Kärcher FC 3 Cordless manual

Få vist brugermanualen for Kärcher FC 3 Cordless below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Kärcher
  • Product: Støvsuger
  • Model/navn: FC 3 Cordless
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 67
– 6
Læs den originale driftsvejledning in-
den første brug, følg anvisningerne og
opbevar vejledningen til senere brug
eller til den næste ejer.
Gulvrenseren må kun anvendes til rengøring af hårde
gulve i private husholdninger og kun på vandfaste hårde
gulve.
Rens ingen belægninger, som f.eks. ubehandlede kork-
gulve, der er følsomme overfor vand (fugtighed kan
trænge ind og beskadige gulvet).
Maskinen er egnet til rengøring af PVC, linoleum, fliser,
sten, olie- og voksbehandlet parket, laminat samt alle
gulvbelægninger.
Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballa-
gen ud sammen med det almindelige hushold-
ningsaffald, men aflever den til genbrug.
Brugte maskiner indeholder værdifulde materia-
ler og stoffer, der skal recycles, og som ikke må
komme ud i naturen. Maskinen og batteriet må
derfor ikke bortskaffes i normalt affald. De kan
bortskaffes gratis via lokale genbrugsstationer.
Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:
www.kaercher.com/REACH
Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontrol-
ler ved udpakningen, om indholdet er komplet.
Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør
eller ved transportskader.
Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en
garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.
Informationer om tilbehør og reservedele findes
www.kaercher.com
I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlag-
te garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet af-
hjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De øn-
sker at gøre garantien gældende, bedes De henvende
Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice
medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)
– Ud over henvisningerne i
denne brugsanvisning skal
lovens generelle sikkerheds-
og ulykkesforebyggelsesfor-
skrifter overholdes.
– Advarsels- og henvisnings-
skilte på damprenseren giver
vigtige anvisninger for farefri
drift.
 FARE
Henviser til en umiddelbar fare,
der fører til alvorlige kvæstelser
eller til døden
몇 ADVARSEL
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til alvorlige
kvæstelser eller til døden.
몇 FORSIGTIG
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til lette person-
skader.
BEMÆRK
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til materiel ska-
de.
Indhold
Generelle henvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 6
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 6
Beskrivelse af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . DA 9
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 10
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 10
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 10
Pleje og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . DA 11
Hjælp ved fejl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 12
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 14
Generelle henvisninger
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Miljøbeskyttelse
Leveringsomfang
Reservedele
Garanti
Symboler på maskinen
BEMÆRK
Følg venligst denne fremgangsmåde ved
påfyldning af rentvandstanken under ren-
gøring:
1.
Tøm først snavsevandsbeholderen.
2.
Påfyld derefter friskvandsbeholderen.
Sikkerhedsanvisninger
Faregrader
68 DA
Side: 68
– 7
 FARE
 Dyk ikke maskinen i vand!
 Kontroller at renser og tilbe-
hør er korrekt og i orden før
brug. Hvis maskinen ikke er i
en fejlfri tilstand, må den ikke
benyttes.
 Ved synlige skader skal opla-
deapparatet med opladekab-
let omgående erstattes med
originale dele.
 Før alle service- og vedlige-
holdelsesarbejder skal ma-
skinen afbrydes og stikket
trækkes ud.
 Reparationsarbejder på
damprenseren må kun udfø-
res af den autoriserede kun-
deservice.
 Apparatet indeholder elektri-
ske komponenter, disse må
ikke renses under rindende
vand!
 Stik ingen ledende genstande
(f.eks. skruetrækker eller lig-
nende) ind i opladebøsnin-
gen.
 Berør ingen kontakter eller
ledninger.
 Angivelsen af spænding på
typeskiltet skal stemme over-
ens med forsyningsspændin-
gen.
 Træk tilslutningskablet ikke
over skarpe kanter og sørg
for at kablet ikke klemmes
ind.
몇 ADVARSEL
 Maskinen skal altid tilsluttes
et elektrisk stik, der er instal-
leret af en el-installatør iht.
IEC 603064.
 Maskinen må kun sluttes til
vekselstrøm. Spændingen
skal svare til angivelsen på ty-
peskiltet.
 Af sikkerhedsgrunde anbefa-
ler vi principielt at maskinen
anvendes over en fejlstrøm-
beskyttelseskontakt (max.
30mA).
