Hotpoint Ariston FTVF 85C manual

Få vist brugermanualen for Hotpoint Ariston FTVF 85C below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Hotpoint Ariston
  • Product: Tørretumbler
  • Model/navn: FTVF 85C
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Fransk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 17
18
DK DK
Svenska, 1
NO
Norsk, 52
F
Français, 69
SF
Suomi, 35
SV
Dansk, 18
www.hotpoint.eu
Brugsanvisning
Indhold
Installation, 19-20
Placering af tørretumbleren
Ventilation
Tilslutning til lysnet
Nivellering af tørretumbleren
Før du tager tørretumbleren i brug
Advarsler, 21-22
Generel sikkerhed
For at minimere risikoen for brand
Pasning og vedligeholdelse, 23
Frakobling af lysnet
Rengøring af filter efter hver tørring
Kontroller tromlen efter hver tørring
Rengøring
Beskrivelse af tørretumbler, 24
Forside
Bagside
Kontrolpanel
Displayet, 25
Start og programmer, 26-30
Valg af program
Programmer
Betjeningsgrebene
Vasketøj, 31
Sortering af vasketøj
Vaskemærker
Tørretider
Fejlfinding, 32
Service, 33
Reservedele
Genbrug og bortskafning
Produktdata, 34
FTVF 85C
TØRRETUMBLER
! Hold denne brugervejledning ved hånden i tilfælde
af, at det bliver nødvendigt med opslag. Tag den
med, når du flytter. Hvis du sælger eller videregiver
maskinen, skal du sikre, at denne bog følger med
tumbleren, så den nye ejer kan få oplysninger om
advarsler og tumblerens funktion.
! Læs denne vejledning omhyggeligt. De næste
sider indeholder vigtige oplysninger om installation
og ideer om, hvordan maskinen fungerer.
Dette symbol minder om, at man skal
læse brugsanvisningen.
Side: 18
19
DK
Installation
! Sørg for, at slangens åbning ikke vender mod
luftindsugningen bag på tumbleren.
! Udluftningsslangen må ikke være længere end 2,4
meter og skal holdes fri for ansamlinger af nullermænd,
fnug og vand ved jævnligt at ryste den. Sørg altid for,
at slangen ikke er klemt.
Permanent luftafgang
Til afgangsslangen anbefaler vi at benytte en
gennemføring til vægge/vinduer, der kan fås hos
isenkræmmere/byggemarkeder o.l. eller hos den
nærmeste reservedelsforhandler.
Vægmontering
1. Lav et hul i væggen til
venstre for tumblerens
placering.
2. Hold slangen så kort
og lige som muligt for at
forhindre, at kondenseret
fugt løber tilbage i
tørretumbleren.
3. Af samme grund skal
kanalen i væggen hælde
udad.
Vinduesmontering
1. Med en højt anbragt
tørretumbler skal hullet i
vinduet helst være under
afgangen.
2. Slangen skal være så
kort som muligt.
Afhængigt af, hvor ofte tørretumbleren benyttes, er det
vigtigt, at områderne A og B kontrolleres jævnligt og
renses for fnug og snavs.
Flexslangens adapter skal monteres forsvarligt og
dermed forhindre, at fugtig luft sendes tilbage i
lokalet.
! Tørretumbleren må ikke skubbes så tæt på væggen,
at slangeadapteren trækkes ud, eller slangen
klemmes eller bøjes.
! Slangen skal holdes fri af luftindsugningen, og knæk
eller ‘U’-bøjninger skal undgås, da de vil blokere slangen
eller samle kondens.
Placering af tørretumbleren
● Placer tørretumbleren på lang afstand
fra områder med gas, komfurer,
varmeelementer, eller kogeplader, da
åben ild kan beskadige maskinen.
● Hvis du installerer
maskinen under et
arbejdsbord, skal du
sørge for at give
10mm mellemrum
mellem toppen og
andre genstande på
eller over maskinen og
15mm mellemrum til
sider og vægge eller møbler. Dette
skal sikre tilstrækkelig luftcirkulation. Sørg
for, at den bageste luftafgang ikke
blokeres.
● Sørg for at anbringe tumbleren i
omgivelser, der ikke er fugtige, og at der
helt igennem er en god luftcirkulation.
Luftcirkulation omkring tørretumbleren er
vigtig for at kunne fordampe vandet, der
afgives under vask, - tørreren kan ikke
fungere effektivt i et aflukket rum eller
skab.
! Vi anbefaler ikke, at tørretumbleren
placeres i et skab, men den må aldrig
placeres bag en dør, der kan låses, en
skydedør eller en dør med hængsel på
modsatte side af tørretumblerens dør.
! Apparatet skal installeres med bagsiden
op mod en væg.
Ventilation
Tumbleren tørrer vasketøjet ved at suge kold, ren og
relativt tør luft ind og blæse det igennem tøjet, mens
det tumbles skånsomt. Den bedste funktion opnås,
hvis luften optager fugten fra tøjet derefter blæses ud
gennem afgangsslangen på tørretumblerens bagside.
Når tørreren anvendes, skal der være tilstrækkelig
ventilation for at undgå indsugning af gasser og
dampe i rummet fra andre maskiner og apparater, der
bruger andre brændstoffer, samt åben ild.
Flytbar luftafgang
En afgangsslange skal altid være monteret, når
tumbleren anvendes med en flytbar luftadgang.
Slangen skal monteres sikkert bag på tumbleren (se
Beskrivelse af tørretumbler). Hvis det er muligt, er det
altid bedst at forbinde slangen med en permanent
afgang tæt på tumbleren. Hvis en permanent
installation ikke er mulig, fungerer tørretumbleren
nøjagtigt lige så godt med slangen ført ud gennem et
halvåbent vindue.
Min. mellemrun 10mm
Min. mellemrun
15mm
Side: 19
20
DK ! Netledningen må ikke bøjes eller
klemmes.
! Strømkablet skal efterses jævnligt. Hvis
strømkablet er beskadiget, skal det
udskiftes af producenten, dennes
servicerepræsentant eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå fare. Nye
eller længere netledninger kan bestilles
mod en merpris hos den autoriserede
forhandler.
! Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis nogen af disse regler ikke
overholdes.
! Ved tvivl om noget af ovenstående
kontaktes en autoriseret elektriker.
Nivellering af tørretumbleren
Tørretumbleren skal installeres, så den står vandret,
for at kunne fungere korrekt.
Når tørretumbleren er
installeret på sit blivende
sted, kontrolleres, at den
er vandret, først sidelæns
og derefter fremad og
bagud.
Hvis tumbleren ikke er
vandret, anvendes en
træklods som støtte under
op- eller ned-justering af
de to forreste ben, til
tørretumbleren står
vandret.
Før du tager tørretumbleren i brug
Når tørretumbleren er installeret, og før den tages i
brug, skal tromlen rengøres indvendigt for støv, der
kan have samlet sig under transporten.
