælp ved fejl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 11
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 12
Generelle henvisninger
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Miljøbeskyttelse
Leveringsomfang
Reservedele
Garanti
Symboler på maskinen
BEMÆRK
Under rengøringsarbejdet må markeringen
„MAX“ på snavsevandsbeholderen ikke
overskrides.
Vær opmærksom på følgende fremgangs-
måde:
1.
Tøm først snavsevandsbeholderen.
2.
Påfyld derefter friskvandsbeholderen.
62 DA
Side: 62
– 6
– Ud over henvisningerne i
denne brugsanvisning skal
lovens generelle sikkerheds-
og ulykkesforebyggelsesfor-
skrifter overholdes.
– Advarsels- og henvisnings-
skilte på damprenseren giver
vigtige anvisninger for farefri
drift.
 FARE
Henviser til en umiddelbar fare,
der fører til alvorlige kvæstelser
eller til døden
몇 ADVARSEL
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til alvorlige
kvæstelser eller til døden.
몇 FORSIGTIG
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til lette person-
skader.
BEMÆRK
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til materiel ska-
de.
 FARE
 Renseren må ikke bruges i
svømmebassiner som inde-
holder vand.
 Kontroller at renser og tilbe-
hør er korrekt og i orden før
brug. Hvis maskinen ikke er i
en fejlfri tilstand, må den ikke
benyttes.
 En beskadiget tilslutningsled-
ning skal omgående udskiftes
af en autoriseret kundeser-
viceafdeling/el-installatør.
 Rør aldrig ved netstik og stik-
kontakt med fugtige hænder.
 Før alle service- og vedlige-
holdelsesarbejder skal ma-
skinen afbrydes og stikket
trækkes ud.
 Reparationsarbejder på
damprenseren må kun udfø-
res af den autoriserede kun-
deservice.
 Forbindelsen net-/forlænger-
ledning må aldrig ligge i vand.
몇 ADVARSEL
 Maskinen skal altid tilsluttes
et elektrisk stik, der er instal-
leret af en el-installatør iht.
IEC 603064.
 Maskinen må kun sluttes til
vekselstrøm. Spændingen
skal svare til angivelsen på ty-
peskiltet.
 Tilslut damprenseren til stik-
dåser med tilkoblet FI-sikker-
hedsafbryder i vådrum, f.eks.
badeværelser.
 Anvend kun stænkvandsbe-
skyttede forlængerkabler
med en min. diameter på 3x1
mm².
 Tilkoblinger på strøm- eller
forlængerledninger må kun
udskiftes med nogle som har
samme stænkvandsbeskyt-
telse og samme mekaniske
styrke.
Sikkerhedsanvisninger
Faregrader
Elektriske Komponenter
63
DA
Side: 63
– 7
몇 FORSIGTIG
 Undgå at køre over, klemme,
rive eller lign. i net- eller for-
længerledninger, da dette
ødelægger eller beskadiger
dem. Beskyt netledningerne
mod varme, olie og skarpe
kanter.
 FARE
 Brugeren skal anvende høj-
tryksrenseren iht. dens an-
vendelsesformål. Han skal
tage hensyn til lokale forhold
og holde øje med, om der er
personer i nærheden, når han
arbejder med aggregatet.
 Det er forbudt at bruge høj-
tryksrenseren i områder, hvor
der er eksplosionsfare.
 Ved anvendelse af dampren-
seren i fareområder skal de
relevante sikkerhedsforskrif-
ter overholdes.
 Renseren må ikke bruges,
hvis den før enten er faldet
ned, er tydeligt beskadiget el-
ler utæt.
몇 ADVARSEL
 Højtryksrenseren må ikke an-
vendes af børn eller af perso-
ner, der ikke er blevet instrue-
ret i brugen.
 Apparatet er ikke beregnet til
at blive brugt af personer (in-
klusive børn), hvis fysiske,
sensoriske eller åndelige ev-
ner er indskrænket eller af
personer med manglende er-
faring og/eller kendskab med
mindre disse personer over-
våges af en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed,
eller blev trænet i apparatets
håndtering og de evt. resulte-
rende farer.