 FARE
Risiko for elektrisk stød.
 Rør aldrig ved netstik og stik-
kontakt med fugtige hænder.
 Brug ladeapparatet aldrig til-
smudset eller vådt.
 Opladeren må ikke bruges i
områder med eksplosionsfa-
re.
 Bær ladeapparatet aldrig på
kablet.
 Opladeren må kun bruges og
opbevares i tørre rum.
 Hold netkablet fjernt fra var-
me, skarpe kanter, olie og be-
vægende dele.
 Undgå at bruge forlængel-
sesledninger sammen med
stikdåser til mange stikkon-
takter.
 Træk stikkontakten ikke ud af
stikdåsen ved at trække i led-
ningen.
 ladeapparater må ikke tildæk-
kes og apparatets åbninger
skal holdes fri.
 Åbn ikke for ladeapparater.
Reparationer må kun gen-
Elektriske Komponenter
Oplader
69
DA
Side: 69
– 8
nemføres af sagkyndigt per-
sonale.
 Brug opladeapparatet kun til
opladning af godkendte akku-
er.
 Ved synlige skader skal opla-
deapparatet med opladekab-
let omgående erstattes med
originale dele.
 FARE
Risiko for elektrisk stød.
 Udsæt ikke batteriet for direk-
te sol, vamr eller ild.
몇 ADVARSEL
 Oplad batteriet med den ved-
lagte originale oplader eller
en af KÄRCHER godkendt
oplader.
Anvend følgende adapter:
 Batteriet må ikke åbnes, der
er fare for en kortslutning,
yderligere kan der udtræde ir-
riterende dampe eller ætsen-
de væsker.
 FARE
 Brugeren skal anvende høj-
tryksrenseren iht. dens an-
vendelsesformål. Han skal
tage hensyn til lokale forhold
og holde øje med, om der er
personer i nærheden, når han
arbejder med aggregatet.
 Det er forbudt at bruge høj-
tryksrenseren i områder, hvor
der er eksplosionsfare.
 Ved anvendelse af dampren-
seren i fareområder skal de
relevante sikkerhedsforskrif-
ter overholdes.
 Renseren må ikke bruges,
hvis den før enten er faldet
ned, er tydeligt beskadiget el-
ler utæt.
 Emballagefolie skal holdes
fjern fra børn, kvælningsfare!
몇 ADVARSEL
 Højtryksrenseren må ikke an-
vendes af børn eller af perso-
ner, der ikke er blevet instrue-
ret i brugen.
 Apparatet er ikke beregnet til
at blive brugt af personer (in-
klusive børn), hvis fysiske,
sensoriske eller åndelige ev-
ner er indskrænket eller af
personer med manglende er-
faring og/eller kendskab med
mindre disse personer over-
våges af en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed,
eller blev trænet i apparatets
håndtering og de evt. resulte-
rende farer.
 Børn må ikke lege med appa-
ratet.
 Børn skal være under opsyn
for at sørge for, at de ikke le-
ger med maskinen.
 Opbevar renseren utilgænge-
ligt for børn så længe den er
tændt eller ikke helt kølet af.
 Rengøringen og vedligehol-
delsen må ikke gennemføres
af børn uden overvågning.
Akku
Sikker brug
PS02
70 DA
Side: 70
– 9
 Maskinen bør kun bruges og
opbevares iht. beskrivelsen,
hhv. figuren!
몇 FORSIGTIG
 Inden der arbejdes med eller
ved maskinen, skal det sik-
res, at maskinen står stabilt
for at forhindre ulykker eller
beskadigelser/kvæstelser
ved at maskinen vælter.
 Hæld aldrig opløsningsmid-
ler, væsker, der indeholder
opløsningsmidler eller ufor-
tyndede syrer (f.eks. rengø-
ringsmidler, benzin, farve-
fortynder og acetone) i vand-
beholderen, da de angriber
materialerne i apparatet.
 Lad aldrig damprenseren
være uden opsyn, mens den
er i drift.
 Hold legemsdele (f.eks. hår,
fingre) væk fra de roterende
rengøringsvalser.
 Beskyt hænder ved rengøring
af gulvhovedet, da der er fare
for at komme til skade på
grund af spidse genstande
(f.eks. splinter).
 Hold forbindelseskablet væk
fra varme, skarpe kanter, olie
og bevægende maskindele.
