535RXT

Husqvarna 535RXT manual

535RXT

Manual til Husqvarna 535RXT på Svensk. Denne PDF-vejledning har 132 sider.

Table of contents

Side: 1
SYMBOLFORKLARING 32 – Danish Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug altid: • Sikkerhedshjelm, hvor der er risiko for nedfaldende genstande • Godkendt høreværn • Godkendt øjenværn Maks. omdrejningstal på udgående aksel, rpm Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv. Pas på udslyngede genstande og rikochettering. Brugeren af maskinen skal under arbejdets udførelse sørge for, at ingen mennesker eller dyr kommer nærmere end 15 meter. Maskiner udstyret med sav- eller græsklinge kan give voldsomme sidekast, når klingen kommer i kontakt med faste genstande. Klingen kan amputere arme og ben. Hold altid mennesker og dyr mindst 15 meter fra maskinen. Pilmarkeringer, som viser grænser for håndtagsholderens placering. Brug altid godkendte beskyttelseshandsker. Brug skridsikre og stabile støvler. Når maskinen kasseres, bør den ikke adskilles. Sørg ved bortskaffelse af maskinen, brændstof eller olie til maskinen altid for, at lokale regler overholdes. Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat. Startinstruktion Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. Motoren standses ved at sætte stopkontakten på stop. BEMÆRK! Stopkontakten skifter automatisk til startposition. For at undgå utilsigtet start skal tændhætten derfor altid tages af tændrøret ved montering, kontrol og/eller vedligeholdelse. Brug altid godkendte beskyttelseshandsker. Regelmæssig rengøring kræves. Visuel kontrol. Godkendt øjenværn skal anvendes. 50FT 15 m 50FT 15 m 1 2 3 1. 2. 3. 4. 5.
Side: 2
INDHOLD Danish – 33 Indhold Inden start skal du være opmærksom på følgende: Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. SYMBOLFORKLARING Symboler .............................................................. 32 INDHOLD Indhold .................................................................. 33 Inden start skal du være opmærksom på følgende: 33 INDLEDNING Til vore kunder! ..................................................... 34 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på rydningssaven? ......................... 35 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt ................................................................... 36 Personligt beskyttelsesudstyr ............................... 36 Maskinens sikkerhedsudstyr ................................ 37 Skæreudstyr ......................................................... 40 MONTERING Montering af styr og gashåndtag .......................... 43 Montering af skæreudstyr ..................................... 43 Montering af beskyttelseskappe ........................... 43 Montering af klingebeskyttelse, græsklinge og græskniv ............................................................... 44 Montering af klingebeskyttelse og savklinge ........ 44 Montering af andre beskyttelser og andet skæreudstyr .......................................................... 45 Tilpasning af sele og rydningssav ........................ 46 Standardsele ........................................................ 46 Triobalancesele .................................................... 46 BRÆNDSTOFHÅNDTERING Brændstofsikkerhed ............................................. 48 Drivmiddel ............................................................ 48 Tankning ............................................................... 49 START OG STOP Kontrol før start ..................................................... 50 Start og stop ......................................................... 50 ARBEJDSTEKNIK Generelle arbejdsinstruktioner ............................. 52 VEDLIGEHOLDELSE Karburator ............................................................. 56 Lyddæmper .......................................................... 57 Kølesystem ........................................................... 57 Vinkelgear ............................................................ 58 Luftfilter ................................................................. 58 Tændrør ................................................................ 58 Vedligeholdelsesskema ........................................ 59 TEKNISKE DATA Tekniske data ....................................................... 60 EF-overensstemmelseserklæring ......................... 61 ! ADVARSEL! Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente høreskader. Brug derfor altid godkendt høreværn. ! ADVARSEL! Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke. Brug altid originaltilbehør. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller døden for brugeren eller andre. ! ADVARSEL! En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning.
Side: 3
34 – Danish INDLEDNING Til vore kunder! Til lykke med dit Husqvarna-produkt! Husqvarna har en historie, der går tilbage til 1689, da kong Karl XI lod opføre en fabrik på bredden af Huskvarna-åen til fremstilling af musketter. Placeringen ved Huskvarna-åen var logisk, da åens vandkraft dermed kunne udnyttes og således fungerede som vandkraftværk. I de mere end 300 år, Husqvarna-fabrikken har eksisteret, er utallige produkter blevet produceret her – lige fra brændekomfurer til moderne køkkenmaskiner, symaskiner, cykler, motorcykler m.m. I 1956 blev den første motorplæneklipper lanceret, den blev efterfulgt af motorsaven i 1959, og det er inden for dette område, Husqvarna i dag gør sig gældende. Husqvarna er i dag en af verdens førende producenter af skov- og haveprodukter med kvalitet og ydeevne som højeste prioritet. Forretningsideen er at udvikle, fremstille og markedsføre motordrevne produkter til skov- og havebrug samt til bygge- og anlægsindustrien. Husqvarnas mål er også at være på forkant hvad gælder ergonomi, brugervenlighed, sikkerhed og miljøtænkning, og vi har udviklet mange forskellige finesser for at forbedre produkterne på disse områder. Vi er overbeviste om, at du vil komme til at sætte pris på vores produkts kvalitet og ydeevne i lang tid fremover. Når du køber vores produkter, får du samtidig adgang til professionel hjælp med reparationer og service, hvis der skulle ske noget. Hvis du ikke har købt maskinen hos en af vores autoriserede forhandlere, skal du spørge efter nærmeste serviceværksted. Vi håber, at du vil blive tilfreds med din maskine, og at den bliver din ledsager i lang tid fremover. Husk, at denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg. Hvis du sælger din maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Tak, fordi du har valgt at bruge et produkt fra Husqvarna! Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel.
Side: 4
Danish – 35 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på rydningssaven? 4 21 22 20 12 21 25 1 19 6 13 4 15 28 24 26 23 27 32 17 10 33 14 29 16 5 31 18 11 2 3 9 30 8 7 1 4 17 33 535RX 535RXT 1 Trimmerhoved 2 Påfyldning af smøremiddel, vinkelgear 3 Vinkelgear 4 Beskyttelse til skæreudstyr 5 Styrestang 6 Styr 7 Gasregulering 8 Stopkontakt 9 Gasreguleringslås 10 Ophængsbeslag 11 Cylinderdæksel 12 Starthåndtag 13 Brændstoftank 14 Choker 15 Brændstofpumpe 16 Luftfilterdæksel 17 Håndtagsjustering 18 Låsemøtrik 19 Støtteflange 20 Støttekop 21 Medbringer 22 Klinge 23 Klingemøtriknøgle 24 Brugsanvisning 25 Transportbeskyttelse 26 Unbrakonøgle 27 Låsepind 28 Sele 29 Tændhætte og tændrør 30 Startgasknap 31 Justering af gaskabel 32 Tændrørsnøgle 33 Beskyttelseskappe
Side: 5
GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 36 – Danish Vigtigt Personligt beskyttelsesudstyr HJELM Der skal bruges hjelm, hvis de stammer, der skal ryddes, er højere end 2 meter. HØREVÆRN Høreværn med tilstrækkelig dæmpning skal bruges. ØJENVÆRN Godkendt øjenværn skal altid anvendes. Hvis der anvendes visir, skal der også anvendes godkendte beskyttelsesbriller. Med godkendte beskyttelsesbriller menes briller, som opfylder standarden ANSI Z87.1 for USA eller EN 166 for EU-lande. VIGTIGT! Maskinen er kun beregnet til græstrimning, græsrydning og/eller skovrydning. Det eneste tilbehør, du må anvende motorenheden som drivkilde til, er det skæreudstyr, vi anbefaler i kapitlet Tekniske data. Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, dit overblik eller din kropskontrol. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet ”Personligt beskyttelsesudstyr”. Brug aldrig en maskine, der er blevet ændret, så den ikke længere svarer til originalmodellen. Brug aldrig en maskine, som er behæftet med fejl. Følg vedligeholdelses-, kontrol- og serviceinstruktionerne i denne brugsanvisning. Visse vedligeholdelses- og serviceforanstaltninger må kun udføres af erfarne og kvalificerede specialister. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse. Alle afskærmninger, skærme og greb skal monteres, før du starter maskinen. Kontrollér, at tændhætten og tændkablet er intakte, så du ikke får stød. Brugeren af maskinen skal sørge for, at ingen mennesker eller dyr kommer nærmere end 15 meter under arbejdet. Da flere brugere kan arbejde inden for samme arbejdsområde, skal sikkerhedsafstanden være mindst det dobbelte af længden på et træ, dog mindst 15 meter. Gennemfør en generel inspektion af maskinen før brugen; se i vedligeholdelsesplanen. ! ADVARSEL! Denne maskine skaber et elektromagnetisk felt under brug. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager maskinen i brug. ! ADVARSEL! At køre en motor i et lukket eller dårligt udluftet rum kan medføre døden som følge af kvælning eller kulilteforgiftning. ! ADVARSEL!Tillad aldrig børn at anvende eller være i nærheden af maskinen. Da maskinen er forsynet med en stopkontakt med returfunktion og kan startes med lav hastighed og lille kraft på starthåndtaget, kan selv små børn under visse omstændigheder tilføre den kraft, der er nødvendig for at starte maskinen. Dette kan indebære risiko for alvorlige personskader.Tag derfor tændhætten af, når maskinen ikke er under opsyn. VIGTIGT! En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning. Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr. ! ADVARSEL! Vær altid opmærksom på advarselssignaler eller tilråb, når høreværnet bruges.Tag altid høreværnet af, så snart motoren er standset.