 Børn må ikke lege med appa-
ratet.
 Børn skal være under opsyn
for at sørge for, at de ikke le-
ger med maskinen.
 Opbevar renseren utilgænge-
ligt for børn så længe den er
tændt eller ikke helt kølet af.
 Maskinen bør kun bruges og
opbevares iht. beskrivelsen,
hhv. figuren!
몇 FORSIGTIG
 Inden der arbejdes med eller
ved maskinen, skal det sik-
res, at maskinen står stabilt
for at forhindre ulykker eller
beskadigelser/kvæstelser
ved at maskinen vælter.
 Hæld aldrig opløsningsmid-
ler, væsker, der indeholder
opløsningsmidler eller ufor-
tyndede syrer (f.eks. rengø-
ringsmidler, benzin, farve-
fortynder og acetone) i vand-
beholderen, da de angriber
materialerne i apparatet.
 Lad aldrig damprenseren
være uden opsyn, mens den
er i drift.
 Hold legemsdele (f.eks. hår,
fingre) væk fra de roterende
rengøringsvalser.
 Beskyt hænderne under ren-
gøring af sugehovedet, da
der er fare for tilskadekomst
pga. spidse genstande (f.eks.
splinter).
Sikker brug
64 DA
Side: 64
– 8
BEMÆRK
 Tænd kun for apparatet, når
friskvandsbeholderen og
snavsevandsbeholderen er
sat i.
 Der må ikke opsuges skarpe
eller større genstande (f.eks.
glasskår, små sten, legetøjs-
dele) med apparatet.
 Eddikesyre, afkalkningsmid-
ler, æteriske olier eller lignen-
de stoffer må ikke fyldes i
friskvandsbeholderen.Undgå
også at opsuge disse stoffer.
 Ventilationsåbningerne på
apparatet må ikke tildækkes.
 Anvend kun apparatet på hår-
de gulve med vandfast be-
lægning (f.eks. lakerede par-
ketgulve, emaljerede fliser, li-
noleum).
 Apparatet må ikke anvendes
til rengøring af tæpper og
gulvtæpper.
 Apparatet må ikke føres hen
over gulvvarmegitre. Det ud-
strømmende vand kan ikke
opsuges af apparatet, hvis
det føres hen over et gitter.
 Sluk for apparatet på hoved-
afbryderen / kontakten ved
længere arbejdspauser og
træk stikket ud.
 Apparatet må ikke bruges
ved temperaturer under 0 °C.
 Beskyt damprenseren mod
regn. Må ikke opbevares
udendørs.
 Se figurerne på side 4!
 Se figurerne på side 4!
Figur
 Sæt håndtagslisten helt ind i grundenheden, indtil
du kan høre et klik.
Håndtagslisten skal være fast monteret i apparatet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen, så det
står sikkert.
Figur
 Tag fat i håndtaget og tag friskvandsbeholderen ud
af apparatet.
Figur
 Åbn tankdækslet.
 Fyld friskvandsbeholderen op med koldt eller lun-
kent vand fra vandhanen.
 Der kan om nødvendigt påfyldes hhv. rengørings-
eller plejemiddel fra KÄRCHER i ferskvandstan-
ken.*
Se kapitlet "Rengørings- og plejemiddel".
 Markeringen „MAX“ må ikke overskrides ved på-
fyldningen.
 tanklåg skal lukkes.
Figur
 Sæt friskvandstanken ind i maskinen.
 Friskvandsbeholderen skal være fast monteret i
apparatet.
BEMÆRK
*Overhold den anbefalede dosering for hhv. rengørings-
eller plejemidlet.