BEMÆRK
 Tænd kun for apparatet, når
friskvandsbeholderen og
snavsevandsbeholderen er
sat i.
 Der må ikke opsamles skarpe
eller større genstande (f.eks.
skår, småsten, dele af lege-
tøj) med maskinen.
 Fyld ikke eddikesyre, afkalk-
ningsmiddel, æteriske olier
eller lignende stoffer i rent-
vandsbeholderen. Pas ligele-
des på, at disse stoffer ikke
opsamles.
 Anvend kun apparatet på hår-
de gulve med vandfast be-
lægning (f.eks. lakerede par-
ketgulve, emaljerede fliser, li-
noleum).
 Apparatet må ikke anvendes
til rengøring af tæpper og
gulvtæpper.
 Apparatet må ikke føres hen
over gulvvarmegitre. Det ud-
strømmende vand kan ikke
opsuges af apparatet, hvis
det føres hen over et gitter.
 Sluk maskinen på hovedaf-
bryderen/maskinkontakten,
og træk netstikket ud af opla-
deren ved længere driftspau-
ser og efter brug.
 Apparatet må ikke bruges
ved temperaturer under 0 °C.
 Beskyt damprenseren mod
regn. Må ikke opbevares
udendørs.
71
DA
Side: 71
– 10
* FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium
Figur
 Sæt håndtagslisten helt ind i grundenheden, indtil
du kan høre et klik.
Håndtagslisten skal være fast monteret i apparatet.
Figur
 Stil maskinen i parkeringsstationen, så den står
stabilt.
Figur
 Drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholde-
ren.
 Vær opmærksom på farvemarkeringen på valser-
nes inderside og valseholderen på apparatet
(f.eks. blå til blå).
 Efter monteringen skal du kontrollere, at rengø-
ringsvalserne er fastmonterede.
Figur
 Sæt opladerens opladekabel i opladningsbøsnin-
gen på maskinen.
 Ladeaggregatets netstik stikkes i stikdåsen.
Figur
 LED-kontrollamperne viser batteriets aktuelle lade-
tilstand.
 Ved opladning af det helt tomme batteri blinker alle
3 LED-kontrollamper nedefra og op.
 Ved 1/3 batteriopladning lyser den nederste LED
konstant, de to øverste LED'er blinker fortsat.
 Ved 2/3 batteriopladning lyser de to nederste
LED'er konstant, den øverste LED blinker fortsat.
 Når batteriet er ladet helt op, lyser de 3 LED-kon-
trollamper fortsat i 60 minutter. Derefter slukkes
LED-kontrollamperne.
Figur
 Efter opladningen skal netstikket tages ud af stik-
dåsen og ladekablet ud af ladebøsningen.
Figur
 Stil maskinen i parkeringsstationen.
Figur
 Tag fat i rentvandstanken ved grebfordybningen,
og tag den ud af maskinen.
Figur
 Åbn tankdækslet, og drej det til siden.
Figur
 Fyld friskvandsbeholderen op med koldt eller lun-
kent vand fra vandhanen.
 Der kan om nødvendigt påfyldes hhv. rengørings-
eller plejemiddel fra KÄRCHER i ferskvandstan-
ken.*
 Markeringen „MAX“ må ikke overskrides ved på-
fyldningen.
 tanklåg skal lukkes.
Figur
 Sæt friskvandstanken ind i maskinen.
 Friskvandsbeholderen skal være fast monteret i
apparatet.
BEMÆRK
*Overhold den anbefalede dosering for hhv. rengørings-
eller plejemidlet.
BEMÆRK
Figur
Maskinen kan kun opsamle indtørret snavs og væsker
(maks. 140 ml).
Figur
Inden arbejdet påbegyndes, skal gulvet fejes eller støv-
suges. På den måde er gulvet frit for snavs og løse par-
tikler allerede før vådrengøringen.
Kontrollér gulvets vandbestandighed et diskret sted, in-
den apparatet anvendes. Rens ikke gulvbelægninger,
der er følsomme overfor vand, såsom ubehandlede
korkgulve (fugtighed kan trænge ind og beskadige gul-
vet).
Figur
Arbejd dig tilbage i retning mod døren, så du ikke efter-
lader fodaftryk på det nyvaskede gulv.
 Bevæg apparatet frem og tilbage med samme ha-
stighed som en støvsuger, når gulvet rengøres.