Maks. påfyldning af vasketøj
Naturlige fibre : 8 kg
Afgang gennem åbent vindue
Slangens åbning skal
vende nedad for at
forhindre varm og/eller
fugtig luft i at kondensere i
lokalet eller tørretumbleren.
! Sørg for, at tørretumbleren ventileres tilstrækkeligt,
og at slangens åbning ikke vender mod
luftindsugningen.
! Afgangsslangen skal altid monteres, så den fungerer
optimalt.
! Sørg for, at afgangsslangen og luftindsugningerne
ikke er stoppet eller blokeret.
! Tumbleren må ikke recirkulere afgangsluften.
! Forkert brug af en tørretumbler er brandfarligt.
! Led ikke afgangsluften ud i en skorsten, der
benyttes til udstødningsgasser eller andre anlæg, der
brænder gas eller andet brændstof.
! Udled ikke afgangsluften i et udsugningssystem eller
en kanal med en udsugningsventilator. Dette vil
påvirke varmekontrollen og kan resultere i brandfare.
Tilslutning til lysnet
Kontroller følgende, før maskinen sættes til
stikkontakten:
● Sørg for, at dine hænder er helt tørre.
● Stikket skal have jordforbindelse.
● Stikket skal kunne bære maskinens
største effekt, der er angivet på
mærkepladen (se Beskrivelse af
tørretumbler).
● Netspændingen skal være inden for det
angivne på mærkepladen (se
Beskrivelse af tørretumbler).
● Kontakten skal passe til tørretumblerens
stik. Hvis det ikke er tilfældet, udskiftes
kontakten eller stikket.
! Tørreren må ikke installeres udendørs,
heller ikke selvom stedet er overdækket.
Det kan være særdeles farligt, hvis
maskinen udsættes for regn eller uvejr.
! Efter installationen skal tørretumblerens
netledning og stik være inden for bekvem
rækkevidde.
! Benyt ikke forlængerledninger.
Installation
Side: 20
21
DK
! Maskinen er konstrueret og bygget til
internationale sikkerhedsstandarder.
Disse advarsler gives af sikkerhedsmæssige
årsager og bør følges nøje.
Generel sikkerhed
● Denne tørretumbler må anvendes af
personer (herunder børn på 8 år og op)
med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner til at gruge den, eller
manglende erfaring og viden, hvis de
overvåges eller instrueres i drug af
maskinen af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed.
● Denne tørretumbler er konstrueret til
husholdningsbrug og ikke til kommercielt
brug.
● Berør ikke maskinen uden fodtøj eller
med våde hænder eller fødder.
● Træk maskinen ud af stikkontakten ved
at trække i stikket, ikke i ledningen.
● Når tørreren ikke bruges skal den
slukkes og tages ud af stikkontakten. Hold
døren lukket for at sikre, at børn ikke
bruger maskinen som legetøj.
● Børn bør være under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med tørretumbleren.
● Rengøring og vedligeholdelse må ikke
udføres af børn uden opsyn.
● Børn under 3 år skal holdes væk fra
tørretumbleren, hvis der ikke holdes øje
med dem konstant.
● Maskinen skal installeres korrekt og have
korrekt ventilation. Luftindtagshullerne
bag på maskinen, afgangshullet og
afgangsslangen må aldrig blokeres (se
Installation).
● Vend aldrig afgangsslangen mod
luftindsugningen bag på maskinen.
● Lad aldrig tørretumbleren suge
afgangsluften ind.
● Brug aldrig tumbleren på tæpper, hvor
opstillingshøjden kan hindre luften i at
komme ind i tumbleren fra foden.
● Kontroller, om tumbleren er tom, før du
fylder den.
● Tumblerens bagside kan blive
meget varm. Rør den aldrig, når
den kører.
● Brug ikke tørreren, medmindre filteret
er sikkert på plads (se Vedligeholdelse).
● Overfyld ikke tumbleren (se Vasketøj).
● Læg ikke beklædningsgenstande, der er
så våde, at de drypper, i tumbleren.
● Gennemse omhyggeligt alle anvisninger
på tøjets vaskemærker (se Vasketøj).
● Tørtrømle ikke store, forede genstande.
● Tørtrømle ikke acrylfibre ved høje
temperaturer.
● Sluk ikke for tumbleren, hvis der stadig
er varm tøj i maskinen.
● Rengør filteret efter hver tørring (se
Vedligeholdelse).
● Der må ikke samle sig fnug omkring
tørreren.
● Kravl aldrig op på tumbleren. Det kan
forårsage skader.
● Følg altid de elektriske standarder og
krav (se Installation).
● Køb altid originale reservedele og
tilbehør (se Service).
Advarsler
Side: 21
22
DK
For at minimere risikoen for brand i
tørretumbleren bør du gøre følgende:
● Tøj må kun tumbles, hvis det er vasket
med sæbe og vand, skyllet og
centrifugeret. Det er forbundet på grund
af brandfare at tørre tøj, der IKKE er
vasket med vand.
● Tør ikke tøj, der er behandlet med
kemiske produkter.
● Tør ikke ting, der er plettet eller
gennemvædet af plante- eller
madlavningsolie, da det udgør en
brandfare. Olieinficerede dele kan
selvantændes spontant, særligt hvis de
udsættes for varmekilder, såsom en
tørretumbler. Delene bliver varme, hvilket
forårsager en oxideringsreaktion med
olien, som skaber varme. Hvis varmen
ikke kan slippe væk, kan delene blive
varme nok til at antændes. Hvis man
stabler, lagrer eller lægger olieinficerede
dele i bunker, kan det forhindre varmen i
at slippe væk, hvilket kan forårsage
brandfare.
Hvis det ikke kan undgås at lægge tøj i
tørretumbleren, som enten indeholder
plante- eller madlavningsolie, eller som
er blevet forurenet af hårplejeprodukter,
skal disse dele først vaskes med ekstra
vaskemiddel, da dette kan reducere
(men ikke helt fjerne) risikoen. Tøjet må
ikke fjernes fra tørretumbleren og stables
eller lægges i bunke, så længe det er
varmt.
● Tøj, der tidligere er blevet renset eller
vasket i, gennemblødt eller tilsmudset af
benzin, tørrenseopløsningsmidler eller
andre brændbare eller eksplosive
substanser må ikke tørretumbles.
Yderst brændbare substanser, der
almindeligvis anvendes i husholdningen,
herunder madlavningsolie, acetone,
denatureret sprit, petroleum,
pletfjerningsmidler, terpentin, voks og
voksfjerner. Sørg for, at disse dele
vaskes i varmt vand med ekstra
vaskemiddel, før de tørres i
tørretumbleren.
● Tør ikke dele, der indeholder
skumgummi (også kendt som latexskum)
eller lignende gummiagtige materialer i
tørretumbleren. Skumgummimateriale
kan ved opvarmning forårsage brand
ved spontan antænding.