Side: 6
GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Danish – 37 HANDSKER Handsker skal benyttes, når det er nødvendigt, f.eks. ved montering af skæreudstyr. STØVLER Anvend støvler med stålsnude og skridsikre såler TØJ Brug rivefast materiale i tøjet og undgå alt for løstsiddende tøj, som nemt sætter sig fast i kviste og grene. Brug altid kraftige, lange bukser. Bær ikke smykker, shorts eller sandaler, og gå ikke barfodet. Sørg for, at håret ikke hænger neden for skuldrene. FØRSTEHJÆLP Forbindingskasse skal altid findes i nærheden. Maskinens sikkerhedsudstyr I dette afsnit forklares mere om maskinens sikkerhedsdetaljer, hvilken funktion de har, samt hvordan kontrol og vedligeholdelse skal udføres for at sikre, at de fungerer. Se kapitel Hvad er hvad? for at se, hvor disse detaljer er placeret på maskinen. Maskinens levetid kan forkortes, og risikoen for ulykker kan øges, hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, og hvis service og/eller reparation ikke udføres fagligt korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte nærmeste serviceværksted. Gasreguleringslås Gasreguleringslåsen er konstrueret med henblik på at forhindre ufrivillig aktivering af gasreguleringen. Når spærren (A) trykkes ned mod håndtaget (= når man holder om håndtaget) frikobles gasreguleringen (B). Når grebet om håndtaget slippes, sættes både gasreguleringen og gasreguleringslåsen tilbage i deres respektive udgangsstilling. Dette sker via to af hinanden uafhængige returfjedersystemer. Denne stilling bevirker, at gasreguleringen automatisk låses i ”tomgang”. Kontrollér, at gasreguleringen er låst i tomgangsstilling, når gasreguleringslåsen befinder sig i udgangsstilling. Tryk gasreguleringslåsen ind, og kontrollér, at den vender tilbage til udgangsstillingen, når den slippes. Kontrollér, at gasreguleringen og gasreguleringslåsen går let, og at returfjedersystemet fungerer. Se anvisningerne under overskriften Start. Start maskinen, og giv fuld gas. Slip gasreguleringen, og VIGTIGT! Al service og reparation af maskinen kræver specialuddannelse. Dette gælder særligt maskinens sikkerhedsudstyr. Hvis maskinen ikke klarer nogen af de nedennævnte kontroller, skal du kontakte dit serviceværksted. Ved at købe nogle af vores produkter kan du være sikker på at få en faglig korrekt reparation og service. Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er en af vores serviceydende forhandlere, skal du spørge dem efter det nærmeste serviceværksted. ! ADVARSEL! Brug aldrig en maskine med defekt sikkerhedsudstyr. Maskinens sikkerhedsudstyr skal kontrolleres og vedligeholdes som beskrevet i dette afsnit. Klarer maskinen ikke alle kontrollerne, skal du kontakte et serviceværksted for at få den repareret. A B
Side: 7
GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 38 – Danish kontrollér, at skæreudstyret standser, og at det forbliver i stilstand. Hvis skæreudstyret roterer med gasreguleringen i tomgangsstilling, skal karburatorens tomgangsjustering kontrolleres. Se anvisningerne under overskriften Vedligeholdelse. Stopkontakt Stopkontakten skal bruges til at slukke for motoren. Start motoren, og kontrollér, at motoren slukkes, når stopkontakten sættes i stopposition. Beskyttelse til skæreudstyr Denne beskyttelse er beregnet til at forhindre, at der slynges løse genstande mod brugeren. Beskyttelsen forhindrer også, at brugeren kommer i kontakt med skæreudstyret. Kontrollér, at beskyttelsen er intakt og fri for revner. Udskift beskyttelsen, hvis den har været udsat for slag eller har revner. Brug altid den anbefalede beskyttelse for det pågældende skæreudstyr. Se kapitlet Tekniske data. Vibrationsdæmpningssystem Din maskine er udstyret med et vibrationsdæmpningssystem, som er konstrueret med henblik på at give en så vibrationsfri og behagelig brug som muligt. Brug af forkert opviklet snor eller uslebet, forkert skæreudstyr (forkert type eller forkert tilfilet, se anvisningerne under overskriften Filning af klinge) øger vibrationsniveauet. Maskinens vibrationsdæmpningssystem reducerer overførslen af vibrationer mellem motorenheden/ skæreudstyret og maskinens håndtagsenhed. Kontrollér regelmæssigt vibrationsdæmpningselementerne for materialerevner og deformationer Kontrollér, at vibrationsdæmpningskomponenterne er intakte og fast forankrede. ! ADVARSEL! Intet skæreudstyr må under nogen omstændigheder bruges, uden at en godkendt beskyttelse er monteret. Se kapitlet Tekniske data. Hvis forkert eller defekt beskyttelse monteres, kan det forårsage alvorlige personskader. 535RX, 535RXT
Side: 8
GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Danish – 39 Snapudløsning Foran er en lettilgængelig snapudløsning som sikkerhedsforanstaltning, hvis motoren bryder i brand, eller hvis der opstår en anden situation, hvor det gælder om at frigøre sig fra maskinen og selen. Se anvisningerne under overskriften Tilpasning af sele og rydningssav. Visse seler er desuden forsynet med en snapudløsning ved ophængningskrogen. Kontrollér, at selens remme er korrekt placeret. Når selen og maskinen er justeret, skal det kontrolleres, at selens snapudløsning fungerer. Lyddæmper Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser væk fra brugeren. Lyddæmpere udstyret med katalysator er desuden konstrueret med henblik på at reducere skadelige stoffer i udstødningsgasserne. I lande med varmt og tørt klima er risikoen for brand åbenbar.Vi har derfor udstyret visse lyddæmpere med et såkaldt gnistfangernet. Kontrollér, om din maskine har et sådant net. For lyddæmpere er det meget vigtigt, at instruktionerne for kontrol, vedligeholdelse og service overholdes. Brug aldrig en maskine med en defekt lyddæmper. Kontrollér regelmæssigt, at lyddæmperen sidder fast i maskinen. Er din maskines lyddæmper udstyret med et gnistfangernet, skal dette renses regelmæssigt. Et tilstoppet net medfører, at motoren kører varm med alvorlig motorskade til følge. ! ADVARSEL! Overeksponering af vibrationer kan medføre blodkar- eller nerveskader hos personer med blodcirkulationsproblemer. Kontakt en læge, hvis du oplever kropslige symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer. Eksempler på sådanne symptomer er følelsesløshed, manglende følesans, ”kildren”, ”stikken”, smerte, manglende eller reduceret styrke i forhold til normalt, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Disse symptomer forekommer almindeligvis i fingre, hænder eller håndled. Risiciene kan øges ved lave temperaturer.