 Lad apparatet glide langsomt over gulvet på steder
med kraftig tilsmudsning.
Det er ikke nødvendigt at udøve tryk på maskinen.
 Ved leveringsomfang af valsepads i grå og gul:
Begge valsepads har den samme funktionalitet,
men kan bruges i forskellige anvendelsesområder
(farveforskelle f.eks. for køkken og bad).
Beskrivelse af apparatet
1 TIL-/FRA-knap
2 Håndtag
3 Vægskridsikring håndtag
4 Ferskvandtank
5 Grebfordybning rentvandstank
6 Opladningbøsning
7 Snavsevandsbeholder
8 Håndtagsfordybning, rengøringsvalse
9 Rengøringsvalser
10 Gulvhovedafdækning
11 Lås gulvhoved
12 Batteri-indikator
13 Opladeapparat med opladekabel
14 Parkeringsstation
15 Opbevaring valser
16 * Rensemiddel RM 536 30 ml
17 ** Rensemiddel RM 534 30 ml
18 ** Rensemiddel RM 536 500 ml
19 Afskummer FoamStop 30 ml
9 ** Rengøringsvalser 2x
Montering
Ibrugtagning
Montering af valser
Opladning
Påfyld ferskvandstanken
Drift
Generelle henvisninger til
betjening
72 DA
Side: 72
– 11
BEMÆRK
I samme øjeblik apparatet tændes, begynder rengø-
ringsvalserne at rotere. Hold fast i håndtaget, så appa-
ratet ikke bevæger sig af sig selv.
Kontrollér, om friskvandsbeholderen er fyldt op med
vand og om snavsevandsbeholderen er monteret i ap-
paratet.
Figur
 Tryk på afbryderen (Tænd/Sluk) for at tænde ma-
skinen.
 Kør maskinen frem og tilbage flere gange, til val-
serne er tilstrækkeligt fugtede.
Figur
– 3 LED-lyser - 3/3 batteridrifttid (fuld løbetid).
– 2 LED-lyser - 2/3 batteridrifttid.
– 1 LED-lyser – 1/3 batteridriftstid.
 Den nederste LED blinker ca. 2 minutter, før batte-
riet er tomt.
 Når batteriet er tomt, og maskinen er frakoblet, blin-
ker den nederste LED hurtigere i 60 sekunder.
BEMÆRK
Tøm snavsevandsbeholderen, inden du fylder vand i
friskvandsbeholderen. På den måde forhindres snavse-
vandsbeholderen i at løbe over.
Se kapitel "Påfyldning af rentvandstank".
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
Figur
 Stil maskinen i parkeringsstationen.
Figur
 Aktivér gulvhovedafdækningens lås.
 Tag gulvhovedafdækningen af.
Figur
 Tag snavsevandstanken ud af gulvhovedafdæk-
ningen.
Figur
 Slå klapperne op over de to kamre på snavse-
vandstanken.
 Tøm snavsevandsbeholderen.
Figur
 Afhængigt af tilsmudsning skal gulvhovedafdæk-
ning og snavsevandstank rengøres med vandha-
nevand.
 Klapperne på de to kamre på snavsevandstanken
kan tages af og rengøres separat.
 Sæt igen klapperne på de to kamre på snavse-
vandstanken i, og luk dem.
Figur
 Sæt snavsevandstanken ind i gulvhovedet.
Figur
 Aktivér låsen på gulvhovedafdækningen, og sæt
afdækningen på gulvhovedet. Slip derefter låsen.
 Snavsevandstanken og gulvhovedafdækningen
skal sidde fast i eller på maskinen.
BEMÆRK
Ved længere arbejdspauser anbefales det at sætte ma-
skinen ind i parkeringsstationen for at undgå skader på
skrøbelige gulve på grund af fugtige valser.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Stil maskinen i parkeringsstationen.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Stil maskinen i parkeringsstationen.
BEMÆRK
Rengør maskinen, når arbejdet er afsluttet.
Figur
 Hvis der stadig er vand i rentvandstanken, skal det
tømmes ud.
Figur til
 Rengørsnavsevandstank,gulvhovedafdækningog
rengøringsvalser.
Se kapitel "Rengøring af snavsevandstank".
Se kapitel "Rengøring af gulvhoved".
Se kapitel "Rengøring af valser".
