Huawei Watch GT manual

Få vist brugermanualen for Huawei Watch GT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Huawei
  • Product: Ur
  • Model/navn: Watch GT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Svensk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Bulgarsk, Fransk

Indholdsfortegnelse

Side: 95
93
Kort startvejledning
1. Opladning
Slut enheden til et opladningskabel som vist i følgende figur. Juster og fastgør opladningsporten til
magneterne i ladestationen. Batteriniveauet vises på skærmen.
• Tør opladningsporten af før opladning.
• Brug det særlige opladningskabel, som følger med dit ur, til at oplade ur.
2. Hent Huawei Health
For at hente og installere Huawei Health-appen skal du scanne QR-koden til højre eller søge
efter Huawei Health i Google Play Store eller Apple App Store.
3. Sådan parres dit ur med din telefon
4. Sådan får du hjælp
Fra enhedslisten i Huawei Health-appen skal du vælge uret og følge instruktionerne på skærmen for at
gennemføre parringen.
Se online-hjælpen i Huawei Health-app’en for flere oplysninger om tilslutning og funktioner, og få samtidig
nyttige tips.
Strømknap
Tryk og hold tænd/sluk-
knappen for at tænde eller
slukke for uret eller genstarte
det.
Funktionsknap
Sensor til
pulsovervågning
Opladningsport
Side: 96
94
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle rettigheder forbeholdes.
DETTE DOKUMENT ER KUN TIL INFORMATION OG UDGØR INGEN FORM FOR GARANTI.
Varemærker og tilladelser
, og er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Huawei Technologies Co., Ltd.
Bluetooth®
-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver
brug af disse mærker af Huawei Technologies Co., Ltd. sker under licens.
Andre varemærker, produkter, tjenester og firmanavne, der er nævnt, kan tilhøre deres respektive ejere.
Politik om beskyttelse af personoplysninger
Du kan se få mere at vide om, hvordan vi beskytter dine personoplysninger i politikken om beskyttelse af
personoplysninger på http://consumer.huawei.com/privacy-policy, eller læse politikken om beskyttelse af
personoplysninger samt tjenestevilkårene ved hjælp af appen, når du har parret den med din telefon.
Detonatorer og sprængningsområder
• Sluk din mobiltelefon eller trådløs enhed, når i en sprængningsområde eller i områder med skiltning om at
slukke "tovejsradioer" eller "elektroniske enheder" for at undgå at forstyrre sprængninger.
Betjening og sikkerhed
• Brug af ikke-godkendt eller ikke-kompatibel strømadapter, oplader eller batteri kan forårsage brand,
eksplosion eller andre farer.
• Den ideelle temperatur er mellem 0°C og 35°C.
• Nogle trådløse enheder kan påvirke høreapparaters eller pacemakeres funktion. Kontakt din
tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.
• Producenter af pacemakere anbefaler en minimumsgrænse på 15 cm mellem enheden og en
pacemaker for at undgå eventuel interferens med pacemakeren. Hold enheden på den modsatte side af
pacemakeren, hvis en pacemaker anvendes, og læg ikke enheden i forlommen.
• Hold enheden og batteriet væk fra kraftig varme og direkte sollys. De må ikke placeres på eller i
varmeafgivende udstyr som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer.
• Følg lokale love og forskrifter ved brug af enheden. For at reducere risikoen for ulykker må du ikke bruge
den trådløse enhed, mens du kører.
• For at forebygge skader på enhedens dele eller interne kredsløb må den ikke anvendes i støvede,
røgfyldte, fugtige eller snavsede omgivelser eller i nærheden af magnetfelter.
Side: 97
95
• Anvend, opbevar eller transportér ikke enheden på steder, hvor brændbare eller eksplosive materialer
opbevares (f.eks. på benzinstationer, oliedepoter eller kemiske fabrikker). Brug af enheden i disse
omgivelser øger risikoen for eksplosion eller brand.
• Bortskaf denne enhed, batteriet og tilbehøret i henhold til de lokale forskrifter. De skal bortskaffes som
normalt husholdningsaffald. Forkert batteribrug kan forårsage brand, eksplosion eller andre farer.
• Enheden er blevet udsat for test og har vist modstandsdygtighed over for vand og støv i visse miljøer.
• Enheden har et indbygget, ikke-udskifteligt batteri. Forsøg ikke at fjerne batteriet, da det kan medføre
skade på enheden. Ved udskiftning af batteriet skal enheden indleveres til et autoriseret servicecenter.
• Hvis batteriet lækker, skal du sikre, at elektrolytten ikke kommer i direkte kontakt med hud eller øjne. Hvis
elektrolytten kommer i kontakt med hud eller øjne, skal der straks skylles med rent vand, og en læge skal
konsulteres.
• Ved opladning af enheden skal du sikre dig, at strømadapteren tilsluttes til en stikkontakt i nærheden af
enhederne, og at den er nemt tilgængelig.
• Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden fra opladeren, når den ikke er i brug.
Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
Det overstregede symbol for affaldsspand på produkt, batteri, informationsmateriale eller
emballage minder dig om, at alle elektroniske produkter og batterier skal afleveres på separate
affaldsindsamlingssteder ved afslutningen af deres brugstid. De må ikke bortskaffes sammen med
det almindelige husholdningsaffald. Det er brugerens ansvar at bortskaffe udstyret på et dertil
udpeget indsamlingssted med henblik på særskilt genvinding af kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) og batterier i henhold til den lokale lovgivning.