Side: 9
GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 40 – Danish Låsemøtrik Låsemøtrik anvendes til fastgørelse af visse typer skæreudstyr. Spænd møtrikken mod skæreudstyrets rotationsretning ved montering. Løsn møtrikken i skæreudstyrets rotationsretning ved afmontering. (OBS! Møtrikken har venstregevind.) Tilspænd møtrikken med klinkemøtriknøglen. Låsemøtrikkens nylonlås må ikke være så slidt, at den kan drejes med fingrene. Låsen skal holde mindst 1,5 Nm.Møtrikken skal udskiftes, når den har været skruet på ca. 10 gange. Skæreudstyr Dette afsnit behandler, hvordan du med korrekt vedligeholdelse og ved brug af korrekt type skæreudstyr: • Reducerer maskinens kasttilbøjelighed. • Bevarer en maksimal skarphed. • Øger skæreudstyrets levetid. Skæreudstyr Savklingen er beregnet til brug ved savning af vedfyldte træsorter. Græsklinge og græskniv er beregnet til rydning af grovere græs. Trimmerhoved er beregnet til græstrimning. ! ADVARSEL! Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under brug og efter stop. Dette gælder også ved tomgangskørsel. Berøring kan give forbrændinger på huden. Vær opmærksom på brandfaren! ! ADVARSEL! Lyddæmperen indeholder kemikalier, som kan være kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen bliver beskadiget. ! ADVARSEL! Husk, at: Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand. Start derfor aldrig maskinen indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale! ! VIGTIGT! Brug kun skæreudstyr sammen med den beskyttelse, som vi anbefaler! Se kapitlet Tekniske data. Se anvisningerne til skæreudstyret for korrekt indføring af line og valg af korrekt diameter for line. Hold klingens skæretænder i god stand og med korrekt skærpning! Følg vore anbefalinger. Se også instruktionen på klingeemballagen. Hold korrekt skrænkning! Følg vores instruktioner, og brug anbefalet ryttermål. ! ADVARSEL! Stands altid motoren, inden du foretager arbejde på skæreudstyret. Denne fortsætter med at rotere, også efter at gasreguleringen er sluppet. Kontrollér, at skæreudstyret er standset helt, og fjern kablet fra tændrøret, inden du begynder at arbejde på udstyret. ! ADVARSEL! Et forkert skæreudstyr eller en forkert filet klinge øger risikoen for kast.
Side: 10
GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Danish – 41 Grundregler Brug kun skæreudstyr sammen med den beskyttelse, som vi anbefaler! Se kapitlet Tekniske data. Hold klingens skæretænder i god stand og med korrekt skærpning! Følg vores instruktioner, og brug anbefalet ryttermål. En forkert skærpet eller beskadiget klinge øger risikoen for ulykker. Sørg for, at udlægningen på savklingen er korrekt! Følg vores instruktioner, og brug det anbefalede udlæggerværktøj. En forkert udlagt savklinge øger risikoen for fastlåsning og kast samt skader på savklingen. Kontrollér skæreudstyret med hensyn til skader og revnedannelse. Et beskadiget skæreudstyr skal altid udskiftes. Filning af græskniv og græsklinge • Se skæreudstyrets emballage for at få oplysninger om korrekt filning. Klingen og kniven slibes med en fladfil med enkeltskær. • Fil alle ægge lige meget for at bevare balancen. Filning af savklinge • Se skæreudstyrets emballage for at få oplysninger om korrekt filning. En korrekt filet klinge er en forudsætning for et effektivt arbejde og for at undgå unødvendig slitage på klinge og rydningssav. • Sørg for at have god støtte for klingen, når du filer. Brug en 5,5 mm rundfil sammen med en fileholder. • Filningsvinkel 15°. Hver anden tand files mod højre og hver anden tand mod venstre. Hvis klingen er blevet svært stensavet, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at justere tændernes overside med en ! ADVARSEL! Kassér altid en klinge, som er bøjet, skæv, sprækket, bristet eller på anden måde beskadiget. Prøv aldrig at rette en skæv klinge op med henblik på genbrug. Brug kun originalklinger af foreskreven type.
Side: 11
GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 42 – Danish fladfil. Dette sker i så fald inden filning med rundfilen. Filning af oversiden skal ske lige på alle tænder. • Justér skrænkningen. Den skal være 1 mm. Trimmerhoved • Brug kun de trimmerhoveder og trimmerliner, som anbefales. De er testet af producenten for at passe til en vis motorstørrelse. Dette er specielt vigtigt, når der bruges et fuldautomatisk trimmerhoved. Brug kun anbefalet skæreudstyr. Se kapitlet Tekniske data. • Generelt kræver en mindre maskine små trimmerhoveder og vice versa. Dette skyldes, at motoren ved klipning med line både skal slynge linen radialt fra trimmerhovedet og møde modstanden fra det græs, som klippes. • Linens længde er også vigtig. En længere line kræver større motorstyrke end en kort med samme diameter på linen. • Sørg for, at den kniv, som sidder på trimmerbeskyttelsen, er intakt. Den bruges til at skære linen af til korrekt længde. • For at opnå en længere levetid for linen kan den lægges i vand et par døgn. Linen bliver da mere sej og holder længere. VIGTIGT! Sørg altid for, at trimmerlinen rulles hårdt og jævnt på tromlen, ellers opstår der sundhedsfarlige vibrationer i maskinen.
Side: 12
MONTERING Danish – 43 Montering af styr og gashåndtag • Demontér skruen ved den bageste del af gashåndtaget. • Sæt gashåndtaget på styrets højre del (se billedet). • Anbring hullet til monteringsskruen ud for hullet i styret. • Genmontér skruen i hullet ved den bageste del af håndtaget. • Skru skruen ind gennem håndtaget og styret. Spænd til. • Montér skruer og beslag som vist på billedet. • Skru de fire skruer let fast. (R) • Tag selen på, og hæng maskinen i ophængskrogen. Foretag nu en finjustering, så maskinen giver en behagelig arbejdsstilling, når den hænger i selen. • Spænd grebet. Montering af skæreudstyr Montering af beskyttelseskappe BEMÆRK! Ved anvendelse af trimmerhoved/plastknive og kombibeskyttelse skal beskyttelseskappen altid være monteret. Når der anvendes græsklinge og kombibeskyttelse, skal beskyttelseskappen være demonteret. Indpas beskyttelseskappens styr i sporet på kombibeskytteren. Klik derefter beskyttelseskappen fast på beskyttelsen med de fire lynbespændinger. RXT RX ! ADVARSEL! Ved montering af skæreudstyr er det yderst vigtigt, at medbringerens/ støtteflangens styr placeres korrekt i skæreudstyrets midterste hul. Forkert monteret skæreudstyr kan medføre alvorlige og/eller livsfarlige personskader. ! ADVARSEL! Intet skæreudstyr må under nogen omstændigheder bruges, uden at en godkendt beskyttelse er monteret. Se kapitlet Tekniske data. Hvis forkert eller defekt beskyttelse monteres, kan det forårsage alvorlige personskader. VIGTIGT! Før sav- eller græsklinge må tages i brug, skal maskinen være forsynet med korrekt styr, klingebeskyttelse og sele.