Beskrivelse af apparatet
1 TIL-/FRA-knap
2 Håndtag
3 Kabelholder
4 Strømkabel
5 Kalbelclips
6 Bæregreb
7 Låg til snavsevandsbeholder/afstryger
8 Snavsevandsbeholder
9 Håndtagsfordybning, rengøringsvalse
10 Rengøringsvalser
11 Afdækning, sugehoved
12 Lås på sugehoved
13 Ferskvandtank
14 Håndtag, friskvandsbeholder
15 Rengørings-/parkeringsstation
16 Målebæger
17 Filterindsats
18 Rensemiddel RM 536
Montering
Ibrugtagning
Påfyld ferskvandstanken
65
DA
Side: 65
– 9
BEMÆRK
Figur
Apparatet må kun opsuge snavs og væske (maks. 250
ml).
Figur
Fjern om nødvendigt genstande, som f.eks. glasskår,
små sten, skruer eller legetøjsdele, fra gulvet, inden ar-
bejdet påbegyndes.
Kontrollér gulvets vandbestandighed et diskret sted, in-
den apparatet anvendes. Rens ikke gulvbelægninger,
der er følsomme overfor vand, såsom ubehandlede
korkgulve (fugtighed kan trænge ind og beskadige gul-
vet).
Bemærk
Hold håndtaget i den ene hånd og netkablet i den an-
den, så du ikke falder over netkablet.
Figur
Arbejd dig tilbage i retning mod døren, så du ikke efter-
lader fodaftryk på det nyvaskede gulv.
 Hold apparatet i en vinkel på ca. 60 grader i hånd-
taget.
 Bevæg apparatet frem og tilbage med samme ha-
stighed som en støvsuger, når gulvet rengøres.
 Lad apparatet glide langsomt over gulvet på steder
med kraftig tilsmudsning.
 Ved leveringsomfang af valsepads i grå og gul:
Begge valsepads har den samme funktionalitet,
men kan bruges i forskellige anvendelsesområder
(farveforskelle f.eks. for køkken og bad).
BEMÆRK
I samme øjeblik apparatet tændes, begynder rengø-
ringsvalserne at rotere. Hold fast i håndtaget, så appa-
ratet ikke bevæger sig af sig selv.
Kontrollér, om friskvandsbeholderen er fyldt op med
vand og om snavsevandsbeholderen er monteret i ap-
paratet.
Figur
 Sæt stikket i en stikkontakt.
Figur
 Fyld 50 ml rent vand i rengøringsstationen ved
hjælp af det medfølgende målebæger, så valserne
fugtes hurtigere.
 Tænd for apparatet, og lad det køre i 5 sekunder i
stationen.
Så har apparatet den rette fugtighed, og rengørin-
gen kan udføres hurtigt.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Tag fat i håndtaget og løft apparatet ud af rengø-
ringsstationen, og stil det på gulvet.
 Hold fast i apparatets håndtag.
Figur
 Tryk på afbryderen (Tænd/Sluk) for at tænde ma-
skinen.
BEMÆRK
Tøm snavsevandsbeholderen, inden du fylder vand i
friskvandsbeholderen. På den måde forhindres snavse-
vandsbeholderen i at løbe over.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
Figur
 Tag fat i håndtaget og tag friskvandsbeholderen ud
af apparatet.
Figur
 Åbn tankdækslet.
 Fyld friskvandsbeholderen op med koldt eller lun-
kent vand fra vandhanen.
 Tilsæt om nødvendigt rengørings- eller plejemid-
del.
 Markeringen „MAX“ må ikke overskrides ved på-
fyldningen.
 tanklåg skal lukkes.
Figur
 Sæt friskvandstanken ind i maskinen.
Friskvandsbeholderen skal være fast monteret i
apparatet.
BEMÆRK
Kontrollér jævnligt vandstanden, så snavsevandsbehol-
deren ikke løber over. Markeringen "MAX" må ikke
overskrides.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
Figur
 Hold snavsevandsbeholderen fast i den nederste
håndtagsliste, og tryk samtidigt den øverste hånd-
tagsliste ned med tommelfingeren.
Figur
 Tag snavsevandsbeholderen ud.
Figur
 Tag låget af snavsevandsbeholderen.