BEMÆRK
For at undgå lugtudvikling skal ferskvand- og snavse-
vandstanken tømmes helt ved opbevaring af maskinen.
Lad våde valser lufttørre (f.eks. på parkeringsstatio-
nen), stil ikke de våde valser til tørre i lukkede skabe.
Figur
 Stil maskinen i parkeringsstationen.
Figur
 Sæt de våde valser til tørre på parkeringsstationen.
 Opbevar maskinen i tørre rum.
BEMÆRK
Snavsevandstanken skal rengøres regelmæssigt, så
snavs ikke sætter sig fast i tanken.
BEMÆRK
Rengør ikke gulvhovedafdækningen i opvaskemaski-
nen: Maskinens grundfunktion kan blive påvirket, hvis
gulvhovedafdækningen vrides under skylningen, og af-
strygningskanterne kan ikke længere trykkes korrekt på
valserne. Rengøringsresultatet bliver dårligere.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Stil maskinen i parkeringsstationen.
Figur til
 Tag snavsevandsbeholderen ud af apparatet.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
 Rengørgulvhovedafdækning,snavsevandstankog
klapperne på snavsevandstanken med vandhane-
vand.
 Klapperne på de to kamre på snavsevandstanken
kan tages af og rengøres separat.
Starte med arbejdet
Batteriets løbetid
Efterfyldning af rengøringsvæske
Tømning af snavsevandstanken
Afbrydelse af driften
Sluk for maskinen
Opbevaring af damprenseren
Pleje og vedligeholdelse
Rengøring af snavsevandsbeholderen
73
DA
Side: 73
– 12
 Snavsevandstank og klapperne på snavsevands-
tanken kan alternativt rengøres i opvaskemaski-
nen.
OBS
Gummieringen på klapperne på snavsevandstanken
kan blive fedtede af rengøring i opvaskemaskinen. Tæt-
heden påvirkes dog ikke.
Figur til
 Hvis maskinen ikke skal bruges mere, skal valser-
ne ligeledes rengøres.
Se kapitel "Rengøring af valser".
Figur til
 Efter rengøringen skal snavsevandstanken med
klapper og gulvhovedafdækningen igen sættes ind
i maskinen.
BEMÆRK
Rengør gulvhovedet i tilfælde af tilsmudsning.
BEMÆRK
Rengør ikke gulvhovedafdækningen i opvaskemaski-
nen: Maskinens grundfunktion kan blive påvirket, hvis
gulvhovedafdækningen vrides under skylningen, og af-
strygningskanterne kan ikke længere trykkes korrekt på
valserne. Rengøringsresultatet bliver dårligere.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Stil maskinen i parkeringsstationen.
Figur
 Aktivér gulvhovedafdækningens lås.
 Tag gulvhovedafdækningen af.
Figur
 Rengør gulvhovedafdækningen under rindende
vand.
 Rengør snavsevandstank og valser.
Se kapitel "Rengøring af snavsevandstank".
Se kapitel "Rengøring af valser".
 Rengør valsedrevet med en fugtig klud.
Figur
 Sæt gulvhovedafdækningen ind i gulvhovedet.
BEMÆRK
Efter hver anvendelse skal valserne vaskes af under
vandhanen eller rengøres i vaskemaskinen, så der ikke
samler sig rester af rengøringsmidler i valserne, der
med tiden vil kunne føre til skumdannelse.
Hvis maskinen lægges på gulvet med henblik på at fjer-
ne valserne, skal rentvands- og snavsevandstank tøm-
mes. På den måde hindres det, at der løber væske ud
af tanken, mens maskinen ligger på gulvet.
Figur
 Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke appara-
tet.
Figur
 Stil maskinen i parkeringsstationen.
Figur
 Drej rengøringsvalserne ud ved håndtagsfordyb-
ningen.
Figur
 Rens rengøringsvalserne under rindende vand.
eller
 Vask rengøringsvalserne i vaskemaskinen på op til
60 °C.
BEMÆRK
Anvend intet blødgøringsmiddel, hvis den vaskes i va-
skemaskinen. Så bliver mikrofibrene ikke beskadiget,
og rengøringsvalserne bevarer deres høje virknings-
grad.
Rengøringsvalserne må ikke komme i tørretumbleren.
Figur til
 Sæt valserne på parkeringsstationen efter rengø-
ringen, og lad dem lufttørre.