Side: 13
MONTERING 44 – Danish Afmontering af beskyttelseskappen foretages lettest ved hjælp af tændrørsnøglen, se billede. Montering af klingebeskyttelse, græsklinge og græskniv • Klingebeskyttelsen/kombibeskyttelsen (A) sættes fast i fæstet på styrestangen og fastgøres med en skrue. BEMÆRK! Sørg for at beskyttelseskappen er afmonteret. Brug anbefalet klingebeskyttelse. Se kapitlet Tekniske data. • Monter medbringer (B) på den udgående aksel. • Drej klingeakslen rundt, indtil et af medbringerens huller passer sammen med et tilsvarende hul i gearhuset. • Før låsepinden (C) ind i hullet, så akslen låses. • Anbring klinge (D), støttekop (E) og støtteflange (F) på den udgående aksel. • Montér møtrikken (G). Møtrikken skal spændes med et moment på 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Brug topnøglen fra værktøjssættet. Hold fast i nøglens skaft så nær som muligt ved klingebeskyttelsen. Møtrikken spændes, når nøglen drejes imod rotationsretningen (OBS! venstregevind). Montering af klingebeskyttelse og savklinge • Demontér fæstepladen (H). Montér adapteren (I) og beslaget (J) med de to skruer (K) som vist på billedet. Klingebeskyttelsen (A) monteres med 4 skruer (L) mod adapteren som vist på billedet. BEMÆRK! Brug anbefalet klingebeskyttelse. Se kapitlet Tekniske data. • Monter medbringer (B) på den udgående aksel. • Drej klingeakslen rundt, indtil et af medbringerens huller passer sammen med et tilsvarende hul i gearhuset. G F D B C A E A A L I J K H F D B C G
Side: 14
MONTERING Danish – 45 • Før låsepinden (C) ind i hullet, så akslen låses. • Anbring klingen (D) og støtteflangen (F) på udgangsakslen. • Montér møtrikken (G). Møtrikken skal spændes med et moment på 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Brug topnøglen fra værktøjssættet. Hold fast i nøglens skaft så nær som muligt ved klingebeskyttelsen. Møtrikken spændes, når nøglen drejes imod rotationsretningen (OBS! venstregevind). • Ved løsning eller fastspænding af savklingens møtrik er der risiko for at skære sig på savklingens tænder. Sørg derfor for, at hånden er beskyttet af klingebeskyttelsen under dette arbejde. Brug altid en topnøgle med tilstrækkeligt langt skaft for at gøre dette muligt. Pilen på billedet viser, inden for hvilket område topnøglen skal bruges ved henholdsvis løsning og fastspænding af møtrikken. Montering af andre beskyttelser og andet skæreudstyr • Monter trimmerbeskyttelsen/kombibeskyttelsen (A) til arbejde med trimmerhoved/plastknive. BEMÆRK! Sørg for at beskyttelseskappen er monteret. Hægt trimmerbeskyttelsen/kombibeskyttelsen (A) på pladeholderens (M) kroge. Fold beskyttelsen omkring styrestangen og fastgør den med skruen (L) på modsatte side af styrestangen. Brug låsepinden (C). Læg låsepinden i sporet på skruehovedet, og spænd skruen fast. Se figur. • Monter medbringer (B) på den udgående aksel. • Drej klingeakslen rundt, indtil et af medbringerens huller passer sammen med et tilsvarende hul i gearhuset. • Før låsepinden (C) ind i hullet, så akslen låses. • Skru trimmerhovedet/plastknivene (H) på imod rotationsretningen. • Demontering sker i omvendt rækkefølge. A L C M B A M L C H H H
Side: 15
MONTERING 46 – Danish Tilpasning af sele og rydningssav Standardsele Snapudløsning Foran er der en lettilgængelig snapudløsning. Brug den, hvis motoren bryder i brand, eller i en anden nødsituation, hvor det gælder om hurtigt at gøre sig fri af selen og maskinen. Jævn skulderbelastning En godt tilpasset sele og maskine gør arbejdet betydeligt lettere. Justér selen for at opnå den bedste arbejdsstilling. Spænd sideremmene, så tyngden fordeles jævnt over begge skuldre. Korrekt højde 1 Skovrydning Ved skovrydning skal maskinen bæres i selen, så skæreudstyret hælder lidt fremefter i forhold til underlaget. Juster højden med remmen til ophængningskrogen på selen. 2 Græsrydning Ved græsrydning skal maskinen bæres i selen, så skæreudstyret står parallellt med underlaget. Triobalancesele Snapudløsning Vip den røde låsearm ud for at frigøre maskinen fra selen. Tilpasning af selen 1 Spænd hoftebæltet, så det sidder stabilt. ! ADVARSEL! Ved arbejde med rydningssav skal den altid hægte fast i selen. I modsat fald kan du ikke manøvrere rydningssaven sikkert, og dette kan forårsage skade på dig selv eller andre. Brug aldrig en sele med defekt snapudløsning.
Side: 16
MONTERING Danish – 47 2 Spænd remmen, som går rundt om brystkassen, under venstre arm, så den ligger tæt, men ikke stramt ind til kroppen. 3 Juster skulderremmen, så der opnås en jævn belastning af skuldrene. Træk nedad i ophængningskrogen for at belaste selen. 4 Juster højden af ophængningskrogen i henhold til instruktionen for standardselen. (Skovrydning) 5 Hvis man vil sænke ophængningskrogen i forbindelse med f.eks. græsrydning, flyttes ophængningskrogens rem (A) til det nederste fæste på rygpladen. 6 For at overføre mere belastning fra skulderremmen til hoftebåndet kan det elastiske bånd (B) spændes hårdere. Korrekt balance 1 Skovrydning Maskinen afbalanceres ved at flytte øsknen på maskinen fremad eller bagud.På visse modeller er øsknen fastgjort, men i det tilfælde har maskinen flere huller til ophængningskrogen. Maskinen har den rigtige balance, når frit hænger frit og vandret i ophængningskrogen. På den måde mindskes risikoen for at save i sten, hvis du bliver nødt til at slippe styret. 2 Græsrydning Lad klingen balancere på en passende klippehøjde, dvs. nær ved jorden. A B
Side: 17
BRÆNDSTOFHÅNDTERING 48 – Danish Brændstofsikkerhed Start aldrig maskinen: 1 Hvis du har spildt brændstof på den. Aftør alt det spildte brændstof, og lad benzinresterne fordampe. 2 Hvis du har spildt brændstof på dig selv eller dit tøj, skift tøj.Vask de legemsdele, som har været i kontakt med brændstoffet. Brug vand og sæbe. 3 Hvis maskinen lækker brændstof. Kontrollere regelmæssigt for lækage fra tankdæksel og brændstofslanger. Transport og opbevaring • Opbevar og transporter maskinen og brændstoffet, så eventuel lækage og dampe ikke risikerer at komme i kontakt med gnister eller åben ild, f.eks. fra elmaskiner, elmotorer, elkontakter/afbrydere eller oliefyr. • Ved opbevaring og transport af brændstof skal der bruges en til formålet passende og godkendt beholder. • Ved længere tids opbevaring af maskinen skal brændstoftanken tømmes. Spørg på den nærmeste benzinstation, hvor du kan komme af med overskydende brændstof. • Sørg for, at maskinen er ordentligt rengjort, og at der er udført fuldstændig service, inden langtidsopbevaring. • Skæreudstyrets transportbeskyttelse skal altid være monteret under transport og opbevaring af maskinen. • Fastgør maskinen under transport. • For at undgå utilsigtet start af motoren skal tændhætten altid fjernes, når maskinen ikke skal bruges i længere tid, når den ikke er under opsyn, og når den skal efterses. Drivmiddel BEMÆRK! Maskinen er forsynet med en totaktsmotor og skal altid anvendes med en blanding af benzin og totaktsolie. For at sikre et korrekt blandingsforhold er det vigtigt at måle den oliemængde, der skal blandes, helt nøjagtigt. Ved blanding af små brændstofmængder påvirker selv små fejl i oliemængden blandingsforholdet kraftigt. Benzin BEMÆRK! Brug altid kvalitetsbenzin med et oktantal på mindst 90 (RON). Hvis maskinen er forsynet med katalysator (se afsnittet Tekniske data), skal du altid anvende blyfri kvalitetsbenzin iblandet olie. Blyholdig benzin ødelægger katalysatoren. Hvor det er muligt at få miljøtilpasset benzin, såkaldt alkylatbenzin, skal denne anvendes. • Det laveste anbefalede oktantal er 90 (RON). Hvis du kører motoren på benzin med et lavere oktantal end 90, kan der opstå såkaldt bankning. Dette medfører øget motortemperatur, som kan forårsage motorhavari. • Ved arbejde med kontinuerligt højt omdrejningstal anbefales et højere oktantal. Totaktsolie • For at opnå det bedste resultat og en optimal funktion skal HUSQVARNAS totaktsolie, som er specielt udviklet til vores luftafkølede totaktsmotorer, anvendes. • Brug aldrig totaktsolie beregnet til vandafkølede udenbordsmotorer, såkaldt outboardolie (kaldes TCW). • Brug aldrig olie beregnet til firetaktsmotorer. • En lav oliekvalitet eller en for fed olie/ brændstofblanding kan forværre katalysatorens funktion og reducere dens levetid. • Blandingsforhold 1:50 (2 %) med HUSQVARNA totaktsolie. 1:33 (3 %) med andre olier, der er beregnet til luftafkølede totaktsmotorer i klasserne JASO FB/ISO EGB. ! ADVARSEL!Vær forsigtig ved håndtering af brændstof.Tænk på brand-, eksplosions- og indåndingsrisikoen. ! ADVARSEL! Brændstof og brændstofslanger er meget brandfarlige og kan give alvorlige skader ved indånding og hudeksponering. Vær derfor forsigtig ved håndtering af brændstof, og sørg for god luftventilation ved brændstofhåndtering. Benzin, liter Totaktsolie, liter 2% (1:50) 3% (1:33) 5 0,10 0,15 10 0,20 0,30 15 0,30 0,45 20 0,40 0,60
Side: 18
BRÆNDSTOFHÅNDTERING Danish – 49 Blanding • Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til benzin. • Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) brændstofblandingen. Hæld den resterende mængde benzin i. • Bland (ryst) brændstofblandingen omhyggeligt, inden maskinens brændstoftank fyldes. • Bland ikke brændstof til mere end maks. 1 måneds behov. • Hvis maskinen ikke bruges i længere tid, skal brændstoftanken tømmes og rengøres. Tankning • Anvend en brændstofdunk med overløbssikring. • Hvis du har spildt brændstof på den. Aftør alt det spildte brændstof, og lad benzinresterne fordampe. • Tør rent omkring tankdækslet. Forureninger i tanken kan medføre driftsforstyrrelser. • Sørg for, at brændstoffet er blandet godt ved at ryste beholderen, inden tanken fyldes. ! ADVARSEL! Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under og efter brug. Dette gælder også ved kørsel i tomgang. Vær opmærksom på brandfaren, specielt ved håndtering i nærheden af brandfarlige emner og/eller gasser. ! ADVARSEL! Følgende sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen for brand: Bland og påfyld brændstoffet udendørs, hvor der ikke kan forekomme gnister eller åben ild. Ryg ikke, og anbring aldrig varme genstande i nærheden af brændstoffet. Tank aldrig med motoren i gang. Stands motoren, og lad den afkøle nogle minutter før tankning. Åbn tankdækslet langsomt ved brændstofpåfyldning, så et eventuelt overtryk langsomt forsvinder. Spænd tankdækslet omhyggeligt efter tankning. Flyt altid maskinen væk fra tankningsstedet og -kilden, inden den startes.