 Tøm snavsevandsbeholderen.
 Rengør låget/afstrygeren og snavsevandsbeholde-
ren med rent vand afhængigt af tilsmudsningsgra-
den.
 Sæt låget på snavsevandsbeholderen.
Låget skal være fast monteret på snavsevandsbe-
holderen.
Figur
 Sæt snavsevandstanken ind i maskinen.
Snavsevandsbeholderen skal være fast monteret i
apparatet.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
BEMÆRK
Anbring altid apparatet i hhv. rengørings- og parkerings-
stationen, hvis arbejdet afbrydes. Her står det mere sik-
kert. I modsat fald kan apparatet vælte, hvorved der kan
løbe væske ud, som kan beskadige gulvbelægningen.
Drift
Generelle henvisninger til
betjening
Starte med arbejdet
Efterfyldning af rengøringsvæske
Tømning af snavsevandstanken
Afbrydelse af driften
66 DA
Side: 66
– 10
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
Figur
BEMÆRK
Når arbejdet er afsluttet, skal apparatet rengøres ved
hjælp af en skylleproces.
Se kapitlet "Apparatrengøring ved hjælp af skyllepro-
ces".
Figur
 Tøm apparatet helt.
Figur
til
Figur
 Tøm snavsevandsbeholderen.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
 Tøm vandet af, hvis der stadig befinder sig vand i
friskvandsbeholderen eller rengøringsstationen.
Figur
 Træk netstikket ud af stikkontakten.
Figur
 Vikl netkablet op på kabelkrogene.
 Fiksér netkablet med kabelklips.
BEMÆRK
For at undgå lugtudvikling skal ferskvand- og snavse-
vandstanken tømmes helt ved opbevaring af maskinen.
Figur
 Løft apparatet i bærehåndtaget, og bær det hen til
opbevaringsstedet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen, så det
står sikkert.
 Opbevar maskinen i tørre rum.
BEMÆRK
Når arbejdet er afsluttet, skal apparatet altid skylles
igennem med rent vand i rengøringsstationen. På den
måde rengøres apparatet optimalt og det forhindres, at
der opstår snavs- og bakterieopsamlinger eller ubeha-
gelig lugt i apparatet.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
 Tag friskvandsbeholderen ud og tøm den, hvis der
stadig befinder sig vand i friskvandsbeholderen.
 Sæt friskvandstanken ind i maskinen.
Figur
 Tag snavsevandsbeholderen ud og tøm den.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
 Fyld målebægeret med 200 ml vand.
 Fyld vandet på rengøringsstationen.
 Ved behov kan der påfyldes rengøringsmiddel fra
KÄRCHER til skylleprocessen.
 Tryk på afbryderen (Tænd/Sluk) for at tænde ma-
skinen.
 Lad apparatet køre i 30-60 sekunder, indtil vandet
er suget helt op af rengøringsstationen.
Nu er skylleprocessen afsluttet.
OBS
Jo længere apparatet er tændt, desto mindre restfugtig-
hed forbliver der i rengøringsvalserne.
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Tøm snavsevandsbeholderen.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
 Tøm vandet af, hvis der stadig befinder sig vand i
rengøringsstationen.
Figur
 Træk netstikket ud af stikkontakten.
Figur
 Vikl netkablet op på kabelkrogene.
 Fiksér netkablet med kabelklips.
BEMÆRK
Inden apparatet anbringes på gulvet og valserne tages
ud, skal friskvandsbeholderen og snavsevandsbehol-
deren tømmes. Så undgås det, at der løber væske ud af
beholderne, mens apparatet befinder sig på gulvet.
OBS
Hvis rengøringsvalserne er meget snavsede, kan de
rengøres hver for sig.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.
Figur
 Træk netstikket ud af stikkontakten.
 Tømning af friskvandstanken.
Figur
 Tøm snavsevandsbeholderen.
Figur
 Drej rengøringsvalserne ud ved håndtagsfordyb-
ningen.