 Der er mulighed for spare tid på tørringen, hvis val-
serne vrides forinden.
 Hvis maskinen ikke skal bruges mere, skal gulvho-
vedafdækning og snavsevandstank ligeledes ren-
gøres.
 Rengør valsedrevet med en fugtig klud.
BEMÆRK
Anvendelse af uegnede rengørings- og plejemidler kan
beskadige apparatet og medføre bortfald af garantien.
OBS
Anvend om nødvendigt rengørings- eller plejemiddel fra
KÄRCHER til gulvrengøring.
 Overhold producentens mængdeangivelser ved
doseringen af rengørings- og plejemidler.
 Fyld først friskvandsbeholderen med vand og der-
efter med rengørings- eller plejemiddel for at undgå
skumdannelse.
 Undlad at fylde beholderen helt op, så der er plads
til mængden af rengørings- eller plejemiddel og
"MAX"-markeringen på friskvandsbeholderen ikke
overskrides.
Fejl skyldes ofte simple årsager, som du selv kan af-
hjælpe ved at se på følgende oversigt. I tvivlstilfælde el-
ler ved fejl, der ikke nævnes her, bedes du henvende
dig til den autoriserede kundeservice.
 Ladestik/netstik ikke korrekt tilsluttet.
 Tilslut ladestik/netstik korrekt.
 Batteriet er tomt.
 Lad maskinen op.
 Kontrollér, om ladekablet stadig sidder i maskinen.
 Tag ladekablet ud, da drift ikke er mulig med lade-
kablet sat i.
Nederste LED blinker ved tilkobling af maskinen, og
maskinen starter ikke.
 Batteriet er tomt.
 Lad maskinen op.
Alle LED'er blinker hurtigt på samme tid.
 Maskinens motor er blokeret (f.eks. på grund af for
kraftigt tryk på valserne eller på grund af kørsel
mod en væg/et hjørne).
 Sluk apparatet og tænd det igen.
eller
 Brug af forkert eller defekt netdel.
 Brug en original netdel/udskift den defekte netdel.
De tre LED'er lyser efter hinanden 1 gang i sekundet.
 Maskine for varm under brugen (f.eks. efter drift
ved høje omgivende temperaturer).
 Hold en pause, og lad maskinen køle af.
 Hvis maskinen desuden frakobles:
Rengør gulvhovedet
Rengør valserne
Rengørings- og plejemiddel
Hjælp ved fejl
Batteriet oplades ikke
Maskinen kan ikke startes
LED-fejlvisning
74 DA
Side: 74
– 13
 Hold en pause, og lad maskinen køle af.
 Maskinen kan først startes igen, når den er tilstræk-
keligt afkølet.
Valserne er ikke tilstrækkeligt fugtede.
 Fugtning af valserne ved hjælp af kørsel frem og til-
bage på ét sted flere gange.
Intet vand i rentvandstanken.
 Påfyld vand, når kedlen er afkølet.
Ferskvandsbeholderen sidder ikke korrekt i maskinen.
 Anbring snavsevandsbeholderen korrekt i appara-
tet.
Rengøringsvalserne mangler eller sidder ikke korrekt.
 Sæt rengøringsvalserne i, eller drej rengøringsval-
serne helt i bund på valseholderen.
Rengøringsvalserne er snavsede eller slidte.
 Rengør rengøringsvalserne.
eller
 Udskift rengøringsvalserne.
Rengøringsmidlet er glemt, forkert doseret, eller der er
brugt et forkert rengøringsmiddel
 Brug kun KÄRCHER-rengøringsmiddel, og vær op-
mærksom på korrekt dosering.
Gulvhovedafdækningen er ikke korrekt monteret
 Kontrollér, om gulvhovedafdækningen sidder kor-
rekt. For at gøre det skal afdækningen tages af og
sættes i igen.
OBS
En let skumdannelse i gulvhovedet under driften er nor-
malt og medfører ingen nedsættelse af funktionen. Kun
i tilfælde af overdreven skumdannelse (f.eks. skumstri-
ber på gulvet) er yderligere foranstaltninger nødvendi-
ge.
Forkert rengøringsmiddel eller forkert dosering.
 Brug kun KÄRCHER-rengøringsmiddel, og vær op-
mærksom på korrekt dosering.