● Blødgøringsmiddel eller lignende
produkter må ikke bruges i en
tørretumbler til modvirkning af statisk
elektricitet, med mindre denne praksis
særskilt anbefales af producenten af
blødgøringsmidlet.
● Undertøj, der indeholder metalstivere,
f.eks. brystholdere med metalbøjler, må
ikke tørres i tørretumbleren.
Tørretumbleren kan blive beskadiget,
hvis én af disse stivere eller bøjler går
løs under tørreprocessen.
● Gummi- og plastikting, såsom
badehætter eller gummilagener, polyten
og papir må ikke tørres i tørretumbleren.
● Ting med gummi på den ene side, tøj
forsynet med gummipuder, puder,
gummistøvler og gummibelagte
tennissko må ikke tørretumbles.
● Fjern alle genstande fra lommerne,
såsom lightere og tændstikker.
Advarsler
! ADVARSEL: Stop aldrig tumbleren før tørreperioden udløber medmindre alle
genstande hurtigt fjernes og spredes ud, således at varmen dissiperer.
Side: 22
23
DK
Pasning og vedligeholdelse
3.Sæt filteret korrekt i igen. Kontroller, at
filteret er helt på plads i tørretumblerens
forkant.
4.Fjern al fnug, der er ophobet på
indersiden af døren og rundt om
dørpakningen.
! Kør ikke med tumbleren uden at sætte
filteret på plads.
Kontroller tromlen efter hver tørring
Drej tromlen manuelt for at få fjernet små genstande
(lommetørklæder), der kan være blevet efterladt.
Rengøring af tromlen
! Rengør ikke tromlen med skure- eller slibemidler,
ståluld eller rengøringsmidler til stål.
En farvet film kan dannes på tromlen af rustfrit stål,
som kan skyldes en kombination af vand og
regøringsmidler som skyllemidler fra vask. Denne
farvede film påvirker ikke vaske/tørreresultatet.
Rengøring
● Udvendige dele i metal eller plast og gummidele
kan rengøres med en fugtig klud.
● Kontroller jævnligt afgangsslangen og eventuelt
permanent slangeophæng for at sikre, at der ikke
er opsamlet fnuller eller fnug, og fjern det.
● Fjern det fnug, der samles omkring filteret og
afgangshullerne.
! Brug ikke opløsningsmidler eller skurepulver.
! Få tumbleren kontrolleret regelmæssigt af
autoriserede teknikere for at bevare den elektriske og
mekaniske sikkerhed (se Service).
Frakobling af lysnet
Tag tumbleren ud af stikket, når den ikke
kører, ved rengøring og ved alt
vedligeholdelsesarbejde.
Rengør filteret efter hver tørring
Filteret er en vigtig del i tørreren:
Det samler fnug og nullermænd, der
dannes ved tørring.
Små beklædningsgenstande kan også
blive fanget i filteret.
Så når tørringen er færdig, rengøres filteret
ved at skylle det under rindende vand eller
med støvsugeren.
Hvis filteret bliver stoppet, forringes
luftgennemstrømningen i tumbleren
alvorligt: Tørretiden bliver længere, og
energiforbruget bliver større. Det kan også
beskadige tørreren.
Filteret findes foran
på tørren
(se diagram).
Aftagning af filter:
1. Træk opad i
filterets plastikgreb
(se diagram).
2. Åbn filteret, og fjern fnug fra
indersiden.
Side: 23
24
DK
Beskrivelse af tørretumbler
Kontrolpanel
PROGRAM-
drejeknappen
Displayet /
Valgknapper START/PAUSE-
knap/lys
NØGLELÅS
knap/lys
VARMENIVEAU
knap/lyser
TÆND/SLUK-
knap
RENS FILTERET-
ikonet
Indikator
INDSTILLINGS-
knapperne/lyser
TÆND/SLUK-knappen : Hvis tørretumbleren kører,
og denne knap trykkes og holdes nede i mere end 3
sekunder, bliver tørretumbleren slukket, og tæller ned
til 3, 2, 1, Off (slukket), og programmet bliver derefter
annulleret.
Tryk og hold knappen nede i mere end 3 sekunder for
at genaktivere tørretumbleren.
Med PROGRAM-drejeknappen vælges program: Drej
knappen, til viseren peger på det program, der skal
vælges (se Start og Programmer).
Med INDSTILLINGS-knapperne vælges de
tilgængelige indstillinger for det valgte program.
Lamperne viser, at indstillingerne er valgt. Hvis et valg
ikke er tilgængeligt, lyder summeren tre gange (se
Start og Programmer).
START/PAUSE knap/lys starter et valgt
program. Når denne knap trykkes, høres et bip, og
programlamperne blinker for at bekræfte handlingen.
Hvis knappen holdes nede under kørsel af et
program, standses programmet og tørretumbleren.
Lyset er grønt, så længe programmet kører, det blinker
gult, hvis programmet står på pause eller blinker grønt,
hvis det står standby og venter på programstart (se
Start og Programmer).
Bemærk: Denne lampe blinker også gult under
Efterbehandling.
Displayet giver en indikation af tørre- eller
forsinkelsestiden sammen med ikoner der lyser for at
give advarselsoplysninger og vise status for programmets
fremskridt. De tre knapper under displayet skal
bruges til at vælge ‘Automatisk’ eller ‘Tidsindstillet’ og
om nødvendigt en forsinket start (se Start og
Programmer eller Displayet).
Ikonet RENS FILTER : giver en påmindelse inden
hvert program, om at det er nødvendigt at rense
filteret hver gang tørretumbleren bruges (se
Vedligeholdelse).
NØGLELÅS knap & lys : Tryk og hold denne knap
nede efter du har valgt programmet og eventuelle
funktioner for at tænde lampen. Dette
hindrer programmets indstillinger fra at blive ændret.
Når lampen lyser, bliver de andre knapper deaktiverede.
Hold knappen nede for at annullere, hvorefter lampen
slukker.
Kontrolpanel
Tromle
Model og
serienumre
Filteret
Forside Bagside
Åbning,
luftindtag
Afgangsslange
monteres her
Forsigtig: Varm!
Mærkeplade
Side: 24
25
DK
Displayet
Displayet har tre hovedfunktioner, hver med sin tilsvarende knap.
Efter at have valgt et program, som har en Føletørring funktion, tryk og slip knappen, indtil det ønskede
tørhedsniveau bliver vist. Hvis tørrefunktionen ikke er tilgængelig for dit valgte program, blinker displayet og
summeren bipper tre gange.
! Visse tørreprogrammer har ikke alle fem tørhedsniveau-funktioner.
Tørringsniveau:
Fugtig tørring: Tørrer dit tøj så de er klar til strygning med en maskine eller roterende strygejern.
Strygetørt: Tørrer dit tøj så det er klar til at blive strøget med et håndstrygejern.
Hængetørt: Tørrer dit tøj så det er klar til at blive hængt op for endelig strygning. Brug dette program,
hvis du ikke har brug for at tøjet skal være helt tørt, da det bruger mindre energi.