 Rens rengøringsvalserne under rindende vand.
eller
 Vask rengøringsvalserne i vaskemaskinen på op til
60 °C.
BEMÆRK
Anvend intet blødgøringsmiddel, hvis den vaskes i va-
skemaskinen. Så bliver mikrofibrene ikke beskadiget,
og rengøringsvalserne bevarer deres høje virknings-
grad.
Rengøringsvalserne må ikke komme i tørretumbleren.
 Lad rengøringsvalserne lufttørre efter rengøringen.
Figur
 Drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholde-
ren.
 Vær opmærksom på farvemarkeringen på valser-
nes inderside og valseholderen på apparatet
(f.eks. blå til blå).
 Efter monteringen skal du kontrollere, at rengø-
ringsvalserne er fastmonterede.
Sluk for maskinen
Opbevaring af damprenseren
Pleje og vedligeholdelse
Apparatrengøring ved hjælp af skylleproces
Rengøring af valserne
67
DA
Side: 67
– 11
BEMÆRK
Hvis det er meget snavset eller hvis der er kommet små-
dele (f.eks. sten, splinter) ind i sugehovedet, skal det
renses. Disse smådele forårsager en klaprende lyd un-
der arbejdet eller tilstopper sugekanalerne og reducerer
sugekapaciteten.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Træk netstikket ud af stikkontakten.
Figur
 Fjern rengøringsvalserne.
Se kapitlet "Rengøring af valserne".
Figur
 Tryk på sugehovedets lås.
 Tag sugehovedets afdækning af.
 Rens sugehovedets afdækning under rindende
vand.
 Fjern om nødvendigt fastsiddende partikler fra su-
gekanalerne og slidserne i sugehovedets afdæk-
ning.
 Rengør apparatets sugehoved med en fugtig klud.
 Fastgør sugehovedets afdækning på sugehovedet.
Figur
 Drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholde-
ren.
Se kapitlet "Rengøring af valserne".
BEMÆRK
Snavsevandsbeholderen skal rengøres jævnligt, så af-
strygeren ikke tilstoppes af støv og snavs eller der sæt-
ter sig snavs fast i beholderen.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Anbring apparatet i rengøringsstationen.
Figur
til
Figur
 Tag snavsevandsbeholderen ud af apparatet.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
 Rengør låget/afstrygeren og snavsevandsbeholde-
ren med rent vand.
 Snavsevandsbeholderen kan også rengøres i op-
vaskemaskinen.
Figur
 Anbring snavsevandsbeholderen med låg i appara-
tet igen efter rengøringen.
BEMÆRK
Anvendelse af uegnede rengørings- og plejemidler kan
beskadige apparatet og medføre bortfald af garantien.
OBS
Anvend om nødvendigt rengørings- eller plejemiddel fra
KÄRCHER til gulvrengøring.
 Overhold producentens mængdeangivelser ved
doseringen af rengørings- og plejemidler.
 Fyld først friskvandsbeholderen med vand og der-
efter med rengørings- eller plejemiddel for at undgå
skumdannelse.
 Undlad at fylde beholderen helt op, så der er plads
til mængden af rengørings- eller plejemiddel og
"MAX"-markeringen på friskvandsbeholderen ikke
overskrides.
Fejl skyldes ofte simple årsager, som du selv kan af-
hjælpe ved at se på følgende oversigt. I tvivlstilfælde el-
ler ved fejl, der ikke nævnes her, bedes du henvende
dig til den autoriserede kundeservice.
Filterindsats er ikke sat i.
Figur
 Fjern ferskvandsbeholderen, og sæt filterindsatsen
i med stiften opad.
Filterindsatsen er vendt forkert.
 Fjern filterindsatsen, og sæt den i med stiften opad.
Ikke mere vand i vandtanken
 Påfyld vand, når kedlen er afkølet.
Ferskvandsbeholderen sidder ikke korrekt i maskinen.
 Anbring snavsevandsbeholderen korrekt i appara-
tet.
Rengøringsvalserne mangler eller sidder ikke korrekt.