Maskinens funktionsmåde afhænger af afstrygningen af
smudset fra rengøringsvalserne. Derved samler der sig
smuds og rengøringsmiddelrester fra gulvbelægninger i
smudsvandtanken. Dette kan under særlige omstæn-
digheder fører til skumdannelse.
 Fjern grundigt resterne af smuds og rengørings-
middelrester på valserne med vand.
Figur
Figur
Figur
 Kom FoamStop i den tomme smudsvandtank i til-
fælde af kraftig skumdannelse før rengøringspro-
cessens start. Vær venligst opmærksom på dose-
ringsangivelsen på flaskeetiketten.
Valserne er tilsmudset.
 Rengør valserne.
Valserne er ikke tilstrækkeligt fugtede.
 Fugtning af valserne ved hjælp af kørsel frem og til-
bage på ét sted flere gange.
Forkert rengøringsmiddel eller forkert dosering.
 Brug kun KÄRCHER-rengøringsmiddel, og vær op-
mærksom på korrekt dosering.
Der er rester af andre rengøringsmidler på gulvet.
 Fjern grundigt resterne af andre rengøringsmidler
med vand.
 Rengør gulvet flere gange med maskinen og rene
valser uden rengøringsmiddel. På den måde fjer-
nes rester af andre rengøringsmidler på gulvet
Valserne blokeres.
 Tag valserne af, og kontrollér, om der sidder en
genstand i klemme i valserne.
 Kontrollér, om valserne er drejet helt ind på valse-
holderen.
 Kontrollér, om gulvhovedafdækningen sidder kor-
rekt. For at gøre det skal afdækningen tages af og
sættes i igen.
Gulvhovedafdækningen er ikke korrekt monteret
 Kontrollér, om gulvhovedafdækningen sidder kor-
rekt. For at gøre det skal afdækningen tages af og
sættes i igen.
Valserne er slidt.
 Udskift valserne.
Snavsevandsbeholderen er overfyldt.
 Tøm omgående snavsevandsbeholderen.
Snavsevandsbeholderen sidder ikke korrekt i apparatet.
 Kontrollér, om gulvhovedafdækningen sidder fast
på snavsevandstanken.
 Kontrollér, om klapperne på snavsevandstanken er
lukket korrekt.
BEMÆRK
Tag ikke længere håndtaget af grundenheden efter
samling.
Håndtaget på grundenheden må kun tages af, hvis ma-
skinen afsendes til serviceformål.
Figur
Se figur i slutningen af driftsvejledningen
 Sæt skruetrækkeren i en vinkel på 90 grader i den
lille åbning på bagsiden af håndtaget, og tag hånd-
taget af.
BEMÆRK
Vær opmærksom på, at forbindelseskablet mellem
grundenheden og håndtaget ikke beskadiges.
Valserne er for tørre
Apparatet opsuger ikke snavs
Skumdannelse i gulvhovedet og på gulvet
Ikke noget godt rengøringsresultat
Valserne drejer ikke
Vandoptagelsen ikke optimal
Apparatet lækker snavsevand
Aftagning af håndtaget på grundenheden
75
DA
Side: 75
– 14
Forbehold for tekniske ændringer!
Tekniske data
El-tilslutning
Spænding 100-240 V
1~50-60 Hz
Beskyttelsesniveau IPX4
Maskine
Beskyttelsesklasse III
Oplader beskyttelsesklasse II
Nominel kapacitet maskine 40 W
Nominel spænding batteri 7,2 V
Akkutype Li-Ion
Driftstid ved fuldt batteri 20 min
Opladningstid ved tom akku 4 h
Opladerens udgangsspænding 9,5 V
Opladeapparatets udgangseffekt 0,6 A
Ydelsesdata
Valseomdrejninger pr. minut 500 o/min
Påfyldningsmængde
Ferskvandtank 360 ml
Snavsevandsbeholder 140 ml
Mål
Vægt (uden tilbehør og rengø-
ringsvæsker)
2,4 kg
Længde 305 mm
Bredde 226 mm
Højde 1220 mm
Kabellængde
Oplader 1800 mm
76 DA

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Kärcher FC 3 Cordless.

Stil et spørgsmål om Kärcher FC 3 Cordless

Har du et spørgsmål om Kärcher FC 3 Cordless men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Kärcher FC 3 Cordless. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Kärcher FC 3 Cordless så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.