Skabstørt: Tørrer dit tøj, så det er klar til at blive lagt væk.
Ekstra tørt: Tørrer dit tøj så det er klar til at tage på.
Tidsindstillet Tørring (Tørring på tid)
Tørhedsniveauer
Timer (Forsinkelse)
24h OFF
9.59
Når du har valgt et program, som har en Forsinket timer funktion, kan der vælges en forsinket tid.
Hver gang der trykkes på knappen Forsinket timer rykker timeren frem i stigninger på 30 minutter
fra til og derefter i stigninger fra til og derefter , og efter fem sekunder
bliver forsinkelsen annulleret.
For forsinkelser der varer 10 timer eller længere, nedtæller displayet tiden i timer indtil 10 timer,
hvorefter displayet viser , og det fortsætter derefter med nedtællingen i minutter.
For forsinkelser på 9 timer eller mindre viser displayet timer og minutter, og nedtæller derefter i
minutter for hele forsinkelsen.
Efter der er trykket på START/PAUSE-knappen , kan forsinkelsestiden ændres eller annulleres.
Når den forsinkede periode er færdig, slukker forsinkelsesikonet og Tid til afslutning bliver vist.
0:30 9:30
Tid til afslutning
Hvis forsinkelsesikonet er slkukket, er den viste tid Tid til afslutning for det program der kører.
Når de indstillede programmer vælges, er den tid der vises gennem hele cyklussen den aktuelle resterende tid.
Når de automatiske programmer vælges, bliver den viste tid en vurdering af den resterende tid. Når programmet
vælges, viser displayet den tid der kræves for at tørre et fuldt tøjmængder, og efter omkring 10 minutter beregner
regulatoren en bedre vurdering af cyklustiden, og dette bliver opdateret i løbet af programmet.
Tid til afslutning bliver vist i timer og minutter, og nedtæller hvert minut.
Kolon-tegn mellem timer og minutter i displayet blinker for at vise nedtælling af tiden.
Displayet viser også, hvis der opstår et problem med tumbleren, hvis dette er tilfældet, vil displayet vise et F
efterfulgt at en fejlkode, de tre funktionslamper og START/PAUSE-lampen lyser også gult (se Fejlfinding).
Efter at have valg et program, som har en Tidsindstillet Tørring-funktion, tryk på -knappen og ikonet
Indstillet tørring lyser, hvorefter displayet vil reducere den valgte tid hver gang du trykker og slipper denne
knap (se Start og Programmer). Hvert program, som har en indstillet funktion, har forskellige tilgængelige
tider, og et valg på op til 11 tørretider afhænger også at den varmeindstilling, som du har valgt.
Hver gang der trykkes på knappen, bliver tørretiden reduceret.
Hvis du skifter mening, tryk på knappen Føletørring og tørhedsniveauets funktioner bliver tilgængelige.
Hvis funktionen Indstillet tørring ikke er tilgængelig, blinker ikonet Indstillet tørring, og summeren bipper tre
gange.
Den valgte tid bliver ved med at blive vist efter programmet starter, og hvis du ønsker kan den ændres i
løbet af programmet.
10h
Side: 25
26
DK
Start og programmer
Valg af program
1. Sæt tørretumbleren til stikkontakten.
2. Sorter vasketøjet efter stoftype (se Vasketøj).
3. Åbn lågen og kontroller, at filteret er rent og rigtig
på plads (se Vedligeholdelse).
4. Fyld maskinen, og kontroller, at der ikke sidder
ting i vejen i dørpakningen. Luk døren.
5. Hvis ingen lys tændes: trykkes på
TÆND/SLUK-knappen
6. Vælg et program ved at kontrollere
programvejledningen (se Programmer) og
angivelserne for hver type stof (se Vasketøj).
- Vælg et program ved at dreje på PROGRAM-
knappen.
7. Vælg mellem Tidsindstillet tørring eller
Tørringsniveau:
- Hvis Tidsindstillet tørring vælges, tryk og
slip Tørring på tid-knappen indtil den
ønskede tid vises på displayet.
eller - For at ændre standard tørreindstillingen,
tryk og slip knappen Føletørring, indtil
det ønskede niveau vises (se Displayet).
8. Indstil en udsættelsestid og om nødvendigt
andre valg.
9. START/PAUSE lyset blinker grønt:
- Start ved at trykke på START/PAUSE-knappen
Sengetøj & Håndklæder
● Dette er et program for bomuldshåndklæder og sengetøj.
● Dette programs varighed afhænger af tøjmængdersets størrelse, den valgte tørreindstilling og din vaskemaskines
spindehastighed (se Vasketøj).
● Tøjmængder der tørres ved hjælp af den Ekstra Tørheds-indstilling er normalt klar til brug, men kanter og sømme
kan være en smule fugtige, specielt hvis det drejer sig om større tekstiler. Hvis dette er tilfældet, prøv at folde de
mud og køre programmet igen i en kort periode.
Normal Bomuld
● Dette er et program for bomuldstekstiler.
● Dette programs varighed afhænger af tøjmængdersets størrelse, den valgte tørreindstilling og din vaskemaskines
spindehastighed (se Vasketøj).
● For programmet Normal Bomuld iht. EU forskrift 392/2012 vælges Program 1 med Høj varme og Tørhedsniveau
Skabstørt (Standardkonfiguration/Indledende standard). Dette er det mest effektive program hvad angår energiforbrug
(EU 392/2012).
Det grønne lys holder op med at blinke.
Under afvikling af tørreprogrammet kan vasketøjet
kontrolleres, og dele, det er tørre kan tages
ud, mens resten kan fortsætte med tørringen. Når
døren lukkes igen, trykkes på START/PAUSE-
knappen, så tørringen kan fortsætte.
(Når lågen åbnes, blinker START/PAUSE lyset gult,
når lågen lukkes igen og START/PAUSE knappen
trykkes ind, holder START/PAUSE lyset op med at
blinke og bliver nu grønt.)
Bemærk: Denne lampe blinker også gult under
Efterbehandling.
10. Ved slkutning af tørrecyklussen, viser displayet
END og derefter :
- For at lade dig vide at programmet er
færdigt, bipper summeren 3 gange.
(Bemærk: Hvis funktionen Lyd er blevet
valgt, bipper summeren 3 gange hvert 30.
sekund i 5 minutter).
eller - Hvis muligheden Strygefrit er valgt, og du
ikke straks tager tøjet ud, når programmet er
færdigt, vil tørretumbleren kører ind imellem i
10 timer, eller indtil du åbner døren, bipper
summeren 3 gange for at bekræfte at
programmet er færdigt.
11. Åbn døren, tag vasketøjet ud, rengør filteret og
sæt det på plads igen (se Vedligeholdelse).