Side: 19
START OG STOP 50 – Danish Kontrol før start • Kontrollér, at klingen ikke har revner i tandbunde eller i midterhullet. Den almindeligste årsag til revnedannelse er, at der er opstået skarpe hjørner i tandbundene ved filning, eller at klingen er blevet brugt med sløve tænder. Kassér klingen, hvis der konstateres revner. • Kontrollér, at støtteflangen ikke har revner på grund af metaltræthed eller for hård tilspænding. Kassér støtteflangen, hvis der konstateres revner. • Sørg for, at låsemøtrikken ikke mister sin låsekraft. Møtriklåsen skal have et låsemoment på 1,5 Nm. Låsemøtrikkens tilspændingsmoment skal være på 35-50 Nm. • Kontroller, at klingebeskyttelsen er intakt og fri for revner. Udskift klingebeskyttelsen, hvis den har været udsat for slag eller er revnet. • Kontroller, at trimmerhovedet og trimmerbeskyttelsen er intakte og fri for revner. Udskift trimmerhoved eller trimmerbeskyttelse, hvis de har været udsat for slag eller er revnet. • Brug aldrig maskinen uden beskyttelse eller med defekt beskyttelse. • Alle dæksler skal være monteret korrekt og være fejlfri før start af maskinen. Start og stop ! ADVARSEL! Et komplet koblingsdæksel med styrestang skal være monteret, inden maskinen startes, da koblingen ellers kan løsne sig og forårsage personskader. Flyt altid maskinen væk fra tankningsstedet og -kilden, inden den startes. Placer maskinen på et fast underlag. Sørg for, at skæreudstyret ikke kan gribe fat i genstande. Sørg for, at der ikke opholder sig uvedkommende inden for arbejdsområdet, ellers er der risiko for alvorlige personskader. Sikkerhedsafstanden er 15 meter.
Side: 20
START OG STOP Danish – 51 Start Choker: Stil chokeren i chokestilling. Brændstofpumpe: Tryk flere gange på brændstofpumpens gummiblære, indtil blæren fyldes med brændstof. Det er ikke nødvendigt at fylde blæren helt. Tryk maskinkroppen mod jorden med venstre hånd (OBS! Ikke med foden!). Tag fat i starthåndtaget, træk langsomt startsnoren ud med højre hånd indtil modstand (starthagerne griber fat), og træk derefter i snoren med nogle hurtige og kraftige ryk. Vikl aldrig startsnoren rundt om hånden. Sæt chokeren tilbage, straks når motoren tænder, og foretag nye startforsøg, indtil motoren starter. Når motoren starter, skal der gives fuld gas, hvorefter startgassen frakobles automatisk. BEMÆRK! Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget fra udstrakt stilling. Dette kan give skader på maskinen. BEMÆRK! Anbring ikke nogen legemsdele på den markerede overflade.Kontakt kan medføre forbrændinger af huden eller elektrisk stød, hvis tændhætten er defekt. Anvend altid handsker. Anvend aldrig en maskine med defekt tændhætte. For gashåndtag med startgaslås gælder: Startgaspositionen findes ved først at trykke gasreguleringsspærren og gasreguleringen ind og derefter at trykke på startgasknappen (A). Slip nu gasreguleringsspærren og gasreguleringen og derefter startgasknappen. Startgasfunktionen er nu aktiveret. For at returnere motoren til tomgang trykkes gasreguleringsspærren og gasreguleringen ind. Stop Motoren stoppes ved, at tændingen slås fra. BEMÆRK! Stopkontakten skifter automatisk til startposition.For at undgå utilsigtet start skal tændhætten derfor altid tages af tændrøret ved montering, kontrol og/ eller vedligeholdelse. ! ADVARSEL! Når motoren startes med chokeren i choker- eller startgasstilling, begynder skæreudstyret straks at rotere.
Side: 21
ARBEJDSTEKNIK 52 – Danish Generelle arbejdsinstruktioner Grundlæggende sikkerhedsregler 1 Hold øje med omgivelserne: • For at du kan være sikker på, at hverken mennesker, dyr eller andet kan påvirke din kontrol over maskinen. • For at sikre at hverken mennesker, dyr eller andet risikerer at komme i kontakt med skæreudstyret eller løse genstande, som slynges væk af skæreudstyret. • BEMÆRK! Brug aldrig maskinen uden mulighed for at kunne tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke. 2 Kontrollér arbejdsområdet. Fjern alle løse genstande som for eksempel sten, knust glas, søm, ståltråd, snor og lignende, som kan slynges ud eller sno sig ind i skæreudstyret. 3 Undgå anvendelse i dårligt vejr. F.eks. i tæt tåge, kraftig regn, hård vind og kraftig kulde osv. At arbejde i dårligt vejr er trættende og kan skabe farlige situationer, f.eks. ved glat underlag, påvirkning af træets faldretning m.m. 4 Sørg for, at du kan gå og stå sikkert. Kig efter eventuelle forhindringer ved en uventet retræte (rødder, sten, grene, huller, grøfter osv.). Vær meget forsigtig ved arbejde i skrånende terræn. 5 Vær yderst forsigtig ved savning i træer, som ligger i spænd. Et spændt træ kan efter gennemsavning svippe tilbage til sin normale stilling. Hvis du placerer dig forkert, og lægger savsnittet forkert, kan det betyde, at træet rammer dig eller maskinen, så du mister kontrollen. Begge omstændigheder kan forårsage alvorlig personskade. 6 Hold god balance og sikkert fodfæste. Stræk dig ikke for langt. Sørg for altid at have godt fodfæste og god balance. 7 Hold altid fast om maskinen med begge hænder. Hold maskinen på højre side af kroppen. Hold alle dele af kroppen på sikker afstand af varme overflader. Hold alle dele af kroppen på sikker afstand af det roterende skæreudstyr. 8 Hold skæreudstyret under taljehøjde. 9 Ved flytning skal motoren slukkes. Ved længere flytninger samt transporter skal transportbeskyttelsen benyttes. 10 Stil aldrig maskinen ned på jorden med motoren i drift, uden at du har den under opsyn. Rydningens ABC • Brug altid korrekt udstyr. • Brug altid godt tilpasset udstyr. • Følg sikkerhedsforskrifterne. • Organisér arbejdet godt. • Kør altid med fulde omdrejninger på klingen ved kontakttidspunktet. • Brug altid godt slebne klinger. • Undgå stensavning. • Styr faldretningen (udnyt vinden). VIGTIGT! Dette afsnit behandler grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med rydningssave og trimmere. Når du kommer ud for en situation, som gør dig usikker med hensyn til fortsat brug, skal du spørge en ekspert til råds. Henvend dig til din forhandler eller dit serviceværksted. Undgå al brug, som du ikke synes, du er tilstrækkeligt kvalificeret for. Inden du går i gang, skal du forstå forskellen mellem skovrydning, græsrydning og græstrimning.