Korrekt indsamling og genvinding af udstyret hjælper med at sikre, at EEE-affald (elektrisk og elektronisk
udstyr) genvindes på en måde, som bevarer værdifulde materialer og beskytter menneskers sundhed og
miljøet. Forkert håndtering, utilsigtet brud, skader og/eller forkert genvinding ved afslutningen af dets levetid
kan være skadeligt for sundheden og miljøet. For flere oplysninger om, hvor og hvordan du afleverer dit
EEE-affald, bedes du kontakte de lokale myndigheder, forhandleren eller renovationsvæsenet eller besøge
webstedet http://consumer.huawei.com/en/.
Reduktion af sundhedsfarligt indhold
Denne enhed og eventuelt elektrisk tilbehør er i overensstemmelse med gældende lokale regler for
begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, f.eks. EU REACH, RoHS
og bestemmelser for batterier (hvor det er inkluderet) osv. Vedrørende overensstemmelseserklæringer for
Side: 98
96
REACH og RoHS bedes du besøge vores websted http://consumer.huawei.com/certification.
Overensstemmelse med EU-lovgivning
Krav til RF-eksponering
Vigtige sikkerhedsoplysninger vedrørende udsættelse for RF-bestråling (radiofrekvens):
Ifølge retningslinjerne for RF-eksponering må enheden kun bæres på håndleddet. Manglende overholdelse
af disse retningslinjer kan resultere i, at RF-eksponeringen overskrider grænserne.
Erklæring
Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed FTN-B19 er i overensstemmelse med de
væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.
Den seneste, gældende version af DoC (Declaration of Conformity) kan ses på
http://consumer.huawei.com/certification.
Denne enhed kan betjenes i alle medlemsstater i EU.
Overhold nationale og lokale bestemmelser, hvor enheden bruges.
Der kan gælde begrænsninger for brug af denne enhed, afhængigt af det lokale netværk.
Frekvensbånd og effekt
(a) Frekvensbånd, hvor radioudstyr fungerer: Nogle bånd er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller alle
områder. Kontakt det lokale teleselskab for at få flere oplysninger.
(B) Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteret i de frekvensbånd, hvor radioudstyr fungerer: Den maksimale
effekt for alle bånd er mindre end den højeste grænseværdi, der er angivet i den relaterede harmoniserede
standard.
De nominelle grænser for frekvensbånd og sendeeffekt (udstrålet og/eller ledt) for dette radioudstyr er som
følger: FTN-B19: Bluetooth: 10 dBm
Oplysninger om tilbehør og software
Det anbefales, at følgende tilbehør bruges:
Opladningsdock: AF38-1 Opladningskabel
Produktets softwareversion er FTN-B19: 1.0.0.10
Softwareopdateringer vil blive frigivet af producenten til at rette fejl eller forbedre funktioner, efter at produktet
er blevet frigivet. Alle softwareversioner frigivet af producenten er blevet verificeret og er stadig i overensstemmelse
med de relevante regler.
Ingen RF-parametre (f.eks. frekvensområde og udgangseffekt) er tilgængelige for brugeren, og de kan ikke
Side: 99
97
ændres af brugeren.
For de seneste oplysninger om tilbehør og software henvises der til overensstemmelseserklæringen (DoC –
Declaration of Conformity) på http://consumer.huawei.com/certification.
Gå til Indstillinger > Om > Regulatoriske oplysninger (Settings > About > Regulatory Information) på
enheden for at få vist E-mærkningsskærmen.
Se den opdaterede oversigt over hotline og e-mailadresser for dit område på
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.
Overholdelse af FCC-regler
Krav til RF-eksponering
Vigtige sikkerhedsoplysninger vedrørende udsættelse for RF-bestråling (radiofrekvens):
Ifølge retningslinjerne for RF-eksponering må enheden kun bæres på håndleddet. Manglende overholdelse
af disse retningslinjer kan resultere i, at RF-eksponeringen overskrider grænserne.
FCC-erklæring
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed af klasse
B, ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet for at give rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i en boliginstallation. Dette udstyr udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og
hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelige
forstyrrelser for radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens i
en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelige forstyrrelser for radio- eller fjernsynsmodtagelse,
hvilket kan fastlægges ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe
forstyrrelserne på én af følgende måder:
--Omplacer eller flyt den modtagende antenne.
--Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
--Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end der, hvor modtageren er tilsluttet.
--Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Denne enhed opfylder del 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden skal ske med følgende to forbehold: (1)
Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal kunne acceptere modtaget
interferens, også interferens, som kan skabe uønsket drift.
OBS! Eventuelle ændringer eller modifikationer for denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af
Huawei Technologies Co., Ltd., kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Huawei Watch GT.

Stil et spørgsmål om Huawei Watch GT

Har du et spørgsmål om Huawei Watch GT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Huawei Watch GT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Huawei Watch GT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.