12. Tag tørretumbleren fra stikkontakten.
NØDVENDIGE PROGRAMMER – Programliste
Programmet Tilgængelige indstillinger:
1 Normal Bomuld
4 Syntetisk
6 Syntetisk Hurtig tørring
5 Bomuld Hurtig tørring
3 Sengetøj & Håndklæder
2 Skjorter
✗
✗
✗
✓ ✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✗ ✓
✓
✓
✓ ✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✗
✓
Tilgængelige tørhedsniveauer
(fremhæves som standard )
Timer
*
Strygefrit
eller
Lyd
Varmeniveau
Tørring
på
tid
Føletørring
Fugtig
tørring
Strygetørt
Hængetørt
Skabstørt
Ekstra
tørt
● Et automatisk program
● Et automatisk program
*DU KAN IKKE VÆLGE BÅDE ‘STRYGEFRIT’ OG ‘LYD’ FUNKTIONEN
- Høj (High)
- Mellem (Medium)
- Lav (Low)
- Høj (High)
- Mellem (Medium)
- Høj (High)
- Mellem (Medium)
- Mellem (Medium)
- Lav (Low)
Side: 26
27
DK
Start og programmer
Programmet Tilgængelige indstillinger:
7 Jeans
10 Sarte stoffer (Acryl )
12 Baby cyklus
11 Lingerie
9 Silke
EKSKLUSIVE PROGRAMMER - Programliste
8 Uld
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✓
✗
✓
✓
*
*
✗
✗
✓
✓ *
✓
✓ *
✓
✓ ✓
✗
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✓
Tilgængelige tørhedsniveauer
(fremhæves som standard )
Timer
*
Strygefrit
eller
Lyd
Lyd
Varmeniveau
Tørring
på
tid
Føletørring
Fugtig
tørring
Strygetørt
Hængetørt
Skabstørt
Ekstra
tørt
● Et automatisk program
*DU KAN IKKE VÆLGE BÅDE ‘STRYGEFRIT’ OG ‘LYD’ FUNKTIONEN
Skjorter
Høj varmefunktion
● Dette er et program for bomuldsskjorter.
● Det kan bruges for vaskemængder i en størrelse på op til 3 kg (omkring 10 skjorter).
● Dette programs varighed afhænger af tøjmængdersets størrelse, den valgte tørreindstilling og din vaskemaskines
spindehastighed.
Mellem varmefunktion
● Dette er et program for skjorter af syntetiske materialer eller en blanding af naturlige og syntetiske materialer, som
for eksempel polyester og bomuld.
● Det kan bruges for tøjmængder med en størrelse på op til 3 kg (omkring 14 skjorter).
● Dette programs varighed afhænger af tøjmængdersets størrelse, den valgte tørreindstilling og din vaskemaskines
spindehastighed.
Tøjmængder der tørres ved hjælp af indstillingen Skabstørt er normalt klar til brug, men kanter og sømme kan være
en smule fugtige. Hvis dette er tilfældet, prøv at folde dem ud og køre programmet igen i en kort periode.
Syntetiske tekstiler
● Dette er et program for tekstiler af synthetiske eller syntetiske/bomulds-blandinger.
● Dette programs varighed afhænger af tøjmængdersets størrelse, den valgte tørreindstilling og din vaskemaskines
spindehastighed (se Vasketøj).
Hurtig tørring af bomuld
● Dette program er for små bomuldstøjmængder på maksimalt 1 kg.
● Tørretiden bliver væsentligt reduceret med en stor tidsbesparelse på op til 53 %.
Hurtig tørring af syntetiske tekstiler
● Dette program er for små tøjmængder af syntetiske materialer på maksimalt 1 kg.
● Tørretiden bliver væsentligt reduceret med en stor tidsbesparelse på op til 50 %.
Jeans
● Dette er et program, der er konstrueret til denim-bomuld. Inden du tørrer dine jeans, skal du vende de forreste
lommer med vrangen udad.
● Det kan bruges for tøjmængder med en størrelse på op til 3 kg (omkring 4 par).
● Vasketøj med mørke og lyse farver må ikke blandes.
● Det kan også bruges til andre klædningsstykker, der er lavet af de samme materialer, som for eksempel jakker.
● Dette programs varighed afhænger af tøjmængdersets størrelse, den valgte tørreindstilling og din vaskemaskines
spindehastighed.
● Vaskemængder der bruger den Ekstra Tør-indstilling bliver normalt klar til brug, men kanter og sømme kan være
en smule fugtige. Hvis dette er tilfældet, prøv at vende vrangen ud af dine jeans og køre programmet igen i en
kort periode.
! Vi anbefaler ikke at du bruger dette program, hvis dine jeans har elastikbælter, knapper eller broderier.
Side: 27
28
DK
Start og programmer
Uld-program
● Dette er et program til tørring af tørretumblesikre stoffer mærket med symbolet .
● Det kan bruges til mængder på op til 1 kg (cirka 3 sweatere).
● Vi anbefaler at vende tøjet med vrangen udad før tørring.
● Dette program varer cirka 60 minutter, men kan også vare længere, afhængigt af, hvor meget tøj og hvor tykt tøjet
er samt din vaskemaskines centrifugeringshastighed.
● Tøj, der er tørret med dette program, er normalt klart til brug, men visse tykke stoffer kan stadig have let fugtige
kanter. Lade dette tørre naturligt, da for lang tids tørring i tumbleren vil kunne beskadige stoffet.
! Til forskel fra andre materialer er det ikke muligt at ændre på uldstof, der er krympet, d.v.s. det kan ikke strækkes
tilbage til den oprindelige størrelse og form.
! Dette program er ikke egnet til akrylstoffer.
Baby cyklus
● Det er et program til tørring af små babytøjdele og sengetøj (bomuld og chenille) samt til tørring af sart tøj.
● TØR IKKE ting som hagesmækker og blebukser, der har plastikindlæg.
● Den kan bruges til tøjmængder op til 2 kg.
● Dette programs varighed afhænger af tøjmængdernes størrelse, den valgte tørreindstilling og din vaskemaskines
spindehastighed.
● Vaskemængder der bruger indstillingen Skabstørt bliver normalt klar til brug, men kanter og sømme kan være en
smule fugtige. Hvis dette er tilfældet, prøv at vende vrangen ud af dine artikler og køre programmet igen i en kort
periode.
Lingerie
● Dette er et program til tørring af dit meget delikate lingerie, inklusive silke.
● Det kan bruges for tøjmængder med en størrelse på op til 1 kg; inden tørring skal alle kroge, knapper eller
lynlåse lukkes.
● Dette programs varighed afhænger af tøjmængdernes størrelse, den valgte tørreindstilling og din vaskemaskines
spindehastighed.
● Vaskemængder der bruger indstillingen Skabstørt bliver normalt klar til brug, men kanter og sømme kan være en
smule fugtige. Hvis dette er tilfældet, prøv at vende vrangen ud af dine artikler og køre programmet igen i en kort
periode.
Sarte stoffer
● Dette er et program til tørring af dit delikate tøj, dvs. akryl.