Side: 22
ARBEJDSTEKNIK Danish – 53 Arbejdsmetoder • Inden rydningen påbegyndes, kontrolleres ryddeområdet, hvordan terrænet er, om det er fuldt af sten eller huller osv. • Begynd derefter i den letteste ende, og få en god åbning på rydningen. • Arbejd systematisk frem og tilbage, tværs over området, og tag en arbejdsbredde på ca. 4-5 m ad gangen. På den måde udnyttes maskinens fulde rækkevidde til begge sider, og brugeren får et let og varieret arbejdsområde at komme igennem. • Gåstrækningens længde bør være ca. 75 m. Flyt brændstofdepotet, efterhånden som arbejdet skrider frem. • Ved skrånende terræn bør gåstrækningen lægges vinkelret på skråningen. Det er meget lettere at gå på tværs af en skråning end op og ned. • Gåstrækningerne bør lægges, så man slipper for at gå over grøfter eller andre forhindringer i terrænet.Tilpas også gåstrækningerne til de aktuelle vindforhold, så de ryddede stammer falder i den ryddede del af området. Skovrydning med savklinge • På kontakttidspunktet ved kraftigere stammer øges risikoen for kast.Undgå derfor at save i skæreområdet mellem kl. 12 og 3 på klingen. ! ADVARSEL! Hverken brugeren af maskinen eller nogen anden må prøve at fjerne det afklippede materiale, når motoren eller skæreudstyret roterer, da dette kan medføre alvorlige skader. Stands motoren og skæreudstyret, inden du fjerner materiale, som har viklet sig rundt om klingeakslen, da der ellers er risiko for skader. Under og et stykke tid efter anvendelse kan vinkelgearet være varmt. Der er derfor risiko for forbrændinger ved kontakt. ! ADVARSEL! Pas på udslyngede genstande. Brug altid godkendt øjenværn. Læn dig aldrig ind over skæreudstyrets beskyttelse. Sten, skidt m.m. kan blive slynget op i øjnene og forårsage blindhed eller alvorlige skader. Hold uvedkommende på afstand. Børn, dyr, tilskuere og medhjælpere skal befinde sig uden for sikkerhedszonen på 15 meter. Stands omgående maskinen, hvis nogen nærmer sig. Sving aldrig rundt med maskinen uden først at kontrollere bagud, at der ikke befinder sig nogen i sikkerhedszonen. ! ADVARSEL! Undertiden sætter grene eller græs sig fast mellem beskyttelse og skæreudstyr. Stands altid motoren ved rengøring. ! ADVARSEL! Maskiner med savklinger eller græsklinger kan blive kastet voldsomt til siden, hvis klingen kommer i kontakt med en fast genstand. Dette kaldes kickback. Et kickback kan være så voldsomt, at maskinen og/eller operatøren bliver slynget i en bestemt retning, så vedkommende mister kontrollen over maskinen. Der kan opstå kickback, hvis maskinen sætter sig fast, standser eller binder. Risikoen for kickback er større på steder, hvor der ikke er frit udsyn til det materiale, der klippes. Undgå at save i skæreområdet mellem kl. 12 og 3 på klingen. På grund af klingens rotationshastighed kan kast ske netop i dette kontaktområde på klingen på kontakttidspunktet ved kraftigere stammer.
Side: 23
ARBEJDSTEKNIK 54 – Danish • For at fælde mod venstre skal træets nederste del føres mod højre. Hold klingen lidt på skrå, og før den med bestemt bevægelse skråt ned til højre. Tryk samtidigt på stammen med klingebeskyttelsen. Sæt klingen på træet i området mellem kl. 3 og 5 på klingen. Giv fuld gas, inden du sætter klingen på træet. • For at fælde mod højre skal træets nederste del føres mod venstre.Hold klingen lidt på skrå, og før den skråt opad til højre. Sæt saven på træet i området mellem kl. 3 og 5, så klingens rotationsretning fører træets nederste del mod venstre. • For at fælde træet fremad skal træets nederste del trækkes bagud.Træk klingen bagud med en hurtig og bestemt bevægelse. • Kraftigere stammer, dvs. de stammer, hvor der lægges an, skal saves fra to sider. Bedøm først stammens faldretning. Sav først på faldsiden. Sav derefter stammen omkuld fra den anden side. Savetrykket tilpasses efter stammens tykkelse og træsortens hårdhed. Tyndere stammer behøver et kraftigt savetryk, medens kraftigere stammer kræver et lettere savetryk. • Hvis stammerne står meget tæt, tilpasses gåhastigheden derefter. • Hvis klingen kører fast i en stamme, må maskinen aldrig rykkes løs. Ellers kan klingen, vinkelgearet, styrestangen eller styret ødelægges. Slip håndtagene, tag fat i styrestangen med begge hænder, og træk maskinen langsomt løs. Buskrydning med savklinge • Smalle stammer og buske mejes ned. Arbejd med svingende bevægelser fra side til side. • Prøv at kappe flere stammer i samme savbevægelse. • I forbindelse med rydning af stauder ryddes først omkring selve stauden. Begynd med at save høje stubbe i staudens yderdel af for at undgå, at saven sætter sig fast. Kap derefter stubbene i den ønskede højde. Prøv derefter at komme ind med savklingen og save fra midten af stauden. Hvis det alligevel skulle være svært at komme til, så kap større stubbe, og lad stammerne falde til jorden. Derved mindskes risikoen for, at saven sætter sig fast.
Side: 24
ARBEJDSTEKNIK Danish – 55 Græsrydning med græsklinge • Græsklinger og græsknive må ikke anvendes til træagtige stilke. • Til alle former for højt eller kraftigt græs anvendes en græsklinge. • Græs mejes ned fra side til side, hvor bevægelsen fra højre mod venstre kaldes rydningsmomentet, og bevægelsen fra venstre mod højre kaldes returmomentet. Lad klingen arbejde i venstre side (placeret mellem klokken 8 og 12). • Hvis klingen vippes lidt mod venstre under græsrydning, samles græsset i en stribe, som gør opsamlingsarbejdet lettere, f.eks. med en rive. • Sørg for at arbejde rytmisk. Stå stabilt med fødderne let spredte. Ryk fremad efter returmomentet, og stil dig igen stabilt. • Lad støttekoppen hvile let mod jorden. Den bruges til at beskytte klingen mod belægning af jord. • Nedsæt risikoen for, at materialet skal vikle sig rundt om klingen, ved at overholde følgende regler: 1Arbejd altid med fuld gas. 2Undgå det afskårne materiale ved returmomentet. • Stands motoren, løsn selen, og placer maskinen på jorden, inden du opsamler det afskårne materiale. Græstrimning med trimmerhoved Trimning • Hold trimmerhovedet lige over jorden, og hold det i vinkel. Det er linens ende, som udfører arbejdet. Lad linen arbejde i sit eget tempo. Pres aldrig linen ind i det materiale, som skal fjernes. • Linen fjerner nemt græs og ukrudt tæt ved mure, stakitter, træer og rabatter, men kan også beskadige ømtålelig bark på træer og buske og forvolde skade på hegnspæle. • Nedsæt risikoen for skader på planterne ved at afkorte linen til 10-12 cm, og nedsæt motoromdrejningstallet. Renskrabning • Skrabningsteknikken fjerner al uønsket vegetation. Hold trimmerhovedet lige over jorden, og hold det på skrå. Lad linens ende gå imod jorden rundt om træ, stolper, statuer og lignende. OBS! Denne teknik øger slitagen på linen. • Linen slides hurtigere og skal føres frem oftere ved arbejde mod sten, tegl, beton, metalstakit etc.end ved kontakt med træ og træstakit. • Ved trimning og skrabning skal du bruge mindre end fuld gas, så linen holder længere, og trimmerhovedet slides mindre. Klipning • Trimmeren er perfekt til at slå græs på steder, hvor det er svært at komme til med en almindelig plæneklipper. Hold linen parallelt med jorden ved klipning. Undgå at trykke trimmerhovedet ned mod jorden, da dette kan ødelægge græsplænen og beskadige redskabet. • Undgå at lade trimmerhovedet have permanent kontakt med jorden ved normal klipning. En sådan kontakt kan medføre skader og slitage på trimmerhovedet. Fejning • Den roterende lines ventilationsvirkning kan bruges til en nem og hurtig rengøring. Hold linen parallelt med og over de overflader, der skal fejes, og før redskabet frem og tilbage. • Ved klipning og fejning skal du bruge fuld gas for at få et godt resultat.