Figur
 Sæt rengøringsvalserne i, eller drej rengøringsval-
serne helt i bund på valseholderen.
Rengøringsvalserne er snavsede eller slidte.
 Rengør rengøringsvalserne.
eller
 Udskift rengøringsvalserne.
Valserne blokeres.
Figur
 Fjern valserne, og kontrollér, om en genstand eller
netkablet sidder fast i valserne.
Valserne er for tørre.
 Fugt valserne, hhv. fugt maskinen med 200 ml
vand i parkeringsstationen.
Smådele (f.eks. sten eller splinter) befinder sig i suge-
hovedet.
Figur
 Tag sugehovedets afdækning af, og rengør suge-
hovedet.
Se kapitlet "Rensning af sugehovedet".
Rensning af sugehovedet
Rengøring af snavsevandsbeholderen
Rengørings- og plejemiddel
Hjælp ved fejl
Manglende fugtning af valser med friskvand
Apparatet opsuger ikke snavs
Valserne drejer ikke
Raslende lyd ved tilkobling
Klaprende lyd i sugehovedet
68 DA
Side: 68
– 12
Sugekanalerne og slidserne på sugehovedet er tilstop-
pede.
Figur
 Tag sugehovedets afdækning af, og rengør suge-
hovedet.
Se kapitlet "Rensning af sugehovedet".
Snavsevandsbeholderen er overfyldt.
Figur
til
Figur
 Tøm omgående snavsevandsbeholderen.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholderen".
Snavsevandsbeholderen sidder ikke korrekt i apparatet.
 Kontrollér, om låget på snavsevandsbeholderen
sidder korrekt.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholderen".
Afstrygeren er tilstoppet.
 Tag låget på snavsevandsbeholderen af, og rengør
afstrygeren.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholderen".
Udskilningsanlæggets filternet fra snavsevandstanken
blev beskadiget under rengøringen.
 Udskift udskilningsanlægget.
Rengørings- eller plejemidlet er ikke egnet til apparatet
eller er forkert doseret.
 Anvend de rengørings- og plejemidler, der anbefa-
les af producenten.
Se kapitlet "Rengørings- og plejemiddel".
 Overhold producentens doseringsanvisninger.
Den første fugtning af valserne er ikke eller er anvendt i
for kort tid, og de er derved ikke blevet fuldstændige fug-
tige (valserne rengør derfor kun delvist).
Figur
 Valserne er fuldstændig fugtige.
BEMÆRK
Tag ikke længere håndtaget af grundenheden efter
samling.
Håndtaget på grundenheden må kun tages af, hvis ma-
skinen afsendes til serviceformål.
Figur
Se figur i slutningen af driftsvejledningen
 Sæt skruetrækkeren i en vinkel på 90 grader i den
lille åbning på bagsiden af håndtaget, og tag hånd-
taget af.
BEMÆRK
Vær opmærksom på, at forbindelseskablet mellem
grundenheden og håndtaget ikke beskadiges.
Forbehold for tekniske ændringer!
Sugekapacitet reduceres
Apparatet lækker snavsevand
Apparatet laver striber på gulvet
Aftagning af håndtaget på grundenheden
Tekniske data
Strømtilslutning
Spænding 220-240 V
1~50-60 Hz
Beskyttelsesniveau IPX4
Beskyttelsesklasse II
Ydelsesdata
Optaget effekt 460 W
Valseomdrejninger pr. minut 500 o/min
Påfyldningsmængde
Ferskvandtank 400 ml
Rengøringsstation 200 ml
Mål
Kabellængde 7,0 m
Vægt (uden rengøringsvæsker) 5,0 kg
Længde 320 mm
Bredde 270 mm
Højde 1220 mm
69
DA

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Kärcher FC 5 Premium.

Stil et spørgsmål om Kärcher FC 5 Premium

Har du et spørgsmål om Kärcher FC 5 Premium men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Kärcher FC 5 Premium. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Kärcher FC 5 Premium så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.