● Den kan bruges til tøjmængder op til 2 kg.
● Dette programs varighed afhænger af tøjmængdernes størrelse, den valgte tørreindstilling og din vaskemaskines
spindehastighed.
● Vaskemængder der bruger indstillingen Skabstørt bliver normalt klar til brug, men kanter og sømme kan være en
smule fugtige. Hvis dette er tilfældet, prøv at vende vrangen ud af dine artikler og køre programmet igen i en kort
periode.
Silke
● Dette er et program til tørring af delikat silke.
● Den kan bruges til tøjmængder op til 0.5kg.
● Dette programs varighed afhænger af tøjmængdernes størrelse, den valgte tørreindstilling og din vaskemaskines
spindehastighed.
● Vaskemængder der bruger indstillingen Skabstørt bliver normalt klar til brug, men kanter og sømme kan være en
smule fugtige. Hvis dette er tilfældet, prøv at vende vrangen ud af dine artikler og køre programmet igen i en kort
periode.
Side: 28
29
DK
Start og programmer
Strygeklar-programmet
‘Strygeklar’ er et kort 10 minutters program (8 minutters varme efterfulgt af en 2 minutters køle-tumble-periode), der
blødgør og lufter de tøjfibre, der har ligget i samme stilling i længere tid. Denne cyklus løsner fibrene og gør dem
nemmere at stryge og folde.
! ‘Strygeklar’ er ikke et tørreprogram og må ikke anvendes til vådt tøj.
Det bedste resultat fås ved at overholde følgende:
1.Fyld ikke mere i maskinen end den angivne maksimale kapacitet. Nedenstående mængder er angivet i tør vægt:
Stof Maksimal fyldning
Bomuld og blandingsvarer med bomuld 2,5 kg
Syntetisk 2 kg
Denim 2 kg
2.Tag tøjet ud af tørreren straks efter at programmet er færdig, hæng, fold eller stryg tøjet og anbring dem i
skabet. Hvis dette ikke er er muligt, gentages programmet.
‘Strygeklar’-virkningen af det pågældende stof. Virkningen er god på traditionelle stoffer som bomuld eller
blandingsvarer med bomuld og knap så god på acrylfibre og materialer som Tencel®.
Tøjdyrsprogram
Med dette program kan man lettere fjerne støv og vaske tøjdyr oftere, fordi tørretiden er
meget kortere, end hvis dyrene skulle tørre på tørresnoren. Det er en skånsom tørrecyklus, som tørrer ved lav
temperatur og med bløde, mekaniske bevægelser, så man bedst bevarer det oprindelige udseende og pelsens glans.
Bemærk: Allergiråd: læg tøjdyret i fryseren i 24 timer, hvorefter det vaskes og tørres. Gentages hver 6. uge.
Før tørring fjernes eventuelt tilbehør, såsom tøj, halsbånd eller lydæsker, og plastikøjne tørres af med en klud og
beskyttes med afdækningstape (malertape).
Programtiden varierer efter den præcise sammensætning af materialer.
Den maksimale mængde må ikke overstige 2,5 kg, og et enkelt tøjstykke må ikke veje mere end 600 g.
Varm og nyd
Dette program kan varme håndklæder og badekåber, så man kan få en varm og behagelig fornemmelse efter
badet. Det kan også bruges til at varme tøj, før man klæder sig på om vinteren. Cyklussen opvarmer tøjet til 37° C
(kropstemperatur) og kører ved denne temperatur i maksimalt 4 timer, eller indtil du standser cyklussen ved at åbne
døren.
Maksimalt 3 kg tøj.
Bemærk: Under dette program roterer et ikon på displayet, indtil den valgte tørrhed er nået, på hvilket tidspunkt
tørhed niveau ikonet blinker.
Opfrisk
! ‘Opfrisk’ er ikke et tørreprogram, og må ikke bruges til våde beklædningsdele.
● Det kan bruges til en hvilken som helst størrelse af vasketøj, men er mere effektiv til mindre vaskemængder.
● Du må ikke overbelaste din tørretumbler (se Vasketøj).
● Dette er 20-minutters program, som udlufter dit tøj med kold luft. Kan også bruges til at afkøle varmt tøj.
Programmet Tilgængelige indstillinger:
13 Tøjdyr
16 Opfrisk
15 Strygelet
EKSTRA PROGRAMMER - Programliste
14 Varm og nyd
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✗
✗
✗
✓
Tilgængelige tørhedsniveauer
Timer
Strygefrit
Lyd
Varmeniveau
Tørring
på
tid
Føletørring
Fugtig
tørring
Strygetørt
Hængetørt
Skabstørt
Ekstra
tørt
● Et automatisk program
● Et automatisk program
● Et automatisk program
● Et automatisk program
Side: 29
30
DK
Start og programmer
● PROGRAM-drejeknap
! Advarsel Hvis programdrejeknappens stilling
ændres, efter at START/PAUSE-knappen er trykket,
kan den nye position IKKE skifte det valgte program.
For at ændre et valgt program, trykker du på knappen
for START/PAUSE , lyset blinker gult for at angive,
at programmet er på pause. Vælg det nye program og
ønskede valg, lyset blinker herefter grønt. Tryk endnu
en gang på knappen START/PAUSE og det nye
program starter.
● INDSTILLINGsknapper / lyser
Med disse knapper tilpasses det valgte program til dine
krav. Et program skal være valgt på programknappen,
før der kan vælges indstillinger. Ikke alle indstillinger
er tilgængelige for alle programmer (se Start og
Programmer). Hvis en indstilling ikke er tilgængelig, og
du alligevel trykker på knappen, bipper summeren 3
gange. Hvis denne funktion er tilgængelig, lyser
knappens lampe for at bekræfte valget.
Når der er trykket på START/PAUSE-knappen, er det
kun funktionene Strygefrit eller Lyd (når det er relevant)
der kan ændres.
Fremskridt ( Tørring, køletumbler)-ikoner
Disse er en del af displayet, og de angiver
tørretumblerens fremskridt. Hvert ikon bliver tændt
efterhånden som den tilsvarende fase starter.
Timer (Forsinkelse)
Starten af visse programmer (se Start og Programmer
eller Displayet) kan udsættes i op til 24 timer.
Strygefrit
Muligheden forbehandling er kun tilgængelig, hvis der
er valgt forsinket start. Den tørrer tøjet ind imellem i
den udskudte periode, så tøjet ikke krøller.
Muligheden efterbehandling tumbler tøjet ind imellem,
efter tørreprocessen og koldtørringen er afsluttet for at
forhindre, at tøjet krøller, hvis man ikke kan komme til
at fjerne tøjet med det samme, når programmet er
færdigt. Viser displayet ‘End’.
Obs: Lamperne Strygefrit og Start/Pause blinker gult
under denne fase.
Når denne funktion vælges, bliver både for- og
efterpleje-funktionerne aktiveret , hvis det er relevant,
og når de valgte lamper i knappen lyser.