Side: 25
VEDLIGEHOLDELSE 56 – Danish Karburator Dit Husqvarna-produkt er konstrueret og fremstillet i henhold til specifikationer, som reducerer de skadelige udstødningsgasser. Når motoren har brugt 8-10 tanke brændstof, er motoren indkørt. For at sikre at den fungerer bedst muligt og afgiver så få skadelige udstødningsgasser som muligt efter indkøringsperioden, skal du lade din forhandler/dit serviceværksted (som har en omdrejningstæller til rådighed) justere karburatoren. Funktion • Via gasreguleringen styrer karburatoren motorens omdrejningstal. I karburatoren blandes luft/brændstof. Denne luft/brændstofblanding er justerbar. For at udnytte maskinens maksimale effekt, skal justeringen være korrekt. • Justering af karburatoren indebærer, at motoren tilpasses lokale forhold f.eks. klima, højdeforhold, benzin og typen af totaktsolie. • Karburatoren er forsynet med tre justeringsmuligheder: L = Lavomdrejningsmundstykke H = Højomdrejningsmundstykke T = Justerskrue til tomgang • Med L- og H-mundstykkerne justeres den ønskede brændstofmængde til den luftstrøm, som kommer fra gasreguleringens åbning. Skrues de med uret bliver luft/brændstofblandingen mager (mindre brændstof), og skrues de mod uret bliver brændstofblandingen fed (mere brændstof). Mager blanding giver et højere omdrejningstal, og fed blanding giver et lavere omdrejningstal. • T-skruen regulerer gasreguleringens stilling ved tomgang. Skrues T-skruen med uret fås et højere tomgangsomdrejningstal, og skrues den mod uret fås lavere tomgangsomdrejningstal. Grundindstilling • Ved tilkøring på fabrikken foretages en grundindstilling af karburatoren. Grundindstillingen er federe end den optimale indstilling og skal bibeholdes i de første timer, maskinen er i drift. Derefter skal karburatoren finjusteres. Finjusteringen skal udføres af en uddannet person. BEMÆRK! Hvis skæreudstyret roterer ved tomgang, skal T-skruen drejes mod uret, indtil skæreudstyret standser. Justering af tomgangsomdrejningstallet Juster omdrejningstallet for tomgang med tomgangsskruen T, hvis der bliver behov for omjustering. Drej først T-skruen med uret, indtil skæreudstyret begynder at rotere. Drej derefter skruen mod uret, indtil skæreudstyret standser. Der er opnået et korrekt tomgangsomdrejningstal, når motoren kører jævnt i begge lejer. Der bør være en god marginal til det omdrejningstal, hvor skæreudstyret begynder at rotere. Justering af startgasomdrejningstal For at opnå det rette startgasomdrejningstal sidder der en justeringsanordning på gashåndtagets bageste del ved siden af kablerne. Med denne skrue (4 mm unbrako) kan startgasomdrejningstallet øges eller sænkes. Sådan gør du: 1 Kør maskinen i tomgang. 2 Tryk startgaslåsen ned som beskrevet under overskriften Start og stop. 3 Hvis startgasomdrejningstallet er for lavt (under 4000 o/min), skal justerskruen A skrues med uret, indtil H L T ! ADVARSEL! Hvis tomgangsomdrejningstallet ikke kan justeres, så skæreudstyret står stille, skal du kontakte din forhandler/dit serviceværksted. Brug ikke maskinen, før den er indstillet korrekt eller repareret. T 5 mm
Side: 26
VEDLIGEHOLDELSE Danish – 57 skæreudstyret begynder at rotere. Skru derefter justerskruen A yderligere en 1/2 omgang med uret. 4 Hvis startgasomdrejningstallet er for højt, skrues justerskruen A mod uret, indtil skæreudstyret standser. Skru derefter justerskruen A en 1/2 omgang med uret. Lyddæmper BEMÆRK! Visse lyddæmpere er forsynet med katalysator. Se kapitlet Tekniske data for at se, om din maskine er forsynet med katalysator. Lyddæmperen er beregnet til at dæmpe lydniveauet og til at lede udstødningsgasserne væk fra brugeren. Udstødningsgasserne er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand, hvis udstødningsgasserne rettes mod et tørt og brændbart materiale. Visse lyddæmpere er udstyret med et specielt gnistfangernet. Hvis din maskine er udstyret med en sådan lyddæmper, bør nettet rengøres en gang om ugen. Dette gøres bedst med en stålbørste. På lyddæmpere uden katalysator bør gnistfangernettet rengøres og eventuelt udskiftes en gang om ugen. På katalysatorlyddæmpere skal gnistfangernettet kontrolleres og eventuelt rengøres en gang om måneden. Ved eventuelle skader på gnistfangernettet skal det udskiftes. Hvis gnistfangernettet ofte er tilstoppet, kan dette være tegn på, at katalysatorens funktion er nedsat. Kontakt din forhandler for at få det kontrolleret. Med et tilstoppet gnistfangernet overophedes maskinen med skader på cylinder og stempel til følge. BEMÆRK! Brug aldrig maskinen med en lyddæmper, der er i dårlig stand. Kølesystem For at holde en så lav driftstemperatur som muligt er maskinen udstyret med et kølesystem. Kølesystemet består af: 1 Luftindtag i startaggregat. 2 Køleribber på cylinderen. 3 Cylinderdæksel (leder køleluften mod cylinderen). Rens kølesystemet med en børste en gang om ugen, under støvfyldte forhold oftere. Et snavset eller tilstoppet kølesystem medfører overopvarmning af maskinen med skader på cylinderen og stemplet til følge. ! ADVARSEL! Hvis tomgangsomdrejningstallet ikke kan justeres, så skæreudstyret står stille, skal du kontakte din forhandler/dit serviceværksted. Brug ikke maskinen, før den er indstillet korrekt eller repareret. ! ADVARSEL! Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under brug og efter stop. Dette gælder også ved tomgangskørsel. Berøring kan give forbrændinger på huden. Vær opmærksom på brandfaren! 1 2 3
Side: 27
VEDLIGEHOLDELSE 58 – Danish Vinkelgear Vinkelgearet er fra fabrikken blevet fyldt med en passende mængde fedt. Inden maskinen tages i brug, bør man dog kontrollere, at gearet er fyldt 3/4 op med fedt. Brug HUSQVARNA specialfedt. Smøremidlet i gearhuset skal normalt blot udskiftes i forbindelse med eventuelle reparationer. Luftfilter Luftfilteret skal rengøres regelmæssigt for støv og snavs for at undgå: • Karburatorforstyrrelser • Startproblemer • Dårlig effekt • Unødvendig slitage på motorens dele. • Unormalt højt brændstofforbrug. Rengør filteret efter 25 timers drift eller oftere, hvis forholdene er usædvanligt støvede. Rengøring af luftfilter Afmonter luftfilterdækslet, og fjern filteret.Vask det i varmt sæbevand. Sørg for, at filtret er helt tørt, når det genmonteres. Et længe brugt luftfilter kan aldrig blive helt rent. Derfor skal filteret regelmæssigt udskiftes med et nyt. Et beskadiget luftfilter skal altid udskiftes. Bruges maskinen under støvede forhold, skal luftfiltret indsmøres i olie. Se anvisningerne under overskriften Indsmøring af luftfilter i olie. Indsmøring af luftfilter i olie Brug altid HUSQVARNA filterolie art. nr. 531 00 92-48. Filterolien indeholder opløsningsmiddel, så den er nem at fordele jævnt i filtret. Undgå derfor kontakt med huden. Læg filteret i en plastpose, og påfyld filterolien. Tryk på plastposen for at fordele olien.Tag filteret i plastposen ud, og hæld den overskydende olie fra, inden filtret monteres i maskinen. Brug aldrig almindelig motorolie. Den synker meget hurtigt ned gennem filteret og lægger sig på bunden. Tændrør Tændrørets tilstand påvirkes af: • En forkert indstillet karburator. • En forkert olieblanding i brændstoffet (for meget eller forkert olie). • Et snavset luftfilter. Disse faktorer forårsager belægninger på tændrørets elektroder og kan forårsage driftsforstyrrelser og startproblemer. Hvis maskinens effekt er for lav, hvis den er svær at starte, eller hvis tomgangen er urolig, skal du altid først kontrollere tændrøret, inden der gøres noget andet. Hvis tændrøret er tilstoppet, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er 0,5 mm. Tændrøret bør udskiftes efter ca. en måneds drift, eller hvis det er nødvendigt, endnu tidligere. BEMÆRK! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder.