Bemærk: Hvis du har valg lydfunktionen, er denne
funktion ikke tilgængelig.
Varmeniveau-knapper og lamper
Det er ikke alle programmer, der lader dig ændre
varmeniveauet, og nogle programmer har alle tre
varmeniveau-funktioner:
Lav (Low), Mellem (Medium) og Høj (High)
Når funktionerne varmeniveau er tilgængelige, og der
trykkes på denne knap, ændres varmeniveauet, og
den lampe, der tilsvarer valget, lyser.
Betjeningsgrebene Lyd
Hvis denne funktion vælges, kommer der et signal
ved slutningen at tørrecyklussen, for at påminde dig
om, at tøjet er klar til at blive taget ud. Ikke tilgængelig
for Varm og Nyd-programmet.
Bemærk: Hvis du har valgt strygefrit, er denne
funktion ikke tilgængelig.
● DISPLAYET
Displayet viser enten det tilbageværende tidsrum for
udsættelse eller angiver det tidsrum, der er tilbage, før
tørreprogrammet afsluttes (se Displayet).
Kolon-tegn mellem timer og minutter vises blinkende
for at angive, at tiden tælles ned.
Når programmet har afsluttet afkølingsfasen viser
displayet ‘End’.
● Åbning af luge
Hvis lugen (eller ved tryk på START/PAUSE knappen)
åbnes under et program, standses tørretumbleren
med følgende virkninger:
Bemærk: Denne lampe blinker også gult under
Efterbehandling.
● START/PAUSE lyset blinker gult.
● Der skal trykkes på START/PAUSE-knappen for at
fortsætte programmet, inklusive en forsinket start.
Fremskridt-lamperne bliver ændret for at vise den
aktuelle tilstand, og START/PAUSE-lampen holder
op med at blinke og lyser grønt.
● Under en udsættelsesfase forsætter nedtællingen
til udsættelsestidspunktet.
● Under Efterbehandling af et tørreprogram
afsluttes programmet. Hvis START/PAUSE
knappen trykkes ind, genstarter et nyt program
fra begyndelsen.
● Ved at ændre på programknappen vælges et nyt
program og START/PAUSE lyset blinker grønt.
Dette kan benyttes at vælge Opfrisk-programmet
til at køle tøjet, hvis det er tørt nok.
Tryk på START/PAUSE knappen for at igangsætte
programmet.
● Bemærk:
Hvis du har en strømafbrydelse, skal du slukke
strømmen og tage stikket ud. Når strømmen bliver
genoprettet, skal du trykke og holde TÆND/SLUK-
knappen nede indtil tørretumbleren bliver
genaktiveret, og derefter skal du trykke på
Start/Pause-knappen.
8:88
Side: 30
31
DK
Vasketøj
Sortering af vasketøj
● Kontroller symbolerne på tøjets vaskemærker for
at sikre, at tøjet kan tumbles.
● Sorter vasketøjet efter stoftype.
● Tøm lommer og kontroller knapper.
● Luk lynlåse og hægter, og spænd eller bind løse
bælter og snører.
● Vrid hver enkelt stykke beklædning for at fjerne
mest muligt af det overskydende vand.
! Fyld ikke dryppende vandfyldt tøj i tørreren.
Største fyldningsmængde
Fyld ikke mere i maskinen end den angivne
maksimale kapacitet.
Nedenstående mængder er angivet i tør vægt:
Naturfibre: 8kg maks.
Syntetiske fibre: 4kg maks.
Vaskemærker
Se tøjets vaskemærker, når de tumbles første gang.
Følgende symboler er de mest almindelige:
Kan tørretumbles
Må ikke tørretumbles
Tumbles ved høj varme
Tumbles ved lav varme
Tørretider
Nedenstående tabel viser TILNÆRMEDE tørretider i
minutter. Vægten er angivet for tørt tøj:
Tiderne er omtrentlige og afhænger af:
● Resterende vandmængde i tøjet efter centrifugering:
Håndklæder og kulørt indeholder meget vand.
● Stoffer: tøj af samme stof men i forskellig struktur og
tykkelse har måske forskellig tørretid.
● Vasketøjsmængde: Enkelte genstande eller små
fyldninger kan være længere om at tørre.
● Tørhed: Hvis noget af tøjet skal stryges, kan det
tages ud, mens det stadig er lidt fugtigt. Andet kan
tørre længere, hvis det skal være helt tørt.
● Varmeindstilling.
● Rumtemperatur: Hvis rummet med tumbleren er
koldt, tager det længere tid at tørre tøjet.
● Fyldighed: Visse fyldige genstande skal tørres med
omhu. Vi foreslår, at udtage disse ting, ryste dem
og lægge dem tilbage i tumbleren, til tørringen er
slut.
! Tør ikke tøjet for meget:
Alle stoffer indeholder lidt naturlig fugt, som gør dem
bløde og lette.
Bemærk: Ved slutningen af en tørring kan bomuld stadig være fugtigt, hvis bomuld og kunststof tørres sammen.
I dette tilfælde skal de blot have en kort ekstra tørreperiode.
Bomuld
Syntetisk
Fyldningsmængde
Tørretider i minutter
Fyldningsmængde
Tørretider i minutter
Fyldningsmængde
Tørretider i minutter
Sarte stoffer (acryl)
(Brug høj varme til tidsinstillet tørring) Tørretider 800-1000 o./min. i vaskemaskine
(Brug høj varme til tidsinstillet tørring) Tørretider ved reduceret centrifugering i vaskemaskine
(Brug tidsinstillet tørring med lav varme) Tørretider ved reduceret centrifugering i vaskemaskine
1 kg 2 kg 4 kg
3 kg
1 kg 2 kg
1 kg 2 kg
3 kg
5 kg 6 kg 7 kg
20 - 30 35 - 45 60 - 70
45 - 60 70 - 80 80 - 100 90 - 120
20 - 40
30 60
30 - 50 40 - 70
4 kg
55 - 90
8 kg
100 - 140
Side: 31
32
DK
Fejlfinding
På et tidspunkt virker tørretumbleren måske ikke til at fungere korrekt. Før du kontakter Service Centeret (se
Service), skal du gennemgå følgende fejlfindingsforslag:
Problem:
Tørretumbleren starter ikke.
Tørrecyklussen starter ikke.
Lang tørretid.
Programmet afsluttes,
og tøjet er fugtigere end
forventet
INDSTILLINGs lyser blinker,
og displayet viser en fejlkode
F, efterfulgt af et eller to tal.
Displayet viser kort
hvert 6. sekund.
Mulige årsager / løsninger:
● Stikket er ikke sat i kontakten eller har ikke forbindelse.
● Strømsvigt.
● Sikringen er slået. Prøv at sætte et andet apparat til stikkontakten.
● Anvender du forlængerledning? Prøv at sætte tørretumblerens netledning
direkte i stikkontakten.
● Er døren sikkert lukket?
● PROGRAM-drejeknappen er ikke indstillet korrekt (se Start og programmer).
● START/PAUSE-knappen er ikke trykket ind (se Start og programmer).
● Du har indstillet en forsinket start (se Start og programmer).
● Filteret er ikke rengjort (se Vedligeholdelse).
● Der er ikke valgt korrekt program til den pågældende fyldning (se Start
og programmer)
● Flexslangen er stoppet (se Installation).
● Luftindtagshullet er stoppet (se Installation).
● Den permanente ventilationsklap på stormdækslet er stoppet (se
Installation).
● Tøjet er for vådt (se Vasketøj).
● Tørretumbleren er overfyldt (se Vasketøj).
! Af sikkerhedshensyn har tørretumbleren en maksimal programtid på 5
timer. Hvis et automatisk program ikke har registreret den påkrævede
slutfugt på dette tidspunkt, gennemfører tørretumbleren programmet og
standser. Kontroller ovenstående punkter, kør programmet igen, og kontakt
servicecenteret hvis resultatet stadig er for fugtigt (se Service).
● Hvis displayet viser en fejl:
- Sluk maskinen og tag stikket ud. Rens filtret (se Vedligeholdelse).
Sæt derefter stikket tilbage i stikkontakten, tænd og start et andet
program. Hvis der derefter vises en fejl: Skriv koden neden og
kontakt servicecentret (se Service).
● Tørretumbleren står i ‘Demo’ måde. Tryk og hold på både Tænd/Sluk og
Start/Pause knapper i 3 sekunder. Displayet viser nu i
3 sekunder, hvorefter tumbleren genoptager sin normale funktion.
Bemærk: Denne törretumbler stemmer overens med de nye standarder for el-besparelse og er udstyret med et
selvlukkende system (standby), der slås til efter 30 minutter, hvis vaskemaskinen ikke er i brug. Tryk og hold
TÆND/SLUK-knappen nede indtil tørretumbleren bliver genaktiveret.
Side: 32
33
DK
Reservedele
Denne tørretumbler er en kompliceret maskine. Forsøg
på at reparere den selv eller forsøg på reparationer af
ikke-autoriserede personer kan forårsage personskader
og skader på tumbleren, og garantien på
reservedelene kan bortfalde.
Kontakt en autoriseret tekniker, hvis du oplever
problemer med maskinen.
Service
Før du kontakter Service Centeret:
● Anvend fejlfindingsguiden til at se, om du selv kan
løse problemet (se Fejlfinding).
● Hvis ikke, slukker du tumbleren og kontakter det
nærmeste Service Center.
Følgende skal oplyses til Service Centeret:
● Navn, adresse og postnummer.
● Telefonnummer.
● Problemet
● Købsdatoen.
● Model (Mod.).
● Serienummer (S/N).
Disse oplysninger findes på datamærket på lågens
inderside.
● Vrid tøjet for at fjerne overskydende vand, før det tumbles (Vælg centrifugering, hvis du først bruger en
vaskemaskine). Dermed spares energi og tid ved tørringen.
● Tør altid med maskinen fyldt til maksimum – det sparer energi: Enkelte genstande eller små fyldninger kan
være længere om at tørre.
● Rengør filteret efter hver tørring for at begrænse energiomkostningerne (se Vedligeholdelse).
Energibesparelse og respekt for miljøet
Bortskaffelse af elektronisk husholdningsapparater
Det europæiske direktiv 2012/19/EC om affald af
elektronisk udstyr foreskriver, at husholdningsapparater
ikke må smides ud sammen med almindeligt byaffald.
Apparaterne skal indsamles seperat for en optimal
udnyttelse af eventuelle materialer til genbrug og for at
forhindre helbredsmæssige og miljømæssige skader.
Symbolet med krydset over skraldespanden på
produktet, vil påminde dig om dit ansvar til at
indsamle disse produkter seperat.
For yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af
husholdningsapparater, kan man henvende sig til den
offentlige affalds-service eller til forhandleren.
Som en del af vort stadige engagement i at
beskytte miljøet forbeholder vi os retten til at
anvende genbrugte komponenter i høj kvalitet for at
holde kundens udgifter nede og minimere
materialespild.
● Bortskafning af emballage: Følg de lokale
bestemmelser, så emballagen kan genbruges.
● For at minimere risikoen for skader på børn skal
døren og proppen aftages, og netledningen
skæres af helt inde ved apparatet . Bortskaf disse
dele særskilt for at sikre, at apparatet ikke længere
kan sættes til en stikkontakt.
Oplysninger og genbrug og bortskafning
Side: 33
34
DK
Produktdata... (EU forskrift 392/2012)
Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
- 2006/95/EØF (Lavspændingsdirektivet)
- 2004/108/EØF (Elektromagnetisk kompatibilitet)
Mærke Hotpoint Ariston Modeller TVFNW85
FTVF 85
Nominel ydelse for bomuld med standard program og fuld tromle 8 kg Energieffektivitetsklasse B
Det gennemsnitlige årlige energiforbrug (AEc) 585.4 kWh
Årligt forbrug, baseret på 160 tørrecykler for standard bomuldsprogram med fuld og delvist fuld tromle, og forbrug i
tilstande med lav strøm. Det aktuelle energiforbrug per cyklus afhænger af hvordan maskinen bruges.
Denne husholdnings tørretumbler er en automatisk luftkølet tørretumbler
Energiforbrug: ful tromle Edry 4.99 kWh, delvist fuld tromle Edry1/2 2.64 kWh
Strømforbrug: slukket tilstand (Po) 0.14 W, tændt tilstand (Pl) 2.69 W
Varighed af ‘tændt tilstand’ for strømstyringssystemer 30 minutter
Det ‘standard bomuldsprogram’ der er velegnet til tørring af normalt vådt vasketøj, som er det mest effektive program
med hensyn til energiforbrug for bomuld brugt med fuld og delvist fuld tromle er :
Normal Bomuld, Høj Varme, Skabstørt.
Programtidspunkt (minutter) : gennemsnitlig (Tt) fuld og delvist fuld tromle 96, fuld tromle (Tdry) 130, delvis tromle (Tdry1/2) 71
Flygtig akustisk støj 69 dB(A) re 1 pW
* “forbrugeroplysninger er i overensstemmelse med EU forskriften 932/2012”.
Typisk energiforbrug - Syntetisk fuld tromle 1.77 kWh, delvis tromle ikke relevant
Typisk tørretid - Syntetisk fuld tromle 50 minutter, delvis tromle ikke relevant
Indesit Company, Viale Aristide Merloni 47, 60044 Fabriano (AN), Italy

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Hotpoint Ariston FTVF 85C.

Stil et spørgsmål om Hotpoint Ariston FTVF 85C

Har du et spørgsmål om Hotpoint Ariston FTVF 85C men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Hotpoint Ariston FTVF 85C. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Hotpoint Ariston FTVF 85C så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.