Side: 28
Danish – 59 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesskema Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. De fleste af punkterne er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse. Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning. Mere omfattende arbejde skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Vedligeholdelse Dagligt eftersyn Ugentligt eftersyn Månedligt eftersyn Rengør maskinen udvendigt. X Kontrollér, at selen er intakt. X Kontrollér, at ophængsøjet er intakt. X Kontrollér, at gasreguleringsspærren og gasreguleringen fungerer i sikkerhedsmæssigt henseende. X Kontrollér, at stopkontakten fungerer. X Kontrollér, at håndtaget og styret er intakte og ordentligt fastgjorte. X Kontrollér, at skæreudstyret ikke roterer i tomgang. X Rens luftfilteret. Udskift om nødvendigt. X Kontrollér, at beskyttelsen er intakt og fri for revner. Udskift beskyttelsen, hvis den har været udsat for slag eller har revner. X Kontrollér, at klingen er centreret ordentligt, er godt skarp og ikke har revner. En ikke-centreret klinge kan forårsage vibrationer, som kan beskadige maskinen. X Kontrollér, at trimmerhovedet er intakt og ikke har revner. Udskift trimmerhovedet om nødvendigt. X Kontrollér, at skæreudstyrets låsemøtrik er spændt korrekt. X Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte. X Kontrollér, at hverken motor, tank eller brændstofrør lækker brændstof. X Sørg for, at klingens transportbeskyttelse er hel, og at den kan sættes ordentlig fast. X Kontrollér startmotoren og dens startsnor. X Kontrollér, at vibrationsisolatorerne ikke er beskadigede. X Rengør tændrøret udvendigt. Afmonter det, og kontrollér elektrodeafstanden. Juster afstanden til 0,5 mm, eller udskift tændrøret. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. X Rengør maskinens kølesystem. X Rengør, eller udskift lyddæmperens gnistfangernet (gælder kun lyddæmpere uden katalysator). X Rengør karburatoren udvendigt og rummet omkring den. X Kontrollér, at vinkelgearet er fyldt 3/4 op med smøremiddel. Fyld specialfedt på om nødvendigt. X Kontrollér, at selens sikkerhedsudløsning er uden skader og fungerer. X Kontrollér, at brændstoffilteret er rent, og at der ikke er sprækker eller andre defekter i brændstofslangen. Udskift den om nødvendigt. X Kontrollér alle kabler og tilslutninger. X Kontrollér kobling, koblingsfjedre og koblingstromle for slitage. Udskift om nødvendigt delene på et autoriseret serviceværksted. X Udskift tændrøret. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. X Kontrollér, og rengør eventuelt lyddæmperens gnistfangernet (gælder kun lyddæmpere med katalysator). X
Side: 29
60 – Danish TEKNISKE DATA Tekniske data Anm.1: Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF. Rapporteret lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste niveau. Forskellen mellem garanteret og målt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variationerne mellem forskellige maskiner af samme model i henhold til direktivet 2000/14/EF. Anm. 2: Rapporterede data for ækvivalent lydtryksniveau for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 dB (A). Anm. 3: Rapporterede data for et ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s2 . Tekniske data 535RX 535RXT Motor Cylindervolumen, cm3 34,6 34,6 Cylinderdiameter, mm 38,0 38,0 Slaglængde, mm 30,5 30,5 Tomgangsomdrejninger, o/min. 2900 2900 Anbefalet maks. rusningshastighed, o/min. 11500 11500 Omdrejningstal på udgående aksel, o/min 8220 8220 Maks. motoreffekt iht. ISO 8893, kW/ o/min 1,6/8400 1,6/8400 Lyddæmper med katalysator Ja Ja Omdrejningstalreguleret tændingssystem Ja Ja Tændingssystem Tændrør Champion RCJ 6Y Champion RCJ 6Y Elektrodeafstand, mm 0,5 0,5 Brændstof-/smøresystem Volumen benzintank, liter 0,6 0,6 Vægt Vægt uden benzin, skæreudstyr og beskyttelse, kg 6,1 6,7 Støjemissioner (se anm. 1) Lydeffektniveau, målt dB(A) 111 111 Lydeffektniveau, garanteret LWA dB(A) 114 114 Lydniveauer (se anm. 2) Ækvivalent lydtryksniveau ved brugerens ører målt i henhold til EN ISO 11806 og ISO 22868, dB(A): Udstyret med trimmerhoved (original) 95 95 Udstyret med græsklinge (original) 95 96 Vibrationsniveauer (se anm. 3) Ækvivalente vibrationsniveauer (ahv,eq) i håndtag målt i henhold til EN ISO 11806 og ISO 22867, m/s2 Udstyret med trimmerhoved (original), venstre/højre 3,0/3,4 2,4/3,1 Udstyret med græsklinge (original), venstre/højre 3,4/4,1 2,5/2,7
Side: 30
Danish – 61 TEKNISKE DATA EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46 36 146500, erklærer hermed, at rydningssavene Husqvarna 535RX og 535RXT fra 2016 årgangsserienummer og fremad (året angives i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 17. maj 2006 "angående maskiner" 2006/42/EF. - af den 26. februar 2014 ”angående elektromagnetisk kompatibilitet” 2014/30/EU. - af den 8. maj 2000 ”angående emission af støj til omgivelserne” 2000/14/EF. Overensstemmelsesvurdering udført i henhold til Bilag V. Oplysninger om støjemissioner fremgår af kapitlet Tekniske data. Følgende standarder er opfyldt: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sverige, har foretaget frivillig typegodkendelse for Husqvarna AB. Certifikaterne har nummer: SEC/09/2135 - 535RXT, SEC/09/2134 - 535RX. SMP Svensk Maskinprovning AB har også bekræftet overensstemmelse med bilag V i Rådets direktiv 2000/14/EF. Certifikaterne har nummer: 01/164/044, 01/164/046 - 535RXT, 01/164/045, 01/164/047 - 535RX. Huskvarna, den 30. marts 2016 Per Gustafsson, udviklingschef (Autoriseret repræsentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentation.) Godkendt tilbehør Type Beskyttelse til skæreudstyr, Art. nr. Midterhul i klinger/knive Ø 25,4 mm Gevind klingeaksel M12 Græsklinge/græskniv Multi 255-3 (Ø 255 3 tænder) 537 33 16-01 Grass 255-4 (Ø 255 4 tænder) 537 33 16-01 Multi 275-4 (Ø 275 4 tænder) 537 33 16-01 Multi 300-3 (Ø 300 3 tænder) 537 33 16-01 Savklinge Scarlet 200-22 (Ø 200 22 tænder) 537 38 77-01 Plastknive Tricut Ø 300 m (separate klinger har reservedelsnummer 531 01 77-15) 537 33 16-01 / 537 34 94-01 Trimmerhoved T35, T35x (Line med Ø 2,4-3,0 mm) 537 33 16-01 / 537 34 94-01 S35 (Line med Ø 2,4-3,0 mm) 537 33 16-01 / 537 34 94-01 T45x (Line med Ø 2,7-3,3 mm) 537 33 16-01 / 537 34 94-01 Auto 55 (Line med Ø 2,7-3,3 mm) 537 33 16-01 / 537 34 94-01 Trimmy S II (Line med Ø 2,4-3,3 mm) 537 33 16-01 / 537 34 94-01 Støttekop 503 89 01-02 -

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Husqvarna 535RXT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Husqvarna 535RXT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Husqvarna 535RXT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Husqvarna 535RXT

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Husqvarna 535RXT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Husqvarna
  • Product: Græstrimmere
  • Model/navn: 535RXT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Tysk, Fransk, Kroatisk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk, Engelsk, Polsk, Tjekkisk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Italiensk, Lettisk., Litauisk., Estonian., Russisk, Bulgarsk